Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phúc Lương huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

68 45 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2018, 17:50

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phúc Lương huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phúc Lương huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phúc Lương huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phúc Lương huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phúc Lương huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phúc Lương huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phúc Lương huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -0o0 DƢƠNG VĂN ĐỨC Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GCNQSD ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHÚC LƢƠNG - HUYỆN ĐẠI TƢ̀ - TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 20132015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Địa Mơi trƣờng Khoa: Quản lý Tài Nguyên Khóa học: 2012 – 2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -0o0 DƢƠNG VĂN ĐỨC Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GCNQSD ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHÚC LƢƠNG - HUYỆN ĐẠI TƢ̀ - TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 20132015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Địa Môi trƣờng Lớp: K44 – ĐCMT – N02 Khoa: Quản lý Tài Nguyên Khóa học: 2012 – 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Vƣơng Vân Huyền Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết quan trọng sinh viên, thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng cố vận dụng kiến thức học đƣợc vào thực tiễn Sau thời gian thực tập không dài nhƣng đem lại cho em kiến thức bổ ích nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu, đến em hoàn thành xong chuyên đề Trong trang đầu khóa luận này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Ban chủ nhiệm khoa tập thể thầy, cô giáo khoa Quản lý Tài Nguyên tận tình giúp đỡ dìu dắt em suốt trình học tập Ban lãnh đạo toàn thể cán Ủy ban nhân dân Phúc Lƣơng tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập sở Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn quan tâm, đạo tận tình giáo Th S Vƣơng Vân Huyề n giảng viên khoa Quản lý Tài Nguyên trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giúp đỡ em suốt trình thực đề tài hồn thành khóa luận tốt nghiệp Nhân dịp em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè ln động viên, giúp đỡ em suốt trình học tập Mặc dù cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu nhƣng thời gian có hạn, trình độ hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy, tồn thể bạn để khóa luận đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, tháng 05 năm 2016 Sinh viên Dƣơng Văn Đƣ́c ii DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Dân số, mật độ dân số lao động Phúc Lƣơng 27 Bảng 4.2 Cơ cấ u các nghành kinh tế của xã Phúc Lƣơng – Huyê ̣n Đa ̣i Tƣ̀ – tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015 28 Bảng 4.3 : Biế n đô ̣ng sƣ̉ du ̣ng đấ t của xã Phúc Lƣơng giai đoa ̣n 20132015 35 Bảng 4.4 Kết cấp GCNQSD đất địa bàn Phúc Lƣơng giai đoạn 2013 - 2015 40 Bảng 4.5 Kết cấp GCNQSD đất nông nghiệp Phúc Lƣơng giai đoạn 2013 - 2015 41 Bảng 4.6 Kết cấp GCNQSD đất Phúc Lƣơng gia i đoạn 2013 2015 43 Bảng 4.7 Kết cấp GCNQSD đất cho tổ chức địa bàn Phúc Lƣơng giai đoạn 2013 - 2015 44 Bảng 4.8 Kết cấp GCNQSD đất cho hô ̣ gia điǹ h, cá nhân địa bàn Phúc Lƣơng giai đoạn 2013 - 2015 45 Bảng 4.9 Kết cấp GCNQSD đất Phúc Lƣơng năm 2013 46 Bảng 4.10 Kết cấp GCNQSD đất Phúc Lƣơng năm 2014 47 Bảng 4.11 Kết cấp GCNQSD đất Phúc Lƣơng năm 2015 48 Bảng 4.12 Hiể u biế t của ngƣời dân xã Phúc Lƣơng về CGCNQSD đấ t 49 iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BNV Bộ nội vụ BTC Bộ tài BTNMT Bộ Tài ngun Mơi trƣờng CT Chỉ thị CP Chính phủ ĐKTK Đăng ký thống kê GCN Giấy chứng nhận GCNQSD Giấy chứng nhận quyền sử dụng HĐBT Hội đồng Bộ trƣởng 10 KH Kế hoạch 11 NĐCP Nghị định Chính phủ 12 QĐ Quyết định 13 STT Số thƣ́ tƣ̣ 14 THCS Trung học sở 15 TT Thông tƣ 16 TTg Thủ tƣớng 17 TTLT Thông tƣ liên tịch 18 UBND Ủy ban nhân dân 19 VPĐKĐĐ Văn phòng đăng ký đấ t đai iv MỤC LỤC PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2.Mục đích nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ……………………………………………………… PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở lý luận quản lý nhà nƣớc đất đai 2.1.2 Cơ sở pháp lý công tác cấp GCNQSDĐ 13 2.2 KHÁI QUÁT VỀ CÔ NG TÁC CẤP GCNQSD ĐẤT CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ HUYỆN ĐẠI TƢ̀ 19 2.2.1 Tình hình cấp GCNQSD đất địa bàn tỉnh Thái Nguyên 19 2.2.3 Tình hình cơng tác cấp GCNQSDĐ huyện Đa ̣i Tƣ̀ 20 PHẦN III ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 23 3.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH 23 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 23 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Phúc Lƣơng 23 3.3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai Phúc Lƣơng 23 3.3.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất địa bàn Phúc Lƣơng giai đoạn 2013 - 2015 23 3.3.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn giải pháp khắc phục 24 3.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.4.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu thƣ́ cấ p 24 v 3.4.2 Phƣơng pháp thu thâ ̣p số liê ̣u sơ cấ p, tổ ng hơ ̣p và xƣ̉ lý số liê ̣u 24 PHẦN IV 25 KẾT QUẢ NGHIÊN CƢ́U VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - HỘI CỦA PHÚ C LƢƠNG 25 4.1.1 Điề u kiê ̣n tƣ̣ nhiên 25 4.1.2 Điề u kiê ̣n kinh tế – hội 26 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội 31 4.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CỦA XÃ PHÚ C LƢƠNG 33 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai Phúc Lƣơng 33 4.2.2 Tình hình biến động sử dụng đất Phúc Lƣơng giai đoạn 20132015 35 4.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GCNQSD ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHÚC LƢƠNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 39 4.3.1 Đánh giá kết cấp GCNQSD đất địa bàn Phúc Lƣơng theo loại đất 40 4.3.2 Đánh giá kết cấp GCNQSD đất địa bàn Phúc Lƣơng theo năm 45 Kết cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình , cá nhân Phú c Lƣơng năm 2014 thể bảng 4.10 nhƣ sau: 47 4.3.3 Đánh giá hiểu biết chung ngƣời dân Phúc Lƣơng quy định chung đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 49 4.4 ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 50 4.4.1 Những thuận lợi 50 4.4.2 Những khó khăn 50 4.4.3 Giải pháp khắc phục 51 vi PHẦN V 52 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 52 5.1 KẾT LUẬN 52 5.2 ĐỀ NGHỊ 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đất đai nguồn tài nguyên vô quý thiên nhiên ban tặng cho ngƣời Đất đai tảng để ngƣời định cƣ tổ chức hoạt động kinh tế hội, khơng đối tƣợng lao động mà tƣ liệu sản xuất đặc biệt khơng thể thay đƣợc Trong bốn nguồn lực đầu vào kinh tế hội (đất đai, lao động, vốn, khoa học kỹ thuật), ngƣời đặc biệt quan tâm tới đất đai đất đai nguồn tài nguyên có hạn, có ảnh hƣởng trực tiếp tới môi trƣờng sinh thái, thành phần quan trọng hàng đầu môi trƣờng sống, địa bàn phân bố khu dân cƣ, tảng cho xây dựng sở kinh tế, văn hóa, hội an ninh quốc phòng Đối với nƣớc ta nƣớc nơng nghiệp vị trí đất đai lại quan trọng có ý nghĩa Khơng ngày nhận thấy tầm quan trọng đất đaitừ ngàn xƣa ông cha ta có câu thành ngữ "Tấc đất tấc vàng" Quả thật nhƣ vậy, đất đai có ý nghĩa vơ to lớn, có liên quan trực tiếp, gián tiếp tới đời sống ngƣời Do vậy, quản lý đất đai nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lƣợc Đảng nhà nƣớc ta, mục tiêu quốc gia nhằm bảo vệ quyền sở hữu đất đai chế độ mình, đảm bảo sở hữu đất đai có hiệu cơng hội Để quản lý đất đai có hiệu phải tạo chứng thƣ pháp lý mà công tác cấp GCNQSD đất chứng thƣ pháp lý cao nhất, xác nhận mối quan hệ hợp pháp nhà nƣớc với ngƣời sử dụng đất Để chủ sử dụng đất yên tâm sản xuất, chủ động đầu tƣ vào khai thác tiềm đất cách có hiệu chấp hành tốt luật đất đai Đồng thời, nhà nƣớc quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất đai đến chủ sử dụng đất từ lập phƣơng án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hợp lý có hiệu Trong năm gần kinh tế phát triển đặc biệt phát triển thị trƣờng nhà đất đổi sách đất đai cơng cụ quản lý để phù hợp với phát triển đất nƣớc điều cần thiết Vì vậy, để đảm bảo vấn đề giao dịch có đủ pháp lý, nhà nƣớc quan tâm đến việc triển khai công tác cấp GCNQSD đất cho ngƣời sử dụng đất Xuất phát từ yêu cầu thực tế nhận thấy tầm quan trọng công tác cấp GCNQSD đất, đƣợc trí Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên - Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên , dƣới hƣớng dẫn nhiệt tình giáo Th S Vƣơng Vân Huyề n , em tiến hành thực đề tài "Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất địa bàn Phú c Lương - huyện Đaị Từ - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015" 1.2.Mục đích nghiên cƣ́u 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phúc Lƣơng –huyện Đại Từ- tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132015 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá kế t quả đăng ký đấ t đai, cấ p giấ y chƣ́ng nhâ ̣n quyế n sƣ̉ du ̣ng đấ t Phúc Lƣơng– huyê ̣n Đa ̣i Tƣ̀ – tỉnh Thái nguyên giai đoạn2013 -2015 - Xác định mặt thuận lợi khó khăn c ơng tác cấ p GCNQSDĐ Phúc Lƣơng - Đề xuấ t nhƣ̃ng giải pháp thích hơ ̣p để khắ c phu ̣c nhƣ̃ng khó khăn hồn thiện cơng tác đăng ký đất đai,cấ p GCNQSDĐ - Giúp sinh viên chủ động làm quen củng cố,vận dụng kiến thức học vào thực tiễn - Nắm vững quy định Luật Đất đai năm 2003, đổi Luật Đất đai 2013 so với Luật Đất đai 2003 văn dƣới Luật đất đai Trung ƣơng địa phƣơng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phúc Lƣơng –huyện Đại Từ- tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132015 ... với Luật Đất đai 2003 văn dƣới Luật đất đai Trung ƣơng địa phƣơng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Phúc Lƣơng huyện Đại Từ- tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 – 2015 Khóa luận đầy... "Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất địa bàn xã Phú c Lương - huyện Đaị Từ - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015" 1.2.Mục đích nghiên cƣ́u 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá công tác cấp giấy. .. CÔNG TÁC CẤP GCNQSD ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚC LƢƠNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 39 4.3.1 Đánh giá kết cấp GCNQSD đất địa bàn xã Phúc Lƣơng theo loại đất 40 4.3.2 Đánh giá kết cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phúc Lương huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phúc Lương huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay