Nghiên cứu điều kiện tách chiết cao rau diếp cá. (Khóa luận tốt nghiệp)

66 63 4
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2018, 17:20

Nghiên cứu điều kiện tách chiết cao rau diếp cá. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu điều kiện tách chiết cao rau diếp cá. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu điều kiện tách chiết cao rau diếp cá. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu điều kiện tách chiết cao rau diếp cá. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu điều kiện tách chiết cao rau diếp cá. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu điều kiện tách chiết cao rau diếp cá. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu điều kiện tách chiết cao rau diếp cá. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu điều kiện tách chiết cao rau diếp cá. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu điều kiện tách chiết cao rau diếp cá. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu điều kiện tách chiết cao rau diếp cá. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRIỆU THỊ LINH Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TÁCH CHIẾT CAO RAU DIẾP CÁ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành: Cơng nghệ thực phẩm Lớp : K44 - CNTP Khoa : CNSH - CNTP Khóa : 2012-2016 Thái Nguyên - 2016 i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRIỆU THỊ LINH Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TÁCH CHIẾT CAO RAU DIẾP CÁ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành: Cơng nghệ thực phẩm Khoa : CNSH - CNTP Khóa : 2012-2016 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Phạm Thị Ngọc Mai Thái Nguyên – 2016 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ việc hồn thành khóa luận cảm ơn thơng tin trích dẫn khóa luận ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 25 tháng 12 năm 2015 Sinh viên Triệu Thị Linh iii LỜI CẢM ƠN Lời em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun, phòng ban liên quan, Ban Chủ Nhiệm khoa CNSH-CNTP giảng dạy, hướng dẫn để em có kiến thức ngày hơm Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ThS Phạm Thị Ngọc Mai, cô giáo Nguyễn Thị Hương - giảng viên khoa Công nghệ Sinh học-Công nghệ Thực phẩm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ em suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp đại học Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Lưu Hồng Sơn, cô giáo Phạm Thị Phương dạy em nhiều kiến thức phòng thí nghiệm để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Công nghệ Sinh họcCông nghệ Thực phẩm động viên tinh thần, giúp đỡ tạo điều kiện mặt để chúng em hồn thành tốt khóa luận Cuối xin gửi lời cảm ơn tới bố, mẹ, gia đình bạn bè động viên, an ủi, giành thời gian cho em để em hồn thành tốt khóa luận Khóa luận nhiều thiếu sót, em mong đóng góp phê bình từ q thầy cơ, bạn sinh viên để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày 25 tháng 12 năm 2015 Sinh viên Triệu Thị Linh iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần hóa học rau diếp cá Bảng 3.1 Danh sách thiết bị dụng cụ 18 Bảng 3.2 Danh sách hóa chất, dung mơi 18 Bảng 4.1 Lựa chọn phương pháp tách chiết cao rau diếp cá 29 Bảng 4.2 Ảnh hưởng nhiệt độ chiết đến khả chống oxy hóa cao chiết 30 Bảng 4.3 Ảnh hưởng thời gian chiết đến khả chống oxy hóa cao chiết 31 Bảng 4.4 Ảnh hưởng nồng độ cồn đến khả chống oxy hóa cao chiết 32 Bảng 4.5 Ảnh hưởng tỷ lệ nguyên liệu/dung môi chiết đến khả chống oxy hóa cao chiết 33 Bảng 4.6 Giá trị mã hóa thực nghiệm yếu tố thực nghiệm 35 Bảng 4.7 Ma trận thực nghiệm Box-Behnken ba yếu tố khả quét gốc tự DPPH 36 Bảng 4.8 Kết phân tích hồi quy - hoạt tính chống oxy hóa (Y) 36 Bảng 4.9 Kết xác định thành phần hóa học cao .40 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Hoa diếp cá Hình 2.2 Sơ đồ đối tượng nghiên cứu 15 Hình 3.1 (2,2)-diphenyl-1-picrylhydrazyl 27 Hình 4.1 Biểu đồ thể HTCO cao chiết diếp cá 29 lựa chọn phương pháp chiết 29 Hình 4.2 Biểu đồ thể HTCO cao chiết diếpnghiên cứu xác định nhiệt độ chiết tối ưu 30 Hình 4.3 Biểu đồ thể HTCO cao chiết diếpnghiên cứu xác định thời gian chiết tối ưu 31 Hình 4.4 Biểu đồ thể HTCO cao chiết diếpnghiên cứu xác định nồng độ cồn chiết tối ưu .32 Hình 4.5 Biểu đồ thể HTCO cao chiết diếpnghiên cứu xác định tỷ lệ nguyên liệu/dung môi chiết tối ưu .34 Hình 4.6 Hoạt tính chống oxy hóa cao rau diếp cá 38 vi DANH MỤC, CỤM TỪ VIẾT TẮT B Subtilis : Bacillus Subtilis CT : Công thức DPPH : 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl E coli : Escherichia coli Fe : Sắt H Thunb : Houttuynia Thunb HTCO : Hoạt tính chống oxy hóa MeOH : Methanol Mg : Magie Mn : Mangan PPCĐ : Phương pháp cổ điển PPVS : Phương pháp vi sóng S Areus : Staphylococcus Aureus vii MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích .2 1.3 Yêu cầu .2 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn .2 PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái quát chung rau diếp cá .3 2.1.1 Nguồn gốc đặc điểm thực vật .3 2.1.2 Thành phần hóa học 2.1.3 Hoạt tính sinh học .6 2.1.4 Tác dụng dược lý .8 2.1.5 Một số sản phẩm từ rau Diếp cá 2.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 11 2.2.1.Tình hình nghiên cứu nước 11 2.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 11 2.3 Cơ sở phương pháp tách chiết [19] 12 2.3.1 Khái niệm 12 2.3.2 Mục đích 12 2.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình tách chiết .13 2.3.4 Một số phương pháp tách chiết .14 2.4 Quy hoạch thực nghiệm [11] 14 2.4.1 Định nghĩa quy hoạch thực nghiệm 14 2.4.2 Các bước quy hoạch thực nghiệm 15 2.4.3 Các phương pháp kế hoạch hóa thực nghiệm cực trị chủ yếu 16 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 18 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 18 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 18 viii 3.1.3 Hóa chất thiết bị sử dụng 18 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành nghiên cứu 19 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu .19 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 19 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.4 Phương pháp nghiên cứu 19 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 19 3.4.2 Phương pháp phân tích 23 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu .28 PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Kết lựa chọn phương pháp chiết 29 4.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ chiết đến khả chống oxy hóa cao chiết .30 4.3 Kết nghiên cứu ảnh hưởng thời gian chiết đến khả chống oxy hóa cao chiết 31 4.4 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ cồn đến khả chống oxy hóa cao chiết .32 4.5 Kết nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ nguyên liệu/dung mơi đến khả chống oxy hóa cao chiết 33 4.6 Kết tối ưu hóa trình tách chiết 34 4.6.1 Chọn miền khảo sát 34 4.6.2 Thiết lập mơ hình 35 4.6.3 Tối ưu hóa trình chiết cao .38 4.6.4 Kết luận 39 4.7 Kết xác định số thành phần hóa học cao rau diếp cá .40 4.8 Kết khảo sát khả chống oxy hóa 40 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị .42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Việt Nam nằm vùng khí hậu nhiệt đới với nguồn dược liệu phong phú đa dạng Hệ thực vật Việt Nam có 10000 lồi có khoảng 3200 lồi thuốc Thuốc chữa bệnh thành phần thiếu sống Từ xa xưa nay, người biết sử dụng cỏ vào điều trị bệnh Mặc dù loại thuốc tây y chiếm phần lớn phương pháp điều trị thuốc có nguồn gốc thảo dược đứng vị trí quan trọng Trên giới, nguồn thực vật vô phong phú đối tượng nghiên cứu nhiều tác giả mục đích tìm kiếm chất có hoạt tính sinh học tìm nguyên liệu chữa bệnh [21] Việc nghiên cứu thuốc nước ta năm gần có nhiều bước phát triển Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học lồi thực vật giúp nhà khoa học tìm hiểu sâu sử dụng hiệu nguồn dược liệu sẵn có đồng thời góp phần thúc đẩy ngành cơng nghiệp hóa dược nước phát triển, khoa học hóa Y học Cổ truyền Diếp cá loại thực vật trồng phổ biến Việt Nam số nước châu Á Trong đông y, diếp cá sử dụng thuốc để trị bệnh trĩ, mụn nhọt, lên sởi, đau mắt [12] Diếp cá đối tượng nghiên cứu nhiều tác giả khác báo cáo có khả kháng khuẩn, kháng viêm, tăng cường đáp ứng miễn dịch chứa nhiều thành phần có hoạt tính sinh học cao, đặc biệt hợp chất thuộc nhóm flavonoid rutin, quercetine [6] Các hợp chất có hoạt tính sinh học nghiên cứu nhiều, đặc biệt hướng tách chiết chúng từ loại cỏ, thảo dược ứng dụng vào y học Từ thực tế tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu điều kiện tách chiết cao rau diếp cá” hướng nghiên cứu cần thiết ... Từ thực tế chúng tơi tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu điều kiện tách chiết cao rau diếp cá” hướng nghiên cứu cần thiết Khóa luận đầy đủ file: Khóa luận full ... chọn phương pháp tách chiết cao rau diếp cá 29 Bảng 4.2 Ảnh hưởng nhiệt độ chiết đến khả chống oxy hóa cao chiết 30 Bảng 4.3 Ảnh hưởng thời gian chiết đến khả chống oxy hóa cao chiết 31 Bảng... Biểu đồ thể HTCO cao chiết diếp cá nghiên cứu xác định thời gian chiết tối ưu 31 Hình 4.4 Biểu đồ thể HTCO cao chiết diếp cá nghiên cứu xác định nồng độ cồn chiết tối ưu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu điều kiện tách chiết cao rau diếp cá. (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu điều kiện tách chiết cao rau diếp cá. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay