Kiểm tra định kỳ thpt nguyễn khuyến 2017 2018 bình dương lần 1

8 187 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2018, 22:05

SỞ GD & ĐT BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2017 – 2018 Mơn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo đoạn thẳng dài cm Biên độ dao động vật bao nhiêu? A cm B cm C cm D 16 cm Câu 2: Đơn vị sau đơn vị tần số góc? A độ s 1 B độ/s C rad.s D rad/s Câu 3: Một vật dao động điều hòa với phương trình x  9cos  t    cm Chọn gốc thời gian (t = 0) lúc vật qua vị trí x  4,5 cm chuyển động vị trí cân Giá trị φ là? 2  2  A  B C D  3 3 Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A vị trí biên tốc độ cực đại B vị trí biên gia tốc C vị trí cân tốc độ D vị trí cân gia tốc Câu 5: Một chất điểm dao động với biên độ 10 cm tần số góc rad/s Tốc độ cực đại chất điểm A 60 cm/s B 40 cm/s C 80 cm/s D 30 cm/s Câu 6: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ khối lượng m treo vào đầu sợi dây mềm, nhẹ, không giãn, dài 64 cm Con lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Lấy g = π m/s2 Chu kì dao động lắc là: A s B 1,6 s C s D 0,5 s Câu 7: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa Biết vị trí cân vật, độ dãn lò xo Δl Tần số góc dao động lắc l l g g A B C D  g g l 2 l Câu 8: Một vật dao động điều hòa với chu kì T Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng, vận tốc vật lần vào thời điểm T T T T A B C D Câu 9: Trong hệ trục tọa độ vng góc xOy, chất điểm chuyển động tròn quanh O với tần số Hz Hình chiếu chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc A 12,000 rad/s B 31,420 rad/s C 18,850 rad/s D 37,699 rad/s Câu 10: Cho phương trình dao động điều hòa x  6cos  2t  cm Pha ban đầu dao động A rad B 2πt rad C 2π rad D rad Câu 11: Một vật dao động điều hòa với chu kì s, biên độ 10 cm Khi vật cách vị trí cân cm, tốc độ A 18,84 cm/s B 12,56 cm/s C 25,13 cm/s D 20,08 cm/s Câu 12: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m lò xo có độ cứng 80 N/m dao động điều hòa với biên độ cm Khi vật qua vị trí có li độ cm, động lắc A 0,108 J B 0,016 J C 0,036 J D 1008 J Câu 13: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox với biên độ cm, chu kì s Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân O theo chiều dương Phương trình dao động vật � � � � t  �cm 2t  �cm A x  5cos � B x  5cos � 2� � 2� � � � � � 2t  �cm t  �cm C x  5cos � D x  5cos � 2� � � 2� Câu 14: Lực kéo tác dụng lên vật dao động điều hòa có độ lớn: A tỉ lệ với độ lớn li độ ln hướng vị trí cân B không đổi hướng thay đổi C tỉ lệ với bình phương biên độ D tỉ lệ với độ lớn li độ hướng không đổi Câu 15: Vật nhỏ lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc vị trí cân Khi gia tốc vật có độ lớn nửa độ lớn cực đại tỉ số động vật A B 0,5 C D Câu 16: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa với chu kì 0,4 s Khi vật nhỏ lắc vị trí cân bằng, lò xo có độ dài 68 cm Lấy g = 10 = π2 m/s2 Chiều dài tự nhiên lò xo A 72 cm B 46 cm C 44 cm D 64 cm Câu 17: Một lắc lò dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm, mốc vật vị trí cân Lò xo có độ cứng 50 N/m Động cực đại lắc A 0,04 J B 0,05 J C 0,09 J D 0,06 J Câu 18: Một vật dao động điều hòa với v, a, ω, v max, amax giá trị tức thời vận tốc, giá trị tức thời gia tốc, tần số góc dao động, vận tốc cực đại gia tốc cực đại Mối liên hệ sau không đúng? a v2 v2 a v2 A   A B v   v 2max C a  2 v  a 2max D   A      Câu 19: Phát biểu sau vận tốc dao động điều hòa sai? A giá trị vận tốc âm hay dương tùy thuộc vào chiều chuyển động B vị trí cân vận tốc có độ lớn cực đại C vị trí biên âm biên dương vận tốc vật có giá trị D vị trí cân tốc độ vật Câu 20: Một lắc đơn có chiều dài dây treo m, khối lượng vật nặng m = 0,05 kg dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s2 Khi vật nặng có li độ cm lực kéo A N B N C – N D – 0,01 N � � 2t  �cm Tại thời điểm t = 0,25 s, chất Câu 21: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x  2cos � 2� � điểm có li độ A  cm B cm C – cm D cm Câu 22: Một lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc rad/s nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s Chiều dài dây treo lắc A 5,625cm B 15,625 cm C 15,625 m D 156,25 cm Câu 23: Một vật dao động điều hòa, qng đường vật chu kì 64 cm Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D cm Câu 24: Đồ thị li độ theo thời gian dao động điều hòa A đường thẳng B đường tròn C đoạn thẳng D đường hình sin Câu 25: Tại nơi mặt đất, lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì s Khi tăng chiều dài lắc thêm 21 cm, chu kì dao động điều hòa 2,2 s Chiều dài l A m B m C 2,5 m D 1,5 m Câu 26: Phát biểu sau gia tốc dao động điều hòa sai? A vecto gia tốc ln hướng vị trí cân có độ lớn tỉ lệ với li độ B biên âm biên dương độ lớn gia tốc cực đại C vecto gia tốc hướng vị trí cân D độ lớn gia tốc tỉ lệ với độ lớn li độ Câu 27: Tại nơi xác đinh, chu kì dao động lắc đơn tỉ lệ thuận với A bậc hai chiều dài lắc B bậc hai gia tốc trọng trường C gia tốc trọng trường D chiều dài lắc Câu 28: Một lắc đơn gồm bi nhỏ khối lượng m, treo vào sợi dây không giãn, khối lượng sợi dây không đáng kể Khi lắc đơn dao động điều hòa với chu kì s bi chuyển động cung tròn dài cm Thời gian để bi cung tròn cm kể từ vị trí cân A 0,25 s B 1,5 s C 0,5 s D 0,75 s Câu 29: Khi nói dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian B lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian C vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian D vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian Câu 30: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm Trong chu kì, khoảng thời gian vật thõa mãn đồng thời vận tốc lớn 30π cm/s gia tốc lớn 3π m/s2 1/60 s Chu kì dao động vật là: A 0,2 s B 0,27 s C 0,25 s D 0,4 s Câu 31: Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s 2, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc Biết khối lượng vật nhỏ lắc 90 g chiều dài dây treo m Chọn mốc vị trí cân bằng, lắc xấp xỉ A 6,8.10-3 J B 4,8.10-3 J C 3,8.10-3 J D 5,8.10-3 J Câu 32: Hai dao động điều hòa có phương trình x = A1cos1t x2 = A2cos2t biểu diễn hệ tọa độ r r r vng góc xOy tương ứng hai vecto quay A1 A Trong khoảng thời gian, góc mà hai vecto A1 r A quay quanh O a b = 6,1a Tỉ số 1/2 A 0,9 B 6,1 C 5,1 D 0,16 Câu 33: Một vật dao động điều hòa với chu kì T, có li độ x, vận tốc v, gia tốc a Ở thời điểm t giá trị x 1, T v1, a1; thời điểm t2 giá trị x 2, v2, a2 Nếu hai thời điểm thỏa t – t1 = m , với m số nguyên dương lẻ, điều sau sai? 2 A x12 + x22 = A2 B v12  v 22  v max C x1x2 = A2 D a12  a 22  a max Câu 34: Một lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(6πt + ) cm Ở thời điểm t = 1,5 s vật qua li độ x = cm hướng vị trí cân Giá trị     2 A B  C D  3 Câu 35: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với E = J, chu kì T = s Xét khoảng thời gian mà vật theo chiều từ biên đến biên kia, ta thấy từ thời điểm t đến thời điểm t2 động đạt 1,8 J 1,6 J Hiệu t2 – t1 có giá trị lớn gần giá trị sau A 0,28 s B 0,24 s C 0,44 s D 0,04 s Câu 36: Một lắc lò xo đặt theo phương ngang Từ vị trí cân người ta kéo vật 10 cm thả nhẹ, vật dao động điều hòa với chu kì π s, vật vị trí có độ lớn gia tốc a người ta giữu cố định điểm lò xo Sau  vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ 2,5 cm chu kì s Giá trị a A 0,25 m/s2 B 0,02 m/s2 C 0,28 m/s2 D 0,20 m/s2 Câu 37: Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu treo vào điểm cố định, đầu gắn vào vật A có khối lượng 250 g; vật A nối với vật B khối lượng, sợi dây mềm, mảnh, nhẹ, không dãn đủ dài Từ vị trí cân hệ, kéo vật B thẳng đứng xuống đoạn 10 cm thả nhẹ Bỏ qua lực cản, lấy giá trị gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Quãng đường vật A từ thả tay vật A dừng lại lần A 20 cm B 29,1 cm C 17,1 cm D 10,1 cm Câu 38: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = π m/s2 Chọn mốc vị trí lò xo khơng biến dạng, đồ thị đàn hồi E theo thời gian t hình vẽ Thế đàn hồi E0 thời điểm t0 A 0,0612 J B 0,0756 J C 0,0703 J D 0,227 J Câu 39: Hai vật dao động điều hòa hai đường thẳng song song cách cm, tần số, có vị trí cân nằm đường vng góc chung Đồ thị dao động hình vẽ Thời điểm lầm thứ 2017 hai vật cách cm A 12097 s B 12108 s C 12101 s D 12096 s Câu 40: Đồ thị vận tốc vật dao động điều hòa theo thời gian hình vẽ Nhận định sau A Vị trí li độ âm B Vị trí li độ âm dương C Vị trí gia tốc dương D Vị trí gia tốc âm Câu C Câu 11 C Câu 21 C Câu 31 B Câu C Câu 12 A Câu 22 B Câu 32 D Câu A Câu 13 D Câu 23 B Câu 33 C Câu D Câu 14 A Câu 24 D Câu 34 D BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu A B Câu 15 Câu 16 A D Câu 25 Câu 26 A A Câu 35 Câu 36 B D Câu A Câu 17 C Câu 27 A Câu 37 A Câu A Câu 18 A Câu 28 D Câu 38 B Câu D Câu 19 D Câu 29 C Câu 39 C Câu 10 D Câu 20 D Câu 30 A Câu 40 A ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Biên độ dao động vật A  L   cm 2  Đáp án C Câu 2: + rad.s đơn vị tần số góc  Đáp án C Câu 3: + Từ hình vẽ, ta thấy pha ban đầu dao động    2  Đáp án A Câu 4: + Khi vật qua vị trí cân gia tốc vật  Đáp án D Câu 5: + Tốc độ cực đại vật v max  A  6.10  60 cm/s  Đáp án A Câu 6: + Chu kì dao động lắc đơn T  2 l 0,64  2  1,6 s g 2  Đáp án B Câu 7: + Tần số góc lắc lò xo treo thẳng đứng   k g  m l  Đáp án A Câu 8: + Lúc đầu vật vị trí cân + Vị trí để vật có vận tốc vị trí biên + Từ hình vẽ ta có t = T/4  Đáp án A Câu 9: + Tần số góc chất điểm   2f  12  37,699 rad/s  Đáp án D Câu 10: + Pha ban đầu dao động  =  Đáp án D Câu 11: v2  A2  + Mà  = 2π/T = π + Ta có: x  � v   A  x   102   25,13 cm/s  Đáp án C Câu 12: + Ed  E  Et  k(A  x )  0,108 J  Đáp án A Câu 13: + Ta có:  = 2π/T = π rad/s + Vì thời điểm t = vật vị trí cân theo chiều dương tương ứng với vị trí A đường tròn � � � x  5cos �t  �cm � 2�  Đáp án D Câu 14: + Lực kéo F   kx nên tỉ lệ với độ lớn li độ hướng vị trí cân  Đáp án A Câu 15: + Ta có: a = 2x = 0,52A � x = A/2 E E  E t A2  x  + d  Et Et x2 � Ed  Et A2 3 A2  A  Đáp án A Câu 16: l T g 0,4 2  độ dãn lò xo treo vật l    0,04 m = cm g 4 42 + Chiều dài tự nhiên lò xo: l0 = l – l = 68 – = 64 cm + Ta có: T  2  Đáp án D Câu 17: + E d max  E  kA  0,09 J  Đáp án C Câu 18: + Ta có: v  a2  2 A  v 2max a max  2 A   Đáp án A Câu 19: + Ở vị trí cân tốc độ vật cực đại  Đáp án D Câu 20: s 0,02  0,01 N + Lực kéo lắc đơn: F   mg   mg  0,05.10 l  Đáp án D Câu 21: + Ta có: T = 2π/ = s � t = 0,25 s = T/4 + Khi t = vật vị trí A � t = 0,25 s vật vị trí x  2 cm  Đáp án C Câu 22: g g 10 +  � l    0,15625 m = 15,625 cm l   Đáp án B Câu 23: + Quãng đường vật 1T S = 4A + Vậy 4T vật quãng đường S = 16A = 64 cm � A = cm  Đáp án B Câu 24: + Đồ thị li độ theo thời gian dao động điều hòa đường hình sin  Đáp án D Câu 25: � l T1   2 � g � + � l  0, 21 � T2    2, � g � T l  0, 21 2, �   � l 1 m T1 l  Đáp án A Câu 26: + Vecto gia tốc ln hướng vị trí cân có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ  Đáp án D Câu 27: + Chu kì dao động lắc đơn T  2 l nên tỉ lệ thuận với bậc hai chiều dài lắc g  Đáp án A Câu 28: + Hòn bi chuyển động cung tròn dài cm nên biên độ dao động lắc cm + Từ vị trí cân bi cung tròn cm bi vị trí biên khoảng thời gian T/4 � t = T/4 = 0,75 s  Đáp án D Câu 29: + Trong dao động điều hòa vật ln khơng đổi  Đáp án C Câu 30: + Từ hình vẽ, ta có: � 62  30 �3002 �   �3002 � � � a � ar sin � � ar sin � ar sin � � ar sin � � � A � A � � A � � A � �   60   Phương trình cho ta nghiệm   31, � T  0, s � � � �  Đáp án A Câu 31: + Cơ lắc đơn: E  mgl(1  cos )  0,09.9,8.1(1  cos 60 ) �4,8.103 J  Đáp án B Câu 32: + Ta có   t � 1 1 a    1,6 2 2 b  Đáp án D Câu 33: T , m số nguyên lẻ � hai dao động vuông pha Vậy đáp án C không thõa mãn cho trường hợp hai dao động vuông pha + Với gia thuyết t  t1  m  Đáp án C Câu 34: + Thời điểm t = 1,5 s vật qua vị trí có li độ cm ứng với vị trí A đường tròn + Thời điểm ban đầu ứng với góc lùi   t  9 rad Từ hình vẽ ta xác định    2  Đáp án D Câu 35: + Ta có: �x1  1,8 � � � 10 E E  Ed x �A � t � �� A E E �x  �  1,6  � �A �2 + Để hiệu t2 – t1 lớn hai vị trí x1 x2 phải nằm đối qua vị trí cân + Từ hình vẽ ta có: �1 � �1 � �x � �x � ar sin � � ar sin � � ar sin � � ar sin � � �A � �A � � 10 � � � 0, 25s  t  t1  max     Đáp án B Câu 36: + Ta có T : k � �T � �  � �  � lò xo giữ cố định điểm giữa, thời điểm lò xo có gia tốc a k �T� k � E� k�� A2   E kA + Ta để ý cố định điểm lò xo động lắc khơng đổi, bị phần E E A lò xo không tham gia vào dao động, lắc trước giữ cố định E t   � x   5cm + Độ lớn gia tốc thời điểm a  2 x  0, 20 m/s2 Xét tỉ số lắc sau trước cố định  Đáp án D Câu 37: + Độ giãn lò xo vị trí cân O hệ hai vật l0  2mg  5cm , kéo hệ xuống vị trí cân 10 cm k thả nhẹ, hệ dao động với biên độ A = 10 cm + Ta chia q trình chuyển động hệ thành giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Hệ hai vật dao động điều hòa quanh vị trí cân O k A  100 cm/s 2m Giai đoạn 2: Chuyển động hai vật sau qua vị trí cân O  Tốc độ hai vật qua vị trí cân v max  A   Khi qua vị trí cân O, tốc độ vật A giảm, vật B chuyển động thẳng đứng lên với vận tốc ban đầu vmax, có khác tốc độ nên hai vật không dao động chung với Tuy nhiên kiện diễn ngắn, vật A sau dao động quanh vị trí cân O� phía O đoạn 2,5 cm tốc độ A tăng, B lại giảm � hệ hai vật lai xem ban đầu dao động quanh vị trí cân O  Từ lập luận ta thấy A dừng lại lần ứng với vị trí biên trên, quãng đường vật 2A = 20 cm  Đáp án A Câu 38: + Từ hình vẽ ta thấy chu kì dao động vật T = 0,3 s + Thời điểm t = 0,1 s, đàn hồi vật 0, vị trí ứng với vị trí lò xo khơng biếng dạng x  l0 , khoảng thời gian vật từ vị trí biên đến vị trí lò xo khơng biến dạng lần đầu 0,1 s = T/3, từ hình vẽ ta thấy A = 2Δl0 Ta có: E0 l02   � E  0,0756J E  A  l0   Đáp án B Câu 39: + Vật dao động hai đường thẳng song song cách cm � thời điểm hai vật cách cm chúng có li độ + Trong chu kì có hai lần hai vật có li độ, từ hình vẽ, ta có 2,5T  35   30 � T  12s + Lần chúng có li độ t = s, cần thêm 1008T để số lần hai vật li độ 2017, t   1008.12  12101s  Đáp án C Câu 40: + Tại vị trí (2) vận tốc vật có xu hướng tăng, điều vật vị trí biên âm  Đáp án A ... Trong chu kì có hai lần hai vật có li độ, từ hình vẽ, ta có 2,5T  35   30 � T  12 s + Lần chúng có li độ t = s, cần thêm 10 08T để số lần hai vật li độ 2 017 , t   10 08 .12  12 101s  Đáp án C Câu... lầm thứ 2 017 hai vật cách cm A 12 097 s B 12 108 s C 12 1 01 s D 12 096 s Câu 40: Đồ thị vận tốc vật dao động điều hòa theo thời gian hình vẽ Nhận định sau A Vị trí li độ âm B Vị trí li độ âm dương. .. tốc dương D Vị trí gia tốc âm Câu C Câu 11 C Câu 21 C Câu 31 B Câu C Câu 12 A Câu 22 B Câu 32 D Câu A Câu 13 D Câu 23 B Câu 33 C Câu D Câu 14 A Câu 24 D Câu 34 D BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu A B Câu 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra định kỳ thpt nguyễn khuyến 2017 2018 bình dương lần 1, Kiểm tra định kỳ thpt nguyễn khuyến 2017 2018 bình dương lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay