Tiểu luận kiểm toán và các vấn đề có liên quan tới kiểm toán ở việt nam

8 98 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/02/2018, 00:17

Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ là một công cụ kiểm toán tối ưu để tạo ra bằng chứng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, khắc phục những nhược điểm của kiểm toán chứng từ trong trường hợp đơn vị được kiểm toán lập báo cáo tài chính giả để hợp thức số liệu. Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ được kiểm toán viên (KTV) thực hiện trên cơ sở tuân thủ quá trình chúng của phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ theo chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán, kiểm toán thế giới được Việt Nam thừa nhận sẽ góp phần nâng cao chất lượng của báo cáo kiểm toán.1.Kiểm kê2.Tiến hành kiểm kê vào thời điểm nào để có thể loại trừ mọi ảnh hởng xấu đến kết quả kiểm kê. Trờng họp này thì kinh nghiệm và trình độ thể hiện ở khả năng phán đoán của kiểm toán viên có ý nghĩa rất quan trọng. Kiểm toán viên căn cứ vào đặc thù của từng cuộc kiểm toán cụ thể hơn nữa chức năng của kiểm toán đợc thực hiện với nhiều đối tợng khác nhau, trong nhiều khách thể với những chủ thể khác nhau để từ đó đề ra một phơng pháp kiểm kê thích ứng về thời điểm.3.. về không gian: kiểm toán viên phải xác định một phạm vi kiểm kê phù họp.4.. Kiểm toán viên cần căn cứ vào tính chất của các loại vật t, tài sản cần kiểm kê vể số lợng, giá trị cũng nh đặc tính kinh tế, kỳ thuật của chúng... để chọn một loại hình kiểm kê tối u nhất.5.Tổng kiểm kê hay kiểm kê toàn diện.6.Kiểm kê điển hình.7.Kiểm kê chọn mẫu.8.. Lập một kế hoạch kiểm kê hay quy trình kiểm kê theo hớng đơn giản, kinh tế nhng hiệu quả.9.. Căn cứ vào mục tiêu, hay qui mô và thời hạn kiểm kê để tiến hành bố trí lực lợng, cơ cấu nhân viên kể cả những chuyên gia về kỳ thuật (nh kỳ s hoá chất, kỳ s điện, các chuyên viên về vật t...) và cũng nh các phơng tiện kỳ thuật đo lòng cần thiết, bởi lẽ đây là những yếu tố quyết định chất lợng của kiểm kê nói riêng và của kiểm toán nói chung.10.. Tiến hành kiểm kê phải theo đúng yêu cầu và mục đích đề ra.11.Nh vậy, kiểm kê là một phơng pháp kiểm toán ngoài chứng từ với kỳ năng kiểm tra đơn giản, rất có cơ sở thực tế và hơn nữa lại rất phù họp vói chức năng của kiểm toán (thông qua thực tế để khẳng định số liệu trên sổ sách). Do đó trong kiểm toán phải luôn luôn gắn chặt kỉêm kê vào quy trình chung của kiểm toán, nhất là ngoại kiểm, vấn đề mấu chốt của phơng pháp này là kiểm toán viên phải chứng kiến một cách trực tiếp việc kiểm kê và đếm tài sản để chứng mịnh số lợng cũng nh chất lợng và tình trạng của tài sản là đúng với bảng kê khai và xác nhận tình trạng tài sản đó. Do tính u việt và lợi thế nh trên, phơng pháp kiểm kê thòng đợc áp dụng với việc kiểm kê tiền mặt, tín phiếu, tài sản thế chấp, hàng hoá, nguyên vật liệu và tài sản cố định hữu hình. Phương pháp kiểm tốn ngồi chứng từ cơng cụ kiểm toán tối ưu để tạo chứng q trình kiểm tốn báo cáo tài chính, khắc phục nhược điểm kiểm toán chứng từ trường hợp đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài giả để hợp thức số liệu Phương pháp kiểm tốn ngồi chứng từ kiểm tốn viên (KTV) thực sở tuân thủ trình chúng phương pháp kiểm tốn ngồi chứng từ theo chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam chuẩn mực kế toán, kiểm toán giới Việt Nam thừa nhận góp phần nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán Kiểm kê Tiến hành kiểm kê vào thời điểm để loại trừ ảnh hởng xấu đến kết kiểm kê Trờng họp kinh nghiệm trình độ thể khả phán đốn kiểm tốn viên ý nghĩa quan trọng Kiểm toán viên vào đặc thù kiểm toán cụ thể chức kiểm toán đợc thực với nhiều đối tợng khác nhau, nhiều khách thể với chủ thể khác để từ đề phơng pháp kiểm kê thích ứng thời điểm khơng gian: kiểm tốn viên phải xác định phạm vi kiểm kê phù họp Kiểm tốn viên cần vào tính chất loại vật t, tài sản cần kiểm kê vể số lợng, giá trị nh đặc tính kinh tế, kỳ thuật chúng để chọn loại hình kiểmtối u Tổng kiểm kê hay kiểm kê tồn diện Kiểm kê điển hình Kiểm kê chọn mẫu Lập kế hoạch kiểm kê hay quy trình kiểm kê theo hớng đơn giản, kinh tế nhng hiệu Căn vào mục tiêu, hay qui mô thời hạn kiểmđể tiến hành bố trí lực lợng, cấu nhân viên kể chuyên gia kỳ thuật (nh kỳ s hoá chất, kỳ s điện, chuyên viên vật t ) nh phơng tiện kỳ thuật đo lòng cần thiết, lẽ yếu tố định chất lợng kiểm kê nói riêng kiểm tốn nói chung 10 Tiến hành kiểm kê phải theo yêu cầu mục đích đề 11 Nh vậy, kiểm kê phơng pháp kiểm tốn ngồi chứng từ với kỳ kiểm tra đơn giản, sở thực tế lại phù họp vói chức kiểm tốn (thơng qua thực tế để khẳng định số liệu sổ sách) Do kiểm tốn phải ln ln gắn chặt kỉêm kê vào quy trình chung kiểm tốn, ngoại kiểm, vấn đề mấu chốt phơng pháp kiểm toán viên phải chứng kiến cách trực tiếp việc kiểm kê đếm tài sản để chứng mịnh số lợng nh chất lợng tình trạng tài sản với bảng kê khai xác nhận tình trạng tài sản Do tính u việt lợi nh trên, phơng pháp kiểm kê thòng đợc áp dụng với việc kiểm kê tiền mặt, tín phiếu, tài sản chấp, hàng hoá, nguyên vật liệu tài sản cố định hữu hình Kiểm kê phương pháp kiểm tra chỗ loại tài sản để chứng minh tính hữu tài sản doanh nghiệp Kiểm kê thường thực vào thời điểm khoá sổ kế toán để xem đơn vị đươck kiểm tốn tn thủ quy định kiểm kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ (TSCĐ, CCDC) hay không Công việc kiểm kê thường tiến hành số khoản mục chủ yếu sau: 1.1 Khoản mục vốn tiền: - Chuẩn bị kiểm kê: + Niêm phong két: KTV tiến hành niêm phong kết để đảm bảo tính trung thực cao thủ quỹ phận liên quan Việc thực niêm phong két phải đảm bảo người tham gia (thủ quỹ, kế toán trưởng, nhân viên kiểm kê) + Yêu cầu lập biên bản: Đây cơng việc cần thiết để củng cố tính pháp lý công việc kiểm kê cơng việc kiểm tốn dễ dàng việc quy trách nhiệm sau này: Với thủ quỹ: Cam đoan tiền mặt két đơn vị; cam kết biện pháp xử lý trường hợp thủ quỹ vi phạm để quy kết trách nhiệm giúp kiểm toán viên việc xử lý sai phạm lỗi cố ý không cố ý thủ quỹ Với kế toán quỹ: Cam đoan thực việc ghi chép đầy đủ đủ chứng từ hợp lý, hợp pháp nhằm chứng minh tính trung thực hợp lý tránh tình trạng khai khống kế tốn cơng ty mục đích + Khoá sổ kế toán: Thường thực kế tốn Sau đó, kiểm tốn viên tiến hành chuẩn bị vật: sổ ghi chép trình kiểm kê, dụng cụ kiểm kê: máy đếm tiền, máy soi tiền, mẫu biểu báo cáo kiểm kê… phân cơng nhân lực cho q trình kiểm kê - Thực hành kiểm kê + Mở niêm phong két: Công việc thường thực nhân viên kiểm chứng kiến thủ quỹ, kế tốn trưởng giám đốc cơng ty kiểm tốn viên tiến hành mở niêm phong két thực công việc kiểm kê phân loại tiền đếm tiền +Phân loại, đánh giá loại tiền: Việc phân loại đánh giá loại tiền: Tiền mặt, trái phiếu phủ thực nơi kiểm kê chứng kiến kế toán trưởng (hoặc giám đốc), thủ quỹ kiểm toán viên + Đếm tiền: Tiền đếm theo loại ghi chép theo loại riêng - Kết thúc kiểm kê: KTV biên kiểm kê quỹ tiền mặt tồn thực tế đến thời điểm kiểm toán cụ thể theo: Phiếu thu (đến số…, ngày…); Phiếu chi (đến số…, ngày…); Tồn tiền mặt theo sổ sách kế toán: ….VND; Tồn tiền mặt theo thực tế (kiểm kê theo loại tờ tiền: 500.000, 100.000,…, số tờ, thành tiền…), chênh lệch thực tế so với sổ sách, lý do… 1.2 Kiểm kê khoản mục TSCĐ, CCDC Chuẩn bị kiểm kêC - Về phương tiện, nhân : Việc phân bổ nhân phụ thuộc chặt chẽ vào mơ hình quản lý tài sản doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp quản lý tài sản cách tập trung việc phân bổ nhân viên tập trung doanh nghiệp quản lý tài sản cách phân tán việc phân cơng nhân cần sử dụng nhiều nhân viên kiểm kê hơn) - Về điều kiện khác: Xem xét việc tách biệt việc quản lý tài sản việc ghi chép tài sản doanh nghiệp yếu tố ảnh hưởng đến tính trung thực kế tốn ghi sổ ảnh hưởng trực tiếp đến tính trung thực phận quản lý tài sản Chú ý đến việc doanh nghiệp quy định rõ ràng thẩm quyền cấp quản lý với việc phê chuẩn nghiệp vụ kinh tế liên quan tới mua bán, lý, điều chuyển … tài sản doanh nghiệp? Việc quy định rõ thẩm quyền việc phê chuẩn hay khơng tránh tình trạng người bảo quản tài sản doanh nghiệp người sử dụng người mua sắm tài sản doanh nghiệp… dẫn đến rủi ro, thất thoát tài sản lạm dụng quyền hành tự mua bán, thuyên chuyển lý tài sản doanh nghiệp Tìm hiểu hệ thống bảo quản tài sản doanh nghiệp công cụ dụng cụ giá trị CCDC thường nhỏ thất thoát CCDC thường lớn xem xét doanh nghiệp đặt định mức hao mòn phù hợp với loại tài sản phù hợp với môi trường bảo quản tài sản không - Thực kiểm kê: - Kiểm toán viên lựa chọn phương thức tiến hành kiểm kê: theo lô, khối theo vùng, điểm… TSCĐ phân loại, thống kê, đánh số, dán tem kiểm kê TSC viện trợ, biếu, tặng, phải xác định nguyên giá, lập hồ sơ quảnKiểm toán viên lựa chọn phương pháp ghi sổ biên kiểm kê cho phù hợp với điều kiện thực tế, ghi chép đầy đủ việc kiểm kê giảm thiểu sai sót việc lập báo cáo kiểm toán - Kết thúc kiểm kê: - Kiểm toán viên tiến hành lập bảng kê loại TSCĐ, CCDC sở ghi chép đầy đủ công việc hàng ngày chi tiết theo loại hình tài sản riêng biệt để lập bảng kê cách chi tiết xác BẢNG KÊ TSCĐ, CCDC TT Tên tài sản Nguyên giá Số lượng Tổng tiền Cộng - Biên kiểm kê lập chứng kiến hai phía đơn vị kiểm toán KTNN Biên lập thành tính chất pháp lý nhau: phía đơn vị kiểm toán giữ KTNN lưu để làm chứng kiểm tốn cho cơng việc kiểm tốn u cầu chung biên kiểm kê phải rõ số lượng tài sản thực tế thời điểm kiểm kê, so với sổ sách ghi chép thực tế chênh lệch lý chênh lệch để đối chiếu với chứng từ kiểm tốn viên tìm ngun nhân cách khắc phục chênh lệch (nếu có) 1.3 Khoản mục liên quan tới hàng tồn kho: Hàng tồn kho giá trị khơng lớn số lượng nghiệp vụ phát sinh lớn, lặp lặp lại nhiều lần quản lý giá trị vật Công việc kiểm kê hàng tồn kho bước để đánh giá tồn hữu hàng tồn kho đơn vị - Chuẩn bị kiểm kê: Về sở vật chất kỹ thuật: phải sử dụng máy móc thiết bị việc kiểmđể bảo đảm độ xác cao, tránh nhầm lẫn… Về người: việc phân bổ nhân viên kiểm kê cho phù hợp, kiểm toán viên phải sử dụng ý kiến chun gia để kiểm kê tài sản loại hàng tồn kho cân, đo, đong, đếm kiểm kê số loại hoá chất… - Thực kiểm kê: Khi tiến hành kiểm kê, kiểm tốn viên phải lựa chọn tính trọng yếu để kiểm kê loại hàng trước, loại hàng sau để thuận tiện cho q trình kiểm tốn Đối với đơn vị kiểm toánkiểm toán viên chứng kiến kiểm kê thời điểm khố sổ kế tốn kiểm tốn viên thực xác nhận tài sản mà đơn vị nhận giữ hộ cho đơn vị khác, TSCĐ chưa sử dụng, hư hỏng, chờ lý Đối với đơn vị kiểm tốn mà kiểm tốn viên khơng trực tiếp chứng kiến kiểm kê thời điểm khoá sổ kế tốn kiểm tốn viên vấn khách hàng thủ tục kiểm kê mà họ thực để đánh giá mức độ tin cậy tài liệu kiểm kê nhận được… - Kết thúc kiểm kê: KTV đưa biên kiểm kê hàng tồn kho đơn vị: Phương pháp kiểm kê; nội dung kiểm kê; số lượng hàng tồn kho thực tế thời điểm kiểm kê (tên hàng, đơn vị tính, số lượng, tổng số); số lượng hàng tồn kho theo sổ sách kế toán;, chênh lệch; kết luận Nhận xét: - Ưu điểm: Phương pháp đơn giản, dễ thực phù hợp với chức xác minh kiểm toán Bằng chứng độ tin cậy cao - Nhược điểm: Chi phí gắn liền với kiểm kê thường lớn Kiểm kê khẳng định tính tài sản mà khơng khẳng định tính sở hữu tình trạng kỹ thuật tài sản Thực nghiệm Thực nghiệm phương pháp diễn lại nghiên cứu, phân tích yếu tố cấu thành tài sản, q trình có, diễn cần xác minh lại để kiểm tra độ xác thơng tin tài kế tốn công ty ghi chép từ giai đoạn đến giai đoạn tạo sản phẩm mà kế toán ghi chép sổ sách kế toán Do đặc thù riêng kinh tế Việt Nam mà phương pháp thực nghiệm thường tiến hành, tiến hành tiến hành số ngành mang tính chất đặc thù riêng trường hợp đặc biệt Trong trường hợp đặc biệt đó, tuỳ điều kiện cụ thể mà phương pháp thực nghiệm khác khơng tính bắt buộc chung a Điều kiện áp dụng phơng pháp này: - Khi tiến hành kiểm toán viên quan tâm độ tin cậy kết qúa trình diễn ra, tài sản tồn - Cần sử dụng cách thức, kỳ thuật khoa học hố nghiệm hay kỳ thuật hình để khẳng định vụ việc trớc đa kết luận - Đơi kiểm tốn viên phải vận dụng kỳ thuật chuyên nghành khác nh: phải thuê chuyên gia giám định lĩnh vực hoá học, lý học, xây dựng Điều tra Điều tra phương pháp xác định lại tài liệu thực trạng để đến kết luận kiểm toán Điều tra sử dụng rộng rãi kiểm toán Nhận xét: - Phương pháp sử dụng phổ biến kiểm toán cách thức tiến hành đơn giản, hiệu cao - Để bảo đảm hiệu kiểm toán, điều tra cần kết hợp với phương pháp khác để nâng cao hiệu kiểm tốn - Chuẩn bị kiểm tốn: Tìm hiểu khách thể kiểm toán: Đây bước điều tra sơ nhằm lập kế hoạch kiểm toán Tiếp cận với bên liên quan: Đây cách thức lấy thơng tin từ bên liên quan để qua tìm hiểu thực tế hoạt động doanh nghiệp để đánh giá cách xác thực trạng hoạt động công ty đưa nhận định chung với rủi ro thấp nhất… Công việc kiểm tra tiến hành chủ yếu thơng qua tìm hiểu, vấn, thu lượm tích luỹ liệu… Xác minh văn qua thư xác nhận bên liên quan: Đây cách thức thu thập chứng kiểm toán khách hàng xa, không tiện để tiến hành xác minh cách vấn… Chọn mẫu chọn điển hình đối tượng kiểm tốn, xác minh làm rõ vấn đề cần kiểm tốn: quy mơ đối tượng kiểm tốn thường lớn, số lượng nghiệp vụ phát sinh nhiều chọn mẫu kiểm tốn KTV rút ngắn thời gian kiểm toán mà thu kết kiểm tốn tương đối xác… Để đảm bảo hiệu kiểm tốn điều tra cần kết hợp với hàng loạt kỹ thuật dự báo, phân loại, tổng hợp đối tượng kiểm toán, chọn mẫu ngẫu nhiên chọn mẫu điển hình kinh nghiệm việc tiếp cận, tìm hiểu đối tượng liên quan… Tìm hiểu đơn vị kiểm tốn: Việc tìm hiểu đơn vị kiểm tốn đóng vai trò quan trọng việc định kiểm toán: lĩnh vực kinh doanh, vốn điều lệ, vốn cố định, vốn lưu động, tình hình kinh doanh đơn vị kiểm tốn gặp thuận lợi hay khó khăn, nguyên nhân nào, đặc điểm thị trường, cấu công ty Nắm tính hình kinh doanh quy mơ đơn vị kiểm toán hạn chế rủi ro q trình kiểm tốn, xác định mục tiêu kiểm toán chung, mục tiêu kiểm toán đặc thù lập chương trình kiểm tốn cách trọng yếu Xem xét hệ thống kiểm soát chất lượng: + Xem xét tính liêm Ban giám đốc: Chuẩn mực kiểm toán số 400 “Đánh giá rủi ro kiểm sốt nội bộ”, tính liêm Ban giám đốc phận cấu thành then chốt, tảng mơi trường kiểm sốt, hệ thống kiểm sốt nội Vì vậy, tính liêm Ban giám đốc quan trọng quy trình kiểm tốn lẽ, Ban Giám đốc phản ánh sai nghiệp vụ giấu diếm thông tin dẫn đến sai sót trọng yếu Báo cáo tài Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 240 “Gian lận sai sót” nhấn mạnh tầm quan trọng đặc thù Ban Giám đốc ảnh hưởng tới mơi trường kiểm sốt nhân tố rủi ro ban đầu việc báo cáo gian lận thơng tin tài Ngồi ra, Ban Giám đốc chủ thể trách nhiệm việc tạo mơi trường kiểm sốt nội vững mạnh Tính liêm Ban Giám đốc định đến kết kiểm toán trường hợp kiểm tốn viên khơng đủ chứng kiểm tốn để chứng minh vấn đề Lúc này, dựa vào tính liêm Ban Giám đốc để kiểm toán viên đưa loại ý kiến kiểm tốn (ý kiến chấp nhận tồn phần, ý kiến chấp nhận phần, ý kiến trái ngược ý kiến từ chối đưa ý kiến) Những nghi ngại tính liêm Ban Giám đốc nghiêm trọng đến mức kiểm toán viên kết luận kiểm tốn khơng thể thực Kiểm tốn viên tiến hành điều tra, thu thập thông tin từ nguồn sau: Kinh nghiệm thực tiễn đơn vị ngành nghề kinh doanh đơn vị kiểm toán báo cáo tổng kết, biên làm việc, báo chí; hồ sơ kiểm tốn năm trước; trao đổi với Giám đốc, kế toán trưởng cán bộ, nhân viên đơn vị kiểm toán; trao đổi với kiểm toán viên nội xem xét báo cáo kiểm toán nội đơn vị kiểm toán; trao đổi với kiểm toán viên khác với nhà tư vấn cung cấp dịch vụ cho đơn vị kiểm toán hoạt động lĩnh vực với đơn vị kiểm toán; trao đổi với chuyên gia, đối tượng bên ngồi hiểu biết đơn vị kiểm toán; tham khảo ấn phẩm liên quan đến lĩnh vực hoạt động đơn vị kiểm tốn (báo chí chun ngành, thơng tin ngân hàng, thơng tin thị trường chứng khốn…); văn pháp lý quy định liên quan đến đơn vị kiểm toán; khảo sát thực tế văn phòng, nhà xưởng đơn vị kiểm tốn; tài liệu đơn vị kiểm toán cung cấp Thực hành kiểm toán Để tiến hành thu thập chứng cho q trình kiểm tốn báo cáo tài chính, kiểm tốn viên tiến hành điều tra trực tiếp thơng qua tình hình thực tế điều tra thông qua bên thứ ba số khoản mục chủ yếu: Khoản mục tiền gửi ngân hàng Điều tra để tiến hành thu thập chứng cho kiểm toán khoản mục vốn tiền công việc quan trọng chứng thu qua trình điều tra ln giá trị cao loại chứng kiểm toán thu liên quan tới khoản mục Cùng với khoản mục vốn tiền tiền gửi ngân hàng ln đóng vai trò cao hầu hết giao dịch kiểm tốn khoản mục tiền gửi ngân hàng coi trọng yếu kiểm tốn báo cáo tài Trong khoản mục tiền gửi ngân hàng điều tra chủ yếu tập chung vào xác minh số tiền ngân hàng số tiền gửi ngân hàng ghi sổ sách kế tốn trùng khớp hay khơng Để tiến hành cơng việc này, kiểm tốn viên thường điều tra cách đối chiếu số dư theo giấy báo Nợ, giấy báo Có, sổ chi tiết để tính số dư… với sổ sách kế toán ghi, sổ phụ ngân hàng số dư tiền gửi ngân hàng Ngoài ra, số trường hợp đặc biệt kiểm tốn viên gửi thư xác nhận đến ngân hàng để yêu cầu xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng thời điểm kiểm toán Đề nghị xác nhận số dư tài khoản 112 Thời điểm 31/12/N Số hiệu tài khoản: Tên tài khoản: Tiền gửi ngân hàng đơn vị X Người vay / người gửi: Địa chỉ: Số liệu ngân hàng Đơn vị xác nhận Số dư đến 31/12/N Số dư đến 31/12/N VND VND Giám Đốc Giám Đốc (ký tên) (ký tên) Khoản mục phải thu, phải trả: Trong doanh nghiệp, ngồi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng khoản nợ phải thu, phải trả liên quan trực tiếp đến tình hình tài doanh nghiệp Cũng giống khoản mục tiền gửi ngân hàng, khoản mục phải thu, phải trả thường liên quan tới bên thứ để kiểm tra khoản mục kiểm toán viên thường trọng vào việc xác nhận số dư bên thứ cung cấp thông qua biên đối chiếu công nợ thư xác nhận cơng nợ Kiểm tốn viên thường tiến hành hai dạng cơng việc điều tra trực tiếp người bán người liên quan tới khoản mục phải thu, phải trả gửi thư xác nhận cần thiết Đối với việc điều tra thông qua người liên quan: kiểm toán viên thường tiến hành vấn trực tiếp nhân viên bán hàng, mua hàng đơi vấn người giao hàng, phận quản lý… Đối với việc gửi thư xác nhận công nợ phải thu, phải trả: Công việc tiến hành sau kiểm toán viên thực bước đối chiếu công nợ với Biên đối chiếu công nợ mà khách hàng cung cấp Với khách hàng ghi sổ sách mà chưa biên đối chiếu cơng nợ Biên đối chiếu công nợ số tiền Biên khác với số tiền ghi sổ sách khơng Biên đối chiếu cơng nợ kiểm tốn viên tiến hành gửi thư xác nhận Đơi khi, việc gửi thư xác nhận cơng nợ tiến hành trường hợp đặc biệt KTNN muốn thu chứng chứng minh cho khoản nợ phải thu khó đòi đơn vị kiểm tốn để chứng minh cho khoản nợ mà khách hàng trích lập dự phòng KTV tiến hành đối chiếu tương đối đầy đủ biên đối chiếu công nợ, số liệu ghi biên đối chiếu, chữ ký bên xác nhận công nợ, khoản mục cơng nợ cần đối chiếu kiểm tốn viên gửi thư xác nhận để xác định thời gian hợp đồng giao dịch cuối lưu phía khách hàng đơn vị trùng với ngày tháng ghi sổ sách kế tốn hay khơng ; kiểm tốn viên tiến hành đối chiếu cơng nợ phát số khách hàng chưa Biên đối chiếu cơng nợ số Biên lập lưu chưa chữ ký khách hàng đơn vị kiểm toán viên tiến hành gửi thư xác nhận đến khách hàng Biên đối chiếu xác nhận cơng nợ đơn vị kiểm tốn đơn vị liên quan cơng nợ cần đối chiếu, hai bên thống số liệu xác nhận công nợ với nội dung: nợ cũ bao nhiêu, theo biên lý hợp đồng ngày / /N đơn vị Nợ đơn vị số tiền bao nhiêu, Nợ toán cho bên cho vay bao nhiêu; kết luận: Tính đến đơn vị Nợ đơn vị số tiền (quá hạn tháng); đề nghị hai đơn vị ký Biên đối chiếu công Nợ đồng thời kế hoạch chuyển trả số Nợ nói vào tài khoản trước ngày Biên xác nhận công Nợ KTNN coi chứng giá trị cao chứng thu tình hình thực tế ghi sổ sách kế toán Khoản mục hàng tồn kho Phương pháp điều tra khoản mục hàng tồn kho vấn chủ yếu Việc vấn thường trọng vào vấn người trực tiếp làm nhiệm vụ xuất kho (thủ kho); người trực tiếp sử dụng loại hàng tồn kho (bộ phận sản xuất phận bán hàng); vấn nhân viên bảo vệ quan Đối với thủ kho: vấn thường hướng vào việc xem xét xem sau lần nhập xuất sổ liệu ghi chép cách đầy đủ hay khơng, việc cân đếm quy định hay không… Đối với phận sản xuất: vấn để tìm hiểu xem việc xuất kho theo u cầu mà phận u cầu khơng, chất lượng sản phẩm phù hợp khơng, thời gian đảm bảo khơng… Đối với nhận viên bảo vệ: việc vấn chủ yếu tập trung vào việc xem xét xem việc cho hàng vào cơng ty kiểm tra kỹ số lượng chất lượng khơng, việc xuất kho đầy đủ chữ ký phận cần thiết hay không… Xem xét khoản nợ ngồi dự kiến Đây cơng việc điều tra nhằm xem xét xem sau ngày khoá sổ kế tốn khoản nợ phát sinh bỏ sót mà ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài đơn vị hay khơng, đơn vị xử lý nào, đưa vào thuyết minh báo cáo tài chưa? Cơng việc điều tra chủ yếu trọng vào việc vấn đơn vị khách hàng Trong số trường hợp đặc biệt, gửi thư xác nhận lần thứ hai đến số đơn vị khách hàng công ty - Xem xét giả thuyết tính liên tục hoạt động đơn vị Việc xem xét giả thuyết tính liên tục đơn vị thường tiến hành chủ yếu doanh nghiệp xây dựng theo chuẩn mực kiểm toán số 570 “liên tục hoạt động” - Thu thập thư giải trình Ban Giám đốc đơn vị chứng mang tính pháp lý cao việc đưa kết luận kiểm tốn kiểm tốn viên Ngồi ra, việc thu thập thư giải trình giám đốc tác dụng làm sáng tỏ thêm nhận định ban đầu kiểm tốn viên tính liên tục hoạt động số nội dung khác tình hình tài đơn vị khách hàng - Kết thúc kiểm toán Theo chuẩn mực kiểm toán số 560 Điều 11, số kiện phát sinh sau ngày khoá sổ kế toán mà KTNN thường ý xem xét kết thúc việc kiểm toán là: Những số liệu tạm tính chưa xác nhận; cam kết, khoản vay hay bảo lãnh ký kết; Bán hay dự kiến bán tài sản; cổ phiếu hay trái phiếu phát hành; thoả thuận sáp nhập hay giải thể ký kết hay dự kiến; tài sản bị trưng dụng hay bị phá huỷ hoả hoạn hay lụt bão… rủi ro hay kiện xảy ra; điều chỉnh kế toán bất thường thực hay dự định thực hiện… Tóm lại, việc ứng dụng phương pháp kiểm tốn ngồi chứng từ vào thực tế kiểm tốn tăng thêm cơng cụ tìm kiếm chứng kiểm tốn, giảm thiểu rủi ro kiểm toán thu nhiều chứng cho công việc kiểm tốn báo cáo tài /
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận kiểm toán và các vấn đề có liên quan tới kiểm toán ở việt nam, Tiểu luận kiểm toán và các vấn đề có liên quan tới kiểm toán ở việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay