Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Bế Triều huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng. (Khóa luận tốt nghiệp)

74 63 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2018, 18:02

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Bế Triều huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Bế Triều huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Bế Triều huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Bế Triều huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Bế Triều huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Bế Triều huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Bế Triều huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÝ THỊ TUYẾN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BẾ TRIỀU, HUYỆN HỊA AN, TỈNH CAO BẰNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chun ngành : Địa mơi trƣờng Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2012 – 2016 THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÝ THỊ TUYẾN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BẾ TRIỀU, HUYỆN HÒA AN, TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chun ngành : Địa mơi trƣờng Lớp : 44 – ĐCMT – N01 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2012 – 2016 Giảng viên hƣớng dẫn : Th.S Đặng Thị Hồng Phƣơng THÁI NGUYÊN - 2016 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài Nguyên thầy cô giáo trường truyền đạt lại cho em kiến thức quý báu suốt khóa học vừa qua Trong thời gian thực tập nỗ lực thân, em nhận giúp đỡ thầy cô giáo khoa Quản Lý Tài Nguyên, đặc biệt hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo giáo Th.S Đặng Thị Hồng Phƣơng với giúp đỡ bảo tận tình cán UBND Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Trong thời gian thực tập em cố gắng để thực tốt điều kiện vật chất, thời gian lực hạn chế nên khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót khiếm khuyết Em mong thầy giáo, giáo bạn sinh viên đóng góp ý kiến bổ sung để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 15 tháng 05 năm 2016 Sinh viên Lý Thị Tuyến ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Hiện trạng sử dụng đất nước tính đến 01/01/2014 .13 Bảng 4.1: Diện tích, suất, sản lượng lúa ngô địa bàn năm 2014 31 Bảng 4.2: Cơ cấu thành phần dân tộc Bế Triều năm 2014 32 Bảng 4.3 Diện tích đất đai Bế Triều năm 2014 36 Bảng 4.4: Các loại hình sử dụng đất năm 2014 38 Bảng 4.5 Hiệu kinh tế LUT trồng hàng năm 41 Bảng 4.6 Phân cấp hiệu kinh tế LUT nông nghiệp .42 Bảng 4.7 Hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất .43 Bảng 4.8 Hiệu kinh tế LUT ăn 45 Bảng 4.9 Hiệu hội kiểu sử dụng đất 47 Bảng 4.10 Hiệu môi trường kiểu sử dụng đất 49 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa Chữ viết tắt BVTV Bảo vệ thực vật Food and Agricuture Ogannization - FAO Tổ chức nông lương Liên hiệp quốc H High (cao) L Low (thấp) LUT M UBND Land Use Type ( loại hình sử dụng đất) Medium ( trung bình) Ủy ban nhân dân VH Very hight (rất cao) VL Very Low ( thấp) iv MỤC LỤC Trang PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài 1.2.1 Mục đích tổng quát 1.2.2 Mục đích cụ thể 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học .3 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn .3 PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái quát đất vai trò đất sản xuất nông nghiệp 2.1.1 Khái niệm đất nông nghiệp đặc điểm đất nông nghiệp 2.1.2 Vai trò ý nghĩa đất đai sản xuất nông nghiệp .7 2.2 Sử dụng đất quan điểm sử dụng đất bền vững .7 2.2.1 Khái niệm sử dụng đất 2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất 2.2.3 Cơ cấu trồng sử dụng đất 11 2.3 Nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp Thế giới Việt Nam .12 2.3.1 Trên Thế giới 12 2.3.2 Tại Việt Nam 12 2.4 Hiệu tính bền vững sử dụng đất 14 2.4.1 Khái quát hiệu sử dụng đất .14 2.4.2 Sự cần thiết đánh giá hiệu sử dụng đất 17 2.4.3 Tính bền vững sử dụng đất 17 2.5 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp 19 2.5.1 Cơ sở khoa học thực tiễn định hướng sử dụng đất 19 v 2.5.2 Quan điểm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 19 2.5.3 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp .20 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 22 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu: Đất nông nghiệp .22 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 22 3.2 Địa điểm, thời gian tiến hành 22 3.3 Nội dung nghiên cứu 22 3.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế hội Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng .22 3.3.2 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 22 3.3.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn .22 3.3.4 Lựa chọn loại hình sử dụng đất (LUT) đạt hiệu kinh tế - hội môi trường 23 3.3.5 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp hiệu cho địa bàn 23 3.4 Phương pháp nghiên cứu 23 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu .23 3.4.2 Phương pháp tính hiệu loại hình sử dụng đất 24 3.4.3 Phương pháp tính tốn, phân tích, xử lý số liệu 25 3.4.4 Phương pháp chuyên gia 25 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN .26 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Bế Triều, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng 26 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 4.1.2 Điều kiện kinh tế, hội 30 4.1.3 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 32 4.1.4 Thực trạng phát triển sở hạ tầng .33 vi 4.1.5 Đánh giá chung điều kiện tự nghiên, kinh tế, hội Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 34 4.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 35 4.2.1 Đánh giá trạng sử dụng đất Bế Triều 35 4.2.2 Xác định loại hình sử dụng đất .37 4.3 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp .41 4.3.1 Hiệu kinh tế 41 4.3.2 Hiệu hội .46 4.3.3 Hiệu môi trường .48 4.4 Lựa chọn loại hình sử dụng đất (LUT) đạt hiệu kinh tế - hội - môi trường định hướng sử dụng đất cho Bế Triều 51 4.4.1 Tiêu chuẩn lựa chọn LUT sử dụng đất bền vững 51 4.4.2 Lựa chọn LUT sử dụnghiệu 52 4.4.3 Định hướng sử dụng đất cho Bế Triều .53 4.5 Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp tương lai 54 4.5.1 Giải pháp chung 54 4.5.2 Các giải pháp cụ thể 55 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Đề nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai nguồn tài nguyên vô quý thiên nhiên ban tặng cho người Khơng có đất khơng có ngành sản xuất nào.Đất đai có vai trò vơ quan trọng người sinh vật trái đất, tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn đất nước, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hố, hội an ninh quốc phòng Vì đất đai vấn đề quan tâm hàng đầu quốc gia, vùng địa phương Đất đai tảng trình hoạt động người, khơng đối tượng lao động mà tư liệu sản xuất khơng thể thay Đất sở sản xuất nơng nghiệp, yếu tố đầu vào có tác động mạnh mẽ đến hiệu sản xuất nông nghiệp, tạo lương thực, thực phẩm nuôi sống người Việc sử dụng đất cách có hiệu bền vững trở thành vấn đề cấp thiết với quốc gia, nhằm trì sức sản xuất đất đai cho cho tương lai Cùng với phát triển kinh tế thị trường, đất đai phải chịu áp lực từ nhiều phía như: bùng nổ dân số xu hướng đô thị hóa; phát triển kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa kéo theo nhu cầu ngày tăng lương thực thực phẩm, chỗ nhu cầu văn hóa, hội… Con người sử dụng đất đai theo nhiều mục đích khác nhằm đáp ứng nhu cầu Các hoạt động sử dụng đất khiến cho diện tích đất nơng nghiệp ngày bị thu hẹp nhiều diện tích đất nơng nghiệp bị thối hóa khả canh tác Ngồi ra, với q trình thị hố làm cho quỹ đất nơng nghiệp ngày giảm, khả khai hoang đất loại đất khác chuyển sang đất nông nghiệp lại hạn chế Do vậy, việc đánh giá hiệu sử dụng đất nơng nghiệp từ lựa chọn loại hình sử dụng đấthiệu quả, để sử dụng hợp lý theo quan điểm sinh thái phát triển bền vững trở thành vấn đề mang tính chất tồn cầu nhà khoa học giới quan tâm Đối với nước có kinh tế nơng nghiệp chủ yếu Việt Nam, nghiên cứu, đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất trở nên cần thiết hết Bế Triều nông, nông nghiệp nguồn thu nhập người dân địa bàn Trong năm qua, nông nghiệp trọng đầu tư phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa Năng suất, sản lượng khơng ngừng tăng lên, đời sống vật chất tinh thần nhân dân ngày cải thiện Song q trình sản xuất nơng nghiệp tồn nhiều hạn chế làm giảm sút chất lượng lương thực, thực phẩm q trình khai thác sử dụng khơng hợp lý, trình độ khoa học kỹ thuật, sách quản lý, tổ chức sản xuất hạn chế, kỹ thuật canh tác truyền thống Ngồi ra, diện tích đất nơng nghiệp dần bị thu hẹp người dân chuyển đổi mục đích sử dụng sang mục đích khác Vì vậy, giải pháp để sử dụng hợp lý hiệu vốn đất nơng nghiệpđịa phương vấn đề cấp quyền quan tâm nghiên cứu để đưa giải pháp sử dụng đất hiệu theo quan điểm bền vững làm sở cho việc định hướng sử dụng đất nơng nghiệp Bế Triều vấn đềtính chiến lược cấp thiết.Chính lý đề tài “ Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng ’’ thực ... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÝ THỊ TUYẾN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA XÃ BẾ TRIỀU, HUYỆN HỊA AN, TỈNH CAO BẰNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP... thiết.Chính lý đề tài “ Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn xã Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng ’’ thực Khóa luận đầy đủ file: Khóa luận full... Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 34 4.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất xã Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 35 4.2.1 Đánh giá trạng sử dụng đất xã Bế Triều
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Bế Triều huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng. (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Bế Triều huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay