BÀI tập tài CHÍNH DOANH NGHIỆP

9 54 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2018, 14:10

BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Câu 1: 1/ Tính Vốn lưu động ròng: Vốn lưu động ròng = Tổng tài sản ngắn hạn – Tổng nợ ngắn hạn = 233,000 – 176,000 = 57,000 ($) 2/ Tỷ số toán thời: Tỷ số toán thời = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn = 233,000/176,000 = 1.32 3/ Tỷ số toán nhanh: Tỷ số toán nhanh = (Tiền + Đầu tư tài ngắn hạn + Phải Thu)/Nợ ngắn hạn = (4,000 + 8,000 + 100,000)/176,000 = 0.64 4/ Tỷ số toán thời trung bình ngành 1.28, tỷ số toán thời Vinamilk 1.32 lớn trung bình ngành, điều cho thấy đồng nợ ngắn hạn, Vinamilk tốn 1.32 đồng tài sản ngắn hạn khả toán thời Vinamilk trình trạng tốt (CR 1.32 > 1.28) Tuy nhiên, Tỷ số toán nhanh trung bình ngành 1.07, tỷ số tốn nhanh Vinamilk 0.64 nhỏ trung bình ngành nhiều, điều cho thấy khả tốn thời Vinamilk tình trạng chưa tốt cần phải cải thiện sớm thời gian tới thơng qua việc giải phóng bớt hàng tồn kho Câu 2: Lãi suất i = 10%/năm Thời hạn vay n = 10 năm PMT số tiền (Gốc + Lãi) mà khách hàng phải trả đặn cho ngân hàng cuối năm PV số tiền mà khách hàng cần vay, PV = 5.000.000/4 = 1.250.000($) Ta có FV = PV * (1+i)n PMT * {(1 + i)n - 1} FV = i Do đó, suy ra: 1/9 PMT* {(1 + i)n - 1} PV= PV * i * (1 + i)n  PMT= i * (1 + i) n 1,250,000 * 10% * (1 +10%)10 = n (1 + 10%)10 – (1 + i) –  PMT = 203.432 ($) Vì thế, ta có lịch trả dần sau: USD/Kỳ trả nợ Dư nợ 1.250.00 1.171.568 1.085.293 117.157 86.275 108.529 94.903 99.039 104.393 990.39 885.997 771.165 88.600 114.832 đầu kỳ Trả lãi Trả gốc Trả 125.000 78.432 năm 203.432 203.432 203.432 203.432 203.432 1.171.568 1.085.293 990.390 885.997 771.165 PMT Dư nợ cuối kỳ 644.85 505.90 353.06 77.117 126.315 64.485 138.947 50.590 152.842 35.306 168.126 203.432 203.432 203.432 203.432 644.85 505.90 353.06 184.935 10 Tổng 184.935 18.494 784.320 184.935 1.250.000 203.432 2.034.320 Kết luận: Nếu khách hàng muốn vay 1.250.000 usd để mua nhà trung tâm TP.HCM, với lãi suất 10%/năm, hàng năm khách hàng phải trả gốc + lãi vào cuối năm với số tiền 203.432 usd 10 năm, theo lịch trả nợ Câu 3: 1/ Lợi nhuận kỳ vọng, độ lệch chuẩn lợi nhuận hệ số biến thiên cho hội đầu tư MAQ Motors a) Lợi nhuận kỳ vọng = 12%, chi tiết sau: n R  PI RI i 0 R1 = -1000/10.000 = - 0,1 R2 = 1500/10.000 = 0,15 R3 = 2500/10.000 = 0,25  R = 0,2 * (0,1) + 0,6 * 0,15 + 0,2 * 0,25 = 0,12 = 12% 2/9 b) Độ lệch chuẩn = 11,66%, chi tiết sau: Ta có phương sai n   ( RI  R) Pi i 0 (  0,1  0,12) * 0,2  (0,15  0,12) * 0,6  (0,25  0,12) * 0,2 = 0,00968 + 0,00054 + 0,00338 = 0,0136  Độ lệch chuẩn:     0,0136 0,1166 11,66% c) Hệ số biến thiên = 0,9717, chi tiết sau:  11,66% CV   0,9717 12 % R 2/ Phân tích giá cổ phiếu Công ty tư vấn Wahid trường hợp ông Sơn yêu cầu mức sinh lợi 16% Giá cổ phiếu 23,78 ($) Chi tiết sau: Gọi V giá cổ phiếu Wahid Ta có: D1 V= k–g Do * (1 + g) = k–g * (1 + 7%) = 16% - 7% = 23,78 ($) 3/ Xác định cổ phiếu công ty Zahoor có giá trị thực cao hơn, Trả lời: cổ phiếu Y, chi tiết sau: Ta có: D1Y: $57 D1Z: $54 g = 7% k = 9% VY : Giá trị thực cổ phiếu Y 3/9 VZ : Giá trị thực cổ phiếu Z Ta có : D1Y VY = $ 57 = = 2.850 ($) k–g 9% - 7% D1Z $ 54 VZ = = k–g = 2.700 ($) 9% - 7% Vì VY > VZ  Cổ phiếu Y cơng ty có giá trị thực cao cổ phiếu Z 4/ Xác định giá suất thu lợi cổ tức cho cổ phiếu phổ thơng Ideal Contractors sử dụng hai mơ hình Ta có : D1 V= D1 + g * V  suất sinh lợi k = k–g V a) Mô hình khơng tăng trưởng: g = 0% 10 + 0% * 100 k= = 0.1 = 10% 100 b) Mô hình tăng trưởng cổ tức cố định g = 10% 10 + 10% * 100 k= = 0.2 = 20% 100 Nhận xét: Mơ hình tăng trưởng cổ tức cố định làm cho tỷ suất lợi nhuận nhà đầu tư tốt mơ hình khơng tăng trưởng (k đạt 20% so với 10%) Nếu Ông Sơn kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận 25% (k), ơng Sơn khơng nên đầu tư vào cổ phiếu mức tăng trưởng kỳ vọng (g) cổ phiếu nằm khoảng từ 4/9 10%, điều có nghĩa tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng ông Sơn (k) nằm khoảng 10% - 20% mà Nếu đầu tư với kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận 25% g >=15%./ 5/9 Question 1: 1/ The net working capital: The net working capital = Total Current Assets - Total current liabilities = 233,000 – 176,000 = 57,000 ($) 2/ Current Ratio: Current Ratio = Current assets / Current liabilities = 233,000/176,000 = 1.32 3/ Quick Ratio: Quick Ratio = (Cash + Short-term investments + receivables) / Current liabilities = (4,000 + 8,000 + 100,000)/176,000 = 0.64 4/ Ratio current industry average of 1:28, while the current ratio of 1:32 namely, greater than the industry average, indicating that short-term debt on every dollar, VNM can pay by 1:32 the current assets and current solvency namely, in the good state (CR 1:32> 1:28) However, the Quick Ratio industry average of 1.07, while the quick ratio of less than 0.64 VNM is pretty much the industry average, indicating that the current solvency of VNM in the condition is not good and should improve soon in the near future through free up inventory Question 2: Interest rate i = 10% / year Loan period n = 10 years PMT is the amount (Principal + Interest) where customers pay regularly to the bank at the end of each year PV is the amount that the customer needs to borrow, PV = 5,000,000 / = 1,250,000 ($) We have FV = PV * (1+i)n PMT * {(1 + i)n - 1} FV = i Therefore deduce: PMT* {(1 + i)n - 1} PV * i * (1 + i)n 1,250,000 * 10% * (1 +10%)10 6/9 PV=  PMT= i * (1 + i) = n n (1 + 10%)10 – (1 + i) –  PMT = 203.432 ($) So, we have deferred payment schedule is as follows: USD/ Repaymen t period Beginning debit balance Interest principal PMT Closing balance 1.171.568 1.085.293 125.000 78.432 203.432 117.157 86.275 203.432 108.529 94.903 203.432 1.171.568 1.085.293 990.390 1.250.00 885.997 771.165 99.039 104.393 203.432 88.600 114.832 203.432 885.997 771.165 990.39 10 644.85 505.90 353.06 77.117 126.315 203.432 644.85 64.485 138.947 203.432 505.90 50.590 152.842 203.432 353.06 35.306 168.126 203.432 184.935 Total 184.935 18.494 784.320 184.935 1.250.000 203.432 2.034.320 Conclusion: If the customer wants to borrow 1,250,000 dollars to buy houses in the center of Ho Chi Minh City, with interest rate of 10% / year, the customer must pay annual principal + interest at the end of each year in the amount of 203 432 usd in 10 years, according to the repayment schedule as above Question 3: 1/ Profit expectations, the standard deviation of profit and coefficient of variation for the investment opportunities of MAQ Motors a) Expected rate of return = 12%, details as follows: n R  PI RI i 0 R1 = -1000/10.000 = - 0,1 R2 = 1500/10.000 = 0,15 R3 = 2500/10.000 = 0,25  R = 0,2 * (0,1) + 0,6 * 0,15 + 0,2 * 0,25 = 0,12 = 12% b) Standard deviation = 11.66%, the following details: We variance 7/9 n   ( RI  R) Pi i 0 (  0,1  0,12) * 0,2  (0,15  0,12) * 0,6  (0,25  0,12) * 0,2 = 0,00968 + 0,00054 + 0,00338 = 0,0136  The standard deviation:     0,0136 0,1166 11,66% c) Coefficient of variation = 0.9717, detailed as follows:  11,66% CV   0,9717 12 % R 2/ Analysis of the Company's stock price Wahid advice in case he paints require a 16% rate of return Stock price is 23.78 ($) Details are as follows: Call V is the stock price of Wahid Ta có: D1 V= k–g Do * (1 + g) = k–g * (1 + 7%) = 16% - 7% = 23,78 ($) 3/ Determine the company's shares have Zahoor higher value, Reply: it is Y shares, details as follows: We have: D1Y: $57 D1Z: $54 g = 7% k = 9% VY : The real value of the stock Y VZ : The real value of the stock Z We have: 8/9 D1Y VY = $ 57 = k–g 9% - 7% D1Z VZ = = 2.850 ($) $ 54 = k–g = 2.700 ($) 9% - 7% Vì VY > VZ  Company Y's shares have higher value Z shares 4/ Valuation gains dividend rate for common shares of Ideal Contractors use both models We have: D1 V= D1 + g * V  Return on k = k–g V c) Zero Growth Pricing: g = 0% 10 + 0% * 100 k= = 0.1 = 10% 100 d) Constant Growth Pricing g = 10% 10 + 10% * 100 k= = 0.2 = 20% 100 Comment: Dividend growth model makes fixed rate of return of the investment is not better growth model (k was 20% compared with 10%) If Mr Sơn expects 25% profit margin (k), then Mr.Sơn should not invest in shares because of the expected growth rate (g) of this stock in the range of 0-10%, the that means that the expected rate of return of Mr Sơn (k) only in the range of 10% - 20% only If the expected investment rate of return is 25% g> = 15% / 9/9
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập tài CHÍNH DOANH NGHIỆP , BÀI tập tài CHÍNH DOANH NGHIỆP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay