BCGS cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm công nghệ diệu mỹ huy

18 62 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2018, 20:29

BCGS cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm công nghệ diệu mỹ huy BCGS cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm công nghệ diệu mỹ huy BCGS cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm công nghệ diệu mỹ huy BCGS cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm công nghệ diệu mỹ huy BCGS cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm công nghệ diệu mỹ huy BCGS cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm công nghệ diệu mỹ huy BCGS cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm công nghệ diệu mỹ huy BCGS cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm công nghệ diệu mỹ huy BCGS cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm công nghệ diệu mỹ huy BCGS cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm công nghệ diệu mỹ huy BCGS cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm công nghệ diệu mỹ huy BCGS cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm công nghệ diệu mỹ huy Báo cáo giám sát môi trường định kỳ MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH SÁCH BẢNG .ii DANH SÁCH HÌNH .iii PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1 MỤC ĐÍCH 1.2 CƠ SỞ PHÁP LÝ .1 1.3 TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 1.4 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO 1.4.1 Phạm vi báo cáo 1.4.2 Đối tượng phục vụ 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN .2 PHẦN II: NỘI DUNG BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG I THÔNG TIN SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1 THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ 1.1.1 Thông tin sở 1.1.2 Thông tin đơn vị chủ quản 1.2 ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG .3 1.3 TÍNH CHẤT VÀ LOẠI HÌNH SẢN XUẤT 1.3.1 Loại hình sản xuất 1.3.2 Số lượng nhân viên II THÔNG TIN VỀ CHẤT THẢI 2.1.NGUỒN PHÁT SINH NƯỚC THẢI 2.1.1 Nước thải sinh hoạt 2.1.2 Nước thải sản xuất 2.2 NGUỒN PHÁT SINH Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 2.3 NGUỒN PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN 2.4 CHẤT THẢI NGUY HẠI 2.5 CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC III BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU 3.1 ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI 3.1.1 Đối với nước thải sinh hoạt 3.1.2 Đối với nước thải sản xuất .5 3.2 ĐỐI VỚI KHÔNG KHÍ 3.3 ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN 3.4 CHẤT THẢI NGUY HẠI 3.5 ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC 3.5.1 Phòng chống cháy nổ 3.5.2 An toàn lao động IV KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU 4.1 Chất lượng nước thải Cơ sở PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .8 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT .8 Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy i Báo cáo giám sát môi trường định kỳ PHỤ LỤC DANH SÁCH BẢNG Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy ii Báo cáo giám sát môi trường định kỳ Bảng Chất lượng nước thải Cơ sở DANH SÁCH HÌNH Hình Sơ đồ quy trình xử lý nước Hình Sơ đồ cấu tạo hố xử lý Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy iii Báo cáo giám sát môi trường định kỳ PHẦN I: MỞ ĐẦU 1.1 MỤC ĐÍCH Giám sát chất lượng môi trường định kỳ việc làm cần thiết thường xuyên công tác quản lý, giám sát chất lượng môi trường “Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy” Việc giám sát chất lượng môi trường Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy nhằm mục đích điều tra trạng môi trường khu vực Cơ sở So sánh kết giám sát chất lượng môi trường với quy chuẩn Việt Nam hành môi trường Với kết quan trắc chất lượng loại môi trường Cơ sở, Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy tiến hành đánh giá xem loại môi trường vượt quy chuẩn hành Từ đó, Cơng ty có phương pháp kế hoạch cải tạo cơng trình xử lý môi trường để đảm bảo chất lượng loại môi trường đạt quy chuẩn môi trường hành tương ứng 1.2 CƠ SỞ PHÁP LÝ Báo cáo giám sát môi trường Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy, thực sở pháp lý sau: - Luật bảo vệ môi trường năm 2005 Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2006; - Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; - Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 Chính phủ quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường - Căn Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 Bộ Tài nguyên Môi trường việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường - Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam môi trường hành như: QCVN 40:2011/BTNMT Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 1.3 TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN - Tổ chức thực hiện: + Tên: Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy; + Địa chỉ: số 14, 16, 18 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; + Điện thoại: 08 8241116 Fax: 08 8273931 - Thời gian thực hiện: tháng năm 2014 1.4 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO 1.4.1 Phạm vi báo cáo - Các thông tin trạng loại môi trường thu Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy - Trong báo cáo tập trung vào loại chất thải tiêu mẫu đặc trưng, đại diện cho loại hình hoạt động kinh doanh Cơ sở - Các thông tin số liệu, báo cáo liên quan công tác bảo vệ môi trường Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy 1.4.2 Đối tượng phục vụ - Phòng Tài nguyên Môi trường quận Ninh Kiều; - Các ngành có liên quan,… 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN - Thu thập thông tin, số liệu từ địa phương khảo sát trạng môi trường Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy - Thu mẫu phân tích phòng thí nghiệm để xác định thông số chất lượng môi trường khơng khí xung quanh, nước thải Cơ sở - Áp dụng sở khoa học, quy chuẩn thành phần mơi trường có giải pháp thích hợp để trì hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm bảo không gây tác động xấu (ô nhiễm mơi trường) an tồn cho cơng nhân lao động, cộng đồng xung quanh Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy Báo cáo giám sát môi trường định kỳ PHẦN II: NỘI DUNG BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG I THÔNG TIN SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1 THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ 1.1.1 Thông tin sở + Tên: Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy; + Địa liên hệ: số 14, 16, 18 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 1.1.2 Thông tin đơn vị chủ quản + Tên: Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy;; + Địa chỉ: số 14, 16, 18 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.; + Điện thoại: 886-2-2709-2550 Fax: 886-2-2755-3779 + Tên người đại diện: Vưu Lệ Quyên +Chức vụ: Chủ sở 1.2 ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy tọa lạc số 14, 16, 18 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ Tứ cạnh tiếp giáp sở trình bày sau: + Phía Đơng: giáp đường Hùng Vương; + Phía Tây: giáp hộ dân; + Phía Bắc: giáp hộ dân; + Phía Nam: giáp hộ dân 1.3 TÍNH CHẤT VÀ LOẠI HÌNH SẢN XUẤT 1.3.1 Loại hình sản xuất Ngành nghề kinh doanh Cơ sở là: Sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm loại 1.3.2 Số lượng nhân viên Tổng số người làm việc lưu trú Cơ sở người II THÔNG TIN VỀ CHẤT THẢI 2.1.NGUỒN PHÁT SINH NƯỚC THẢI 2.1.1 Nước thải sinh hoạt Lượng nước thải sinh hoạt Cơ sở tính sau: Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy Báo cáo giám sát môi trường định kỳ + Tổng số người làm việc lưu trú Cơ sở người; + Nhu cầu cấp nước là: 150 lít/người/ngày; + Thời gian việc giờ; + Tỉ lệ nước thải phát sinh: chiếm 80% lượng nước cấp; NTSH = 150 lít/người/ngày x người x 80% *1/3 = 1.600 lít/ngày 2.1.2 Nước thải sản xuất Nước thải sản xuất phát sinh từ hoạt động chế biến thực phẩm, rửa chén đĩa, rửa vệ sinh nhà Lưu lượng khoảng m3/ngày 2.2 NGUỒN PHÁT SINH Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Do Cơ sở có nướng bánh nên phát sinh khói thải 2.3 NGUỒN PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN Chất thải rắn bao gồm loại bao bì thức ăn dư thừa Trung bình thải khoảng 15 kg/ngày 2.4 CHẤT THẢI NGUY HẠI Chất thải nguy hại phát sinh sở chủ yếu gồm: + Giẻ lau dính dầu nhớt: khoảng 1,5 kg/năm; + Bóng đèn hỏng, thủy tinh vỡ: khoảng kg/năm; Các loại chất thải nguy hại có tác động lớn đến mơi trường xung quanh không quản lý xử lý quy định 2.5 CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC Các vấn đề môi trường, kinh tế - xã hội sở tạo không liên quan đến chất thải bao gồm: + Sự cố hỏa hoạn: trình hoạt động Cơ sở có sử dụng lửa để đun nấu Ngồi có thiết bị điện Đây mối nguy cháy nổ bất cẩn, cố chập điện Cơ sở khơng có hệ thống hướng dẫn quản lý tốt + Tai nạn lao động: công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt nội quy an tồn lao động dễ xảy tai nạn Các tai nạn lao động xảy bất cẩn trình đun nấu thiết bị điện Nguy xảy cố tùy thuộc vào việc chấp hành nội quy quy tắc an toàn lao động III BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU 3.1 ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI 3.1.1 Đối với nước thải sinh hoạt Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy Báo cáo giám sát môi trường định kỳ Nước thải sinh hoạt Cơ sở tập trung vào bể tự hoại, thể tích bể 37m3 Xử lý kỵ khí hai bể tự hoại, sau đưa vào bể xử lý hiếu khí, xử lý nước thải sản xuất Sau xử lý đạt chuẩn thoát tuyến cống nước chung khu cơng nghiệp 3.1.2 Đối với nước thải sản xuất Nước thải sản xuất Cơ sở xử lý theo công nghệ sau: Nước thải Hố xử lý (3 ngăn) Cống thoát nước thị Hình Sơ đồ quy trình xử lý nước Hình Sơ đồ cấu tạo hố xử lý 3.2 ĐỐI VỚI KHƠNG KHÍ Đối với khói thải Cơ sở có xây dựng hệ thống hơi, khói ống dẫn khói cao khoảng 4m từ khu vực đun nấu bếp lên cao Nhân viên làm việc bếp trang bị dụng cụ bảo hộ lao động để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe 3.3 ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN Rác thải sinh hoạt thu gom, phân loại chứa thùng chứa có che chắn để tránh phát tán mơi trường xung quanh, sau Cơng ty Cơng trình Đơ thị đến thu gom Đối với rác thải tái sử dụng như: vỏ đồ hộp, lon, bao bì nylon,… thu gom bán phế liệu; Đối với rác thải sản xuất thu gom chứa vào thùng chứa có nắp đậy kín đặt nơi cố định Cơ sở chuyển quan chức xử lý Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 3.4 CHẤT THẢI NGUY HẠI + Các loại chất thải nguy hại phát sinh sở tạm trữ thùng chứa nhựa có nắp đậy kín, dán chữ cảnh báo, phân loại quy định + Bên cạnh đó, sở bố trí kho chứa thùng nhựa nơi người qua lại theo quy định + Khi khối lượng phát sinh lớn, chủ sở liên hệ với đơn vị có chức để thu gom, vận chuyển xử lý 3.5 ĐỐI VỚI CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC 3.5.1 Phòng chống cháy nổ + Thực đầy đủ nghiêm ngặt quy định quan chức địa phương Nhà nước cơng tác đảm bảo an tồn lao động an tồn phòng chống cháy nổ; + Trang bị đầy đủ phương tiện cứu hỏa bình CO 2, thang, xẻng, ống nước,…; + Phối hợp với quan chức phòng chóng cháy nổ an tồn lao động để hướng dẫn, huấn luyện công tác biện pháp áp dụng để xử lý tình xảy ra; + Thiết lập hệ thống báo cháy, đèn hiệu phương tiện thơng tin tốt 3.5.2 An tồn lao động Để tránh tình trạng tai nạn lao động xảy ra, cần thực biện pháp sau: + Trang bị đầy đủ phương tiện để đảm bảo an toàn lao động; + Mở lớp tập huấn an toàn lao động hướng dẫn bảo hộ lao động cho công nhân trước vào nhận công tác; + Xây dựng nôi quy an tồn lao động cho cơng đoạn sản xuất, biển báo nhắc nhở nơi sản xuất nguy hiểm IV KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU Để đánh giá trạng chất lượng mơi trường khơng khí chất lượng nước thải sở Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy liên kết với Công ty TNHH Kiểm định Tư vấn Đầu tư Xây Dựng Nam Mêkong (LAS – XD 1078) tiến hành thu mẫu vào ngày 10 tháng năm 2014 Kết phân tích mẫu đạt sau: 4.1 Chất lượng nước thải Cơ sở Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy Báo cáo giám sát môi trường định kỳ Chất lượng nước thải Cơ sở trình bày sau: Bảng Chất lượng nước thải Cơ sở QCVN 40:2011/ Tỉ lệ vượt QCVN (lần) BTNMT, B TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết SS mg/L 38,2 100 Đạt BOD5 (200C) mg/L 45,5 50 Đạt COD mg/L 72 150 Đạt 13 Tổng Coliform MPN/100mL 8,5*103 5.000 Đạt Ghi chú: + Mẫu lấy từ nước thải đầu hệ thống xử lý (tại hố gas tiếp nhận) ; Nhận xét: Tất tiêu nước thải lấy từ đầu hệ thống xử lý nước thải SS, BOD5 (20oC), COD, Tổng Coliform có nồng độ nằm giới hạn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) Điều cho thấy chất lượng nước thải đầu Cơ sở tốt Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy Báo cáo giám sát môi trường định kỳ PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Quá trình thực báo cáo giám sát môi trường tháng cuối năm 2014 cửa Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy đạt kết sau: + Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy trình hoạt động phát sinh tiêu cực đến chất lượng môi trường xung quanh; + Các loại chất thải rắn sinh hoạt, nước thải sinh hoạt phát sinh xử lý quy định; + Nước thải sản xuất xử lý quy định đạt chuẩn quy định trước thải vào hệ thống thoát nước chung; + Chất thải nguy hại phát sinh thấp quản lý quy định Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT + Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm cơng nghệ Diệu Mỹ Huy kiến nghị q Phòng tài Tài nguyên Môi trường quận Ninh Kiều quan tâm hỗ trợ chúng tơi q trình thực công tác bảo vệ môi trường Cơ sở; + Cơ sở tiếp tục thực cách thường xuyên biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hành môi trường; + Cơ sở cam kết tiếp tục trì thực chương trình quan trắc mơi trường hàng năm để kịp thời điều chỉnh phương pháp xử lý nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường Ninh Kiều, ngày tháng năm 2014 Đại diện Công ty Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy Báo cáo giám sát môi trường định kỳ PHỤ LỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP National Technical Regulation on Industrial Wastewater QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả nguồn tiếp nhận n ước thải 1.2 Đối tượng áp dụng 1.2.1 Quy chuẩn áp dụng tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp nguồn tiếp nhận nước thải 1.2.2 Nước thải công nghiệp số ngành đặc thù áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia riêng 1.2.3 Nước thải công nghiệp xả vào hệ thống thu gom Cơ sở xử lý nước thải tập trung tuân thủ theo quy định đơn vị quản lý vận hành Cơ sở xử lý nước thải tập trung 1.3 Giải thích thuật ngữ Trong Quy chuẩn này, thuật ngữ hiểu sau: 1.3.1 Nước thải công nghiệp nước thải phát sinh từ q trình cơng nghệ sở sản xuất, dịch vụ công nghiệp (sau gọi chung l sở công nghiệp), từ Cơ sở xử lý nước thải tập trung có đấu nối nước thải sở công nghiệp 1.3.2 Nguồn tiếp nhận nước thải là: hệ thống nước thị, khu dân cư; sơng, suối, khe, rạch; kênh, mương; hồ, ao, đầm; vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1 Giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn tiếp nhận nước thải 2.1.1 Giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm n ước thải công nghiệp xả vào nguồn tiếp nhận nước thải tính toán sau: Cmax = C x Kq x Kf Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy Báo cáo giám sát môi trường định kỳ Trong đó: - Cmax giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm n ước thải công nghiệp xả vào nguồn tiếp nhận nước thải - C giá trị thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp quy định Bảng ; - Kq hệ số nguồn tiếp nhận nước thải quy định mục 2.3 ứng với lưu lượng dòng chảy sơng, suối, khe, rạch; kênh, mương; dung tích hồ, ao, đầm; mục đích sử dụng vùng nước biển ven bờ; - Kf hệ số lưu lượng nguồn thải quy định mục 2.4 ứng với tổng lưu lượng nước thải sở công nghiệp xả vào nguồn tiếp nhận nước thải; 2.1.2 Áp dụng giá trị tối đa cho phép Cmax = C (không áp dụng hệ số Kq Kf) thông số: nhiệt độ, màu, pH, coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β 2.1.3 Nước thải cơng nghiệp xả vào hệ thống nước thị, khu dân cư chưa có Cơ sở xử lý nước thải tập trung áp dụng giá trị Cmax = C quy định cột B Bảng 2.2 Giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp quy định Bảng Bảng 1: Giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Thông số Nhiệt độ Màu pH BOD5 (20oC) COD Chất rắn lơ lửng Asen Thuỷ ngân Chì Cadimi Crom (VI) Crom (III) Đồng Kẽm Niken Mangan Sắt Tổng xianua Tổng phenol Tổng dầu mỡ khoán g Đơn vị oC Pt/Co mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l Giá trị C A 40 50 đến 30 75 50 0,05 0,005 0,1 0,05 0,05 0,2 0,2 0,5 0,07 0,1 Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy B 40 150 5,5 đến 50 150 100 0,1 0,01 0,5 0,1 0,1 0,5 0,1 0,5 10 10 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 21 22 23 24 25 26 Sunfua Florua Amoni (tính theo N) Tổng nitơ Tổng phốt (tính theo P ) Clorua mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 0,2 5 20 500 0,5 10 10 40 1000 mg/l mg/l 0,05 0,1 mg/l 0,3 mg/l vi khuẩn/100ml Bq/l Bq/l 0,003 3000 0,1 1,0 0,01 5000 0,1 1,0 (không áp dụng xả vào nguồn nước mặn, nước lợ) 27 28 29 30 31 32 33 Clo dư Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt hữu Tổng PCB Coliform Tổng hoạt độ phóng xạ α Tổng hoạt độ phóng xạ β Cột A Bảng quy định giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; Cột B Bảng quy định giá trị C thông số ô nhiễm nước thải công nghiệp xả vào nguồn nước khơng dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; Mục đích sử dụng nguồn tiếp nhận nước thải xác định khu vực tiếp nhận nước thải 2.3 Hệ số nguồn tiếp nhận n ước thải Kq 2.3.1.Hệ số Kq ứng với l ưu lượng dòng chảy sông, suối, khe, rạch; kênh, mương quy định Bảng đây: Bảng 2: Hệ số Kq ứng với l ưu lượng dòng chảy nguồn tiếp nhận n ước thải Lưu lượng dòng chảy nguồn tiếp nhận n ước thải (Q) Hệ số Kq Đơn vị tính: mét khối/giây (m 3/s) Q £ 50 50 < Q £ 200 200 < Q £ 500 Q > 500 0,9 1,1 1,2 Q tính theo giá trị trung bình lưu lượng dòng chảy nguồn tiếp nhận nước thải 03 tháng khô kiệt 03 năm liên tiếp (số liệu quan Khí tượng Thuỷ văn) Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy 11 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 2.3.2 Hệ số Kq ứng với dung tích nguồn tiếp nhận nước thải hồ, ao, đầm quy định Bảng đây: Bảng 3: Hệ số Kq ứng vớidung tích nguồn tiếp nhận nước thải Dung tích nguồn tiếp nhận n ước thải (V) Hệ số Kq Đơn vị tính: mét khối (m 3) V ≤ 10 x 106 10 x 106 < V ≤ 100 x 106 V > 100 x 106 0,6 0,8 1,0 V tính theo giá trị trung bình dung tích hồ, ao, đầm tiếp nhận nước thải 03 tháng khô kiệt 03 năm liên tiếp (số liệu quan Khí tượng Thuỷ văn) 2.3.3 Khi nguồn tiếpnhận nước thải số liệu lưu lượng dòng chảy sơng, suối, khe, rạch, kênh, mương áp dụng Kq = 0,9; hồ, ao, đầm khơng có số liệu dung tích áp dụng Kết = 0,6 2.3.4 Hệ số Kq nguồn tiếp nhận nước thải vùng nước biển ven bờ, đầm phá nước mặn nước lợ ven biển Vùng nước biển ven bờ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh, thể thao v giải trí nước, đầm phá nước mặn nước lợ ven biển áp dụng Kq = Vùng nước biển ven bờ khơng dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh, thể thao giải trí nước áp dụng Kq = 1,3 2.4 Hệ số lưu lượng nguồn thải Kf Hệ số lưu lượng nguồn thải Kf quy định Bảng d ưới đây: Bảng 4: Hệ số lưu lượng nguồn thải Kf Lưu lượng nguồn thải (F ) Hệ số Kf Đơn vị tính: mét khối/ng ày đêm (m3/24h) F ≤ 50 50 < F ≤ 500 500 < F ≤ 5.000 F > 5.000 1,2 1,1 1,0 0,9 Lưu lượng nguồn thải F tính theo lưu lượng thải lớn nêu Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường Đề án bảo vệ môi trường PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ ỊNH 3.1 Lấy mẫu để xác định chất lượng nước thải áp dụng theo hướng dẫn tiêu chuẩn quốc gia sau : Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy 12 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) – Chất lượng nước – Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu kỹ thuật lấy mẫu; - TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3: 2003) - Chất lượng nước - Lấy mẫu Hướng dẫn bảo quản xử lý mẫu; - TCVN 5999:1995 (ISO 5667 -10: 1992) - Chất lượng nước - Lấy mẫu Hướng dẫn lấy mẫu nước thải 3.2 Phương pháp xác định giá trị thông số kiểm sốt nhiễm nước thải cơng nghiệp thực theo tiêu chuẩn quốc gia quốc tế sau đây: - TCVN 4557:1988 Chất lượng nước - Phương pháp xác định nhiệt độ; - TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) Chất lượng nước - Xác định pH ; - TCVN 6185:2008 - Chất lượng nước - Kiểm tra xác định màu sắc; - TCVN 6001-1:2008 (ISO 5815-1:2003), Chất lượng nước – Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn) – Phần 1: Phương pháp pha loãng cấy có bổ sung allylthiourea ; - TCVN 6001-2:2008 (ISO 5815-2:2003), Chất lượng nước – Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn) – Phần 2: Phương pháp dùng cho m ẫu khơng pha lỗng; - TCVN 6491:1999 (ISO 6060:1989) Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy hoá học (COD) ; - TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997) Chất lượng nước - Xác định chất rắn lơ lửng cách lọc qua lọc sợi thuỷ tinh; - TCVN 6626:2000 Chất lượng nước - Xác định asen - Phương pháp đo ph ổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydro); - TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999) Chất lượng nước - Xác định thuỷ ngân; - TCVN 6193:1996 Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi chì Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử lửa; - TCVN 6222:2008 Chất lượng nước - Xác định crom - Phương pháp đo ph ổ hấp thụ nguyên tử; - TCVN 6658:2000 Chất lượng nước – Xác định crom hóa trị sáu – Phương pháp trắc quang dùng 1,5 – diphenylcacbazid ; - TCVN 6002:1995 Chất lượng nước – Xác định mangan – Phương pháp trắc quang dùng formaldoxim; Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy 13 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - TCVN 6177:1996 Chất lượng nước – Xác định sắt phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10- phenantrolin; - TCVN 6665:2011 (ISO 11885:2007) Chất lượng nước- Xác định nguyên tố chọn lọc phổ phát xạ quang Plasma cặp cảm ứng ( ICP-OES) ; - TCVN 6181:1996 (ISO 6703 -1:1984) Chất lượng nước - Xác định xianua tổng; - TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304 -1:2007) Chất lượng nước – Xác định anion hòa tan phương pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitr it, phosphat sunphat hòa tan; - TCVN 6216:1996 (ISO 6439:1990) Chất lượng nước - Xác định số phenol - Phương pháp trắc phổ dùng 4-aminoantipyrin sau chưng cất; - TCVN 6199-1:1995 (ISO 8165/1:1992) Chất lượng nước- Xác định phenol đơn hoá trị lựa chọn Phần 1: Phương pháp sắc ký khí sau làm giàu chiết; - TCVN 5070:1995 Chất lượng nước - Phương pháp khối lượng xác định dầu mỏ sản phẩm dầu mỏ; - TCVN 7875:2008 Nước – Xác định dầu mỡ – Phương pháp chiếu hồng ngoại; - TCVN 6637:2000 (ISO 10530:1992) Chất lượng nước-Xác định sunfua hoà tanPhương pháp đo quang dùng metylen xanh ; - TCVN 5988:1995 (ISO 5664:1984) Chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp chưng cất chuẩn độ; - TCVN 6620:2000 Chất lượng nước - Xác định amoni - Phương pháp điện thế; - TCVN 6638:2000 Chất lượng nước - Xác định nitơ - Vơ hóa xúc tác sau kh hợp kim Devarda; - TCVN 6202:2008 (ISO 6878:2004) Chất lượng nước - Xác định phôt - Phương pháp đo ph ổ dùng amoni molipdat ; - TCVN 8775:2011 Chất lượng nước - Xác định coliform tổng số - Kỹ thuật màng lọc; - TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1: 2000) Chất lượng nước - Phát đếm escherichia coli vi khuẩn coliform Phần 1: Phương pháp lọc màng; - TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308 -2:1990(E)) Chất lượng nước - Phát đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt escherichia coli giả định Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất); - TCVN 6225-3:2011 (ISO 7393-3:1990) Chất lượng nước - Xác định clo tự clo tổng số Phần – Phương pháp chuẩn độ iot xác định clo tổng số ; Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy 14 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ - TCVN 7876:2008 Nước – Xác định hàm lượng thuốc trừ sâu clo hữu - Phương pháp sắc ký khí chiết lỏng-lỏng; - TCVN 8062:2009 Xác định hợp chất phospho hữu sắc ký khí - Kỹ thuật cột mao quản; - TCVN 6053:2011 Chất lượng nước - Đo tổng hoạt độ phóng xạ anpha nước không mặn - Phương pháp nguồn dày; - TCVN 6219:2011 Chất lượng nước - Đo tổng hoạt độ phóng xạ beta nước khơng mặn 3.3 Chấp nhận phương pháp phân tích hướng dẫn tiêu chuẩn quốc gia quốc tế có độ xác tương đương cao tiêu chuẩn viện dẫn mục 3.2 v tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế ban hành chưa viện dẫn quy chuẩn TỔ CHỨC THỰC HIỆN 4.1 Quy chuẩn áp dụng thay QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường 4.2 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cơng bố mục đích sử dụng nguồn nước Hệ số Kq quy hoạch sử dụng nguồn nước phân vùng tiếp nhận nước thải 4.3 Cơ quan quản lý nhà nước môi trường vào đặc điểm, tính chất nước thải cơng nghiệp mục đích sử dụng nguồn tiếp nhận để lựa chọn thông số ô nhiễm đặc trưng giá trị (giá trị C) quy định Bảng việc kiểm sốt nhiễm môi trường 4.4 Trường hợp tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung thay áp dụng theo tiêu chuẩn Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy 15 ... mơi trường tháng cuối năm 2014 cửa Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy đạt kết sau: + Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy trình hoạt động phát sinh tiêu... 40:2011/BTNMT Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy Báo cáo giám sát môi trường định kỳ 1.3 TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN - Tổ chức thực hiện: + Tên: Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. .. xuyên công tác quản lý, giám sát chất lượng môi trường Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ Diệu Mỹ Huy Việc giám sát chất lượng môi trường Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm công nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: BCGS cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm công nghệ diệu mỹ huy, BCGS cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm công nghệ diệu mỹ huy, PHẦN II: NỘI DUNG BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG, PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay