50 bài tập mạo từ phần 3_file word có lời giải chi tiết

9 235 15
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2018, 11:49

Mạo từ phần Question 1: I want _ apple from that basket A a B an C the D X Question 2: Miss Lin speaks _ Chinese A a B an C the D X Question 3: One of the students said, “ _ professor is late today” A a B an C the D X Question 4: Eli likes to play _ volleyball A a B an C the D X Question 5: I bought _ umbrella to go out in the rain A a B an C the D X Question 6: My daughter is learning to play _ violin at her school A a B an C the D X Question 7: Please give me _ pen that is on the counter A a B an C the D X Question 8: Albany is the capital of _ New York state A a B an C the D X Question 9: Our neighbour has _ cat and _ dog A a/ a B an/ a C the/ the D X/ X C the D X Question 10: _ ink in my pen is red A a B an Question 11: It is _ funniest book that I have ever read A a B an C the D X Question 12: Can anyone give me _ hand, please because I have just fallen over? A a B an C the D X Question 13: She always said that when she grew up she wanted to be _ A a B an C the D X Question 14: I have left my book in _ kitchen and I would like you to get it for me A a B an C the D X Question 15: Please meet me at the train station in _ hour from now A a B an C the D X Question 16: I like to watch tennis on the television It is _ very good game A a B an C the D X Trang http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Question 17: _ president of the United States will be visiting Australia next week A a B an C the D X Question 18: July goes to _ work on the bus A a B an C the D X Question 19: _ golf is my favourite sport I play once or twice _ week if I can, but I’m not _ very good player A X/ a/ a B The/ a/ a C The/ the/ the D X/ a/ the Question 20: I don’t know what to It’s _ problem A quite difficult B a quite difficult C quite a difficult D the quite difficult C The school D The schools Question 21: _ starts at seven o’clock A School B A school Question 22: We can finish the rest of the bread for _ breakfast A a B an C the D X Question 23: We need to protect _ environment from pollution A some B a C an D the Question 24: We often go to school by _ bicycle A some B a C an D the Question 25: I need _ time to think about _ offer you made me A the/ the B a/ the C X/ an D X/ the Question 26: _ book you ordered _ last week is now in stock A the/ X B a/ the C X/ an D X/ the Question 27: _ dancing is _ more interesting activity than _ reading A X/ X/ X B The/ a/ the C X/ a/ X D X/ the/ X Question 28: _ recipe for _ success is _ hard work A The/ X/ X B The/ a/ the C X/ a/ X D X/ the/ X Question 29: _ people who live in _ glass houses shouldn’t throw stones A the/ X B the/ the C X/ X D X/ the Question 30: I have two brothers: _ older one is training to be _ pilot with British Airways, _ younger one is still at _ school A The/ X/ the/ X B The/ a/ the /X C an/ a/ the/ X D the/ the/ the/ X Question 31: I won’t be home for _ dinner this evening I’m meeting some friends after _ work and we’re going to _ cinema A The/ X/ X B X/ the/ the C X/ X/ the D X/ the/ X Trang http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Question 32: Danny wanted _ new bicycle for Christmas A a B an C the D X Question 33: Jennifer tasted _ birthday cake her mother had made A a B an C the D X Question 34: The children have _ new teacher called Mr Green A a B an C the D X Question 35: Dad turned on _ radio to listen to _ news A a/a B a/the C the/the D the / a Question 36: Alex is in Boston studying for _ MBA A a B an C the D X Question 37: The teacher read _ interesting article from the newspaper A a B an C the D X Question 38: There was _ huge crowd of people outside the church A a B an C the D X Question 39: Julie talked for _ hour about her school project A a B an C the D X Question 40: _ European expert was invited to speak to the committee A a B an C the D X Question 41: The Mississippi river is in _ United States of America A a B an C the D X Question 42: It would help us if you gave _ honest opinion A a B an C the D X Question 43: I like _ blue T-shirt over there better than _ red one A a/a B the / the C the/ a D X/X Question 44: Their car does 150 miles _ hour A a B an C the D X Question 45: Where's _ USB drive I lent you last week? A a B an C the D X C the D X Question 46: Do you still live in _ Bristol? A a B an Question 47: Carol's father works as _ electrician A a B an C the D X Question 48: The tomatoes are 99 pence _kilo Trang http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT A a B an C the D X Question 49: What you usually have for _breakfast? A a B an C the D X C the D X Question 50: Ben has _terrible headache A a B an Đáp án 1-B 2-D 3-C 4-D 5-B 6-C 7-C 8-D 9-A 10-C 11-C 12-A 13-B 14-C 15-B 16-A 17-C 18-D 19-A 20-C 21-C 22-D 23-D 24-D 25-D 26-A 27-C 28-A 29-B 30-B 31-C 32-A 33-C 34-A 35-C 36-B 37-B 38-A 39-B 40-A 41-C 42-B 43-B 44-B 45-C 46-D 47-B 48-A 49-D 50-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Question 1: Đáp án B Quả táo nhắc đến lần nên phải sử dụng mạo từ a an.Trong rỏ có vơ số táo,người nói muốn chọn khơng sử dụng the Vì apple chữ đầu nguyên âm ( u,e,o,a,i) nên ta chọn an Question 2: Đáp án D Chinese: tiếng Trung Quốc, ngôn ngữ khơng có mạo từ đứng trước Question 3: Đáp án C Ở người giáo sư xác định người dạy học sinh nói đến câu “one of the students” , cần có the đằng trước Question 4: Đáp án D Trước môn thể thao ,chúng ta không cần có mạo từ Question 5: Đáp án B umbrella ( ơ).Nó nhắc đến lần câu nên cần phải điền mạo từ a an, umbrella đừng đầu nguyên âm (u,e,o,a,i) nên ta sử dụng an Question 6: Đáp án C Trước tên loại nhạc cụ phải sử dụng “the” phía trước.Violin đàn vi-ô-lông Question 7: Đáp án C Trang http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Ở ta phải sử dụng mạo từ xác định “the” bút xác định rõ vị trí qua việc sử dụng mệnh đề quan hệ “that is on the counter: quầy hàng” Question 8: Đáp án D Trước tên thủ đô ta không cần sử dụng mạo từ Question 9: Đáp án A Con chó mèo nhắc đến lần nên ta sử dụng mạo từ a an.Do cat dog có phụ âm đứng đầu /k/,/d/ nên ta sử dụng mạo từ “a” Question 10: Đáp án C Mực bút xác định bút mà người nói nhắc đến khơng phải loại mực chung chung loại bút khác.Chúng ta sử dụng “the” Question 11: Đáp án C Đây cấu trúc so sánh với tính từ ngắn: the + adj_est nên chả cách khác phải chọn the Question 12: Đáp án A Bàn tay vừa nhắc đến lần chả biết đến giúp cậu bé hay cô bé này,chúng ta phải dùng a/an thơi , hand đứng trước phụ âm nên a Nói rõ cho em hiểu sâu,chúng ta nhớ ln cấu trúc : “give sb a hand: giúp tay” Question 13: Đáp án B Người bác sĩ nhắc đến lần nên ta phải sử dụng a an.Nhìn quanh chả thấy đáp án có an nên ta lựa chọn a Nhưng đáp án D q kì quặc,doctors số nhiều với mạo từ a/an được.Vậy đáp án B xác Question 14: Đáp án C Quyển sách xác định rõ đâu rồi,rõ bếp đặt sách tơi lại bếp nhà hàng xóm @@ Chọn the em Question 15: Đáp án B Ở chọn “an” thứ người nói xác định khoảng thời gian chờ sân ga không rõ Thứ hai,hour nhìn chữ “h” đầu âm câm nên bỏ “h” tính từ chữ “o” nguyên âm nên ta chọn an Question 16: Đáp án A “Cấu trúc sử dụng chủ ngữ giả It is + a/an + N/Np” Ngoài ra,các em nhớ trật từ từ: to be + a /an + very + adj + N Trang http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Question 17: Đáp án C Tổng thống Mĩ xác định Mĩ lại Úc hay Pháp :v Chúng ta dùng the trường hợp Ngoài ,các em nhớ cấu trúc mà Phương dạy “the N1 of the N2 OK” Question 18: Đáp án D Cụm : go to work (đi làm),là cố định nên không cần phải thêm vào Ngồi ra,anh muốn giải thích thêm số điều sâu cách dùng Giả sử anh lấy go to work làm tâm điểm - Chúng ta dùng go to work người nói đến làm cơng việc đến địa điểm mục đích nó,ví dụ đến công ty để làm ,đến trường để học chẳng hạn - Chúng ta dùng go to the work người nói đến đến việc khơng phải chủ lực nơi Ví dụ vợ đến đưa cơm cho chồng công ty,bố mẹ đến trường họp phụ huynh hay người đến thăm tù nhân Question 19: Đáp án A Golf môn đánh gôn nên không cần sử dụng mạo từ Once or twice a week : hai tuần (đây cụm rồi),chúng ta sử dụng để nói thường xuyên đơn Còn cách xếp trật tự từ anh nói câu “ to be + a / an + very + adj + N” Thứ hai người chơi giỏi nhắc đến lần đầu trước từ very có âm /v/ phụ âm nên ta dùng a Question 20: Đáp án C Vấn đề khó khăn nhắc đến lần nên ta sử dụng mạo từ a/an.Coi đáp án khơng có an ta dùng a thơi Chúng ta có cách xếp từ khác câu trước: “ to be + quite + a/ an + adj + N” Question 21: Đáp án C Dùng the ngơi trường xác định bắt đầu vào học lúc 7h Question 22: Đáp án D Trước tên bữa ăn ngày khơng có mạo từ Question 23: Đáp án D Môi trường xác định môi trường mà cần bảo vệ,hơn some/a/an mạo từ với environment Question 24: Đáp án D Cấu trúc: by + tên phương tiện Trang http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT For example: by bus,by bike,by train… Question 25: Đáp án D Thời gian nói chung nên khơng cần mạo từ, offer (u cầu) cần có the đằng sau có clause để xác định rõ “you made me” yêu cầu bạn đưa cho yêu cầu khác Question 26: Đáp án A Quyển sách xác định mệnh đề đằng sau “ you ordered last week” sách mà bạn đặt tuần trước Trước trạng từ thời gian khơng cần có mạo từ Question 27: Đáp án C Dancing, reading hoạt động nói chung nên không cần mạo từ Dịch nghĩa: Khiêu vũ hoạt động thú vị so với đọc sách Question 28: Đáp án A The recipe for success is hard work: công thức thành công chăm , câu châm ngôn Question 29: Đáp án B People phía trước xác định mệnh quan hệ “who live…” Glass houses nhà kính xác định nơi người nhắc đến nên dùng the/the Question 30: Đáp án B Hai người xác định rõ ông hay bà nên phải có the đằng trước,pilot nghề nghiệp nhắc đến lần đầu nên ta dùng a At school : cụm cố định (ở trường) Question 31: Đáp án C Trước bữa ăn khơng có mạo từ after work : sau làm việc (cụm cố định) trước rạp chiếu phim có mạo từ “the” Question 32: Đáp án A Chiếc xe đạp nhắc đến lần đầu new chữ đầu phụ âm nên dùng a Question 33: Đáp án C Chiếc bánh sinh nhật xác định mệnh đề đằng sau “her mother had made” bánh mà mẹ cô làm Question 34: Đáp án A Trang http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Người giáo viên nhắc đến lần đầu new từ phụ âm nên ta dùng a Question 35: Đáp án C on the radio : cụm cố định trước news phải dùng the thời mà người bố bật xác định phát từ radio Question 36: Đáp án B Bằng MBA nhắc đến lần đầu mà chữ đầu phụ âm nên dùng an Question 37: Đáp án B Bài báo thú vị nhắc đến lần đầu interesting bắt đầu nguyên âm nên ta dùng an Question 38: Đáp án A Đám đông lớn nhắc đến lần đầu huge bắt đầu phụ âm nên ta dùng a Question 39: Đáp án B Nói chuyện giờ,mà hour chữ “h” âm câm nên ta xét chữ “o” nguyên âm nên ta dùng an Question 40: Đáp án A Nhà nghiên cứu người Châu Âu nhắc đến lần đầu mà European chữ đầu nguyên âm nên ta dùng a Question 41: Đáp án C Trước tên bang,tiểu bang ,ta dùng the : The United States of America Question 42: Đáp án B Ý kiến chân thành nhắc đến lần đầu honest cho chữ “h” nguyên âm nên ta dùng an Question 43: Đáp án B áo phông xanh áo phơng đỏ xác định đem so sánh với qua câu so sánh ngang nên ta dùng the Question 44: Đáp án B 150 miles an hour: 150 dặm ( ngôn ngữ thường dùng giao thông,đo lường) Question 45: Đáp án C USB xác định nhờ mệnh đề đằng sau “ I lent you last week” tơi mượn bạn nên ta dùng the Question 46: Đáp án D Trang http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Bristol : trước tên địa danh khơng có mạo từ Question 47: Đáp án B work as a/an + nghề nghiệp : làm việc … Question 48: Đáp án A 99 pence a kilo: 99 pence kilo (ngôn ngữ thường dùng đo lường) Question 49: Đáp án D Không dùng mạo từ trước tên bữa ngày Question 50: Đáp án A Cơn đau đầu khủng khiếp nhắc đến lần đầu terrible đứng trước phụ âm nên ta dùng a Trang http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT ... 30 -B 31 -C 32 -A 33 -C 34 -A 35 -C 36 -B 37 -B 38 -A 39 -B 40-A 41-C 42-B 4 3- B 44-B 45-C 46-D 47-B 48-A 49-D 5 0- A LỜI GIẢI CHI TIẾT Question 1: Đáp án B Quả táo nhắc đến lần nên phải sử dụng mạo từ a an.Trong... 50: Ben has _terrible headache A a B an Đáp án 1-B 2-D 3- C 4-D 5-B 6-C 7-C 8-D 9-A 10-C 11-C 12-A 1 3- B 14-C 15-B 16-A 17-C 18-D 19-A 20-C 21-C 22-D 2 3- D 24-D 25-D 26-A 27-C 28-A 29-B 30 -B 31 -C... khơng có mạo từ after work : sau làm việc (cụm cố định) trước rạp chi u phim có mạo từ “the” Question 32 : Đáp án A Chi c xe đạp nhắc đến lần đầu new chữ đầu phụ âm nên dùng a Question 33 : Đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 bài tập mạo từ phần 3_file word có lời giải chi tiết, 50 bài tập mạo từ phần 3_file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay