50 bài tập đại từ phần 3_file word có lời giải chi tiết

15 44 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2018, 11:49

... án 1-C 2-A 3- C 4-A 5-B 6-C 7-A 8-D 9-B 10-B 11-A 12-B 1 3- C 14-B 15-B 16-C 17-D 18-B 19-C 20-D 21-B 22-A 2 3- B 24-D 25-B 26-C 27-B 28-D 29-C 30 -D 31 -D 32 -B 33 -D 34 -B 35 -C 36 -A 37 -A 38 -D 39 -A 40-D... 39 -A 40-D 41-C 42-B 4 3- D 44-B 45-B 46-C 47-D 48-A 49-D 5 0- C LỜI GIẢI CHI TIẾT Question 1: Đáp án C Đứng sau động từ to be “are”, ta cần tính từ Trong bốn phương án có phương án C tính từ sở hữu,... drink wine if I wanted to lose kilos A less - fewer - a few B fewer - less - a few C a few - a little - more D fewer - less - a little Question 33 : He was an extremely entertaining speaker,
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 bài tập đại từ phần 3_file word có lời giải chi tiết, 50 bài tập đại từ phần 3_file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay