35 bài tập trạng từ phần 1_file word có lời giải chi tiết

5 64 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2018, 11:49

Trạng từ phần Fill in the blank Adjective or adverb? Question 1: I have just read an book A amazing B Amazingly Question 2: These are _ students A excellent B excellently Question 3: It was raining A light B lightly Question 4: The wild bears seem A fierce B Fiercely Question 5: He studies very A hard B Hardly Question 6: I searched the drawer A careful B carefully Question 7: They did the exam pretty A bad B badly Question 8: I was injured after the accident A serious B Seriously Question 9: It’s really weather out there A awful B awfully Question 10: My mom looked so when she cooke A happy B happily Question 11: I can this exercise…………………… A easy B easily Question 12: Hermione sounds very…………………… in her new job A confident B Confidently Question 13: They look …………………… at the students A angry B angrily Question 14: I agree with you…………………… about that matter A complete B Completely Question 15: This apple is very…………………… A lovely B Sweetly Question 16: They both study English very…………………… Trang http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT A good B well Question 17: Helen is such a …………………… girl A beautiful B beautifully Question 18: Her sister plays the piano…………………… A beautiful B beautifully Question 19: He completes his work…………………… A perfect B perfectly Question 20: Tom is a ……………………pupil A lazy B lazily Question 21: He's really lazy and _ tries A hard B Hardly Question 22: I've been having a lot of headaches A late B Lately Question 23: Check your work A careful B carefully Question 24: The TV's far too A loud B loudly Question 25: Maria … opened her present A Slow B Slowly Question 26: Don't speak so … I can't understand you A Fast B Fastly Question 27: Jack is … upset about losing his keys A Terribly B Terrible Question 28: Robin looks … What's the matter with him? A Sadly B Sad Question 29: Kevin is … clever A Extremely B Extreme Question 30: The book was very… written A good B Well Put the adverbs in brackets into correct positions Choose the sentence with the correct order Question 31: I take sugar in my coffee (sometimes) A Sometimes take B Take sometimes Trang http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Question 32: Tom is very friendly (usually) A Is usually B Usually is C Very friendly usually Question 33: Peter gets angry (never) A Never gets B Gets never C Angry never Question 34: They read a book (always) A Read always B Always read Question 35: He listens to the radio (often) A Often listens B Listens often Đáp án 1-A 2-A 3-B 4-A 5-A 6-B 7-B 8-B 9-A 10-A 11-B 12-A 13-A 14-B 15-A 16-B 17-A 18-B 19-B 20-A 21-B 22-B 23-B 24-A 25-B 26-A 27-A 28-B 29-A 30-B 31-A 32-A 33-A 34-B 35-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Question 1: Đáp án A Trước danh từ dùng tính từ để bổ nghĩa cho danh từ Dịch: Tôi vừa đọc sách tuyệt vời Question 2: Đáp án A Trước danh từ dùng tính từ để bổ nghĩa cho danh từ Dịch: Đây sinh viên xuất sắc Question 3: Đáp án B Rain động từ thường nên dùng trạng từ để bổ nghĩa cho động từ Dịch: Lúc trời mưa nhẹ Question 4: Đáp án A Các động từ seem, look, sound, với tính từ Dịch: Những gấu hoang dã trơng Question 5: Đáp án A Hard vừa tính từ vừa trạng từ, hardly trạng từ mang nghĩa khác ( hardly= khi) Dịch: Cậu học chăm Question 6: Đáp án B Trang http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Dịch: Tơi tìm ngăn kéo cách cẩn thận Question 7: Đáp án B Dịch: Họ làm thi tệ Question 8: Đáp án B Ở cần trạng từ bổ sung nghĩa cho phân từ Injured, ý câu to be +a + PII a chắn trạng từ Dịch: Tơi bị thương nặng sau vụ tai nạn Question 9: Đáp án A Dịch: Thời tiết thực khủng khiếp Question 10: Đáp án A Dịch: Mẹ trông thật hạnh phúc bà nấu ăn Question 11: Đáp án B Dịch: Tơi làm tập cách dễ dàng Question 12: Đáp án A Dịch: Hermione tự tin cơng việc Question 13: Đáp án A Dịch: Họ nhìn sinh viên cách đầy giận Question 14: Đáp án B Dịch: Tơi hồn tồn đồng ý với bạn vấn đề Question 15: Đáp án A Dịch: táo đáng yêu Question 16: Đáp án B Dịch: Cả hai người họ học Tiếng anh tốt Question 17: Đáp án A Dịch: Helen nàng xinh đẹp Question 18: Đáp án B Dịch: Chị gái chơi piano hay Question 19: Đáp án B Dịch: Anh ta hồn thành cơng việc cách hồn hảo Question 20: Đáp án A Dịch :Tom học sinh lười biếng Question 21: Đáp án B Dựa vào nghĩa câu cần chọn hardly ( lười không cố gắng) Trang http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT trạng từ Hard không đứng trước động từ) Question 22: Đáp án B Lately: gần ( gần bị đau đầu nhiều, lately trạng từ dấu hiệu hồn thành) Question 23: Đáp án B Dịch: Kiểm tra công việc bạn cách cẩn thận Question 24: Đáp án A Dịch: TV lớn Question 25: Đáp án B Dịch: Maria mở quà cách chậm dãi Question 26: Đáp án A Dịch: Đừng nói q nhanh Tơi khơng thể hiểu Question 27: Đáp án A Dịch: Jack thật khó chịu chìa khố anh Question 28: Đáp án B Dịch: Robins trông buồn chuyện với vậy? Question 29: Đáp án A Dịch: Kevin thông minh Question 30: Đáp án B cần trạng từ để bổ nghĩa cho phân từ II written DỊch: Cuốn sách viết tốt Question 31: Đáp án A Trạng từ tần suất đứng trước động từ thường đứng sau động từ to be Dịch: Tôi thường cho thêm đường vào cà phê Question 32: Đáp án A Dịch: Tom thường thân thiện Question 33: Đáp án A Dịch: Peter không giận Question 34: Đáp án B Dịch: Họ luôn đọc sách Question 35: Đáp án A Dịch: Anh ta thường nghe đài radio Trang http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT ... Question 35: He listens to the radio (often) A Often listens B Listens often Đáp án 1- A 2-A 3-B 4-A 5-A 6-B 7-B 8-B 9-A 10 -A 11 -B 12 -A 13 -A 14 -B 15 -A 16 -B 17 -A 18 -B 19 -B 20-A 2 1- B 22-B 23-B 24-A 25-B... 20-A 2 1- B 22-B 23-B 24-A 25-B 26-A 27-A 28-B 29-A 30-B 3 1- A 32-A 33-A 34-B 3 5- A LỜI GIẢI CHI TIẾT Question 1: Đáp án A Trước danh từ dùng tính từ để bổ nghĩa cho danh từ Dịch: Tôi vừa đọc sách tuyệt... 2: Đáp án A Trước danh từ dùng tính từ để bổ nghĩa cho danh từ Dịch: Đây sinh viên xuất sắc Question 3: Đáp án B Rain động từ thường nên dùng trạng từ để bổ nghĩa cho động từ Dịch: Lúc trời mưa
- Xem thêm -

Xem thêm: 35 bài tập trạng từ phần 1_file word có lời giải chi tiết, 35 bài tập trạng từ phần 1_file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay