Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Bình Trung huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)

66 119 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2018, 18:09

Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Bình Trung huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Bình Trung huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Bình Trung huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Bình Trung huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Bình Trung huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Bình Trung huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN PHONG “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY XOAN ĐÀO (PYGEUM ARBOREUM ENDL) TẠI BÌNH TRUNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành: Lâm nghiệp Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2012 – 2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN PHONG “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY XOAN ĐÀO (PYGEUM ARBOREUM ENDL) TẠI BÌNH TRUNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành: Lâm nghiệp Lớp : K44 - LN Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2012 – 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: PGS TS Trần Quốc Hƣng Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết nghiên cứu q trình điều tra thực địa hồn tồn trung thực, chƣa công bố tài liệu, có sai tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Thái Nguyên, tháng năm 2016 XÁC NHẬN CỦA GVHD Đồng ý cho bảo vệ kết Ngƣời viết cam đoan trước Hội đồng khoa học! Trần Quốc Hƣng Hoàng Văn Phong XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa chữa sai sót sau Hội đồng chấm yêu cầu! (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập rèn luyện trƣờng Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, thực tập giai đoạn sinh viên tiếp xúc với thực tế, thời gian để sinh viên làm quen với công tác điều tra nghiên cứu Xuất phát từ nguyện vọng thân, đƣợc trí nhà trƣờng, ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp hƣớng dẫn trực tiếp thầy giáo TS Trần Quốc Hƣng thầy giáo Ths Nguyễn Công Hoan tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm lâm học phân bố tự nhiên xoan đào (Pygeum arboreum Endl) Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ’’ Trong thời gian nghiên cứu đề tài, đƣợc giúp đỡ, bảo tận tình thầy giáo khoa với phối hợp giúp đỡ cán bộ, lãnh đạo quan ban ngành UBND huyện Na rì, huyện hộ gia đình thơn tạo điều kiện cho thu thập thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu Qua tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy cô giáo khoa Lâm Nghiệp Do trình độ chun mơn kinh nghiệm thực tiễn hạn chế khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi kính mong nhận đƣợc giúp đỡ thầy cô giáo tồn thể bạn đồng nghiệp để khóa luận đƣợc hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2016 Sinh viên Hoàng Văn Phong iii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Ký hiệu độ nhiều (độ dầy rậm) thảm tƣơi 31 Bảng 4.1: Các pha vật hậu lồi Xoan đào Bình Trung 37 Bảng 4.2 Đặc điểm đất nơi Xoan đào phân bố theo chân, sƣờn, đỉnh 40 Bảng 4.3: Đặc điểm cấu trúc tổ thành trạng thái IIA vị trí Chân 41 Bảng 4.4: Cơng thức tổ thành rừng nơi có lồi Xoan đào 42 Bảng 4.5: Đặc điểm cấu trúc tổ thành trạng thái IIA vị trí Sƣờn 42 Bảng 4.6: Công thức tổ thành rừng nơi có lồi Xoan đào 43 Bảng 4.7: Đặc điểm cấu trúc tổ thành trạng thái IIA vị trí Đỉnh: 43 Bảng 4.8: Cơng thức tổ thành rừng nơi có loài Xoan đào 44 Bảng 4.9: Chiều cao lâm phần Xoan đào khu vực nghiên cứu 44 Bảng 4.10: Mật độ tầng cao mật độ Xoan đào 44 Bảng 4.11: Cấu trúc tổ thành, mật độ tầng tái sinh 45 Bảng 4.12: Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao lâm phần Xoan đào 47 Bảng 4.13 Số lƣợng tỷ lệ Xoan đào tái sinh theo nguồn gốc 48 Bảng 4.14: Chất lƣợng tỉ lệ Xoan đào tái sinh lâm phần 48 Bảng 4.15 Tổng hợp tiêu sinh trƣởng OTC 49 iv DANH MỤC HÌNH Trang Hình 3.1: Sơ đồ bƣớc tiến hành nghiên cứu đề tài 22 Hình 4.1: Hình thái thân Xoan đào Bình Trung 34 Hình 4.2: Hình thái Xoan đào Bình Trung 35 v CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG KHĨA LUẬN Từ, cụm từ viết tắt Giải thích Dt Đƣờng kính tán D1.3 Đƣờng kính 1.3m Hvn Chiều cao vút Hd Chiều cao dƣới cành OTC Ô tiêu chuẩn UBND Ủy ban nhân dân Stt Số thứ tự vi MỤC LỤC Trang Phần 1.MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc 2.1.1 Trên Thế giới 2.1.2 Ở Việt Nam 2.1.3 Những nghiên cứu Xoan đào 13 2.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội khu vực nghiên cứu 15 2.2.2 Đặc điểm kinh tế - hội khu vực nghiên cứu 17 2.2.3 Nhận xét, đánh giá chung thuận lợi, khó khăn điều kiện tự nhiên kinh tế - hội tới loài Xoan đào 19 PHẦN NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Nội dung 21 3.2.2 Đặc điểm cấu trúc tổ thành tầng cao có xoan đào phân bố 21 3.2.3 Đặc điểm cấu trúc tầng tái sinh 21 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 22 3.3.1 Cách tiếp cận phƣơng pháp luận nghiên cứu 22 3.3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu chung 22 3.3.3 Phƣơng pháp điều tra cụ thể 23 3.3.4 Phƣơng pháp luận 26 3.3.5 Phƣơng pháp thu thập số liệu 26 vii 3.3.6 Phƣơng pháp nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng 28 3.3.7 Phƣơng pháp nghiên cứu đặc điểm tái sinh rừng 31 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 Đặc điểm hình thái vật hậu Xoan đào Bình Trung 34 4.1.1 Đặc điểm hình thái thân, cành, Xoan đào 34 4.1.2 Đặc điểm hình thái hoa, Xoan đào 36 4.2 Đặc điểm vật hậu Xoan đào 36 4.3 Đặc điểm sinh thái nơi Xoan đào phân bố 39 4.3.1 Điều kiện khí hậu nơi Xoan đào phân bố 39 4.3.2 Đặc điểm đất nơi Xoan đào phân bố đƣợc thể bảng 4.2 40 4.4 Đặc điểm cấu trúc tầng cao 41 4.4.1 Cấu trúc tổ thành 41 4.4.2 Cấu trúc tầng thứ đƣợc thể qua bảng 4.9 44 4.4.3 Cấu trúc mật độ toàn rừng mật độ Xoan đào 44 4.5 Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tầng tái sinh 45 4.5.1 Cấu trúc tổ thành tầng tái sinh đƣợc thể bảng 4.10 45 4.5.2 Phân bố số tái sinh theo cấp chiều cao 47 4.5.4 Số lƣợng tái sinh theo nguồn gốc 48 PHẦN KẾT LUẬN, TỒN TẠI KHUYẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Tồn 53 5.3 Khuyến nghị 53 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Rừng tài nguyên quý giá, phận quan trọng môi trƣờng sống, gắn liền với đời sống đồng bào dân tộc miền núi Rừng giá trị kinh tế mà có ý nghĩa lớn nghiên cứu khoa học, bảo tồn nguồn gen, bảo tồn đa dạng sinh học, điều hồ khí hậu, phòng hộ đầu nguồn, hạn chế thiên tai, ngăn chặn hoang mạc hố, chống sói mòn, sạt lở đất, ngăn ngừa lũ lụt, đảm bảo an ninh quốc phòng, đồng thời rừng tạo cảnh quan phục vụ cho du lịch sinh thái, du lịch cộng Họ thực vật hoa hồng (Rosaceae), họ thực vật điển hình rừng nhiệt đới Đơng Nam Á, Có phân bố rộng trải suốt khu vực từ Ấn Độ đến Philippin, gồm 13 chi 470 loài Trung tâm phân bố loài họ thực vật hoa hồng có Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar Trung Quốc (Thái Văn Trừng, 1978 [27]) Hệ sinh thái loài họ thực vật hoa hồng giới nói chung Việt Nam nói riêng chịu tác động mãnh liệt nhân tố phát sinh Tác động không chi phối phạm vi phân bố mà tạo nên đa dạng kiểu rừng, tổ hợp ƣu tạo thành nhiều trạng thái rừng khác Hệ sinh thái rừng họ thực vật hoa hồng khu vực phía Bắc chủ yếu kiểu rừng rộng thƣờng xanh mƣa mùa nhiệt đới mà tổ thành loài rộng họ mảnh vỏ (Euphorbiaceae), họ Dẻ (Fabaceae), Họ Xoan (Meliaceae), họ Cà phê (Rubiaceae), họ Bồ (Sapindaceae), họ Đậu (Fabaceae) Các loài họ thực vật hoa hồng Xoan đào, Táu mật ,Táu muối, chiếm tỷ lệ nhỏ cấu trúc tổ thành rừng tự nhiên rộng thƣờng xanh (Thái Văn Trừng, 1983 [27] ...ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN PHONG “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ PHÂN BỐ TỰ NHIÊN CÂY XOAN ĐÀO (PYGEUM ARBOREUM ENDL) TẠI XÃ BÌNH TRUNG, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN”... hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu đặc điểm lâm học phân bố tự nhiên xoan đào (Pygeum arboreum Endl) xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ’’ Trong thời gian nghiên cứu đề tài, đƣợc giúp đỡ,... 4.1.1 Đặc điểm hình thái thân, cành, Xoan đào 34 4.1.2 Đặc điểm hình thái hoa, Xoan đào 36 4.2 Đặc điểm vật hậu Xoan đào 36 4.3 Đặc điểm sinh thái nơi Xoan đào phân bố
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Bình Trung huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (Pygeum arboreum Endl) tại xã Bình Trung huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn