HL7 v28 errata Bảng đính chính lỗi soạn thảo Tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.8

6 73 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2018, 22:15

Tổ chức HL7 quốc tế đã phát hiện ra một số vấn đề với phiên bản cuối cùngcủa tiêu chuẩn bản tin phiên bản 2.8. Các đính chính dưới đây xác định những vấn đềcó thể xảy ra, những người áp dụng tiêu chuẩn HL7 có thể đề xuất phương án giảiquyết các vấn đề xảy ra. Xin lưu ý, tổ chức HL7 đã xác định rằng các phần trình bàycủa các nhóm phân đoạn dữ liệu trong các chương khác nhau trong tài liệu tiêu chuẩnnày là không rõ ràng. Các phiên bản tiếp theo của tiêu chuẩn bản tin sẽ được bổ sungvào Chương 2 để làm rõ các cú pháp được sử dụng cho các nhóm phân đoạn dữ liệu.Cả hai mục đầu tiên dưới đây nên được tham chiếu nếu người sử dụng có bất kỳ câuhỏi về việc sử dụng các phân đoạn tùy chọn (thuộc tính không bắt buộc) trong nhómphân đoạn dữ liệu hay về việc sử dụng các dấu ngoặc vuông trong các nhóm phânđoạn. CỤC CƠNG NGHỆ THƠNG TIN PHỊNG QUẢN LÝ Y TẾ ĐIỆN TỬ I TÀI LIỆU VIỆT HÓA TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ GIAO THỨC TRAO ĐỔI THÔNG TIN Y TẾ HL7 (HEALTH LEVEL SEVEN) PHIÊN BẢN 2.8 Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Y tế điện tử I Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế Bản quyền: Tổ chức HL7 Hà Nội - 2016 CỤC CÔNG NGHỆ THƠNG TIN PHỊNG QUẢN LÝ Y TẾ ĐIỆN TỬ I BẢNG ĐÍNH CHÍNH LỖI SOẠN THẢO TIÊU CHUẨN HL7 PHIÊN BẢN 2.8 Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý Y tế điện tử I Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế Bản quyền: Tổ chức HL7 Hà Nội - 2016 Bảng đính lỗi soạn thảo Tiêu chuẩn HL7 phiên 2.8 Tổ chức HL7 quốc tế phát số vấn đề với phiên cuối tiêu chuẩn tin phiên 2.8 Các đính xác định vấn đề xảy ra, người áp dụng tiêu chuẩn HL7 đề xuất phương án giải vấn đề xảy Xin lưu ý, tổ chức HL7 xác định phần trình bày nhóm phân đoạn liệu chương khác tài liệu tiêu chuẩn không rõ ràng Các phiên tiêu chuẩn tin bổ sung vào Chương để làm rõ cú pháp sử dụng cho nhóm phân đoạn liệu Cả hai mục nên tham chiếu người sử dụng có câu hỏi việc sử dụng phân đoạn tùy chọn (thuộc tính khơng bắt buộc) nhóm phân đoạn liệu hay việc sử dụng dấu ngoặc vng nhóm phân đoạn Vấn đề: Việc sử dụng “vv.” Trong lựa chọn phân đoạn khác Giải pháp: "… vv" sử dụng việc đặt chỗ trước cho lựa chọn thay khác mà xuất cú pháp tin tóm tắt (AMS) "vv" nên hiểu có nghĩa phân đoạn liệu sử dụng vị trí này; điều có nghĩa "vv" khơng giới hạn lựa chọn phân đoạn nhóm phân đoạn liệu, không bao gồm phân đoạn tiêu đề tin (phân đoạn MSH) phân đoạn điều khiển truyền dẫn khác Trong tương lai, giải thích bổ sung vào Chương 2, mục 12 đề xuất việc sử dụng "Hxx" đại diện thức hoàn cảnh mà việc lựa chọn phân đoạn hay nhóm phân đoạn phép Vấn đề: Việc sử dụng ngoặc nhọn mở đóng bao quanh nhóm phân đoạn liệu Giải pháp: Trong tiêu chuẩn, đặt tên nhóm phân đoạn theo thuộc tính bắt buộc khơng lặp lặp lại Tiêu chuẩn sử dụng ngoặc nhọn mở đóng nhằm xác định ranh giới nhóm phân đoạn Do đó, người sử dụng nhận biết có lựa chọn "một một" thành phần đại diện, tính bắt buộc cách đặt tên phân đoạn Hình thức cho phép lựa chọn thành phần đại diện tốt tiêu chuẩn ngôn ngữ XML giải vấn đề gắn tên cho nhóm Vấn đề: Định nghĩa thành phần liệu khơng xác trường liệu REL-12 – Chỉ số phủ nhận (âm tính) Chương 12, mục 12.4.5.12 Hiện nay, định nghĩa cho thành phần liệu "Trường chứa khoảng ngày tháng năm có liên quan đến việc xác nhận mối quan hệ." Tuy nhiên, định nghĩa khơng xác Định nghĩa xác nên chỉnh sửa lại "Trường liệu này, mối quan hệ có thiết lập giá trị đúng, giá trị ngược lại (sai) cho biết mối quan hệ không thật không tồn tại." Giải pháp: Sự thay đổi nội dung này, đề nghị thức thay đổi định nghĩa đưa phiên 2.9 Cho đến điều chỉnh thực hiện, người sử dụng tiêu chuẩn nên xem xét định nghĩa thay sử dụng thành phần liệu Vấn đề: Phương thức sử dụng không rõ ràng kiểu liệu CWE định nghĩa thành phần liệu dành cho trường liệu TCC-15 - Mức độ nghiêm trọng xét nghiệm Chương 13, mục 13.4.9.15 Hiện nay, định nghĩa cho thành phần liệu cho biết rõ kiểu liệu CWE sử dụng; nhiên, định nghĩa khuyên phần tử liệu sử dụng phổ biến với "loại liệu số xét nghiệm xếp theo mức độ ưu tiên xét nghiệm giao cho phòng xét nghiệm" Trong thực tế nói chung, kiểu liệu CWE tham chiếu đến bảng giá trị gán cho phòng xét nghiệm giá trị thường người dùng định Hy vọng định nghĩa cho phần tử liệu xem xét sửa đổi phiên phát hành Lỗi soạn thảo chuyển tiếp từ phiên 2.7 Tổ chức HL7 quốc tế phát vấn đề tương thích ngược phiên 2.6 2.7 liên quan đến trường liệu cung cấp chi tiết bảng Mỗi trường liệu trường liệu số điện thoại, sử dụng kiểu liệu XTN có thuộc tính lặp lại Các thành phần liệu thêm vào kiểu liệu XTN phiên 2.6 cho phép thực thể có nhiều địa viễn thông (số điện thoại) nhằm cho biết số điện thoại "ưa thích nhất" (số thứ tự thấp nhất) đến “ưu tiên thấp nhất” (số thứ tự cao nhất) Ngoài ra, kiểu liệu XTN cho phép liệu nhập có nhiều số điện thoại (ví dụ, địa email) Nhằm đảm bảo mức tối đa tính tương thích ngược với phiên cũ, trường liệu sau sẽ: - Được công bố liệu sử dụng phù hợp với trường liệu mô tả văn (nghĩa là, trường liệu số điện thoại công việc phải xác định số điện thoại ưa thích ưu tiên nhất); - Chỉ bao gồm liệu số điện thoại; thông tin khác địa thư điện tử (email) khơng nên đưa vào loại liệu Số TT Phiên Mục 2.6 /2.7 3.4.5.5 Trường liệu chỉnh sửa NK1-5 – Số điện thoại Mã số phần tử CSDL phiên trực tuyến 00194 Nội dung chỉnh sửa -Số điện thoại phải thiết lập cho thành phần liệu -Để trì tính tương thích ngược cho phiên 2.6 2.7, trường liệu gửi số điện thoại 2 2.6/2.7 3.4.5.6 NK1-6 – Số điện thoại công việc 00195 2.6/2.7 3.4.5.31 NK1-31 – Số điện thoại cá nhân liên hệ 00749 2.6/2.7 3.4.2.14 PID-14 – Số điện thoại – nơi làm việc/tổ chức 00117 Dữ liệu số điện thoại địa thư điện tử (email) không gửi thông qua trường liệu -Trong phiên 2.8, trường liệu NK1-5, NK1-6 NK1-31 trường liệu không tán thành thay trường liệu NK1-40 NK1-41 -Số điện thoại công việc phải thiết lập cho thành phần liệu -Để trì tính tương thích ngược cho phiên 2.6 2.7, trường liệu gửi số điện thoại Dữ liệu số điện thoại địa thư điện tử (email) không gửi thông qua trường liệu -Trong phiên 2.8, trường liệu NK1-5, NK1-6 NK1-31 trường liệu không tán đồng thay trường liệu NK1-40 NK1-41 -Số điện thoại phải thiết lập cho thành phần liệu -Để trì tính tương thích ngược cho phiên 2.6 2.7, trường liệu gửi số điện thoại Dữ liệu số điện thoại địa thư điện tử (email) không gửi thông qua trường liệu -Trong phiên 2.8, trường liệu NK1-5, NK1-6 NK1-31 trường liệu không tán đồng thay trường liệu NK1-40 NK1-41 -Số điện thoại công việc phải thiết lập cho thành phần liệu -Để trì tính tương thích ngược cho 2.6/2.7 3.4.2.13 PID-13 – Số điện thoại – nhà riêng 00116 phiên 2.6 2.7, trường liệu gửi số điện thoại Dữ liệu số điện thoại địa thư điện tử (email) không gửi thông qua trường liệu -Trong phiên 2.8, trường liệu PID-13, PID-14 trường liệu không tán đồng thay trường liệu PID-40 -Số điện thoại phải thiết lập cho thành phần liệu -Để trì tính tương thích ngược cho phiên 2.6 2.7, trường liệu gửi số điện thoại Dữ liệu số điện thoại địa thư điện tử (email) không gửi thông qua trường liệu -Trong phiên 2.8, trường liệu PID-13, PID-14 trường liệu không tán đồng thay trường liệu PID-40
- Xem thêm -

Xem thêm: HL7 v28 errata Bảng đính chính lỗi soạn thảo Tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.8, HL7 v28 errata Bảng đính chính lỗi soạn thảo Tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay