đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467

4 44 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2018, 13:04

đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467 SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG TRƯỜNG THPT VĨNH BÌNH BẮC (THI HỌC KÌ I) THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN TIN HỌC – 10 Thời gian làm bài: 45 Phút Họ tên : Lớp : Mã đề 467 Câu 1: Mùi vị thông tin A Chưa khả thu thập, lưu trữ xử lý B Dang phi số C Dạng số D Vừa dạng số vừa dạng phi số Câu 2: Phát biểu sau phù hợp khái niệm bit? A Chính chữ số B Đơn vị đo lượng thông tin C Một số chữ số D Đơn vị đo khối lượng kiến thức Câu 3: Hãy chọn phương án ghép : mã hóa thơng tin thành liệu q trình A Chuyển thơng tin dạng mã ASCII B Chuyển thơng tin dạng mà máy tính xử lí C Chuyển thơng tin bên ngồi thành thơng tin bên máy tính D Thay đổi hình thức biểu diễn để người khác không hiểu Câu 4: Hệ điều hành hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng? A MS-DOS B Windows 2000 C UNIX D Linux Câu 5: Chọn câu A 1Bit= 1024B B 1KB = 1024MB C 1MB = 1024KB D 1B = 1024 Bit Câu 6: Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp tên tệp sau hợp lệ : A Bia giao an.doc B bangdiem*xls C onthi?nghiep.doc D bai8:\pas Câu 7: Hãy chọn phương án Các bước tiến hành để giải tốn máy tính theo thứ tự A Xác định toán; Lựa chọn thiết kế thuật tốn; Viết chương trình; Hiệu chỉnh; Viết tài liệu B Xác định toán ; Viết chương trình; Lựa chọn thiết kế thuật tốn; Hiệu chỉnh; Viết tài liệu C Xác định toán; Lựa chọn thiết kế thuật toán; Viết tài liệu; Viết chương trình; Hiệu chỉnh D Lựa chọn thiết kế thuật tốn ; Xác định tốn; Viết chương trình ; Hiệu chỉnh; Viết tài liệu Câu 8: Dãy bit biểu diễn nhị phân số “ 31 “ hệ thập phân? A 1010010 B 1101010 C 1100110 D 0011111 Câu 9: Hãy chọn phương án Một chương trình là: A dãy lệnh dẫn cho máy tính tìm Output từ Input B diễn tả thuật toán viết ngơn ngữ lập trình C dẫn ( lệnh ) cho máy tính giải toán D sản phẩm việc diễn tả thuật tốn ngơn ngữ mà máy tính thực Câu 10: Thiết bị thiết bị vào A Máy in B Màn hình C Máy chiếu D Webcam Câu 11: Hệ điều hành lưu trữ đâu? A Bộ nhớ B Bộ nhớ C USB D Đĩa mềm Câu 12: Hãy chọn phương án Trong tin học, tệp (tập tin) khái niệm A gói tin B văn C trang web D đơn vị lưu trữ thông tin nhớ Câu 13: Trong hệ đếm đây, hệ đếm dùng Tin học A hệ đếm số 16 B hệ đếm số thập phân C hệ đếm số nhị phân D Cả câu Câu 14: Hãy chọn phương án : Trong tin học sơ đồ khối A Ngơn ngữ lập trình bậc cao B Sơ đồ thiết kế vi điện tử C Sơ đồ cấu trúc máy tính D Sơ đồ mơ tả thuật tốn Câu 15: Hãy chọn phương án ghép hợp lí Hợp ngữ ngôn ngữ A không viết mã nhị phân, thiết kế cho số loại máy hiểu thực trực tiếp câu lệnh dạng kí tự B mà lệnh khơng viết trực tiếp mã nhị phân C sử dụng số từ để thực lệnh ghi Để thực cần dịch ngôn ngữ máy D mà máy tính thực trực tiếp khơng cần dịch Câu 16: Tìm câu sai câu nói chức Hệ điều hành đây: A Cung cấp phương tiện để thực chương trình khác B Thực tìm kiếm thông tin mạng INTERNET C Tổ chức quản lý sử dụng cách tối ưu tài nguyên máy tính D Đảm bảo giao tiếp người dùng hệ thống (máy tính) Câu 17: Thuật tốn giải pt bậc Nhập a, b Nếu a=0 xuống bước 3 Nếu b0 PT Vơ nghiệm Nếu a0 PT nghiệm x=-b/a Nếu b=0 PT Vơ số nghiệm Hãy xếp để thuật toán A 1,4 ,2, 3, B 1, 2, 3, 5, C 1, 3, 2, 4, D 1, 2, 3, 4, Câu 18: Chọn phát biểu câu sau A RAM nhớ ngồi B Một byte bits C Dữ liệu thông tin D Đĩa mềm nhớ Câu 19: Hãy chọn phương án Hệ điều hành A Phần mềm dạy học B phần mềm hệ thống C phần mềm ứng dụng D phần mềm văn phòng Câu 20: byte bit? A 10 bit B 16 bit C bit D bit Câu 21: Trong phát biểu sau, phát biểu ngôn ngữ bậc cao ? A loại ngơn ngữ mơ tả thuật tốn B ngơn ngữ gần với ngơn ngữ tự nhiên, tính độc lập cao không phụ thuộc vào loại máy C loại ngơn ngữ mà máy tính khơng thực trực tiếp Trước thực phải dịch ngôn ngữ máy D loại ngôn ngữ mơ tả thuật tốn dạng văn theo quy ước hồn tồn khơng phụ thuộc vào máy tính cụ thể Câu 22: Thơng tin A Hình ảnh, âm B Văn bản, Hình ảnh, Âm C Hiểu biết người thực thể, vật, khái niệm, tượng D Các văn số liệu Câu 23: Hãy chọn phương án ghép Số kí tự chuẩn mã ASCII là: A 256 B 255 C 128 D 512 Câu 24: Hãy chọn phương án ghép Byte là: A đơn vị quy ước theo truyền thống để đo lượng thông tin B số lượng bit đủ để mã hóa chữ bảng chữ Tiếng Anh C đơn vị đo dung lượng nhớ máy tính D lượng thơng tin 16 bit Câu 25: Hãy chọn phương án Các hệ điều hành thông dụng thường lưu trữ đâu A Trong RAM B Trên nhớ C Trong ROM D Trong CPU ( xử lý trung tâm ) Câu 26: Tron g hệ điều hành WINDOWS , tên tập tin dài tối đa kí tự : A 255 kí tự B 11 kí tự C 256 kí tự D 12 kí tự Câu 27: Tìm câu sai câu sau: A Hệ điều hành lưu trữ nhớ B Hệ điều hành tổ chức quản lí hệ thống tệp mạng máy tính C Hệ điều hành tập hợp chương trình tổ chức thành hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác người dùng với máy tính D Hệ điều hành nhà sản xuất cà đặt chế tạo máy tính Câu 28: Trong hệ điều hành MS DOS , tên tập tin dài tối đa kí tự : A 255 kí tự B 11 kí tự C 256 kí tự D 12 kí tự Câu 29: Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp tên tệp sau không hợp lệ : A lop?cao.a B bai8pas C bangdiem.xls D onthitotnghiep.doc Câu 30: Hãy chọn câu Hệ điều hành : A Phần mềm hệ thống B Phần mềm văn phòng C Phần mềm ứng dụng D Cả câu a, b Câu 31: Nền văn minh thông tin gắn liền với loại công cụ A Máy phát điện B Động nước C Máy tính điện tử D Máy điện thoại Câu 32: Chọn phát biểu câu sau A Đĩa cứng nhớ B bytes = bit C CPU vùng nhớ đóng vai trò trung gian nhớ ghi D Dữ liệu thông tin đưa vào máy tính Câu 33: Phát biểu sau khơng xác? A Tốc độ máy tính ngày tăng B Giá thành máy tính ngày tăng C Dung lượng đĩa cứng ngày tăng D Dung lượng nhớ ngày tăng Câu 34: Phát biểu sau hợp lí RAM? A dùng để lưu trữ chương trình thời gian máy làm việc B dùng để lưu trữ liệu chương trình thời gian máy làm việc C dùng để lưu trữ liệu lâu dài D Cả câu sai Câu 35: Hãy chọn phương án ghép : KB A 210 bit B Cả A B sai C 1024 byte Câu 36: Thiết bị thiết bị A Máy quét B Bàn phím C Webcam D Máy in Câu 37: Hãy chọn phương án ghép Trong tin học, thư mục A mục lục để tra cứu thơng tin B tệp đặc biệt khơng phần mở rộng C phần ổ đĩa chứa tập hợp tệp (tập tin) D tập hợp tệp thư mục Câu 38: Sách giáo khoa thường chứa thông tin dạng A văn B âm C hình ảnh D Cả câu Câu 39: Hãy chọn câu Hệ điều hành là: A Phần mềm ứng dụng B Phần mềm công cụ C Phần mềm hệ thống D bPhần mềm tiện ích Câu 40: Ngơn ngữ máy ? A ngơn ngữ gần với ngơn ngữ tự nhiên, tính độc lập cao không phụ thuộc vào loại máy B ngơn ngữ mà máy tính hiểu thực C ngơn ngữ lập trình mà mơ tả thuật tốn để giao cho máy tính thực D Cả câu HẾT ... 35: Hãy chọn phương án ghép : KB A 210 bit B Cả A B sai C 102 4 byte Câu 36: Thi t bị thi t bị A Máy quét B Bàn phím C Webcam D Máy in Câu 37: Hãy chọn phương án ghép Trong tin học, thư mục A... Câu 12: Hãy chọn phương án Trong tin học, tệp (tập tin) khái niệm A gói tin B văn C trang web D đơn vị lưu trữ thơng tin nhớ ngồi Câu 13: Trong hệ đếm đây, hệ đếm dùng Tin học A hệ đếm số 16... Hãy chọn phương án : Trong tin học sơ đồ khối A Ngơn ngữ lập trình bậc cao B Sơ đồ thi t kế vi điện tử C Sơ đồ cấu trúc máy tính D Sơ đồ mơ tả thuật toán Câu 15: Hãy chọn phương án ghép hợp lí
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467, đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 467

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay