Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Tam Dương II khu vực xã Kim Long huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc đến đời sống và việc làm của người dân. (Khóa luận tốt nghiệp)

77 36 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2018, 12:01

Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Tam Dương II khu vực xã Kim Long huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc đến đời sống và việc làm của người dân. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Tam Dương II khu vực xã Kim Long huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc đến đời sống và việc làm của người dân. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Tam Dương II khu vực xã Kim Long huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc đến đời sống và việc làm của người dân. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Tam Dương II khu vực xã Kim Long huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc đến đời sống và việc làm của người dân. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Tam Dương II khu vực xã Kim Long huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc đến đời sống và việc làm của người dân. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Tam Dương II khu vực xã Kim Long huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc đến đời sống và việc làm của người dân. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Tam Dương II khu vực xã Kim Long huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc đến đời sống và việc làm của người dân. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Tam Dương II khu vực xã Kim Long huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc đến đời sống và việc làm của người dân. (Khóa luận tốt nghiệp) i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NÔNG THỦ Y TIÊN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA THU HỒI ĐẤT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP TAM DƢƠNG II KHU VỰC KIM LONG, HUYỆN TAM DƢƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN ĐỜI SỐNG VIỆC LÀM CỦA NGƢỜI DÂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Địa mơi trƣờng Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2012 – 2016 Thái Nguyên, năm 2016 ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NÔNG THỦ Y TIÊN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA THU HỒI ĐẤT XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP TAM DƢƠNG II KHU VỰC KIM LONG, HUYỆN TAM DƢƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN ĐỜI SỐNG VIỆC LÀM CỦA NGƢỜI DÂN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Địa mơi trƣờng Khoa : Quản lý Tài nguyên Lớp : K44 - ĐCMT - N02 Khóa học : 2012 – 2016 Giảng viên hƣớng dẫn : PGS.TS Trầ n Văn Điền Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp trình học tập sinh viên vận dụng kiến thức, lý luận đƣợc học nhà trƣờng vào thực tiễn, tạo cho sinh viên làm quen phƣơng pháp làm việc, kỹ công tác Đây giai đoạn thiếu đƣợc sinh viên trình học tập Đƣợc trí Ban giám hiệu Nhà trƣờng, Khoa Quản lý tài nguyên, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em nghiên cứu đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Tam Dương II khu vực Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đến đời sống việc làm người dân” Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lý tài nguyên, ngƣời giảng dạy đào tạo hƣớng dẫn chúng em đặc biệt Thầy giáo PGS.TS Trần Văn Điền, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị cơng tác Văn phòng Đăng kí đất đai – Sở Tài nguyên Môi trƣờng tỉnh Vĩnh Phúc nhiệt tình giúp đỡ em trình thực tập tốt nghiệp Do thời gian có hạn, bƣớc đầu làm quen với phƣơng pháp chắn báo cáo khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp thầy, giáo tồn thể bạn sinh viên để khóa luận đƣợc hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày 10 tháng 05 năm 2016 Sinh viên Nông Thủy Tiên ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Stt Chữ viết đầy đủ LĐĐ Luật Đất đai GPMB Giải phóng mặt UBND Ủy ban nhân dân TĐC Tái định cƣ WB Ngân hàng giới BAH Bị ảnh hƣởng ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á AN – QP An ninh quốc phòng TNHH Trách nhiệm hữu hạn 10 NĐ-CP Nghị định – Chính phủ 11 KCN Khu cơng nghiệp 12 TB-UBND Thông báo Ủy ban nhân dân 13 QĐ-UBND Quyết định Ủy ban nhân dân 14 TTg Thủ tƣớng 15 MĐXD Mật độ xây dựng 16 CCT Cơ cấu tầng iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Hiện trạng dân số địa bàn Kim Long năm 2014 22 Bảng 4.2 : Tổng hợp chi tiêu, cấu kinh tế địa bàn Kim Long 24 Bảng 4.3: Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất KCN Tam Dƣơng II- khu A 25 Bảng 4.4: Diện tích đất bị thu hồi Kim Long 29 Bảng 4.3: Phƣơng thức sử dụng tiền bồi thƣờng, hỗ trợ hộ dân 37 Bảng 4.4:Tình hình lao động việc làm hộ dân bị thu hồi đất 38 Bảng 4.5: Tình hình thu nhập hộ sau bị thu hồi đất 40 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Hiện trạng sử dụng đất Kim Long 23 Hình 4.2: Cơng ty TNHH VITTO-VP 26 Hình 4.3: Sự thay đổi ngành nghề hộ gia đình 39 iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iii MỤC LỤC .iv PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 2.2 Mục tiêu nghiên cứu 3.3 Yêu cầu nghiên cứu PHẦN 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Thu hồi đất vấn đề liên quan 2.1.1 Thu hồi đất bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ 2.1.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến cơng tác bồi thƣờng, giải phóng mặt 2.2 Thực trạng sách bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ số nƣớc, tổ chức giới Việt nam thực việc thu hồi đất 2.2.1 Chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ Nhật Bản thực việc thu hồi đất 2.2.2 Các tổ chức ngân hàng quốc tế 2.2.3 Thực trạng sách bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ thu hồi đất Việt Nam 13 2.2.4 Tình hình xây dựng KCN tỉnh Vĩnh Phúc 14 2.2.5 Các văn hƣớng dẫn thi hành Luật đất đai bồi thƣờng Nhà nƣớc thu hồi đất 15 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 18 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 18 3.3 Nội dung nghiên cứu 18 v 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 19 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .21 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Kim Long 21 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 21 4.1.2 Hiện trạng kinh tế - hội 22 4.2 Khái quát dự án khu công nghiệp Tam Dƣơng II 25 4.3 Tình hình thu hồi đất cơng tác bồi thƣờng, hỗ trợ tái định cƣ dự án 26 4.3.1 Chính sách áp dụng 26 4.3.2 Trình tự thực 27 4.3.3 Đối tƣợng điều kiện đƣợc bồi thƣờng 28 4.3.4 Đánh giá chung 29 4.3.5 Tình hình thu hồi đất, bồi thƣờng hỗ trợ cho ngƣời dân bị thu hồi đất 32 4.3.6 Việc làm ngƣời bị thu hồi đất 37 4.3.7 Tác động đến thu nhập ngƣời bị thu hồi đất .39 4.4 Đánh giá chung 41 4.5 Các giải pháp đảm bảo đời sống việc làm cho ngƣời dân sau bị thu hồi đất 43 4.5.1 Quan điểm, định hƣớng, mục tiêu nâng cao đời sống, việc làm ngƣời dân bị thu hồi đất cho khu công nghiệp 43 4.5.2 Các giải pháp tạo việc làm cho ngƣời dân bị thu hồi đất Kim Long 43 PHẦN 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 48 5.1 Về tình hình bồi thƣờng, hỗ trợ dự án: 48 5.2 Kiến nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trên đƣờng công nghiệp hoá, đại hoá đất nƣớc, để chuyển dịch cấu ngành sang hƣớng cơng nghiệp hố việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng khu, cụm công nghiệp, khu đô thị tập trung nhằm phát triển kinh tế hội điều cần thiết quan trọng Q trình cơng nghiệp hố, thị hố ngày diễn mạnh mẽ tỉnh, Thành phố có vị trí địa lý địa hình thuận lợi làm ảnh hƣởng sâu sắc đến đời sống kinh tế văn hoá dân địa phƣơng, làm biến đổi chiều sâu hội nông thôn truyền thống Sự thay đổi đời sống ngƣời dân có đất bị thu hồi vấn đề mang tính thời cấp bách, trở thành vấn đề mang tính hội nứơc Đi với hội phát triển kinh tế thách thức vấn đề an sinh hội nhƣ thiếu việc làm tỷ lệ thất nghiệp cao gia tăng với tệ nạn hội đặt cho nhà quản lý nhƣ nhà hoạch định cần giải Vĩnh Phúc tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, cách Thủ Hà Nội 50 km có điều kiện tự nhiên nhƣ vị trí địa lý vô thuận lợi Trong 10 năm kể từ sau tái lập trở thành tỉnh có tốc độ cơng nghiệp hố, đại hố đứng đầu nứơc, hàng năm cho phép chuyển hàng 100 đất nơng nghiệp sang mục đích khác sau giai đoạn mở rộng thu hút đầu tƣ ban đầu, đời sống ngƣời dân, môi trƣờng khu vực chuyển mục đích sử dụng vấn đề đƣợc cấp, ngành tỉnh quan tâm, đòi hỏi trả lời đựơc câu hỏi lớn sau: Sau bị thu hồi đất đời sống ngƣời dân có biến chuyển nhƣ nào, khó khăn, thuận lợi họ gặp phải? Sau bị thu hồi, nhận tiền bồi thƣờng ( đất tái định cƣ), ngƣời dân tổ chức sống nhƣ nào, tiền bồi thƣờng có đựơc sử dụng hiệu khơng? Chuyển đổi nghề có gây tác động xấu đến mơi trƣờng khơng? Đã có nhiều báo cáo chuyên đề nghiên cứu đánh giá đời sống ngƣời dân sau thu hồi đất Các nghiên cứu đƣợc khái quát đời sống ngƣời dân địa phƣơng đề xuất giải pháp tƣơng đối thoả đáng Tuy đặc điểm địa bàn khác cộng với hạn chế điều tra thực tế nên tranh cãi Vậy thực trạng thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp Tam Dƣơng đến đời sống, việc làm ngƣời dân huyện Tam Dƣơng tỉnh Vĩnh Phúc nhƣ nào? Vị trí, vai trò nó? Thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp Tam Dƣơng đến đời sống, việc làm ngƣời dân nhƣ nào? Đây vấn đề cấp thiết đặt cần phải đƣợc nghiên cứu, đánh giá cách đắn Cần phải xem đạt đƣợc, chƣa đạt, mạnh, yếu, để từ có giải pháp hữu hiệu phát huy mạnh hạn chế mặt yếu, nhằm làm cho thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp Tam Dƣơng II tác động tích cực đến đời sống, việc làm ngƣời dân Xuất phát từ tơi lựa chọn đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Tam Dương II khu vực Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đến đời sống việc làm người dân” nhằm tìm hiểu tác động việc thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp đến đời sống, việc làm ngƣời dân bị thu hồi đất 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá việc thực sách bồi thƣờng giải phóng mặt Nhà nƣớc thu hồi đất để thực dự án xây dựng khu công nghiệp Tam Dƣơng II Kim Long huyện Tam Dƣơng tỉnh Vĩnh Phúc - Đánh giá ảnh hƣởng việc thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Tam Dƣơng II đến đời sống, việc làm ngƣời dân vùng 1.3 Yêu cầu nghiên cứu - Các số liệu điều tra phải đầy đủ, xác, trung thực khách quan; - Phản ánh đƣợc xác tác động việc thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp đến đời sống, việc làm môi trƣờng ngƣời dân địa bàn nghiên cứu; - Đánh giá cách khách quan sở đầy đủ khoa học thực tiễn ... khu công nghiệp Tam Dương II khu vực xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đến đời sống việc làm người dân” nhằm tìm hiểu tác động việc thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp đến đời sống, ... trạng thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp Tam Dƣơng đến đời sống, việc làm ngƣời dân huyện Tam Dƣơng tỉnh Vĩnh Phúc nhƣ nào? Vị trí, vai trò nó? Thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp Tam. .. nhằm làm cho thu hồi đất để xây dựng khu cơng nghiệp Tam Dƣơng II tác động tích cực đến đời sống, việc làm ngƣời dân Xuất phát từ tơi lựa chọn đề tài: Đánh giá ảnh hưởng thu hồi đất xây dựng khu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Tam Dương II khu vực xã Kim Long huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc đến đời sống và việc làm của người dân. (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp Tam Dương II khu vực xã Kim Long huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc đến đời sống và việc làm của người dân. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay