suy nghĩ về thái độ của con người trong cuộc sống ngày hôm nay

2 98 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2018, 09:32

“Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó Sao ta không tròn ngay tự trong tâm”(Trích tự sự Nguyễn Quang Hưng)Anh chị suy nghĩ như thế nào về ý nghĩa được gợi ra từ hai câu thơ trên.Gợi ý:1. Giới thiệu vấn đề cần nghị luận:                                                                          Thái độ của con người trước cuộc sống2. Giải thích.                                                                                                         Méo mó tròn: Đối lập với nhau Cuộc đời: là xã hội, là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, cuộc đời là cái khách quan là hệ quả do conngười tạo raTâm: là cái vô hình ẩn nấp trong con người, cái khẳng định giá trị con người, cái chủ quan do conngười quyết định. Ta thường hay chê: thói đời thường hay chê bai, khinh chê. Chính cái chê của ta có khi nó khiến cuộcđời trở nên méo mó trước mắt ta. Cuộc đời méo mó: cuộc đời không bằng phẳng, chứa đựng nhiều điều không như con người mongmuốn.Tròn tự trong tâm: cái nhìn, thái độ, suy nghĩ đúng đắn của con người cần tích cực, lạc quan trước cuộcđời cho dù hoàn cảnh như thế nào.=gt; Cuộc đời thường hay méo, nên con người cần tròn ngay từ trong tâm, tránh chỉ chê bai, oán trách.3. Bàn luận   Bản chất cuộc đời là không đơn giản, không bao giờ hoàn toàn là những điều tốt đẹp, thậm chí có vôvàn những điều “méo mó” (HS   nêu dẫn chứng từ đời sống và lý giải để thấy được bản chất thật củacuộc đời)  Thái độ “tròn tự trong tâm” là thái độ tích cực, chủ động trước hoàn cảnh. Đây là thái độ sống đúng,làm đúng, không gục ngã trước khó khăn, trước phi lý bất công. Thái độ “tròn tự trong tâm” sẽ giúp íchnhiều cho cá nhân và xã hội (HS nêu dẫn chứng từ đời sống và lý giải để thấy được khi thái độ, suy nghĩcon người tích cực thì đem lại những giá trị gì? )Trong thực tế xã hội có những cá nhân có thái độ tiêu cực trước cuộc sống:“Ta hay chê”   Đây là thái độ cần phê phán (HS   nêu dẫn chứng từ đời sống và lý giải )4. Bài học nhận thức và hành động Con người hoàn toàn có thể thay đổi đời sống chỉ cần mỗi cá nhân chủ động, tích cực từ trong tâm. Câu thơ như một lời nhắc nhở, nêu lên một phương châm sống cho mỗi người trước cuộc đời “Ta hay chê đời méo mó Sao ta khơng tròn tự tâm” (Trích tự - Nguyễn Quang Hưng) Anh/ chị suy nghĩ ý nghĩa gợi từ hai câu thơ Gợi ý: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Thái độ người trước sống Giải thích - Méo mó- tròn: Đối lập với - Cuộc đời: xã hội, tổng hòa mối quan hệ xã hội, đời khách quan hệ người tạo -Tâm: vơ hình ẩn nấp người, khẳng định giá trị người, chủ quan người định - Ta thường hay chê: thói đời thường hay chê bai, khinh chê Chính chê ta có khiến đời trở nên méo mó trước mắt ta - Cuộc đời méo mó: đời không phẳng, chứa đựng nhiều điều không người mong muốn -Tròn tự tâm: nhìn, thái độ, suy nghĩ đắn người cần tích cực, lạc quan trước đời cho dù hoàn cảnh => Cuộc đời thường hay méo, nên người cần tròn từ tâm, tránh chê bai, oán trách Bàn luận Bản chất đời không đơn giản, không hồn tồn điều tốt đẹp, chí có vơ vàn điều “méo mó” (HS nêu dẫn chứng từ đời sống lý giải để thấy chất thật đời) -Thái độ “tròn tự tâm” thái độ tích cực, chủ động trước hồn cảnh Đây thái độ sống đúng, làm đúng, không gục ngã trước khó khăn, trước phi lý bất cơng Thái độ “tròn tự tâm” giúp ích nhiều cho cá nhân xã hội (HS nêu dẫn chứng từ đời sống lý giải để thấy thái độ, suy nghĩ người tích cực đem lại giá trị gì? ) -Trong thực tế xã hội có cá nhân có thái độ tiêu cực trước sống: “Ta hay chê” Đây thái độ cần phê phán (HS nêu dẫn chứng từ đời sống lý giải ) Bài học nhận thức hành động - Con người hồn tồn thay đổi đời sống cần cá nhân chủ động, tích cực từ tâm - Câu thơ lời nhắc nhở, nêu lên phương châm sống cho người trước đời ... đời sống lý giải để thấy chất thật đời) -Thái độ “tròn tự tâm” thái độ tích cực, chủ động trước hồn cảnh Đây thái độ sống đúng, làm đúng, không gục ngã trước khó khăn, trước phi lý bất cơng Thái. .. thái độ tiêu cực trước sống: “Ta hay chê” Đây thái độ cần phê phán (HS nêu dẫn chứng từ đời sống lý giải ) Bài học nhận thức hành động - Con người hồn tồn thay đổi đời sống cần cá nhân chủ động,... Thái độ “tròn tự tâm” giúp ích nhiều cho cá nhân xã hội (HS nêu dẫn chứng từ đời sống lý giải để thấy thái độ, suy nghĩ người tích cực đem lại giá trị gì? ) -Trong thực tế xã hội có cá nhân có thái
- Xem thêm -

Xem thêm: suy nghĩ về thái độ của con người trong cuộc sống ngày hôm nay, suy nghĩ về thái độ của con người trong cuộc sống ngày hôm nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay