Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

70 89 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2018, 17:25

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN SONG TOÀN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỦ NƢỚC SINH HOẠT QUY HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐẠI BÀN THỊ TRẤN HÙNG SƠN, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học Mơi trƣờng Khoa : Mơi trƣờng Khóa học : 2012 - 2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM NGUYỄN SONG TỒN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỦ NƢỚC SINH HOẠT QUY HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐẠI BÀN THỊ TRẤN HÙNG SƠN, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Khoa học Mơi trƣờng Khoa : Mơi trƣờng Khóa học : 2012 - 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Hà Xuân Linh Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CẢM ƠN Được đồng ý Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, khoa Môi trường với hướng dẫn thầy giáo TS Hà Xuân Linh, em tiến hành thực đề tài: “Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp xử nước sinh hoạt quy hộ gia đình địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” Trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Hà Xuân Linh, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt q trình thực tập hồn thành đề tài tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đặc biệt thầy giáo, cô giáo khoa Mơi trường nhiệt tình dạy dỗ em trình học tập thời gian thực tập tốt nghiệp Mặc dù thân có nhiều cố gắng, song trình độ thời gian có hạn, bước đầu làm quen với phương pháp nghiên cứu nên đề tài em không tránh khỏi hạn chế thiếu sót, em mong đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạnđể đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày 10 tháng 04 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Song Toàn ii DDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường CN TTCN : Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp DTTN : Diện tích tự nhiên GDP : Tổng sản phẩm nội địa UBND : Ủy ban nhân dân TTMNBB : Trung du miền núi Bắc Bộ HGĐ : Hộ gia đình iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Những điểm khác nước ngầm nước mặt Bảng 2.2 Hiện trạng khai thác sử dụng nước đất nước Thế Giới 11 Bảng 2.3 Một số bệnh xảy lây lan sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh Việt Nam 14 Bảng 3.1 Vị trí lấy mẫu phân tích chất lượng nước 21 Bảng 3.2 Các tiêu phương pháp phân tích mẫu nước 22 Bảng 4.1: Thống kê trạng số hộ, số khẩu, số lao động năm 2015 32 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng nước sinh hoạt hộ gia đình thị trấn Hùng Sơn 33 Bảng 4.3 Hiện trạng sản xuất xí nghiệp nước Đại Từ 35 Bảng 4.4 Kết phân tích mẫu nước máy số hộ gia đình Thị trấn Hùng Sơn 35 Bảng 4.5 Kết phân tích chất lượng nước giếng đào hộ gia đình thị trấn Hùng Sơn 37 Bảng 4.6 Kết phân tích chất lượng nước giếng khoan số hộ gia đình Thị trấn Hùng Sơn 38 Bảng 4.7 Biện pháp xử nước sinh hoạt áp dụng hộ gia đình thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 40 Bảng 4.8 Chất lượng nước ngầm trước sau xử lí qua máy lọc 42 Bảng 4.9 Chất lượng nước máy trước sau xử lí qua máy lọc 45 iv MỤC LỤC Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học .2 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở pháp đề tài 2.2 Cơ sở luận đề tài 2.2.1 Khái quát tài nguyên nước 2.2 Vai trò tài nguyên nước 2.3 Cơ sở thực tiễn 10 2.3.1 Tình hình khai thác sử dụng nước giới Việt Nam 10 2.3.2 Chất lượng nước sinh hoạt Việt Nam 12 2.3.3 Thực trạng ô nhiễm nước ngầm Việt Nam 16 Phần 3: NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .20 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 20 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 20 3.2.2 Thời gian nghiên cứu .20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.4 Phương pháp nghiên cứu .20 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .20 3.4.2 Phương pháp kế thừa 21 3.4.3 Phương pháp điều tra thực địa 21 3.4.4 Phương pháp lấy mẫu phân tích mẫu 22 3.4.5 Phương pháp xử số liệu .23 v Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN .24 4.1 Đặc điểm tự nhiên - kinh tế xã hội thị trấn Hùng Sơn 24 4.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên thị trấn Hùng Sơn 24 4.1.2 Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội thị trấn Hùng Sơn 27 4.2 Tình hình sử dụng nước địa bàn thị trấn Hùng Sơn .33 4.2.1 Hiện trạng nguồn nước phục vụ sinh hoạt địa bàn khu vực nghiên cứu 33 4.2.2 Mục đích sử dụng nguồn nước hộ gia đình 33 4.3 Chất lượng nguồn nước sinh hoạt khu vực nghiên cứu .34 4.3.1 Kết khảo sát chất lượng nước máy 34 4.4 Đánh giá hiệu số phương pháp xử nước áp dụng hộ gia đình khu vực nghiên cứu .40 4.4.1 Tình hình áp dụng biện pháp xử nước hộ gia đình 40 4.4.2 Đánh giá hiệu biện pháp xử nước quy hộ gia đình địa bàn nghiên cứu .42 4.5.1 Đề xuất giải pháp khai thác sử dụng hợp nguồn nước địa bàn khu vực nghiên cứu 47 4.5.2 Các giải pháp chung quản lý, bảo vệ nguồn nước địa bàn khu vực nghiên cứu 48 4.5.3 Đề xuất biện pháp xử nước quy hộ gia đình 49 Phần 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Kiến nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Nước nguồn tài nguyên vô quý tự nhiên ban tặng cho người, khơng có nước khơng có sống khơng có hoạt động kinh tế tồn Nước khởi đầu nhu cầu thiết yếu sống; yếu tố quan trọng sản xuất; nhân tố để bảo đảm mơi trường Tuy vậy, nguồn tài nguyên nước ngày khan hiếm, khối lượng chất lượng nước ngày suy giảm, hạn hán, lũ lụt xảy gay gắt quy mô, mức độ thời gian nhu cầu sử dụng nước ngày tăng ngun nhân gây khủng hoảng nước nhiều nơi giới Trong năm qua Việt Nam đạt nhiều thành tựu đáng kể kinh tế, tốc độ phát triển kinh tế cao nhu cầu khai thác sử dụng nguồn nước phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt ngày tăng Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng không kèm với công tác bảo vệ, phát triển bền vững tương lai tình trạng suy thối cạn kiện nguồn nước hậu tránh khỏi Để phát triển kinh tế - xã hội cách bền vững cơng tác bảo vệ mơi trường, bảo vệ tài nguyên nước cần trọng Hùng Sơn thị trấn huyện lỵ huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Thị trấn thành lập vào ngày 13 tháng 12 năm 2013 việc sáp nhập xã Hùng Sơn vào thị trấn Đại Từ đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn Sau điều chỉnh địa giới, thị trấn Hùng Sơn có diện tích 14.6349 km2, với 14.610 nhân Nay thị trấn Hùng Sơn thị trấn lớn huyện Đại Từ Có khu tái định cư Nam sơng Cơng Các khu tái định cư phát triển kéo theo nhu cầu nước tăng cao Nguồn nước lấy từ nhiều nguồn khác nước giếng đào, nước giếng khoan, nước từ xí nghiệp nước Đại Từ đặt khu tái định cư Nam sông Công Để bảo vệ sử dụng nguồn tài nguyên nước cách hợp đồng thời có biện pháp xử nguồn nước trước sử dụng phục vụ sinh hoạt điều cần thiết Xuất phát từ thực tế huyện Đại Từ, tỉnh Thái nguyên đặc biệt thị trấn Hùng Sơn, hướng dẫn TS Hà Xuân Linh, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá trạng đề xuất biện pháp xử nước sinh hoạt theo quy hộ gia đình thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” nhằm đánh giá chất lượng nước địa bàn nghiên cứu đưa kiến nghị việc khai thác, sử dụng đảm bảo chất lượng môi trường 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá trạng sử dụng chất lượng nước sinh hoạt địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Điều tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá thực trạng quản khai thác sử dụng nước sinh hoạt địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Phân tích, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất số biện pháp xử nhằm nâng cao chất lượng nước sinh hoạt địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Cung cấp sở luận việc đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ sinh hoạt địa bàn nghiên cứu 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Những kết nghiên cứu đề tài sở cho công tác quản khai thác sử dụng nguồn nước sinh hoạt địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên nói riêng tỉnh Thái Nguyên nói chung Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở pháp đề tài - Luật tài nguyên nước số: 17/2012/QH13 Căn Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi, bổ sung số điều theo Nghị số 51/2001/QH10 Đã Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 21/6/2012 - Luật bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 23/06/2014 chủ tịch nước ký xác lệnh ban hành ngày 01/01/2015 - Nghị định số 162/2003/NĐ- CP ngày 19 tháng 12 năm 2003 phủ ban hành quy chế thu thập, quản khai thác sử dụng liệu thông tin tài nguyên nước - Nghị định số 117/2007/NĐ – CP ngày 11 tháng năm 2007 phủ ban hành sản xuất cung cấp tiêu thụ nước - Thông liên tịch số 48/2008/TTLT – BTC – BNN Bộ Tài Chính Bộ Nơng Nghiệp ngày 12/6/2008 sửa đổi bổ xung số điểm thông liên tịch số 80/2007/TTLT – BTC – BNN ngày 11/7/2007 hướng dẫn chế độ quản sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho chương trình mục tiêu quốc gia nước vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 – 2010 - Thông 16/2009/TT – BTNMT ngày 07 tháng 10 năm 2009 tài nguyên môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường Ngày 17-6-2009, Bộ Y tế Thông số 04/2009/TT- BYT việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ăn uống” Ban hành kèm theo Thông QCVN 01:2009/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ăn uống” Thơng có hiệu lực từ ngày 1-12-2009 thay Quyết định số 1329/2002/BYT-QĐ ngày 18-4-2002 Bộ trưởng Bộ Y tế việc ban hành tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn, uống ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN SONG TOÀN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỦ LÝ NƢỚC SINH HOẠT QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐẠI BÀN THỊ TRẤN HÙNG SƠN, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH... giá chất lượng nước sinh hoạt thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất số biện pháp xử lý nhằm nâng cao chất lượng nước sinh hoạt địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh. .. xã hội thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá thực trạng quản lý khai thác sử dụng nước sinh hoạt địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Phân tích, đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xử lý nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay