Đánh giá ảnh hưởng của nước thải chăn nuôi lợn tại hộ gia đình đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã An Tiến huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)

64 64 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2018, 16:25

Đánh giá ảnh hưởng của nước thải chăn nuôi lợn tại hộ gia đình đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã An Tiến huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá ảnh hưởng của nước thải chăn nuôi lợn tại hộ gia đình đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã An Tiến huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá ảnh hưởng của nước thải chăn nuôi lợn tại hộ gia đình đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã An Tiến huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá ảnh hưởng của nước thải chăn nuôi lợn tại hộ gia đình đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã An Tiến huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá ảnh hưởng của nước thải chăn nuôi lợn tại hộ gia đình đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã An Tiến huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá ảnh hưởng của nước thải chăn nuôi lợn tại hộ gia đình đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã An Tiến huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá ảnh hưởng của nước thải chăn nuôi lợn tại hộ gia đình đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã An Tiến huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - PHẠM THỊ KIỀU TRINH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA NƢỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN TẠI HỘ GIA ĐÌNH ĐẾN CHẤT LƢỢNG NƢỚC MẶT NƢỚC NGẦM TẠI AN TIẾN, HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Khoa học Mơi trƣờng Khoa : Mơi trƣờng Khóa học : 2012 - 2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - PHẠM THỊ KIỀU TRINH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA NƢỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN TẠI HỘ GIA ĐÌNH ĐẾN CHẤT LƢỢNG NƢỚC MẶT NƢỚC NGẦM TẠI AN TIẾN, HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ NỘI NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giáo viên hƣớng dẫn: : Chính quy : Khoa học Mơi trƣờng : K44 – KHMT : Môi trƣờng : 2012 - 2016 TS Nguyễn Chí Hiểu Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực hồn thiện đề tài:“Đánh giá ảnh hưởng nước thải chăn ni lợn hộ gia đình đến chất lượng nước mặt nước ngầm An Tiến, Huyện Mỹ Đức, Tp Nội”tôi nhận quan tâm giúp đỡ thầy cô giáo Khoa Môi Trường - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo TS Nguyễn Chí Hiểu, người tận tình trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thưc đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo Khoa Môi Trường - Trường Đại học Nông Lâm TháiNguyên tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập, nghiên cứu hồn thành đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn UBND An Tiến, hộ chăn ni lợn xã, gia đình bạn bè giúp đỡ tơi q trình thực hiệnvà hồn thành khóa luận Trong suốt q trình thực tập Mặc dù có nhiều cố gắng kinh nghiệm kiến thức thân nhiều hạn chế nên luận văn tránh khỏi sai xót Tơi mong bảo thầy, cô bạn để khóa luận hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 05 năm 2016 Sinh viên Phạm Thị Kiều Trinh ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Khối lượng phân nước tiểu gia súc thải ngày đêm 10 Bảng 2.2: Thành phần (%) phân gia súc, gia cầm 10 Bảng 2.3: Một số thành phần vi sinh vật chất thải rắn chăn nuôi lợn .11 Bảng 2.4: Thành phần hóa học nước tiểu lợn (70 – 100kg) 11 Bảng 2.5: Các tiêu ô nhiễm chất thải cho 1000kg trọng lượng lợn .13 Bảng 2.6: Đặc điểm khí sinh từ q trình phân hủy phân heo (Ohio State University, U.S.A) 14 Bảng 2.7 Phân bố số lượng đàn lợn châu lục 15 Bảng 2.8 Các nước có số đầu lợn nhiều giới .16 Bảng 2.9 Số lượng đầu lợn sản lượng thịt lợn qua năm 17 Bảng 4.1: Thực trạng sử dụng đất An Tiến 28 Bảng 4.2: Tình hình lao động 29 Bảng 4.3: Số lượng đàn gia súc, gia cầm qua năm .32 Bảng 4.4: Quy mô chăn nuôi lợn số thôn khảo sát 33 Bảng 4.5: Thế thời gian chăn ni số hộ gia đình chăn ni 34 Bảng 4.6: Khoảng cách từ vị trí chuồng nuôi tới nhà 34 Bảng 4.7: khoảng cách từ vị trí chuồng ni tới nhà hàng xóm gần 35 Bảng 4.8: Khoảng cách từ chuồng nuôi hố chứa chất thải tới nguồn nước 36 Bảng 4.9: Ảnh hưởng cấu tạo bể chứa đến lượng Nitơ bị hao hụt phân 38 Bảng 4.10: Cấu tạo bể chứa chất thải 38 Bảng 4.11: Kết điều tra nguồn tiếp nhận chủ yếu nước thải .39 Bảng 4.12: Chất lượng nước thải chăn nuôi lợn (rửa chuồng + phân) .40 Bảng 4.13: Kết phân tích chất lượng nước mặt thơn Hòa Lạc 41 Bảng 4.14: Kết phân tích chất lượng nước ngầm thơn Hòa Lạc 43 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Nghĩa từ, cụm từ viết tắt Từ, cụm từ viết tắt BOD5 Nhu cầu ôxy sinh học sử dụng ngày CH4 Metan CO2 Cacbon đioxit COD Nhu cầu ôxy hóa học DO Hàm lượng ơxy hòa tan H2 S Hyđro Sunfit K Kali N Nitơ NO2 Nitơ đioxit NTổng Tổng lượng Nitơ O2 Ôxy P Photpho pH Độ pH PTổng Tổng lượng Photpho QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TDS Tổng chất rắn hòa tan TSS Tổng chất rắn lơ lửng UBND Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.3 Yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài .3 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN 2.TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cở sở lý luận .4 2.1.2 Cơ sở thực tiễn 2.2 Vai trò đặc điểm ngành chăn nuôi 2.2.1 Vai trò ngành chăn nuôi .8 2.2.2 Đặc điểm ngành chăn nuôi 2.2.3 Thành phần tính chất nước thải chăn ni gia súc nơng hộ 2.3 Ơ nhiễm mơi trường chất thải chăn nuôi gây 13 2.3.1 Ơ nhiễm mơi trường nước 13 2.3.2 Ô nhiễm mơi trường khơng khí 13 2.4 Tình hình phát triển chăn ni lợn ngồi nước 15 2.4.1 Tình hình phát triển chăn ni lợn giới .15 2.4.2 Tình hình phát triển chăn nuôi lợn Việt Nam .16 v 2.5 Một số tiêu đánh giá chất lượng nước thải phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi lợn 18 2.5.1 Một số tiêu đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi lợn 18 2.5.2 Các phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi giới Việt Nam 19 PHẦN 3.ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .23 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 23 3.1.1 Đối tượng , phạm vi nghiên cứu .23 3.1.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 23 3.2 Nội dung nghiên cứu .23 3.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế hội An Tiến, Huyện Mỹ Đức, Tp Nội 23 3.2.2 Tình hình chăn ni lợn địa bàn An Tiến 23 3.2.3 Đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động chăn nuôi lợn tới môi trường nước địa bàn An Tiến .23 3.2.4 Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động tích cực chất thải chăn ni lợn địa bàn 23 3.3 Phương pháp nghiên cứu 23 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 23 3.3.2 Phương pháp điều tra ,phỏng vấn người dân 24 3.3.3 Phương pháp phân tích phòng thí nghiệm 24 3.3.4.Phương pháp xác định thơng số kiểm sốt mơi trường QCVN 40:2011/BTNMT Error! Bookmark not defined 3.3.4 Phương pháp tham vấn ý kiến chuyên gia 25 3.3.5 Phương pháp xử lý tổng hợp số liệu 25 PHẦN 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 26 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội An Tiến, Huyện Mỹ Đức, TP Nội 26 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 4.1.2 Đặc điểm kinh tế - hội 27 vi 4.2 Thực trạng phát triển chăn nuôi lợn địa bàn An Tiến 32 4.2.1 Hoạt động chăn nuôi lợn theo quy mô trang trại 33 4.2.2 Hiện trạng hệ thống trại chăn nuôi 34 4.2.3 Hiện trạng quản lý chất thải chuồng nuôi .37 4.3 Đánh giá ảnh hưởng nước thải chăn nuôi lợn tới môi trường nước địa bàn An Tiến .40 4.3.1 Chất lượng nước thải 40 4.3.2 Phân tích khả lan truyền chất ô nhiễm nước thải chăn nuôi lợn đến nguồn nước mặt .41 4.3.3 Phân tích khả lan truyền chất ô nhiễm chất thải chăn nuôi đến nguồn nước ngầm 42 4.4 Đề xuất giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi lợn địa bàn An Tiến 44 4.4.1 Xử lý EM 44 4.4.2 Xử lý Biogas 45 4.4.3 Xử lý nước thải thủy sinh .45 4.4.4 Giải pháp quản lý .46 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2.Kiến nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN I.MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Hiện Việt Nam nước có tỷ lệ phát triển nơng nghiệp cao, chiếm 70% tổng sản phẩm thu nhập quốc dân (GDP)[20].Nó mang lại hiệu kinh tế cao, góp phần làm chuyển dịch cấu nông nghiệp, từ trồng trọt sang chăn nuôi, đồng thời cải thiện đáng kể đời sống kinh tế nông dân Tuy nhiên, việc phát triển hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm tự phát cách tràn lan, ạt điều kiện người nông dân thiếu vốn, thiếu hiểu biết làm gia tăng tình trạng nhiễm mơi trường ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng Đặc biệt với chăn nuôi nhỏ lẻ nông hộ, thiếu quy hoạch, vùng dân cư đông đúc gây ô nhiễm môi trường ngày trầm trọng.nguồn nước thải chăn ni nguồn nước thải có chứa nhiều hợp chất hữu cơ, vius, vi trùng, trứng giun sán…Nguồn nước có nguy gây nhiễm tầng nước mặt, nước ngầm trở thành nguyên nhân trực tiếp phát sinh dịch bệnh cho đàn gia súc Đồng thời lây lan số bệnh cho người ảnh hưởng đến môi trường xung quanh việc gây ô nhiễm môi trường làm biến đổi nguồn nước gây nên dịch ung thư số làng nhỏ, ô nhiễm vùng biển khiến số lượng cá giảm đáng kể gây thiệt hại cho ngư dân miền biển số đó, phát vi sinh vật bị biến thể cấu trúc gen kênh bị ô nhiễm Ban đầu quy mơ gia đình nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm động vật, sức kéo cho hộ hay nhóm gia đình nhỏ Nhưng nay, ngành chăn nuôi phát triển mức độ sản xuất hàng hóa với quy mơ ngày lớn nhằm cung cấp số lượng lớn thực phẩm động vật cho nhu cầu sử dụng ngày cao người Các tiến khoa học liên tục áp dụng nhằm tạo suất chất lượng cao Tuy nhiên, từ q trình chăn ni tập trung cao độ nảy sinh vấn đề thu hút quan tâm hội nhiễm mơi trường Khó khăn việc thu gom, tồn trữ xử lý chất thải chăn nuôi vấn đề gắn liền với chăn nuôi tập trung Ở Việt Nam, khía cạnh mơi trường ngành chăn ni quan tâm vài năm trở lại ngành chăn ni hàng hóa ngày gia tăng Một số nghiên cứu sử dụng phân gia súc vào mục đích kinh tế khác phân bón, biogas thực hiên Tuy nhiên chưa có nghiên cứu đánh giá tồn diện trạng nhiễm mơi trường chăn ni nhằm xây dựng sách quản lý, giải pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm tái sử dụng hợp lý chất thải gia súc Do vậy, vấn đề quan tâm nước ta Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đồng ý Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Môi Trường – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, hướng dẫn trực tiếp thầy giáo TS Nguyễn Chí Hiểu, tơi tiến hành thực đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng nước thải chăn nuôi lợn hộ gia đình đến chất lượng nước mặt nước ngầm An Tiến, Huyện Mỹ Đức, Tp Nội” 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát - Điều tra thực trạng tình hình chăn ni An TiếnMỹ Đức – Tp.Hà Nôi - Đánh giá thực trạng mơi trường nước thải số hộ gia đình chăn nuôi lợn trước sau xử lý địa bàn An TiênMỹ Đức – Tp Nội 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá ảnh hưởng chăn nuôi lợn đến chất lượng nước mặt nước ngầm - Những ảnh hưởng nước thải chăn nuôi đến sức khỏe người dân môi trường xung quanh - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức ý thức người dân việc bảo vệ mơi trường nói chung mơi trường chăn ni lợn nói riêng 1.2.3 u cầu đề tài - Phản ánh ảnh hưởng nước thải chăn nuôi tới môi trường nước mặt nước ngầm - Các mẫu nước thải phải lấy hộ gia đình chăn ni lợn số liệu phân tích ... TRINH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA NƢỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN TẠI HỘ GIA ĐÌNH ĐẾN CHẤT LƢỢNG NƢỚC MẶT VÀ NƢỚC NGẦM TẠI XÃ AN TIẾN, HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Hệ... thiện đề tài: Đánh giá ảnh hưởng nước thải chăn nuôi lợn hộ gia đình đến chất lượng nước mặt nước ngầm xã An Tiến, Huyện Mỹ Đức, Tp Hà Nội”tôi nhận quan tâm giúp đỡ thầy cô giáo Khoa Môi Trường... nuôi lợn hộ gia đình đến chất lượng nước mặt nước ngầm xã An Tiến, Huyện Mỹ Đức, Tp Hà Nội” 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát - Điều tra thực trạng tình hình chăn nuôi xã An Tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng của nước thải chăn nuôi lợn tại hộ gia đình đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã An Tiến huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá ảnh hưởng của nước thải chăn nuôi lợn tại hộ gia đình đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã An Tiến huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay