Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Tây Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV 35 và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp)

58 40 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2018, 16:24

Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Tây Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV 35 và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Tây Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV 35 và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Tây Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV 35 và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Tây Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV 35 và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Tây Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV 35 và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Tây Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV 35 và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Tây Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV 35 và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN VĂN THẮNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ TẠI MỎ THAN TÂY NAM KHE TAM THUỘC CƠNG TY TNHH MTV 35 ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ơ NHIỄM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chun ngành Khoa Lớp Khóa học : Chính quy : Khoa học môi trƣờng : Môi trƣờng : K44 – KHMT – N01 : 2012 – 2016 Thái Nguyên, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN VĂN THẮNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MƠI TRƢỜNG KHƠNG KHÍ TẠI MỎ THAN TÂY NAM KHE TAM THUỘC CÔNG TY TNHH MTV 35 ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ơ NHIỄM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Lớp Khóa học Giảng viên hƣớng dẫn : Chính quy : Khoa học môi trƣờng : Môi trƣờng : K44 – KHMT – N01 : 2012 – 2016 : TS Nguyễn Đức Thạnh Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn quan trọng sinh viên trường Đại học nói chung trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun nói riêng Để từ sinh viên hệ thống hóa lại kiến thức học, nâng cao kiến thức cho thân nhằm phục vụ chun mơn sau Trong tồn q trình học tập trường Đại học Nơng Lâm Thái Nguyên thực đề tài tốt nghiệp chuyên nghành Khoa học Môi trường với đề tài: “Đánh giá trạng mơi trường khơng khí mỏ than Tây Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV 35 đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm” em nhận giúp đỡ quý báu nhiều tập thể, cá nhân trường Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo khoa Môi trườngTrường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Nguyễn Đức Thạnh trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ em suốt trình nghiên cứu thực đề tài tốt nghiệp để em hoàn thành tốt đề tài Em xin cảm ơn công ty Môi trường Việt – Sing giúp đỡ em việc cập nhật số liệu khảo sát hình thực nghiệm trường Cuối em xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, người thân, bạn bè động viên, giúp đỡ em q trình học tập nghiên cứu hồn thành tốt đề tài tốt nghiệp Do thời gian có hạn, lực kinh nghiệm thân nhiều hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận ý kiến đóng góp thầy, giáo để đề tài em hoàn thiện tốt Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 18 tháng 05 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Văn Thắng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Trữ lượng than antraxit Quảng Ninh 12 Bảng 2.2.: Phân loại theo chiều dày bể than Quảng Ninh 12 Bảng 4.1: Nhiệt độ trung bình tháng (t0C) 21 Bảng 4.2: Độ ẩm trung bình tháng (%) .22 Bảng 4.3: Lượng mưa trung bình tháng (mm) 22 Bảng 4.4: Tốc độ gió trung bình tháng năm 2015 23 Bảng 4.5: Bảng tổng hợp trữ lượng 25 Bảng 4.6: Khối lượng khai thác cung độ vận chuyển than 29 Bảng 4.7: Khối lượng vận tải than cung độ vận tải than 30 Bảng 4.8: Bảng khối lượng đất đá thải toàn mỏ .32 Bảng 4.9 Kết tổng hợp quan trắc mơi trường khơng khí mỏ than Tây Nam Khe Tam trung bình .35 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Sơ đồ tổ chức điều hành máy sản xuất mỏ Tây Nam Khe Tam 26 Hình 4.2: Sơ đồ quy trình sản xuất công ty 27 Hình 4.3: Hoạt động khai thác than lộ thiên .28 Hình 4.4: Quá trình vận tải than khai thác tiêu thụ than 30 Hình 4.5: Quá trình sàng tuyển than 31 Hình 4.6: Biểu đồ bụi lơ lửng (mg/m3) khu vực quan trắc .37 Hình 4.7: Biểu đồ độ ồn (dBA) khu vực quan trắc 38 Hình 4.8: Biểu đồ độ rung (m/s2) khu vực quan trắc 40 Hình 4.9: Biểu đồ nồng độ SO2 khu vực quan trắc 41 Hình 4.10: Biểu đồ nồng độ NO2 khu vực quan trắc 42 Hình 4.11: Biểu đồ nồng độ CO khu vực quan trắc 43 Hình 4.12: Biểu đồ nồng độ CO2 khu vực quan trắc 44 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐTM Đánh giá tác động môi trường EIA Cơ quan Năng lượng Mỹ NĐ-CP Nghị định Chính phủ PX Phân xưởng QCVN Quy chuẩn Việt Nam QH Quốc hội QĐ-BTNMT Quy định Bộ Tài nguyên Môi trường QĐ-BYT Quy định Bộ Y tế TCCP Tiêu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TN&MT Tài nguyên Môi trường TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên TKV Than khoáng sản TS Tiến sĩ TT-BCT Thông tư Bộ Công thương (-) Không quy định v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .2 DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu .2 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tế PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở lý luận .4 2.1.2 Cơ sở pháp lý 2.1.3 Cơ sở thực tiễn 10 2.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước .10 2.2.1 Tình hình khai thác than Thế giới .10 2.2.2 Tình hình khai thác than Việt Nam .11 2.2.3 Các vấn đề mơi trường q trình khai thác than 15 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 17 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 17 3.3 Nội dung nghiên cứu 17 3.3.1 Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Xã Dương Huy, Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh 17 3.3.2 Hiện trạng sản xuất mỏ than Tây Nam Khe Tam 17 vi 3.3.3 Đánh giá trạng môi trường mỏ dựa sở số liệu thu thập, khảo sát .17 3.3.4 Đề xuất biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường khu mỏ .18 3.4 Các phương pháp nghiên cứu .18 3.4.1 Nghiên cứu văn pháp luật, văn luật hoạt động khai thác than 18 3.4.2 Phương pháp kế thừa sử dụng tài liệu thứ cấp 18 3.4.3 Phương pháp đo đạc, khảo sát thực địa 18 3.4.4 Phương pháp đối chiếu, so sánh .19 3.4.5 Phương pháp xử lý số liệu 19 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 20 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 20 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 20 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 24 4.2 Khái quát trạng sản xuất mỏ than Tây Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV 35 – Tổng Công ty Đông Bắc .25 4.2.1 Trữ lượng 25 4.2.2 Tổ chức sản xuất .26 4.2.3 Công nghệ trang thiết bị sử dụng mỏ than 26 4.2.4 Công nghệ, trang thiết bị sử dụng để bảo vệ môi trường mỏ than 33 4.3 Đánh giá trạng môi trường mỏ than Tây Nam Khe Tam 33 4.3.1 Tác động hoạt động khai thác than mỏ than Tây Nam Khe Tam tới mơi trường khơng khí 33 4.3.2 Tác động hoạt động sản xuất vận chuyển than mỏ than Tây Nam Khe Tam tới môi trường khơng khí 34 4.3.3 Mức độ ảnh hưởng trình sản xuất, sàng tuyển tới sức khỏe người 36 4.3.4 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí mỏ 44 PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Kiến nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Môi trường cần thiết cho sinh trưởng phát triển người tất lồi sinh vật trái đất, mơi trường có nhiều chức quan trọng khác sống trái đất Ngày với phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật vấn đề môi trường ngày quan tâm nhiều Điều cần thiết để đáp ứng phát triển bền vững mà hội nghị Rio-92 đưa việc phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường Việt Nam năm gần đây, môi trường quan tâm nhiều Bên cạnh thành tựu đạt mặt kinh tế hoạt động cơng nghiệp hóa tác động xấu đến mơi trường: đất, nước, khơng khí Do việc giám sát đánh giá chất lượng môi trường khu cơng nghiệp nói chung cơng ty sản xuất nói riêng, phải quan tâm tiến hành với hoạt động sản xuất Để khắc phục phát ảnh hưởng xấu đến môi trường trình hội nhập kinh tế quốc tế đồng hành với xây dựng đất nước Sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ thường dẫn đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên gây hậu nguy hại đến môi trường Trong số nguồn thải có nguy gây nhiễm mơi trường đất, nước, khơng khí phải kể đến ngành cơng nghiệp khai thác than Nước ta có nhiều mỏ khai thác than có đơn vị thuộc tập đồn than khống sản Việt Nam nhiều sở sản xuất than khác Nhà nước hoạt động hàng ngày thải môi trường lượng lớn chất thải dạng rắn, lỏng, khí ảnh hưởng đến môi trường gây ảnh hưởng tới sức khỏe người mà trực tiếp công nhân làm việc hầm lò, nhà máy Do cần có biện pháp quản lý mơi trường từ quan, đơn vị chức với ý thức doanh nghiệp nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường Với xu phát triển chung đất nước, Quảng Ninh tỉnh có ngành cơng nghiệp than phát triển mạnh mẽ tập trung nhiều mỏ than có trữ lượng lớn có nhiều doanh nghiệp hoạt động khai thác, có công ty TNHH MTV 35 hoạt động khai thác, kinh doanh than Sự hoạt động nhà máy góp phần cho phát triển tỉnh Quảng Ninh nói chung tạo cơng ăn việc làm cho người dân Tuy nhiên thực tế cho thấy trình khai thác mỏ, lượng chất thải thải môi trường lượng khơng nhỏ bao gồm chất gây ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe người Để đánh giá trạng môi trường khu mỏ, cần phải lấy mẫu phân tích so sánh với QCVN, TCVN để đưa kết luận khách quan trạng môi trường thực tế diễn nhà máy Xuất phát từ thực tế trên, trí ban chủ nhiệm khoa hướng dẫn thầy giáo TS Nguyễn Đức Thạnh em tiến hành thực đề tài: “Đánh giá trạng mơi trường khơng khí mỏ than Tây Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV 35 đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm” 1.2 Mục tiêu, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu  Đánh giá ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ nằm địa bàn xã Dương Huy, TP Cẩm Phả- tỉnh Quảng Ninh tới môi trường khơng khí góp phần làm sở để quan quản lý có kế hoạch xử lý, tuyên truyền giáo dục bảo vệ mơi trường q trình khai thác mỏĐề xuất biện pháp nâng cao chất lượng mơi trường khơng khí địa bàn xã Dương Huy, TP Cẩm Phả- tỉnh Quảng Ninh 1.2.2 Yêu cầu  Đánh giá trạng môi trường không khí địa bàn xã Dương Huy TP Cẩm Phả- tỉnh Quảng Ninh  Số liệu thu phản ánh trung thực, khách quan  Những kiến nghị đưa phải có tính khả thi với điều kiện địa phương 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học  Vận dụng phát huy kiến thức học tập nghiên cứu  Nâng cao nhận thức, kỹ rút kinh nghiệm thực tế phục vụ cho công tác sau ... HỌC NÔNG LÂM - - NGUYỄN VĂN THẮNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ TẠI MỎ THAN TÂY NAM KHE TAM THUỘC CƠNG TY TNHH MTV 35 VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ơ NHIỄM KHĨA LUẬN TỐT... tập trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thực đề tài tốt nghiệp chuyên nghành Khoa học Môi trường với đề tài: Đánh giá trạng mơi trường khơng khí mỏ than Tây Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV 35. .. Hiện trạng sản xuất mỏ than Tây Nam Khe Tam 17 vi 3.3.3 Đánh giá trạng môi trường mỏ dựa sở số liệu thu thập, khảo sát .17 3.3.4 Đề xuất biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường khu mỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Tây Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV 35 và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng môi trường không khí tại mỏ than Tây Nam Khe Tam thuộc công ty TNHH MTV 35 và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay