Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và thời gian bón phân đạm đến tồn dư Nitrat trong rau cải xanh ở vụ đông năm 2015 Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)

59 89 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2018, 12:52

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và thời gian bón phân đạm đến tồn dư Nitrat trong rau cải xanh ở vụ đông năm 2015 Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và thời gian bón phân đạm đến tồn dư Nitrat trong rau cải xanh ở vụ đông năm 2015 Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và thời gian bón phân đạm đến tồn dư Nitrat trong rau cải xanh ở vụ đông năm 2015 Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và thời gian bón phân đạm đến tồn dư Nitrat trong rau cải xanh ở vụ đông năm 2015 Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và thời gian bón phân đạm đến tồn dư Nitrat trong rau cải xanh ở vụ đông năm 2015 Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và thời gian bón phân đạm đến tồn dư Nitrat trong rau cải xanh ở vụ đông năm 2015 Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và thời gian bón phân đạm đến tồn dư Nitrat trong rau cải xanh ở vụ đông năm 2015 Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và thời gian bón phân đạm đến tồn dư Nitrat trong rau cải xanh ở vụ đông năm 2015 Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp) i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THANH TÙNG Đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA LIỀU LƢỢNG THỜI GIAN BÓN PHÂN ĐẠM ĐẾN TỒNNITRAT TRONG RAU CẢI XANH VỤ ĐÔNG NĂM 2015 GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành: Khoa học Mơi trƣờng Lớp: K44 – KHMT - N01 Khoa: Môi trƣờng Khóa học: 2012 – 2016 Thái Nguyên - Năm 2016 ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THANH TÙNG Đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA LIỀU LƢỢNG THỜI GIAN BÓN PHÂN ĐẠM ĐẾN TỒNNITRAT TRONG RAU CẢI XANH VỤ ĐÔNG NĂM 2015 GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành: Khoa học Mơi trƣờng Lớp: K44 – KHMT - N01 Khoa: Môi trƣờng Khóa học: 2012 – 2016 Giảng viên hƣớng dẫn: TS Phan Thị Thu Hằng Thái Nguyên - Năm 2016 iii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn quan trọng tồn q trình học tập, rèn luyện sinh viên Với phương châm “học đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, thực tập tốt nghiệp giúp cho sinh viên củng cố hệ thống hóa lại tồn kiến thức học, áp dụng cách sáng tạo, linh hoạt vào thực tế nhằm nâng cao lực chun mơn để sau trường đáp ứng nhu cầu xã hội Được trí BGH nhà trường, BCN khoa Quản lí tài nguyên em tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng thời gian bón phân đạm đến tồn Nitrat rau cải xanh vụ đơng năm 2015 Giang” Để hồn thành khóa luận này, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân, em nhận nhiều giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn quan chủ quản Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy cô giáo khoa Khoa Học Môi Trường thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Em xin chân thành cảm ơn UBND Thị Trấn Việt Quang, hộ nông dân địa bàn đã giúp đỡ , tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thu thập thơng tin để thực hiê ̣n khóa luận Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo TS PHAN THỊ THU HẰNG bảo hướng dẫn em trình nghiên cứu Do thời gian có hạn, kinh nghiệm trình độ thân hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp ý thầy cô bạn để đề tài em hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Nguyễn Thanh Tùng iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Hàm lượng Nitrat (mg/kg sản phẩm theo tiêu chuẩn Tổ chức Thương Mại Thế Giới) 23 Bảng 1.2 Tình hình sản xuất rau số nước Châu Á năm 2010 26 Bảng 1.3 Tình hình sản xuất rau Việt Nam 28 Bảng 2.1: Hàm lượng Nitrat mẫu đất trước thí nghiệm 33 Bảng 3.1: Diện tích, Năng suất, Sản lượng, rau 35 Bảng 3.2: số loại rau trồng phổ biến huyện Bắc Quang, Giang Error! Bookmark not defined Bảng 3.3 : Hiện trạng sử dụng phân bón cho rauError! Bookmark not defined Bảng 3.4 : Ảnh hưởng mức bón đạm đến suất cải xanh 41 Bảng 3.5 : Ảnh hưởng mức bón đạm đến tồn nitrat cải xanh 43 Bảng 3.6 : Ảnh hưởng thời gian bón đạm lần cuối đến tồn hàm lượng NO3- rau cải xanh 44 v DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Tình hình sản xuất nơng nghiệp Bắc Quang năm 2015……34 Hình 3.2 Biểu đồ thể hiện trạng sử dụng phân bón cho rau huỵện Bắc Quang 38 vi DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT AND : Axit đêoxiribonucleic ARN : Axít ribonucleic ATP :Adenosin triphosphat ADP :Andenozin Diphotphat BVTV : Bảo vệ thực vật FAO : Tổ chức lương thực nông nghiệp Liên Hợp Quốc Cu : Đồng Fe : Sắt NN & PTNT : Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn NO3- : Nitrat TCQĐ : Tiêu chuẩn quy định Pb : Chì Zn : Kẽm WHO : Tổ chức Y tế Thế giới WTO : Tổ chức thương mại giới vii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT vi MỤC LỤC vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết Mục tiêu đề tài Ý nghĩa khoa học ứng dụng thực tiễn 3.1 Ý nghĩa khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1.Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Khái quát rau an toàn 1.1.2 Dinh dưỡng đạm cho rau vấn đề tồn nitrat 11 1.1.3 Ngưỡng hàm lượng NO3- rau xanh 23 1.1.4 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 24 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tượng nghiên cứu 30 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 30 2.3 Nôi dung, vật liệu nghiên cứu 30 2.3.1 Nội dung nghiên cứu 30 2.3.2 Vật liệu nghiên cứu 30 2.4 Phương pháp nghiên cứu 31 viii 2.4.1 Điều tra thực trạng sản xuất rau 31 2.4.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm nghiên cứu 31 2.4.3 Kỹ thuật gieo trồng rau 33 2.4.4 Phương pháp lấy mẫu kiểm tra hàm lượng NO3- 33 2.4.5 Phương pháp nghiên cứu phòng thí nghiệm 33 2.5 Phương pháp xử lý số liệu 34 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 3.1 Đánh giá trạng sử dụng phân bón cho rau 35 3.2 Ảnh hưởng liệu lượng bón đạm khác đến suất tồn nitrat cải xanh 40 3.2.1 Ảnh hưởng mức bón đạm đến suất cải xanh 40 3.2.2 Ảnh hưởng mức bón đạm đến tồn nitrat cải xanh 42 3.3 Ảnh hưởng thời gian bón đạm lần cuối đến tồn hàm lượng NO 3trong rau cải xanh 44 3.4 Đề xuất biện pháp hạn chế tồn NO3- rau cải xanh 45 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 46 Kết luận 46 Kiến nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ẢNH MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Rau xanh loại thực phẩm thiếu bữa ăn hàng ngày người, rau cung cấp nhiều vitamin, chất khoáng, chất xơ… cho thể rau có tính dược lý cao mà thực phẩm khác khơng thể thay Đồng thời, rau trồng mang lại hiệu kinh tế cao, mặt hàng xuất quan trọng nhiều nước Vì thế, loại thực phẩm cần thiết có vai trò quan trọng sức khỏe người Trước tình hình giới nay, dân số ngày tăng nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày lớn Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người nâng cao chất lượng lương thực thực phẩm, nên buộc ngành nông nghiệp phải sản xuất rau nhiều Vì vậy, bón phân biện pháp làm tăng suất trồng để đáp ứng nhu cầu người Tuy nhiên, việc sử dụng lượng lớn khơng qui định phân hóa học dẫn đến lượng nitrat tồn sản phẩm nông sản cao gây ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe người tiêu dùng Việc sản xuất rau không trọng tới hàm lượng nitrat, Trong số lương thực, thực phẩm nước uống mà người hấp thụ hàng ngày rau đưa vào thể người lượng nitrat cao rằng, tính độc nitrat thấp hàm lượng nitrat vượt ngưỡng cho phép nông sản nguy hiểm tới sức khỏe, tuổi thọ người Hàm lượng NO 3- rau coi tiêu quan trọng để đánh giá rau “an toàn” Hàm lượng NO3- rau chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố: Loại rau, khí hậu, điều kiện canh tác (phân bón, thuốc trừ cỏ, đất đai, khơng khí…)…Trong phân bón ảnh hưởng lớn tới hàm lượng NO 3trong rau Từ nghiên cứu này, nhà khoa học đề cập đến việc sản xuất rau sạch, rau an toàn cho số loại rau Một số quan địa phương, quan áp dụng sản xuất rau an toàn, vấn đề tồn NO3- rau cao so với ngưỡng giới hạn Xuất phát từ vấn đề để đáp ứng yêu cầu thực tế, tiến hành thực đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng thời gian bón phân đạm đến tồn Nitrat rau cải xanh vụ đông năm 2015 Giang” Mục tiêu đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng thời gian bón tới suất, tồn NO3- rau Từ lựa chọn mức bón rau an tồn loại phân bón phù hợp để áp dụng vào sản xuất rau an toàn Ý nghĩa khoa học ứng dụng thực tiễn 3.1 Ý nghĩa khoa học - Cung cấp sở khoa học cho việc hạn chế ảnh hưởng phân bón đến tồn NO3- rau xanh 3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Đóng góp sở để xây dựng qui trình sản xuất rau an tồn - Góp phần hồn thiện quy trình sản xuất cải xanh an tồn theo hướng VietGAP, có hiệu điều kiện huyện Bắc Quang, Giang ... tiến hành thực đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng thời gian bón phân đạm đến tồn dư Nitrat rau cải xanh vụ đông năm 2015 Hà Giang” Mục tiêu đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng thời gian bón. .. mức bón đạm đến suất cải xanh 40 3.2.2 Ảnh hưởng mức bón đạm đến tồn dư nitrat cải xanh 42 3.3 Ảnh hưởng thời gian bón đạm lần cuối đến tồn dư hàm lượng NO 3trong rau cải xanh 44... - NGUYỄN THANH TÙNG Đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA LIỀU LƢỢNG VÀ THỜI GIAN BÓN PHÂN ĐẠM ĐẾN TỒN DƢ NITRAT TRONG RAU CẢI XANH Ở VỤ ĐÔNG NĂM 2015 HÀ GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và thời gian bón phân đạm đến tồn dư Nitrat trong rau cải xanh ở vụ đông năm 2015 Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và thời gian bón phân đạm đến tồn dư Nitrat trong rau cải xanh ở vụ đông năm 2015 Hà Giang. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay