Đề thi KSCL toán 12 lần 3 năm 2017 – 2018 trường triệu quang phục – hưng yên

6 759 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 23:59

SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN TỐN Khối lớp 12 Thời gian làm : 90 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi có 06 trang) Họ tên học sinh : Số báo danh : Mã đề 121 Câu Cho hàm số y = A a < b < ax + b có đồ thị hình vẽ bên Tìm khẳng định khẳng định sau: x +1 B < b < a C < a < b D b < < a Câu Giá trị lớn hàm số y = x - x - x + đoạn [1; 3] A B C -3 D Câu Đồ thị hàm số y = x − có điểm mà tọa độ số nguyên? x +1 A điểm B điểm C điểm D điểm Câu Tập nghiệm Bất phương trình log 2018 x ≤ log x 2018  x≤  ≤ x ≤ 2018 2018 A B < x ≤ 2018 C  2018 1 < x ≤ 2018  0< x≤  2018 D  1 < x ≤ 2018 Câu Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng cân B AB = BC = a , góc · · SAB = SCB = 900 khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) a Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng: A 2πa B 16πa C 8πa D 12πa Câu Có bìa hình tam giác ABC cạnh a Người ta muốn cắt bìa thành hình chữ nhật MNPQ cuộn lại thành hình trụ khơng đáy hình vẽ Diện tích hình chữ nhật để diện tích xung quanh hình trụ lớn nhất? A a2 B a2 C a2 Câu Với a b số thực dương Biểu thức log a (a b) 1/6 - Mã đề 121 D a2 A + log a b B − log a b y = x( ( 0;+¥ ) Câu Tập xác định hàm số A ¡ B sin2018p) C log a b D + log a b C ¡ \ { 0} D [ 0;+¥ ) C D -2 p Câu Giá trị tích phân ò x.cos xdx A B Câu 10 Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau Đồ thị hàm số y = f ( x ) có điểm cực trị ? A B C D Câu 11 Hàm số y = log (2 x + 1) có đạo hàm y’ A (2 x + 1).ln B (2 x + 1).log C dx + 5x + x+2 x+2 +C B ln +C A ln 2x +1 2x +1 Câu 12 Tính: ln 2x + D (2 x + 1).ln ò 2x C 2x +1 ln +C D ln 2x2 + 5x + +C x+2 Câu 13 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(1; 2;3), B(−4; 4;6) Tọa độ trọng tâm G tam giác OAB  9 A G (1; −2; −3) B G (−1; 2;3) C G (−3;6;9) D G  − ;3; ÷  2 Câu 14 Một người sử dụng xe máy có giá trị ban đầu 40 triệu đồng Sau năm, giá trị xe giảm 10% so với năm trước Hỏi sau năm giá trị xe nhỏ 12 triệu đồng? A B 10 C 11 D 12 r r r r Câu 15 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho u = 2i + k , tọa độ u với hệ Oxyz là: A (1; 0; 2) B (0; 2; 1) C (2; 0; 1) D (2; 1) C y = - x4 + 2x2 + D y = x4 - 2x2 + Câu 16 Đồ thị hình bên hàm số nào? A y = x4 - 2x2 + B y = x4 - 4x2 + 2/6 - Mã đề 121 Câu 17 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành Hỏi có tất mặt phẳng cách điểm S, A, B, C, D ? A mặt phẳng B mặt phẳng C mặt phẳng D mặt phẳng Câu 18 Cho hàm số f ( x) xác định, liên tục R có bảng biến thiên bên: Mệnh đề đúng? A Hàm số có giá trị lớn C Hàm số đồng biến khoảng ( - 2;- 1) B Hàm số có giá trị nhỏ -1 D Hàm số đạt cực trị x =- x2 − Câu 19 Giải bất phương trình  ÷ ≥ ta tập nghiệm T Tìm T ? 4 A T = [ −2; ] B T = [ 2; +∞ ) C T = ( −∞; −2] ∪ [ 2; +∞ ) D T = ( −∞; −2] Câu 20 Cho điểm H ( 4; ) , đường thẳng x = cắt hai đồ thị hàm số y = log a x y = log b x hai điểm A, B cho AB = BH Khẳng định sau đúng? A a = 3b B b = 3a C b = a D a = b3 Câu 21 Tìm tất giá trị tham số m cho đồ thị hàm số y = đường tiệm cận? A m < B m > m m < Câu 23 Cho hình chóp S.ABCD có AC = 2a, mặt bên (SBC) tạo với đáy góc 450 Tính thể tích V hình chóp S.ABCD A V = a B V = a3 C V = 2a 3/6 - Mã đề 121 3 D V = a 3 Câu 24 Tìm tất giá trị thực tham số m để đường thẳng y = m 2x cắt đồ thị hàm số y = hai điểm phân biệt A m ³ B m > C m < 2x + x +1 D m £ 2 Câu 25 Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu ( S) : x + y + z − 8x + 10y − 6z + 49 = Tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu (S) A I ( −4;5; −3) R = B I ( 4; −5;3) R = C I ( −4;5; −3) R = D I ( 4; −5;3) R = Câu 26 Cho hàm số y = f ( x ) hàm liên tục ¡ có bảng biến thiên hình vẽ Khẳng định sau khẳng định sai? A y = y = B max ¡ D Giá trị cực tiểu hàm số ¡ C Giá trị cực đại hàm số Câu 27 Gọi l , h, R độ dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy hình trụ Đẳng thức đúng? A R = h2 + l B l = h C l = h2 + R D R = h Câu 28 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A ( 1; −2;1) , B ( 0; 2; −1) , C ( 2; −3;1) Điểm M thỏa 2 mãn T = MA2 − MB + MC nhỏ Tính giá trị P = xM + yM + z M A P = 134 B P = 162 C P = 101 Câu 29 Nguyên hàm hàm số A cos(2 x +1) + C B D P = 114 f ( x) = sin(2 x +1) - cos(2 x +1) + C C cos(2 x +1) + C Câu 30 Cho đồ thị hàm số ( C ) : y = x − x + 2017 đường thẳng d : y = (C) vng góc với đường thẳng d? A tiếp tuyến C tiếp tuyến D - cos(2 x +1) + C x + Có tiếp tuyến B Khơng có tiếp tuyến D tiếp tuyến Câu 31 Kết thúc học kì 1, trường THPT Triệu Quang Phục có tổ chức cho học sinh lớp tham quan học tập trải nghiệm nhà thờ đá Phát Diệm chùa Bái Đính, số có lớp 12A1 Để có chỗ nghỉ ngơi trình tham quan, lớp 12A1 dựng mặt đất lều bạt từ bạt hình chữ nhật có chiều dài 12m chiều rộng 6m cách: Gập đôi bạt lại theo đoạn nối trung điểm hai cạnh chiều rộng bạt cho hai mép chiều dài lại bạt sát đất cách x m (như hình vẽ) Tìm x để khoảng khơng gian phía lều lớn nhất? 4/6 - Mã đề 121 A x = 3 B x = D x = C x = Câu 32 Có giá trị nguyên tham số m để phương trình x − m.2 x +1 + 2m2 − = có hai nghiệm phân biệt? A B C D Câu 33 Đường cong hình vẽ bên đồ thị bốn hàm số cho phương án A, B, C, D đây, hàm số hàm số nào? A y = x+2 2x −1 B y = x−2 2x −1 C y = x+2 1− 2x D y = x−2 1+ 2x 3x + x - dx = a.ln + b Khi giá trị a + 2b Câu 34 Giả sử ò x- - A 60 B 40 C 50 10 Câu 35 Cho hàm số f(x) liên tục [0; 10] thỏa mãn ò f ( x)dx = 7; ò f ( x)dx = Tính D 30 10 P = ò f ( x )dx + ò f ( x )dx A P = B P = 10 C P = Câu 36 Tổng số mặt, số cạnh số đỉnh hình lập phương là: A 26 B 30 C 22 Câu 37 Diện tích hình phẳng giới hạn ( C) : y = x + 2x ; y = x + 11 A B C 2 D P = -4 D 24 D Câu 38 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vng A, cạnh AB = 1, AC = Các tam giác SAB SAC vuông B C Góc mặt phẳng (SBC) mặt phẳng đáy 600 Tính thể tích khối chóp S.ABC A B 15 C 15 15 D 15 r r r r Câu 39 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho u (1;0;1), v(0;1; −2) Tích vơ hướng u v rr rr rr rr A u.v = −2 B u.v = C u.v = (0;0; −2) D u.v = Câu 40 Hình tứ diện có mặt phẳng đối xứng? A B C D Câu 41 Cho hàm số y = x4 - 2x2 + 2018 Khoảng cách hai điểm cực tiểu đồ thị hàm số A B C D Câu 42 Cho hàm số y = x3 + (1- 2m) x + 2(2 - m) x + Với giá trị tham số m đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm hai phía trục hồnh? 5/6 - Mã đề 121 A ém ³ ê ê ê- ¹ m £ - ê ë B ém > ê ê ê- ¹ m 2 D ê êm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL toán 12 lần 3 năm 2017 – 2018 trường triệu quang phục – hưng yên, Đề thi KSCL toán 12 lần 3 năm 2017 – 2018 trường triệu quang phục – hưng yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn