Nâng cao hiệu quả công tác quản trị tồn kho nguyên vật liệu tại công ty cổ phần phương minh

105 89 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 23:19

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH H uế - - h tế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC in ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ cK TỒN KHO NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY họ CỔ PHẦN PHƯƠNG MINH Đ ại Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Diễm Hương Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phan Thanh Hồn Lớp: K45BQTKD TM Niên khóa: 2011 - 2015 Huế, tháng 05/2015 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hồn Khơng thành cơng mà không gắng liền với quan tâm giúp đỡ dù hay nhiều, dù gián tiếp hay trực tiếp Để thực hồn thành xong đề tài nghiên cứu này, nhận nhiều quan tâm giúp đỡ Trước tiên, xin gửi lời cám ơn chân thành đến trường Đại học Kinh tế Huế tạo điều kiện giúp tơi tiếp cận thực tập doanh nghiệp qua học hỏi thêm uế nhiều kiến thức thực tế bổ ích Cám ơn quý thầy giáo khoa Quản trị kinh doanh ln tận tình giúp đỡ, trang bị nhiều kiến thức hữu ích suốt thời gian học tập H trường tế Đặc biệt, xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Tiến sĩ Phan Thanh Hồn người trực tiếp hướng dẫn, tận tình quan tâm góp ý cho tơi suốt q trình thực h tập hoàn thành đề tài in Qua xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Phương Minh tạo điều kiện thuận lợi cho tiến hành chương trình thực tập cK cơng ty Đặc biệt, xin chân thành cám ơn anh chị nhân viên Phòng Vật tư người trực tiếp bảo tận tình, cung cấp nhiều thơng tin tài liệu giúp tơi hồn họ thành nghiên cứu Tơi muốn gửi lời cám ơn đến gia đình người thân yêu quý, giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập nghiên cứu Đ ại Với vốn kiến thức hạn hẹp nên hẳn khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận góp ý chân thành từ quý Thầy quý anh chị Công ty CP Phương Minh, hành trang quý giá thân đường sau Một lần xin chân thành cám ơn! Huế, tháng 05 năm 2015 Sinh viên Hồ Thị Diễm Hương i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hồn MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ uế Tính cấp thiết đề tài H Mục tiêu nghiên cứu .2 2.1 Mục tiêu chung tế 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu h Phương pháp nghiên cứu in 4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp cK 4.2 Phương pháp nghiên cứu định tính 4.3 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu Kết cấu khóa luận họ PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 sở lý luận Đ ại 1.1.1 Khái niệm hàng tồn kho 1.1.2 Đặc điểm hàng tồn kho 1.1.3 Phân loại hàng tồn kho 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hàng tồn kho 1.2 Những lí luận chung tồn kho nguyên vật liệu .9 1.2.1 Khái niệm nguyên vật liệu 1.2.2 Vai trò nguyên vật liệu 10 1.2.3 Phân loại nguyên vật liệu .10 1.2.4 Yêu cầu quảnnguyên vật liệu doanh nghiệp 12 ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hồn 1.2.5 Thống kê tình hình dự trữ nguyên vật liệu 13 1.2.5.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình dự trữ nguyên vật liệu 13 1.2.5.2 Các loại dự trữ nguyên vật liệu 14 1.2.6 Cung ứng nguyên vật liệu 15 1.2.6.1 Xác định lượng nguyên vật liệu cần dùng cho kỳ kế hoạch 15 1.2.6.2 Xác định lượng nguyên vật liệu cần mua 17 1.3 Những lí luận chung quản trị tồn kho 18 uế 1.3.1Khái niệm quản trị tồn kho 18 1.3.2 Công tác quản trị tồn kho nguyên vật liệu 19 H 1.3.2.1 Nguồn lực quảnnguyên vật liệu tồn kho 19 tế 1.3.2.2 Nội dung công tác quảnnguyên vật liệu tồn kho 20 1.3.3 Mơ hình quản lý hàng tồn kho 24 h 1.3.3.1 Mơ hình lượng đặt hàng kinh tế EOQ – The Basic Economic Order Quantity in Model) 24 1.3.3.2 Mơ hình lượng đặt hàng theo lô sản xuất (POQ – Production Order Quantity cK Model) 28 1.4 Tổng quan nghiên cứu liên quan .29 họ CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TỒN KHO NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG MINH 31 2.1 Tổng quan Công ty Cổ Phần Phương Minh .31 Đ ại 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ Phần Phương Minh 31 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 32 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động .36 2.1.4 cấu tổ chức Công ty 36 2.1.5 Phân tích tình hình nguồn lực Cơng ty Cổ phần Phương Minh 40 2.1.5.1 Tình hình hoạt động kinh doanh năm gần .40 2.1.5.2 Tình hình nguồn nhân lực Công ty .42 2.1.5.3 Năng lực sản xuất Công ty 43 iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hoàn 2.2 Phân tích cơng tác quản trị tồn kho ngun vật liệu Công ty Cổ phần Phương Minh .45 2.2.1 Nguồn lực quảntồn kho nguyên vật liệu 45 2.2.1.1 Nhân phòng Vật 45 2.2.1.2 Hệ thống kho chứa nguyên vật liệu Công ty .47 2.2.1.3 Phương tiện quảnnguyên vật liệu 48 2.2.2 Nội dung công tác quảntồn kho nguyên vật liệu .50 uế 2.2.2.1 Công tác phân loại nguyên vật liệu 50 2.2.2.2 Phân tích chi phí nguyên vật liệu 52 H 2.2.2.3 Quy trình quản lý cung ứng nguyên vật liệu 53 tế 2.2.3 Sử dụng mơ hình EOQ để giảm lượng tồn kho nguyên vật liệu 68 2.3 Đánh giá tình hình thực công tác quản trị tồn kho nguyên vật liệu công ty h cổ phần phương minh 70 in 2.3.1 Những thành côngCông ty đạt 70 2.3.2 Những hạn chế, mặt tồn cần phải khắc phục 72 cK CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TỒN KHO NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ họ PHẦN PHƯƠNG MINH 74 3.1 Định hướng 74 3.2 Giải pháp 75 Đ ại 3.2.1Giải pháp nguồn lực quảnnguyên vật liệu 75 3.2.2 Giải pháp công tác quảnnguyên vật liệu tồn kho .78 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 Kết luận .85 Kiến nghị 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hồn DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT An toàn lao động BHLĐ: Bảo hiểm lao động BHLĐ: Bảo hiểm lao động BHTN: Bảo hiểm tai nạn BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế BTLT: Bê tong ly tâm CP: Cổ phần P1: Phòng Vật tư H tế h cK VSLĐ: in TGĐ: uế ATLĐ: Tổng giám đốc Vệ sinh lao động Xưởng khí XĐKL: Xưởng đúc kim loại TNHH: Trách nhiệm hữu hạn UBND: Ủy ban nhân dân Đ ại họ XCK: v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hoàn DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các chi phí lưu kho .22 Bảng 2.2: Bảng kết doanh thu công ty giai đoạn 2012-2014 41 Bảng 2.3: Thống kê số lượng lao động công ty năm 2012 – 2014 42 Bảng 2.4: Tình hình sản xuất sản phẩm phân xưởng BTLT phân xưởng khí năm uế 2014 .44 H Bảng 2.5: Bảng thống kê chi phí 52 Bảng 2.6: Bảng tổng hợp lượng nguyên vật liệu cần dùng tháng 04/2015 55 tế Bảng 2.7: Bảng yêu cầu cấp phát nguyên vật liệu phục vụ sản xuất tháng 04/2015 55 Bảng 2.8: Bảng báo cáo số lượng tồn kho công ty tháng 03/2015 56 h Bảng 2.9: Bảng xác định lượng nguyên vật liệu cần mua 57 in Bảng 2.10: Bảng nhu cầu nguyên vật liệu cho sản phẩm cột BTLT cho tháng cK quý II-2015 68 Bảng 2.11: Bảng thống kê chi phí 68 Đ ại họ Bảng 3.1: Bảng EOQ .79 vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hoàn DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Các nhóm hàng tồn kho phân bố theo biểu đồ Pareto 20 Sơ đồ 2.2: Mơ hình chu kỳ đặt hàng dự trữ EOQ 25 Sơ đồ 2.3: Mơ hình chi phí theo EOQ 27 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ tổ chức máy hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Phương Minh 37 uế Sơ đồ 2.5 : Quy trình nhập kho nguyên vật liệu 59 H Sơ đồ 2.6: Trình tự luân chuyển phiếu nhập kho 60 Sơ đồ 2.7 : Quy trình xuất kho nguyên vật liệu 61 tế Sơ đồ 2.8: Trình tự luân chuyển phiếu xuất kho 61 Sơ đồ 2.9: Trình tự thực công tác kiểm kê 64 Đ ại họ cK in h Sơ đồ 2.10: Trình tự tốn ngun vật liệu 66 vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hoàn PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Xã hội ngày phát triển mạnh mẽ lĩnh vực, cơng nghiệp xây dựng nhóm ngành kinh tế thực lớn trở thành động lực, đầu tàu tăng trưởng toàn kinh tế Chỉ số sản xuất tồn ngành cơng nghiệp nước ta năm 2014 ước tính tăng 7,6% so với năm 2013 (Tổng cục Thống kê) Tuy nhiên, ngành sản xuất uế công nghiệp gặp phải nhiều thách thức cần giải quyết, số tồn kho H toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thời điểm 01/12/2014 tăng 4,4% so với tháng trước; tăng 10% so với thời điểm năm 2013 Tỷ lệ tồn kho tồn ngành cơng tế nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 11 tháng 74,5% (Tổng cục Thống kê) Trong tháng 9/2012, Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến h hành khảo sát động thái doanh nghiệp Việt Nam quý III/2012 doanh nghiệp in quy mơ tồn quốc ngành nghề khác Qua khảo sát tới 60% cK DN cho hàng tồn kho thực mối lo ngại họ, tới gần 35% DN hàng tồn kho quý III tăng so với q II (Tạp chí Cơng Nghiệp, Kỳ 1, tháng 11/2012) họ Chính thế, quản trị tồn kho xem cơng tác quan trọng ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Hàng tồn kho tất nguồn lực dự trữ nhằm đáp ứng cho nhu cầu tương lai Là Đ ại phận tài sản lưu động chiếm vị trí quan trọng tồn trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nếu mức tồn kho lớn làm tăng chi phí, số hàng hố, ngun vật liệu dự trữ lâu bị hư hỏng, hao hụt, làm giảm chất lượng Điều gây khó khăn việc cạnh tranh với đối thủ thị trường Ngược lại, lượng tồn kho không đủ làm giảm doanh số bán hàng, ngồi dẫn đến tình trạng khách hàng chuyển sang mua hàng đối thủ cạnh tranh nhu cầu họ khơng đáp ứng Vì vậy, vấn đề đặt cho nhà quản lý doanh nghiệp phải giữ mức tồn kho vừa đủ cho sản xuất tiêu thụ đồng thời phải đáp ứng đòi hỏi từ yếu tố chi phí SVTH: Hồ Thị Diễm Hương – K45QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hoàn Đặc biệt doanh nghiệp sản xuất, công tác quản trị tồn kho nguyên vật liệu vấn đề quan trọng ý nghĩa đặc biệt hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Thực tốt công tác quản trị tồn kho nguyên vật liệu giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí tồn trữ, lưu kho sẵn sàng đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho hoạt động sản xuất doanh nghiệp Xuất phát từ lí qua q trình thực tập cơng ty Cổ phần Phương Minh, nhận thấy cơng ty ln cố gắng không ngừng hoạt uế động kinh doanh, khắc phục khó khăn thiếu sót đặc biệt hoạt động quản trị tồn kho nguyên vật liệu công ty trọng quan tâm để giảm thiểu rủi ro Vì H vậy, việc thực đề tài “Nâng cao hiệu công tác quản trị tồn kho nguyên vật tế liệu Công ty Cổ phần Phương Minh” cần thiết ý nghĩa việc nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Phương Minh h Mục tiêu nghiên cứu in 2.1 Mục tiêu chung Phân tích đánh giá tình hình cơng tác quảntồn kho nguyên vật liệu cK Công ty Cổ phần Phương Minh để từ đưa kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quảntồn kho nguyên vật liệu, góp phần phát triển hoạt họ động sản xuất kinh doanh Công ty 2.2 Mục tiêu cụ thể  Hệ thống hóa vấn đề lý luận hàng tồn kho, nguyên vật liệu, quản trị tồn Đ ại kho nguyên vật liệu doanh nghiệp  Phân tích thực trạng công tác quảntồn kho nguyên vật liệu Cơng ty Cổ phần Phương MinhPhân tích ưu nhược điểm thực trạng công tác quản trị tồn kho nguyên vật liệu Công ty Cổ phần Phương Minh  Trên sở để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản trị tồn kho nguyên vật liệu Cơng ty Cổ phần Phương Minh, góp phần phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh công ty SVTH: Hồ Thị Diễm Hương – K45QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hoàn tháng cho phận cá nhân Công ty Khi xác định kế hoạch dự định, công ty phải phổ biến rộng rãi cho toàn nhân viên, phải đảm bảo toàn nhân viên nắm bắt quy định thay đổi, yêu cầu cơng việc, sau tiến hành thực Kiểm soát việc sử dụng vật tư nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu Trên thực tế tình trạng sử dụng lãng phí, thất vật tư xảy nhiều doanh nghiệp Vật tư không kiểm soát chặt chẽ, phận trực tiếp sử dụng uế khơng ý thức tiết kiệm, khơng đặt biện pháp cụ thể để sử dụng hiệu Xây dựng định mức tiêu hao vậtquan trọng tạo thái độ làm việc nghiêm túc cho H người cấp phát sử dụng vật tư Tuy nhiên xây dựng định mức tiêu hao vật tư không tế phải việc làm đơn giản, Công ty Phương Minh phận Vật tư, phận Kinh tế kỹ thuật cần biết kết hợp kinh nghiệm phân tích khoa học để tiếp tục hoàn thiện h hệ thống bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho loại sản phẩm in Bên cạnh đó, phận Vật tư cần tổ chức phân tích tình hình sử dụng vật tư định kỳ đơn vị sản xuất Việc đánh giá thực theo quý theo cK thời gian hoàn tất đơn hàng…tuỳ theo mức độ biến động nguyên vật liệu cần thiết đơn hàng Công ty cần đánh giá dựa nội dung bao gồm từ họ khâu tiếp nhận vật tư, tổ chức cấp phát, thủ tục, chứng từ bảo đảm tính pháp lý, đến cơng tác bảo quản, dự trữ, tình hình dự trữ, tồn kho Đánh giá phải làm rõ tình hình, nêu mặt tốt, mặt khiếm khuyết phương hướng thời gian tới Đ ại kiến nghị để rút kinh nghiệm đưa biện pháp cải tạo kịp thời Nhờ đó, Cơng ty đánh giá hiệu sử dụng nguồn lực, phát ngăn chặn kịp thời thiếu sót q trình thực thi đưa định mức vật tư hợp lý tạo điều kiện cho việc quản lý hệ thống sản xuất kinh doanh chặt chẽ, đắn Bên cạnh đó, Cơng ty nên phát động sách tiết kiệm vật tư tới phận, cán cơng nhân viên Cần phổ biến sách tiết kiệm, trang bị cho người lao động kiến thức để thực hành tiết kiệm kêu gọi họ khơng gây lãng phí ngun vật liệu Với đội ngũ công nhân viên dày kinh nghiệm, Công ty cần SVTH: Hồ Thị Diễm Hương – K45QTKD TM 83 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hoàn nâng cao thức lao động họ, tuyên truyền cho người thấy lãng phí nguyên vật liệu họ làm đồng vốn lớn mạnh đơn vị gắn liền với đóng góp quyền lợi cá nhân Khi nhận thức vấn đề, Đ ại họ cK in h tế H uế họ trách nhiệm việc làm từ nâng cao phát triển Công ty SVTH: Hồ Thị Diễm Hương – K45QTKD TM 84 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hoàn PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Quảntồn kho nguyên vật liệu cơng tác đòi hỏi doanh nghiệp sản xuất cần chiến lược, sách quản lý cụ thể rõ ràng phải phù hợp với biến động thị trường Thực tốt công tác quảntồn kho nguyên vật liệu, uế doanh nghiệp làm chủ nguồn vốn kinh doanh nắm bắt sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường tốt Quá đó, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát H triển bền vững Qua trình thực tập, tìm hiểu thực tế Cơng ty Cổ phần Phương Minh, khóa tế luận rút số kết luận công ty sau: Công ty cố gắng không ngừng hoạt động quảnnguyên vật liệu: từ khâu kế hoạch mua sắm, quản h lý sử dụng, công tác quảntồn kho dự trữ việc thu hồi lý Với nổ lực in không ngừng công ty thực tốt công tác sử dụng nhân để quản lý, công cK tác phân loại nguyên vật liệu để nhằm quản lý đầu tư trọng điểm Các quy trình quản lý nhập-xuất nguyên vật liệu nguyên tắc, đảm bảo không xảy việc mát nguyên vật liệu công tác thu hồi lý kiểm kê nguyên họ vật liệu thực điều đặn quy trình Tuy nhiên, số vấn đề mà cơng ty gặp phải là: phương pháp xác định lượng tồn kho nguyên vật liệu cuối Đ ại kỳ sản xuất, hệ thống kho chứa bảo quản nguyên vật liệu chưa đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh ánh sáng… Đặc biệt, hệ thống mã vậtquan trọng công tác quảnnguyên vật liệu chương trình máy tính chưa xây dựng kịp thời khoa học, gây nhiều khó khăn cho riêng phận Vậttồn cơng ty Trước thực trạng đó, khóa luận đưa đề xuất, giải pháp cụ thể vấn đề công ty gặp phải cơng tác quảntồn kho nguyên vật liệu Đóng góp khóa luận Khóa luận cung cấp kiến thức, tài liệu liên quan đến vấn đề hàng tồn kho, tồn kho ngun vật liệu mơ hình quảntồn kho phổ biến liên quan đến công tác quảntồn kho nguyên vật liệu Đồng thời, khóa luận tìm hiểu SVTH: Hồ Thị Diễm Hương – K45QTKD TM 85 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hồn thực trạng cơng tác quản trị tồn kho nguyên vật liệu công tác quảnnguyên vật liệu Cơng ty Phương Minh sau tiến hành đánh giá rút ưu điểm nhược điểm cần khắc phục Bên cạnh đó, khóa luận đưa giải pháp cụ thể vấn đề mà công ty gặp phải để Công ty tham khảo vận dụng vào cơng tác quảntồn kho ngun vật liệu Khóa luận nhấn mạnh đến giải pháp sử dụng mô hình lượng đặt hàng kinh tế EOQ để cơng ty ứng dụng vào cơng tác xác định uế lượng tồn kho nguyên vật liệu cần dự trữ nhằm đạt chi phí tối ưu 2.1 Đối với Cơng ty Cổ phần Phương Minh H Kiến nghị tế Công ty Cổ phần Phương Minh luốn nổ lực phấn đấu mặt, dần chiếm tin cậy khách hàng Tuy nhiên, chưa phải điểm dừng, Công h ty cần phải tiếp tục phẩn đấu xây dựng chiến lược ngày phù hợp với nhu cầu in thị trường: - Công ty cần chiến lược quản lý phù hợp công tác quảnnguyên vật cK liệu, đặc biệt công tác tồn kho dự trữ - Cần trọng thực xây dựng định mức sử dụng nguyên vật liệu cách khoa họ học sát thực tế hơn, đồng thời quy định việc sử dụng nguyên vật liệu định mức tiêu hao đảm bảo sử dụng tiết kiệm hiệu - Xây dựng quy định công tác mua sắm, cung ứng, quảnvật tư Đ ại - Xây dựng lại hệ thống kho chứa nguyên vật liệu ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm, uy tín cơng ty - Xác định cụ thể khoản chi phí liên quan: chi phí đặt hàng, chi phí lưu kho để vận dụng phương pháp xác định lượng hàng tối ưu phù hợp - Tích cực thực cơng tác kiểm sốt kiểm tra việc sử dụng, lưu trữ nguyên vật liệu kho công ty, đơn vị sản xuất đề đề thưởng phạt phù hợp 1.2 Đối với phận quảnVật tư Phòng vậtphận trực tiếp thực kế hoạch cung ứng, mua sắm quản lý toàn nguyên vật liệu, dụng cụ thiết bị tồn cơng ty Vì vậy, Phòng Vật tư SVTH: Hồ Thị Diễm Hương – K45QTKD TM 86 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hoàn thành viên phòng phải ln tích cực cố gắng không ngừng hoạt động quảnnguyên vật liệu cho tồn cơng ty - Nhiệm vụ quan trọng nhanh chóng xây dựng hồn thiện hệ thống mã vật tư cách khoa học - Thưc tốt công tác mua sắm cung ứng nguyên vật liệu, công tác phân loại phải cụ thể rõ ràng khoa học, làm tốt công tác kiểm kê thu hồi lý nhằm tiết kiệm tận dụng nguyên vật liệu sử dụng uế - Hoàn thiện hệ thống sổ sách theo dõi để báo cáo lên TGĐ theo quy định ngày kỳ H - Kết hợp với phận kinh tế kỹ thuật, phận sản xuất Công ty để xây tế dựng lại bảng định mức tiêu hao phù hợp - Tích cực tìm hiểu kiến thức kết hợp phận kho để xác định h chi phí liên quan để ứng dụng mơ hình quản trị tồn kho phổ biến giúp công in ty làm chủ nguồn vốn lưu động - Các thành viên làm việc động, nhiệt tình, giải công việc nhanh Đ ại họ đấu cá nhân cK chóng Phải thực tự đánh giá thân đánh giá để nổ lực phấn SVTH: Hồ Thị Diễm Hương – K45QTKD TM 87 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hồn TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt [1] Bùi Thị Lan Anh (2013), Hồn thiện tổ chức kế tốn hàng tồn kho nhằm tăng cường quản lý hàng tồn kho Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng vận tải Đại Cát Lộc [2] Bùi Xuân Phong (2007), Thống kê doanh nghiệp, Học viện Công nghệ Bưu [3] Đinh Bá Hùng Anh, Quản trị vận hành uế Viễn thơng, 147-152 H [4] Hà Thị Minh Hằng (2010), Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu Quản trị hàng tồn kho Công ty TNHH Phát triển Thương mại NewStar (Thực công tế tác Tư vấn Công ty TNHH Tư vấn quản lý Đào tạo Lê Mạnh), Luận văn Quản Trị Kinh Doanh in Công nghiệp, Kỳ I tháng 7/2012 h [5] Lê Anh Tuấn (2012), Một số biện pháp vận hành kho hàng hiệu Tạp chí cK [6] Lưu Thị Thùy Linh (2014), Một số giải pháp kế toán hàng tồn kho nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hàng tồn kho Công ty TNHH MTV thương mại quốc tế Hằng Thành họ [7] Nâng cao hiệu công tác quảntồn kho nguyên vật liệu Công ty Sanofi – Synthelabo Việt Nam trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh [8] Nguyễn Thị Minh An, (2006), Quản trị sản xuất, Học viện Công nghệ Bưu Đ ại Viễn thơng, 125-150 [9] Nguyễn Ngọc Hiến (2003) Quản trị kinh doanh Học viện hành quốc gia [10] Phạm Thị Hồng Nhung (2014), Một số biện pháp nhằm quản lý hàng hóa tốt Cơng ty TNHH Thanh Biên [11] Phạm Văn Kiệm - Viện Nghiên cứu Thương mại (2013), Quản trị rủi ro chuỗi cung ứng Hướng tiếp cận cho doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh, Tập 29, Số SVTH: Hồ Thị Diễm Hương – K45QTKD TM 88 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hoàn [12] Phùng Cẩm Duyên (2011), Thực trạng số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quảntồn kho công ty Cổ Phần An Huy Chuyên đề tốt nghiệp, Trường Cao đẳng Công thương TP HCM [13] Phùng Thị Hồng Hà (2007), Giáo trình quản trị sản xuất tác nghiệp, Nhà xuất Đại học Huế [14] Trần Thị Thanh Bình (2013), Nâng cao chất lượng công tác quản lý sử bưu Viễn thơng Tiếng Anh Inventory Management and H [1] E.A.Silver, D.F.Pike & colleagues (1998), uế dụng vật tư Trung tâm Viễn thông khu vực I, Luận văn thạc sĩ, Học viện Công nghệ tế Production Planning and Scheduling [2] G Michalski (2008), Corporate inventory management with value h maximization in view, Department of Corporate Finance and Value Management, in Wroclaw University of Economics, Wroclaw, Poland [3] GJ Zenz, GH Thompson (1994), Purchasing and the management of cK materials, New York [vv]: Wiley [4] RJ Tersine (1994), Principles of Inventory and Materials Management, The họ University of Oklahoma, New York, Amsterdam, Oxford Website [1]http://cuc.edu.vn Đ ại [2] http://hocketoanthue.edu.vn [3] https://voer.edu.vn [4] https://n12businessmanagement.files.wordpress.com [5] http://quantri.vn [6]http://www.wattpad.com [7] http://www.vjol.info SVTH: Hồ Thị Diễm Hương – K45QTKD TM 89 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hoàn PHỤ LỤC Công tác kế hoạch mua sắm cung ứng nguyên vật liệu Bảng kê định mức tiêu hao vật tư sản phẩm STT Mã vật tư Tên vật tư Đơn vị tính Định mức Số lượng cho đơn sản vị sản phẩm phẩm Tổng lượng nguyên vật liệu cần dùng Xi măng PC 40 N/A kg 762 3810 Cát N/A kg 1266 6330 Đá 1x2 N/A kg 2356 11780 Sắt f4 N/A m 24.49 122.455 Sắt f7,1 DUL N/A m 63.3 316.512 Sắt f10.7 DUL N/A m Mặt bích thân N/A 10 O Basf 146 N/A lít 7.8 39 Dầu bơi khn N/A lít 1.04 5.2 cK in tế H uế h Cọc ống DUL PC D600A-11m Xi măng PC 40 N/A kg 950 17 16150 Cát N/A kg 1344 17 22848 Đá 1x2 N/A kg 2568 17 43656 họ Đ ại Cọc ống DUL PC D600 B-12m Sắt f4 N/A m 26.17 17 444.884 Sắt f7,1 DUL N/A m 17 Sắt f10.7 DUL N/A m 156.42 17 2659.094 Mặt bích thân N/A 17 34 O Basf 146 N/A lít 8.6 17 146.2 Dầu bơi khn N/A lít 1.13 17 19.21 kg 1053 6318 Cọc ống DUL PC D600 B-13m Xi măng PC 40 N/A SVTH: Hồ Thị Diễm Hương – K45QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hồn Cát N/A kg 1544 9264 Đá 1x2 N/A kg 2731 16386 Sắt f4 N/A m 27.85 167.09 Sắt f7,1 DUL N/A m 6 Sắt f10.7 DUL N/A m 169.4 1016.412 Mặt bích thân N/A 12 O Basf 146 N/A lít 9.5 57 Dầu bơi khn N/A lít 1.23 7.38 H Cọc ống DUL PC D600 A-14m uế Xi măng PC 40 N/A kg 1240 3720 Cát N/A kg 1692 5076 Đá 1x2 N/A kg 2896 8688 Sắt f4 N/A m 29.53 88.581 Sắt f7,1 DUL N/A m 4.47 13.417 Sắt f10.7 DUL N/A m Mặt bích thân N/A O Basf 146 N/A lít 10 30 Dầu bơi khn N/A lít 1.32 3.96 h in cK họ (Nguồn: Phòng VậtCông ty CP Phương Minh) Xác định lượng nguyên vật liệu cần dùng cho kỳ kế hoạch Đ ại 1.1 tế Vcdxm= 762x5 + 950x17 + 1053x6 +1240x3 = 29998 (kg) Vcdcát = 1266x5 + 1344x17 + 1544x6 + 1692x3 = 43518 (kg) Vcdđá = 2356x5 + 2568x17 + 2731x6 + 2896x3 = 80510 (kg) Vcdsắtf4 = 24.40x5 + 26.17x17 + 27.85x6 + 29.53x3 = 823.01 (m) Vcdsắtf7 = 63.3x5 + 0x17 + 0x6 + 4.47x3 = 329.929 + Hao hụt 1% (m) Vcdsắtf10 = 0x3 + 156.42x17 +169.4x6 + 0x3 = 3676.352 + Hao hụt 1% (m) Vcdmbt = 2x5 + 2x17 + 2x6 +2x3 = 64 (cái) SVTH: Hồ Thị Diễm Hương – K45QTKD TM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hoàn Vcdobasf = 7.8x5 + 8.6x17 + 9.5x6 + 10x3 = 282.2 (lít) Vcddâu = 1.04x5 + 1.13x17 + 1.23x6 + 1.32x3 = 37.07 (lít) 1.2 Xác định lượng nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ Vd1xm = (62+1220) – 1193 = 89 Vd1cát = (0 + 1400) – 1397 = Vd1đá = (545 + 3500) – 3594 = 451 Vd1satf10 = (33.4 + 100000) – 99736.2 = 297.2 m Vd1obasf = ( 98.5 + 9500) – 9477.2 = 121.3 lít Xác định lượng nguyên vật liệu cần mua in 1.3 h Vd1dbk = (20 + 1300) – 1245 = 75 lít tế Vd1mbt = (26 +772) – 772 = 26 cK Vcmxm = 30 + (100 - 89) = 41 Vcmcat = 44 + (5 – 3) = 46 Vcmđa = 81 + (500 – 451) = 130 họ Vcmsatf4 = 823 + (500 – 1405.3) = - 82.3 m Đ ại Vcmsatf7 = 333.2 + (1000 – 2099.9) = -766.7 m Vcmsatf10 = 3713.1 + (1500 – 297.2) = 4915.9 m Vcmmbt = 64 + (20 – 26) = 58 Vcmobasf = 282.2 + (50 – 121.3) = 219.9 lít Vcmdbk = 37.07 + (50 – 75) = 12.07 lít SVTH: Hồ Thị Diễm Hương – K45QTKD TM H Vd1satf7 = (824.6 + 30000) – 28724.7 = 2099.9 m uế Vd1satf4 = (1032.5 + 38000) – 37627.2 = 1405.3 m Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hoàn Mẫu chứng từ nguyên vật liệu Mẫu số: 02-VT Công ty Cổ Phần Phương Minh (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Số 16 Thống Nhất, P.Tứ Hạ, Hương Trà, ngày 20/03/2006 Bộ tưởng BTC) Tỉnh T.T.Huế, Việt Nam PHIẾU XUẤT KHO Ngày….tháng … năm … Nợ: uế Số: ………………………… Có: H Họ tên người nhận hàng:…………………………………………………………………… Địa (bộ phận):………………………………………………………………………… tế Lý xuất kho:…………………………………………………………………………… h Xuất kho (ngăn lô):……………………………… Địa điểm:………………………… Mã số A B C Số lượng Yêu cầu Thực xuất Đơn giá Thành tiền D cK Đơn vị tính họ in STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Đ ại Cộng Tổng số tiền (Viết chữ): ……………………………………………………………… Số chứng từ gốc kèm theo: ………………………………………………………………… Ngày….tháng… năm…… Người lập phiếu (Ký,họ tên) Người nhận hàng Ký,họ tên) Thủ kho (Ký,họ tên) SVTH: Hồ Thị Diễm Hương – K45QTKD TM Kế tốn trưởng (Ký,họ tên) Giám đốc (Ký,họ tên, đóng dấu) Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hồn Mẫu số: 02-VT Công ty Cổ Phần Phương Minh (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Số 16 Thống Nhất, P.Tứ Hạ, Hương Trà, ngày 20/03/2006 Bộ tưởng BTC) Tỉnh T.T.Huế, Việt Nam PHIẾU NHẬP KHO Ngày….tháng … năm … Số: ………………………… Nợ: uế Có: Họ tên người giao: …………………………………………………………………………… H Theo số …………….ngày ………tháng……… năm…….của…………… ………………… Nhập kho……………………………………địa điểm……………………………………… cách, phẩm chất vật Mã số B Theo chứng từ Thực nhập Đơn giá C D Thành tiền cK A tính in tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Đơn vị h STT Số lượng tế Tên, nhãn hiệu, quy họ Đ ại Cộng Tổng số tiền (Viết chữ): ……………………………………………………………… Số chứng từ gốc kèm theo: ………………………………………………………………… Ngày….tháng… năm…… Người lập phiếu (Ký,họ tên) Người nhận hàng Ký,họ tên) Thủ kho (Ký,họ tên) SVTH: Hồ Thị Diễm Hương – K45QTKD TM Kế toán trưởng (Ký,họ tên) Giám đốc (Ký,họ tên, đóng dấu) Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hồn CƠNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG MINH Đơn vị:…………………………………… PHIẾU U CẦU HÀNG HĨA, DỊCH VỤ Kính gửi: - TGĐ Cơng ty Cổ phần Phương Minh Phòng P1 Tơi tên là:………………………………………… Chức vụ:…………………… Đơn vị:……………………………………………………………………………………… uế Lý do:……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… (2) (3) ĐVT (4) Số lượng (5) H Địa điểm nhận hàng, dịch vụ tế Mã vật tư (6) Số lượng tồn kho Đơn vị Công ty (8) (9) (7) Số lượng cần mua (10) họ cK (1) Quy cách hàng hóa, dịch vụ Thời gian giao hàng, thực dịch vụ h STT Đề nghị cung cấp hàng hóa dịch vụ sau đây: in Ghi chú: Mục 1,2,4,5,6,7 đơn vị yêu cầu ghi Các xưởng, đội yêu cầu ghi thêm mục Mục 3,9,10 phòng P1 ghi chép Đ ại Các vấn đề liên quan:…………………………… Qua sốt xét hồ sơ, phòng TCVT đề xuất lãnh đạo Công ty xem xét giải nội dung:……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Các chứng từ kèm theo làm sở lập phiếu yêu cầu cấp hàng hóa dịch vụ: 1…………………………………………… 2… 3…………………………………………… 4… Ngày….tháng… năm 201… Tổng Giám đốc Phòng P1 SVTH: Hồ Thị Diễm Hương – K45QTKD TM Phụ trách đơn vị Người lập Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hồn Cơng Ty Cổ Phần Phương Minh Mẫu số: S12-DN (Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC Thị trấn Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) THẺ KHO Từ ngày…đến ngày…tháng…năm 201… uế Từ số ……………………………………… Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư:………………………………………………………… H Đơn vị tính: ……………………………………… Tên kho:………………………… tế Mã vật tư:………………………………………… Mã kho:………………………… Xuất Ngày nhập, Nhập Xuất xuất Diễn giải in Số Ngày, TT tháng Nhập Số lượng h Số liệu chứng từ Tồn Ký xác nhận P1 Đ ại họ cK Số tồn đầu kỳ Cộng cuối kỳ Ngày… tháng… năm… Người lập (Ký, ghi rõ họ tên) PT đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) SVTH: Hồ Thị Diễm Hương – K45QTKD TM Thủ kho (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Ts Phan Thanh Hồn Cơng ty CP Phương Minh uế Đơn vị: Phòng vật tư- P1 vật loại, mã Đơn vị vật tư hiệu, xuất tính đến ngày…… Số lượng nhập ngày……… Mua Nhập xứ hàng lại XCK Tồn kho Số lượng xuất ngày …… ĐKL BTLT EC đến XL ngày ……… Đ ại họ cK tư Tên Tồn kho h STT Chủng in Mã tế H BẢNG BÁO CÁO SỐ LƯỢNG TỒN KHO CÔNG TY NĂM 2015 SVTH: Hồ Thị Diễm Hương – K45QTKD TM Ngày… tháng….năm… Phòng vật ... trạng công tác quản trị tồn kho nguyên vật liệu Công ty Cổ phần Phương Minh  Trên sở để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản trị tồn kho nguyên vật liệu Công ty Cổ phần Phương Minh, ... động quản trị tồn kho nguyên vật liệu công ty trọng quan tâm để giảm thiểu rủi ro Vì H vậy, việc thực đề tài Nâng cao hiệu công tác quản trị tồn kho nguyên vật tế liệu Công ty Cổ phần Phương Minh ... lý luận hàng tồn kho, nguyên vật liệu, quản trị tồn Đ ại kho nguyên vật liệu doanh nghiệp  Phân tích thực trạng cơng tác quản lý tồn kho nguyên vật liệu Công ty Cổ phần Phương Minh  Phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả công tác quản trị tồn kho nguyên vật liệu tại công ty cổ phần phương minh , Nâng cao hiệu quả công tác quản trị tồn kho nguyên vật liệu tại công ty cổ phần phương minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay