TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ HỌC ĐẶC TRƯNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KTTT ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC KINH DOANH

23 62 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 21:18

Bài tiểu luận học phần Quản trị học dành cho sinh viên đại cương theo mô tuýp tiểu luận đúng chuẩn đẹp. Bài tiểu luận nêu rõ Đặc trưng và tác động nền KTTT đến hoạt động quản trị TCKD, đồng thời nói về tình hình kinh tế nước ta hiện nay. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỚP: HQ5 – GE01 NHÓM TÁC GIẢ: ĐỀ TÀI: ĐẶC TRƯNG VÀ TÁC ĐỘNG KINH TẾ TRI THỨC ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC KINH DOANH BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN QUẢN TRỊ HỌC TP.HCM tháng 12 năm 2017 ❖ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI _._._._._._._ Nhóm trưởng Nguyễn Thị Ngọc Anh Thành viên Nguyễn Vũ Khánh An Đặng Thanh Bích Dung Nguyễn Ngọc Bích Hằng Võ Thị Mỹ Hân ❖ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT _._._._._._._ APEC: Asia Pacific Economic Coperation – Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương ASEAN: Association of Southeast Asian Nation – Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á OECD: Organization For Economic Cooperation and Development – Tổ chức hợp tác phát triển Kinh tế WB: World Bank – Ngân hàng Thế Giới UNESCO: United Nation Educational, Scientifical and Cutural Organization – Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hóa LHQ KTTT: Kinh tế tri thức EU: European Union – Liên minh Châu Âu MỤC LỤC: LỜI NÓI ĐẦU: - CHƯƠNG 1: KINH TẾ TRI THỨC 1.1 Khái quát xuất KTTT nghiên cứu ban đầu kinh tế tri thức - 1.2 Khái niệm KTTT - 1.3 Đặc trưng chủ yếu KTTT: - 1.3.1 Tri thức trở thành yếu tố chủ yếu kinh tế - 1.3.2 Cơ cấu ngành kinh tế chuyển đổi ngày nhanh theo hướng tăng nhanh giá trị gia tăng 1.3.3 Tốc độ đổi nhanh, sản xuất công nghệ trở thành ngành sản xuất đặc biệt quan trọng - 1.3.4 Công nghệ thông tin viễn thông ứng dụng rộng rãi ngày sâu lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội - 11 1.3.5 Đặc tính, cấu chất lượng nguồn nhân lực kinh tế tri thức thay đổi 12 CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG KINH TẾ TRI THỨC ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN 15 2.1 Khái niệm quản trị tổ chức kinh doanh - 15 2.2 Các hoạt động quản trị tổ chức kinh doanh 15 2.3 Tác động Kinh tế tri thức đến hoạt động quản trị tổ chức kinh doanh; nguồn nhân lực văn hóa thời đại - 15 2.3.1 Hoạch định tổ chức kinh doanh. 15 2.3.2 Tổ chức tổ chức kinh doanh 15 2.3.3 Quản trị nhân tổ chức kinh doanh 16 2.3.4 Lãnh đạo tổ chức kinh doanh 16 2.3.5 Kiểm tra tổ chức kinh doanh - 16 2.3.6 Cơ cấu lao động xã hội – phát triển nhanh cơng nhân tri thức 17 2.3.7 Văn hóa - 18 CHƯƠNG 3: XU THẾ CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ TRI THỨC ( PHẦN MỞ RỘNG) - 19 3.1 Sự chuyển biến sang Kinh tế tri thức – xu hướng lớn mang tính phổ biến - 19 3.2 Dự báo khái quát xu phát triển Kinh tế tri thức giai đoạn tới 19 3.3 Thời cơ, thuận lợi, khó khăn đặt cho nước phát triển trình tiếp cận chuyển sang Kinh tế tri thức - 20 LỜI KẾT 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO 23 LỜI MỞ ĐẦU: Kinh tế tri thức (hay kinh tế kiến thức) giai đoạn phát triển kinh tế phát triển cao sau giai đoạn kinh tế công nghiệp Sự lên kinh tế khẳng định với chứng cớ đáng kể dịch chuyển khu vực chế tạo sang khu vực dịch vụ với đặc điểm – nhiều kiến thức, gia tăng tài sản phi hình ( vơ hình) vốn trí tuệ,… Đặc điểm bật KTTT ( kiến thức) trở thành kinh tế hàng đầu tăng trưởng kinh tế, vượt lên nhân tố sản xuất cổ truyền – vốn lao động Một đặc điểm lớn khác KTTT vai trò đặc biệt kiến thức ngầm ( đặc biệt bí tay nghề) – công cụ để lựa chọn khai thác thông tin ( kiến thức điển chê hóa) ngày trở thành dễ có rẻ nhiều nhờ phát triển công nghệ thông tin truyền thông đầy sức mạnh Trong khoảng mười năm gần đây, nghiên cứu KTTT tăng nhanh phát triển mạnh Song không quên lĩnh vực nghiên cứu có lịch sử năm chục năm, nghiên cứu công nghiệp kiến thức, xã hội hậu công nghiệp kinh tế thông tin vào năm 1960 1970, lúc đầu Mỹ, sau đến nước cơng nghiệp khác, nước công nghiệp số nước phát triển Bài tiểu luận giới thiệu cách khái quát khái niệm xuất phát, xuất KTTT hoạt động quản trị tổ chức kinh doanh Tiểu luận tập trung khai thác vấn đề đặc trưng tác động KTTT đến hoạt động quản trị tổ chức kinh doanh Nghiên cứu kinh tế tri thức lĩnh vực phát triển Trong trường hợp, chúng tơi có liệt kê tài liệu để người đọc tiện theo dõi Một số tài liệu khơng có ngun mà biết qua số tài liệu khác, rõ ràng, ghi “ dẫn theo…” CHƯƠNG 1: KINH TẾ TRI THỨC 1.1 Khái quát xuất KTTT nghiên cứu ban đầu kinh tế tri thức Sự phát triển kinh tế lịch sử nhân loại trải qua giai đoạn khác Trước hết kinh tế săn bắn hái lượm tồn hàng nghìn năm Tiếp kinh tế nơng nghiệp kéo dài khoảng mười nghìn năm Rồi đến kinh tế công nghiệp xuất lần Anh vào đầu nửa sau kỉ XVIII Sau Kinh tế tri thức, lúc đầu thường gọi kinh tế thông tin, đời lúc đầu Mỹ vào đầu năm 1970 nhiều nước công nghiệp phát triển ngày nước công nghiệp (NICs) KTTT theo số dự báo, nước Mỹ, kết thúc vào khoảng năm 2020 để nhường chỗ cho kỉnh tế khác – kinh tế sinh học Những nghiên cứu KTTT có lịch sử 40 năm cơng trình Fritz Machlup: “ The production and distribution of knowledge in the United States”( Sản xuất phân phối tri thức Mỹ) xuất năm 1962 Cơng trình lần đưa khái niệm “Công nghiệp tri thức” ( knowledge industry) lưu ý người tầm quan trọng đặc biệt tăng trưởng nhanh chóng khu vực kinh tế Đặc biệt, báo cáo Tổ Chức hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD) năm 1996 vạch khung vấn đề KTTT sử dụng làm sở ban đầu cho việc tiếp tục nghiên cứu phát triển kinh tế Báo cáo viết: “ Từ “ Kinh tế tri thức” xuất từ nhận thức vai trò tri thức công nghệ tăng trưởng kinh tế Đành tri thức luôn yếu tố trung tâm phát triển kinh tế, song vấn đề phụ thuộc kinh tế cách chặt chẽ vào sản xuất, truyền bá sử dụng tri thức ngày đặt lên hết.” KTTT lực lượng sản xuất, chắn có tác động mạnh mẽ đến kiến trúc thượng tầng xã hội, đến quan hệ sản xuất, quan hệ xã hội, dẫn đến biến động to lớn xã hội loài người 1.2 Khái niệm KTTT Khái niệm KTTT đời từ năm 1995 Tổ chức OPCD nêu "Nền kinh tế tri thức kinh tế sản sinh, truyền bá sử dụng tri thức trở thành yếu tố định phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao chất lượng sống" Bộ Thương mại Công nghiệp nước Anh ( năm 1998) cho kinh tế dẫn dắt tri thức kinh tế mà việc sản sinh khai thác tri thức có vai trò trội q trình tạo cải Theo GS.VS Đặng Hữu, KTTT kinh tế sản sinh ra, phổ cập sử dụng tri thức giữ vao trò quyế định phát triển kinh tế, tạo cải, nâng cao chất lượng sống Tại hội thảo, Jean – Eric Aubert, chuyên gia hàng đầu WB, nói cụ thể hơn: “Phải phân biệt kinh tế dựa vào công nghệ viễn thông! Kinh tế tri thức đặt tri thức, sáng tạo sách liên quan đến chúng vào trọng tâm chiến lược phát triển cho tất nước nhiều mức độ phát triển khác nhau” Có thể nói, kinh tế tri thức giai đoạn phát triển kinh tế sau kinh tế cơng nghiệp với vai trò sản xuất, phân phối sử dụng tri thức tăng trưởng kinh tế ngày trở nên quan trọng Tri thức trở thành nhân tố hàng đầu sản xuất, vượt lên nhân tố sản xuất cổ truyền vốn lao động Đây cốt lõi kinh tế tri thức Khác với loại hình kinh tế trước đây, loại hình mà lấy cơng nghiệp truyền thống làm tảng, lấy nguồn tài nguyên thiên nhiên thiếu thốn ỏi làm chỗ dựa để phát triển sản xuất, KTTT lấy công nghệ cao làm lực lượng sản xuất, lấy trí lực – nguồn tài nguyên vô tận làm chỗ dựa chủ yếu, lấy công nghệ thơng tin làm tảng để phát triển.(hình 1.5) Vậy KTTT gì? KTTT kinh tế sản sinh ra, phổ cập sử dụng tri thức giữ vai trò định phát triển kinh tế, tạo cải, nâng cao chất lượng sống 1.3 Đặc trưng chủ yếu KTTT: Peter Drucker – người tiên phong nghiên cứu tri thức xã hội tri thức, nói cách khái quát xã hội tri thức, KTTT sau: "Ngày mai đến gần nghĩ Trong giới nước phát triển, xã hội quan trọng nhiều so với kinh tế Xã hội khác với xã hội cuối kỷ XX khác với điều mà phần lớn nghĩ Rất nhiều cảnh tượng xã hội từ trước tới chưa thấy, hầu hết chúng có sẵn trỗi dậy nhanh chóng” 1.3.1 Tri thức trở thành yếu tố chủ yếu kinh tế Cái khác biệt KTTT so với kinh tế cơng nghiệp tri thức trở thành hình thức vốn Trong KTTT, cải tạo dựa vào tri thức nhiều dựa vào tài nguyên thiên nhiên sức lao động bắp, vốn lao động yếu tố thiếu Sự tạo cải, nâng cao lực cạnh tranh kinh tế chủ yếu nhờ sử dụng tri thức mới, công nghệ Hoạt động quan trọng kinh tế tri thức thu nhận, tạo ra, quảng bá sử dụng tri thức tất ngành, lĩnh vực kinh tế, xã hội Giá trị sản xuất tạo nhiều từ tri thức Khi sử dụng nhiều công nghệ mới, tri thức quản lý mới, hecta đất nông nghiệp cho giá trị gấp nhiều lần mà chi phí vật chất khơng tăng, giá trị gia tăng chủ yếu tri thức tạo ra; ngành khí truyền thống chuyển lên tự động hố, sử dụng CAD, CAM, CNC, quang điện tử ngành trở thành ngành Kinh tế tri thức Các ngành sản xuất, dịch vụ sử dụng thương mại điện tử để mở rộng thị trường (may đo qua mạng, bán hàng qua mạng ) trở thành ngành kinh tế tri thức Còn ngành cơng nghiệp cơng nghệ cao, cơng nghiệp phần mềm rõ ràng giá trị tạo chủ yếu tri thức, chi phí vật chất khơng đáng kể, thực ngành kinh tế dựa vào tri thức Trong ngành kiến trúc, xây dựng, việc sử dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý để thay cho việc khảo sát thủ cơng, sử dụng cơng nghệ mơ phỏng, tự động hố thiết kế, sử dụng vật liệu mới, thiết bị tự động hố thi cơng tạo giá trị gia tăng cao, giảm tiêu hao vật liệu, giảm hàm lượng lao động bắp, ngành theo hướng KTTT Nền sản xuất đại khí bước chuyển sang tự động hố hồn tồn; người đứng ngồi q trình sản xuất để làm chức chủ yếu kiểm soát q trình sáng tạo có chất lượng hơn, hiệu Có nhà khoa học cho lồi người từ "xã hội có phân cơng lao động" chuyển sang "xã hội khơng phân cơng lao động", cơng việc sản xuất hệ thống tự động hoá đảm nhận, người làm cơng việc kiểm sốt, điều khiển sáng tạo mới; có người cho loài người từ "xã hội nguyên tử" tiến sang "xã hội bit" ( xã hội nguyên tử- xã hội dựa vật chất, xã hội bit- xã hội dựa thông tin) Trong KTTT, giá trị gia tăng tạo chủ yếu yếu tố vơ sáng chế, phát minh, thiết kế mẫu mã, tiếp thị, dịch vụ tài chính, quản trị kinh doanh Giá trị gia tăng yếu tố đầu vào nguyên liệu, lượng ngày giảm Hiện nay, giá trị tài sản vật chất công ty Mỹ châu Âu nói chung 25% tổng giá trị cơng ty Phần lớn giá trị công ty phản ánh yếu tố vơ hình kể Tỷ lệ giá trị tri thức tạo so với tổng GDP tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển kinh tế tri thức Năm 2000, tính chung cho nước OECD, giá trị tri thức chiếm 50% GDP 1.3.2 Cơ cấu ngành kinh tế chuyển đổi ngày nhanh theo hướng tăng nhanh giá trị gia tăng Theo đà phát triển khoa học công nghệ, cấu kinh tế giới thay đổi to lớn Trong kỷ XX, ngành nông nghiệp vốn ngành ngự trị từ 10.000 năm trước đó, giảm nhanh chóng tỷ trọng GDP Về khối lượng, sản xuất nơng nghiệp tăng 4-5 lần so với trước chiến tranh giới thứ nhất; năm 1913 tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp thương mại giới chiếm 70%, đến 17% Cơng nghiệp chế biến đường xuống Từ chiến tranh giới thứ hai, sản phẩm công nghiệp chế biến nước phát triển tăng gấp ba lần, giá giảm nhanh chóng, lúc giá sản phẩm tri thức – giáo dục chăm sóc sức khoẻ tăng gấp ba (có xét đến lạm phát) Trong 50 năm qua, sức mua tương đối sản phẩm chế biến so với sản phẩm tri thức giảm 1/5 – 1/6 Số lao động ngành công nghiệp chế biến Mỹ năm 50 kỷ XX chiếm 35% lực lượng lao động, khoảng nửa Một đặc trưng Kinh tế tri thức chuyển dịch cấu theo hướng gia tăng nhanh ngành có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức: ngành cơng nghiệp thông tin, công nghiệp công nghệ cao, ngành dịch vụ dựa vào xử lý thơng tin, tài ngân hàng, giáo dục đào tạo, nghiên cứu phát triển công nghệ ; mặt khác, trình sản xuất hàng hố trực tiếp tự động hố trình độ ngày cao, số người trực tiếp sản xuất sản phẩm nhà máy giảm nhiều, số người làm việc văn phòng tăng lên (thực chất văn phòng trung tâm, đầu mối xử lý, phân tích thơng tin biến thơng tin thành yếu tố đầu vào trình sản xuất kinh doanh) Tỷ lệ giá trị gia tăng công nghiệp công nghệ cao công nghiệp chế tạo tăng nhanh Hiện nay, Mỹ nhiều nước phát triển, tỷ lệ đạt khoảng 25-30% Việc làm thu nhập khu vực công nghệ cao tạo tăng nhanh Việc làm ngành sản xuất phân phối hàng hoá giảm nhiều thay việc làm văn phòng xử lý phân phối thông tin trang bị đại Từ 1980 đến 1998, riêng Mỹ, chuyển đổi cấu kinh tế làm 44 triệu việc làm, đồng thời lại tạo 73 triệu chỗ làm việc mới, tức tăng thêm 29 triệu việc làm Ở nước Mỹ nay, 93 triệu người lao động (80% lực lượng lao động) giành thời gian để làm vật phẩm, mà họ chuyển sang làm việc văn phòng xử lý thông tin, cung cấp dịch vụ cho người dân Như vậy, kinh tế tri thức gọi Kinh tế văn phòng, hay Kinh tế công nghệ cao Xem xét cấu kinh tế theo ba khu vực (nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ) xu phát triển Kinh tế tri thức thể qua dịch chuyển cấu theo hướng tăng nhanh dịch vụ, giảm nông nghiệp Trong thập kỷ qua, cấu kinh tế giới dịch chuyển sau: Tỷ lệ trọng khu vực 1965 1980 1999 2003 GDP Tỷ lệ nông nghiệp (%) 10 Tỷ lệ công nghiệp (%) 40 37 34 33 Tỷ lệ dịch vụ (%) 50 56 61 63 Nguồn: World Bank, World Development Report 2003- 2004 Riêng nhóm nước thu nhập cao tỷ lệ tương ứng khu vực nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ năm 1999 2%, 34% 64% Do đó, có người cho kinh tế tri thức kinh tế dịch vụ 1.3.3 Tốc độ đổi nhanh, sản xuất công nghệ trở thành ngành sản xuất đặc biệt quan trọng Trong KTTT, tốc độ hao mòn vơ hình tăng lên theo xu hướng ngày nhanh, có giá trị chưa biết, biết, sử dụng dần giá trị Tìm chưa biết tức tạo có nghĩa cũ bị thay Vòng đời cơng nghệ, sản phẩm từ lúc nảy sinh, phát triển, chín muồi đến tiêu vong ngày rút ngắn Trong Kinh tế công nghiệp, nâng cao lực cạnh tranh chủ yếu cách tối ưu hố, tức hồn thiện có, để giảm chi phí sản xuất, kinh tế tri thức định lực cạnh tranh sáng tạo có chất lượng cao hơn, thời gian tới người tiêu dùng nhanh Sự triển kinh tế không ngừng đổi công nghệ, đổi sản phẩm Do đó, kinh tế tri thức có tốc độ hoạt động nhanh, “làm việc kinh doanh theo tốc độ tư duy” Các doanh nghiệp luôn đổi (ở nước Mỹ nay, năm có khoảng 40% doanh nghiệp đổi công nghệ); số doanh nghiệp cũ bị phá sản nhiều số doanh nghiệp dựa vào sáng chế, công nghệ mới, sản phẩm mới, doanh nghiệp khoa học hay doanh nghiệp sáng tạo tăng lên nhanh; số chỗ làm việc cũ nhiều, số chỗ làm việc tạo nhiều hơn; tổng số chỗ làm việc không ngừng tăng lên Tại Mỹ, từ năm 1993 đến năm 1996, gần 40 vạn doanh nghiệp vừa nhỏ có tốc độ phát triển 20% năm (gọi gazelle) tạo 70% việc làm Các gazelle làm chủ kinh tế Sản xuất cơng nghệ trở thành loại hình sản xuất quan trọng nhất; K Marx dự báo: “Phát minh trở thành nghề đặc biệt, nghề việc vận dụng khoa học vào sản xuất trực tiếp tự trở thành yếu tố có tính chất định kích thích” Cơng nghệ trở thành nhân tố hàng đầu việc tạo suất, tăng trưởng việc làm Do đó, doanh nghiệp sản xuất cơng nghệ (cũng gọi doanh nghiệp tri thức) phát triển nhanh Trong doanh nghiệp đó, khoa học sản xuất thể hố, khơng phân biệt phòng thí nghiệm với cơng xưởng, người làm việc cơng nhân tri thức, họ vừa nghiên cứu vừa sản xuất Khu công nghệ cao nơi biến tri thức mới, phát kiến khoa học thành công nghệ thành sản phẩm, “hạt nhân” kinh tế tri thức Đầu tư mạo hiểm có xu hướng gia tăng mạnh kinh tế tri thức Do sản xuất công nghệ trở thành ngành sản xuất nhất, "sản xuất" ngành khác, đem lại lợi nhuận nhiều nhất, giai đoạn nay, phủ nhà doanh nghiệp nhiều nước trọng đầu tư cho việc ươm tạo, phát triển công nghệ doanh nghiệp khoa học – công nghệ, doanh nghiệp sáng tạo (start-up) Loại hình đầu tư kiểu có nhiều rủi ro, hoạt động nghiên cứu phát triển sáng chế mới, sản phẩm thành cơng mà thất bại, cần tạo đưa vào ứng dụng sáng chế có giá trị q trình đổi mới, lợi ích đưa lại gấp nhiều lần chi phí bỏ Tạo tri thức quan trọng, việc đưa tri thức vào lĩnh vực đời sống để tạo đổi lạicàng quan trọng hơn, có tri thức biến thành giá trị, trở thành nguồn vốn chủ yếu sản xuất Đó chuyển giao tri thức Chuyển giao tri thức thông qua nhiều đường, đào tạo để người qua đào tạo sử dụng tri thức trình hành nghề (bác sĩ chữa bệnh, 10 kỹ sư xây dựng cơng trình ), thương mại hố sáng chế đối tượng sở hữu công nghiệp khác (hợp đồng chuyển giao công nghệ, mua bán li xăng ), v.v Thế trường đại học, viện nghiên cứu thường khó khăn nguồn vốn để biến ý tưởng sáng tạo, kết nghiên cứu thành sản phẩm; nhiều muốn làm sản phẩm mẫu không dễ Vốn đầu tư mạo hiểm sinh để đáp ứng nhu cầu nhanh chóng thương mại hố kết nghiên cứu khoa học, ý tưởng mới, đầu tư mạo hiểm có vai trò to lớn việc đưa nhanh khoa học vào thực tế sản xuất kinh doanh; vậy, đầu tư mạo hiểm động lực cho nghiên cứu, sáng tạo, nâng cao lực khoa học công nghệ 1.3.4 Công nghệ thông tin viễn thông ứng dụng rộng rãi ngày sâu lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội Trong KTTT, công nghệ thông tin ứng dụng rộng rãi theo xu hướng ngày sâu vào lĩnh vực Hầu hết hoạt động kinh tế xã hội dựa sở công nghệ thông tin thông qua mạng thơng tin điện tử, tin học hố, hay số hố Cơng nghệ thơng tin khơng lĩnh vực khoa học công nghệ, ngành kinh tế - kỹ thuật mà trở thành phương tiện chủ yếu để nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp, động lực quan trọng cho phát triển tất ngành, lĩnh vực Xã hội thông tin tiền đề cho kinh tế tri thức Nền kinh tế tri thức kinh tế thông tin Thương mại điện tử, phủ điện tử, làm việc từ xa, văn phòng ảo, tổ chức ảo, chữa bệnh mạng (chữa bệnh từ xa), giáo dục từ xa… làm thay đổi sâu sắc cách thức sản xuất kinh doanh, cách thức tổ chức quản lý theo hướng tăng tốc độ, suất, chất lượng hiệu Mạng Internet làm cho giới ngày trở nên nhỏ bé Tri thức thông tin không biên giới làm cho hoạt động kinh tế vượt khỏi phạm vi quốc gia trở thành hoạt động liên kết mang tính tồn cầu Trong xã hội mạng, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày sôi động, nhanh nhạy, quan hệ sản xuất tiêu dùng trực tiếp hơn, dễ dàng thực sản xuất theo đơn đặt hàng; hình thức tổ chức sản xuất trở nên linh hoạt, động hơn; liên kết doanh nghiệp, sản xuất với cung ứng nguyên liệu, với thị trường tiêu thụ trở nên chặt chẽ, gắn bó Chi phí giao dịch giảm nhiều thương mại điện tử có khả kết nối trực tiếp người sản xuất người tiêu dùng, dẫn đến giảm thiểu nhiều khâu trung gian bên mua bán Kết quan trọng việc triển thương mại điện tử hạ thấp rào chắn chi phí vào thị trường APEC tổng kết internet làm cho giá thành ngành sản xuất ô tô giảm 12-15% , ngành xây dựng giảm 7-8%, chi phí cho việc cung ứng linh kiện từ khắp nơi giới giảm đáng kể (chi phí cho lập đơn hàng giao dịch qua internet giảm 10 lần) Thương mại điện tử làm lợi cho kinh tế Mỹ hàng nghìn tỷ USD Tổ chức quản lý qua mạng điện tử nhanh nhạy hơn, hiệu lực hơn, định xác hơn, thúc đẩy phát triển dân chủ, cơng khai, minh bạch Chính phủ điện tử kết hợp với cải cách hành làm tăng công tác dụng quyền trách nhiệm người dân giúp loại trừ nạn phiền nhiễu, nạn tham ơ, hối lộ Phát triển hình thức học tập từ xa (giáo dục điện tử) tạo điều kiện thuận lợi cho người học tập suốt đời, không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng; thúc đẩy phát 11 triển xã hội học tập Chữa bệnh từ xa tạo điều kiện cho người, từ nơi xa xơi hẻo lánh tiếp cận dễ dàng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ chất lượng tốt, tiếp xúc với bác sĩ giỏi, nhiều trường hợp cấp cứu khỏi phải xa Mạng thơng tin mơi trường thuận lợi để trao đổi ý tưởng mới, giúp nâng cao lực người, môi trường lý tưởng cho phát triển lực sáng tạo, thúc đẩy phát triển dân chủ xã hội Mạng thông tin trở thành sở hạ tầng quan trọng kinh tế Nhiều người gọi kinh tế tri thức kinh tế thơng tin 1.3.5 Đặc tính, cấu chất lượng nguồn nhân lực kinh tế tri thức thay đổi Để phát triển kinh tế tri thức, phải có lực lượng lao động đào tạo tốt, có đủ kiến thức kỹ cần thiết cho ngành làm việc, khơng ngừng nâng cao kiến thức kỹ năng, thích nghi với phát triển nhanh chóng khoa học cơng nghệ, dễ dàng chuyển sang ngành nghề Tăng suất lao động, hiệu kinh tế, tạo giá trị gia tăng kinh tế chủ yếu đội ngũ nhân lực Lực lượng cơng nhân tri thức tăng nhanh, người làm việc trí óc để trực tiếp làm sản phẩm, lập trình viên, nhà thiết kế cơng nghệ, thiết kế sản phẩm máy tính, người điều khiển máy móc đòi hỏi có trình độ tri thức định Trong ngành công nghiệp dịch vụ dựa vào công nghệ cao, phần lớn người lao động công nhân tri thức Hiện nay, có nhiều định nghĩa khác cơng nhân tri thức Có nước coi người làm cơng tác quản lý, viên chức phủ cơng nhân tri thức Hiện nay, nước OECD, công nhân tri thức chiếm khoảng 40-50% lực lượng lao động (tuỳ theo cách xác định công nhân tri thức) Ở nước Đông Nam Á phát triển nhanh Malaysia, Thái Lan, Philippin, tỷ lệ công nhân tri thức tổng số lao động xã hội nằm khoảng 19 - 20% Trong môi trường kinh tế tri thức, hệ thống giáo dục truyền thống buộc phải thay đổi, chuyển sang hệ thống học tập suốt đời Tri thức ngày phát triển nhanh chóng trở nên lạc hậu nhanh chóng Cho dù nhà trường có cố gắng trang bị kiến thức nhất, sau sinh viên trường vài năm, kiến thức trở nên lạc hậu Xu hướng cho thấy cần thiết việc học tập suốt đời Mỗi người làm việc kinh tế tri thức phải biết cách tiếp cận thông tin mà họ cần cho nhiệm vụ cụ thể mình, biết lấy đâu, biết làm nào, biết cách khai thác, sử dụng thông tin để sáng tạo sản phẩm theo mục đích định trước Hệ thống giáo dục phải trọng bồi dưỡng cho người học lực, kỹ Khơng ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng, thích nghi nhạy bén với phát triển thay đổi nhanh chóng tri thức - yêu cầu nguồn nhân lực việc xây dựng phát triển kinh tế tri thức Nền kinh tế tri thức đòi hỏi người phải thường xuyên học tập, học tập suốt đời, không ngừng nâng cao kỹ năng, phát triển nghề nghiệp liên tục Chỉ có truy cập, khai thác kho tri thức toàn cầu, sáng tạo vận dụng tri thức mới, biến tri thức thành giá trị Ngày nay, đa số kinh tế, tảng tri thức quốc gia chìa khố giàu có bền vững quốc gia; kinh tế dễ bị tổn thương phần lớn 12 tảng tri thức phải dựa vào bên Một kinh tế nhờ vào may mắn sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên khơng thể giữ vững vị trí khơng phát triển lực lượng khoa học công nghệ, số lượng chất lượng chuyên gia thuộc lĩnh vực công nghệ cao Trong kinh tế tri thức, đầu tư vào giáo dục phổ thông, giáo dục sau trung học hệ thống học tập suốt đời xem khoản đầu tư quốc gia quan trọng hàng đầu - đầu tư vào vốn trí tuệ Hiện thời, “kho tri thức” tồn cầu hình thành, hội lớn cho tất quốc gia, doanh nghiệp Ai có điều kiện truy cập có sách để khai thác “kho tri thức” xây dựng lực cạnh tranh phát triển; ngược lại bị đè nén gạt lề Tri thức khác với hàng hố thơng thường đặc tính “cơng cộng” nó, nên tầm quan trọng ngày tăng làm tăng thêm thách thức sách cơng cộng Sự tác động áp lực ngày tăng q trình quốc tế hố kinh doanh chiều hướng tri thức tạo môi trường kinh doanh hoàn toàn khác với loại tác động khứ Mọi người học suốt đời, không ngừng phát triển tri thức, nâng cao kỹ năng, phát triển sức sáng tạo, thích nghi với phát triển, thúc đẩy đổi Xã hội học tập tảng kinh tế tri thức Với bùng nổ thông tin liên tục đổi công nghệ, đổi tri thức, mơ hình giáo dục truyền thống (đào tạo xong làm việc) khơng phù hợp nữa, mà phải chuyển sang mơ hình đào tạo suốt đời: đào tạo bản, làm việc tiếp tục đào tạo, vừa đào tạo vừa làm việc Hệ thống giáo dục kinh tế tri thức phải đảm bảo cho người lúc nào, đâu học tập Mạng thơng tin có ý nghĩa quan trọng cho việc học tập suốt đời Đầu tư cho giáo dục cho khoa học chiếm tỷ lệ cao - nói chung đầu tư vơ hình cao đầu tư hữu hình Phát triển người trở thành nhiệm vụ trung tâm xã hội Nhờ có mạng Internet, hình thức giáo dục từ xa qua mạng (e-learning) phát triển Hiện nay, hầu hết trường đại học giới có hệ thống e-learning, có trường áp dụng e-learning cho tồn khố học, từ lúc tuyển sinh đến tốt nghiệp, sinh viên đến trường E-learning phát triển, tạo điều kiện cho việc mở rộng hệ thống học tập thường xuyên, suốt đời, người đâu, lúc học tập nâng cao kiến thức, kỹ Số người học tập, đào tạo cấp chứng mạng ngày nhiều Khơng số họ từ chỗ người thụ động sử dụng Internet trở thành nhà văn, nhà xuất bản, nhà báo Những thông tin mạng trở thành "khơng khí", "bầu khí quyển" nhiều trường đại học - cho người dạy người học Chính phủ Mỹ tập trung đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực giáo dục dựa vào mạng Internet, coi sở cho giáo dục cơng nghệ cao Hiện tất trường học Mỹ nối mạng sử dụng mạng Người học ghi tên vào khố học, chương trình, học thích hợp mạng khơng lệ thuộc vào vị trí địa lý, tuổi tác Họ đăng ký gặp riêng giáo sư qua địa điện tử mạng; tiếp cận kho tàng tài liệu giáo dục, đăng ký mượn sách từ thư viện cách xa họ nửa vòng trái đất 13 Khái qt lại, nêu khác biệt kinh tế tri thức kinh tế công nghiệp theo tiêu so sánh đây: Chỉ tiêu Kinh tế công nghiệp Kinh tế tri thức Yếu tố chủ yếu sản Vốn, lao động Tri thức xuất Cơ khí hóa, điện khí Cơng nghệ chủ đạo Tự động hóa, số hóa hóa Yếu tố định Sáng chế, chất Giá thành sức cạnh tranh lượng, thời gian Mơ hình đổi Tuyến tính Đan xen, tương tác Cơ sở hạ tầng quan Giao thông Mạng thông tin trọng Mục tiêu lao động Đủ việc làm Thu nhập cao Kỹ chuyên Đào tạo bản, học Yêu cầu giáo dục ngành tập suốt đời Việc làm ổn định Có rủi ro, có hội 14 CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG KINH TẾ TRI THỨC ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2.1 Khái niệm quản trị tổ chức kinh doanh - Quản trị tổ chức: Là trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra nguồn lực, hoạt động tổ chức, nhằm đạt mục đích tổ chức, với kết cao, điều kiện môi trường biến động - Kinh doanh hoạt động cá nhân tổ chức nhằm mục đích đạt lợi nhuận qua loạt hoạt động như: quản trị, tiếp thị, tài chính, kế tốn, sản xuất,… ➢ Quản trị tổ chức kinh doanh trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra nguồn lực, hoạt động tổ chức, nhằm đạt lợi nhuận tổ chức, với kết cao, điều kiện môi trường biến động 2.2 Các hoạt động quản trị tổ chức kinh doanh Chia theo chức quản trị ta có hoạt động: - Hoạch định tổ chức kinh doanh - Tổ chức tổ chức kinh doanh - Quản trị nhân tổ chức kinh doanh - Lãnh đạo tổ chức kinh doanh - Kiểm tra tổ chức kinh doanh 2.3 Tác động Kinh tế tri thức đến hoạt động quản trị tổ chức kinh doanh; nguồn nhân lực văn hóa thời đại 2.3.1 Hoạch định tổ chức kinh doanh Nền kinh tế tri thức tác động đến việc: • Nhận thức hội, nắm bắt vấn đề: Trong môi trường KTTT thị trường cạnh tranh, nhu cầu khách hàng thay đổi đòi hỏi doanh nghiệp thay đổi cách tiếp cận khách hàng theo xu hướng phát triển • Thiết lập mục tiêu: dựa theo nhu cầu khách hàng thay đổi theo kinh tế nên mục tiêu doanh nghiệp đòi hỏi phải thay đổi • Với môi trường kinh tế đại việc sử dụng tri thức ngày phát triển dẫ đến việc đánh giá tiền đề doanh nghiệp dựa vào tri thức để nghiên cứu, xây dựng, đánh giá so sánh thay đổi • Phong cách tiếp cận vấn đề nhà quản trị: với lượng tri thức cung cấp ngày nhiều, ngày phát triển việc tư nhà quản trị bị tác động khơng ít: họ thay đổi cách tiếp cận tri thức phù hợp cách thức hướng dẫn doanh nghiệp không mang lại lợi nhuận cao ( hiệu quả) mà tốn hiệu suất 2.3.2 Tổ chức tổ chức kinh doanh Nền Kinh tế tri thức tác động đến việc thiết kế máy tổ chức: tình hình kinh tế xã hội tồn giới đại với thay đổi nhanh chóng khoa học kĩ thuật cho thấy khó để có hồn cảnh ổn định cho doanh nghiệp Ví dụ: đối thủ cạnh tranh đưa sản phẩm bất ngờ kinh tế tri thức 15 nay, có mặt tri thức dẫn đến khoa học kĩ thuật ngày đại việc thay đổi cách mạng phương pháp sản xuất đầu vào lẫn đầu có thay đổi mạnh mẽ: • Đầu vào: khác với kinh tế trước đây, tri thức có mặt doanh nghiệp có thêm nguồn thơng tin tri thức • Đầu ra: ▪ Với kinh tế nông nghiệp: chủ yếu lương thực ▪ Cơng nghiệp: lương thực, hàng hóa tiêu dùng, xí nghiệp, cơng nghiệp ▪ Nền Kinh tế tri thức: xuất thêm hàng hóa tiêu dùng chất lượng cao, công nghiệp tri thức, vốn tri thức cơng nghệ Sự có mặt kinh tế tri thức:  Xây dựng máy tổ chức gọn nhẹ có hiệu lực  Tổ chức công việc khoa hộc  Phát huy hêt sức mạnh nguồn tài nguyên tri thức vốn có 2.3.3 Quản trị nhân tổ chức kinh doanh Trong q trình tri thức hóa nay, cơng việc nhà quản trị nhân khơng gói gọn biên giới quốc gia Dù công ty lớn hay khởi nghiệp, xu tri thức hóa đặt cho nhà quản trị nhân khơng thách thức Nếu đội ngũ nhân khơng bắt kịp tốc độ tri thức hóa hoạt động hiệu khiến doanh nghiệp tụt hậu Con người chủ thể, nhân tố đặc biệt số nhân tố quan hệ xã hội, việc quản trị tổ chức kinh doanh Nó khác biệt với nhân tố khác đơng nhất, vừa nhân tố động lực đảm bảo cho thành công hoạt động kinh doanh nói riêng tất hoạt động xã hội nói chung, song đồng thời mục tiêu phục vụ mà doanh nghiệp xã hội phải hướng tới Vì có tác động trực tiếp đến nhà quản lý việc tuyển dụng, tuyển chọn, trì, phát triển, sử dụng nhân Tài nguyên nhân tài nguyên doanh nghiệp, việc tri thức tác động mạnh mẽ đến người giới đại điều phủ nhận lực lượng tri thức ngày tăng, lực lượng nòng cốt định vận mệnh doanh nghiệp 2.3.4 Lãnh đạo tổ chức kinh doanh Một tổ chức nhiều người, cá nhân có cá tính riêng, hồn cảnh riêng vị trí khác Những người lãnh đạo kinh tế tri thức phải trau dồi vốn tri thức thân lẫn doanh nghiệp Nhà lãnh đạo tri thức có trách nhiệm tổ chức, đạo, thúc đẩy việc tiếp thu tri thức mới, sử dụng tri thức tạo tri thức mới, trước hết việc chọn lựa, tiếp thu, làm chủ công nghệ mới, tri thức tổ chức, quản lý công việc nghiên cứu, đổi công nghệ, họ phải chăm lo việc phát triển phát huy lực sáng tạo nguồn nhân lực, tài năng, không ngừng nâng cao kỹ cho lực lượng lao động doanh nghiệp hay tổ chức 2.3.5 Kiểm tra tổ chức kinh doanh 16 Kiểm tra chức sau nhà quản trị kinh tế tri thức đại, việc kiểm tra hoạt động tổ chức kinh doanh không việc đề mục tiêu, kế hoạch, việc đặt cấu, việc xác định thành quả, so sánh hiệu thực tế với thành dự đốn ngày xác hiệu hơn; biện pháp sửa chữa có sai lầm tân tiến kinh tế trước tri thức tác động mạnh mẽ đến khoa học công nghệ, công nghệ thông tin; đồng thời mạng thông tin ứng dụng cách mạnh mẽ, thuận lợi việc trao đổi ý tưởng, nâng cao lực người, phát triển trí sáng tạo, việc kiểm tra phản hồi khách hàng lẫn nhân viên dễ dàng Nhờ kinh tế tri thức, trình kiểm tra tiết kiệm đảm bảo tính hiệu kinh tế cao kinh tế nông nghiệp công nghiệp 2.3.6 thức Cơ cấu lao động xã hội – phát triển nhanh công nhân tri Theo phân tích quan thống kê Phần Lan, suất lao động (tính theo giá trị tạo lao động công nhân) nước OECD hai thập kỷ qua tăng gấp đôi; riêng Phần Lan tăng gấp ba Đặc biệt, kinh tế mới, tri thức yếu tố chủ yếu sản xuất, lại khác biệt hẳn yếu tố sản xuất khác (vốn, tài nguyên ) Một tri thức trở thành yếu tố chủ yếu sản xuất tất yếu dẫn đến thay đổi to lớn hoạt động quản trị tổ chức kinh doanh Tiếp nhận vốn tri thức lại không dễ tiếp nhận vốn dạng tiền tệ; việc chuyển giao, tiếp nhận vốn tri thức phải thông qua giáo dục đào tạo Khi tri thức chuyển giao cho nhiều người vốn tri thức nhân lên gấp bội với chi phí khơng đáng kể Trước chiến tranh giới lần thứ hai, nước phát triển, nông dân chiếm đa số Ngày nay, nơng dân 1/5 tổng dân số - tức 1/10 so với trước 80 năm Nông dân trực tiếp sản xuất chiếm 2% lực lượng lao động khơng người nơng dân theo nghĩa truyền thống mà nhà “kinh doanh nơng nghiệp” Cơng nhân nói chung tăng lên công nhân áo xanh (những công nhân lao động chân tay nhà máy, hầm mỏ) giảm đi, công nhân áo trắng tăng lên đặc biệt tăng nhanh công nhân tri thức Ở Mỹ, ngành chế tạo máy, công nhân áo xanh vào năm 1950 chiếm 35%, năm 1960 30%, năm 1980 20%, 15% Tính chung nước phát triển, công nhân áo xanh ngành cơng nghiệp khơng q 20%, cơng nhân tri thức chiếm 40% Hiện nay, 20 nước giới có tỷ lệ cơng nhân tri thức lực lượng lao động cao gồm có : Hà Lan: 46,1%; Thuỵ Sĩ: 40,9%; Thuỵ Điển: 39,8%; Singapore: 39,8%; Canada: 39,2%; Bỉ: 39,2%; Đức: 38,1%; Đan Mạch: 37,6%; Niu Zilan: 37,2%; Liên bang Nga: 36,7%; Anh: 36,4%; Ôxtrâylia: 35,5%; Cộng hoà Séc: 34,4%; Aixơlen: 34,2%; Phần Lan: 34,0%; Mỹ: 33,6%; Ixraen: 32,7%; Na Uy: 32,4%; Áo: 30,9%; Hungari: 30,8% ( Theo nghiên cứu Nuala Beck & Associates Inc.Canada.2001) Trong kinh tế tri thức, tri thức lại người lao động sở hữu Điều khác hẳn với chế độ sở hữu công nghiệp truyền thống: công nhân có sức lao động làm thuê Quản trị từ xuống theo cách “ làm điều tơi nói” người lãnh đạo chấm dứt thay phong cách lãnh đạo tham gia, theo người lãnh đạo thể tôn trọng với nhân viên Như vậy, kinh tế dựa chủ yếu vào tri thức người lao động – lúc lao động tri thức - phải thực làm chủ, hợp tác với bình đẳng 17 tổ chức sản xuất kinh doanh, trình tạo phân phối cải; lúc xã hội có bóc lột giai cấp khơng phù hợp Vì vậy, q trình phát triển xã hội, kinh tế tri thức tác động mạnh mẽ, trực tiếp lên người – nhân tố định quản trị tổ chức kinh doanh doanh nghiệp dồi lực lượng tri thức 2.3.7 Văn hóa Trong thời đại Internet ngày nay, giao lưu văn hoá thuận lợi; sản phẩm văn hoá đời truyền bá nhanh đến nơi giới, khơng gặp khó khăn đáng kể xét phương diện kỹ thuật công nghệ Công nghệ thông tin, internet tạo điều kiện cho người, tiếp cận dễ dàng với tất văn hoá giới Một mặt, nước tiếp thu tinh hoa văn hố riêng giới, phát triển văn hố Mặt khác, tất nước phải đối phó lại nguy văn hoá bị pha tạp, lai căng, sắc dân tộc Một văn hố khơng sắc văn hố khơng thể phát triển dân tộc khơng tránh khỏi suy vong Đó thách thức to lớn đặt thời đại thông tin Nhiều nước dùng hàng rào kỹ thuật để ngăn chặn, khó mà kiểm sốt ngăn chặn Khối nước ASEAN kiến nghị phải kết hợp hài hồ hai sách: tự thơng tin kiểm sốt thơng tin có chọn lọc, cho việc kiểm sốt khơng gây cản trở việc truy cập thơng tin có ích cho phát triển cần phải khuyến khích mạnh mẽ Điều quan trọng phải giáo dục nhân dân, nâng cao nhận thức người dân, đồng thời phải có sách gìn giữ, phát huy sắc văn hố dân tộc, phải sức xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, văn hố có sức đề kháng với xâm thực ngoại lai bất lợi cho ổn định phát triển 18 CHƯƠNG 3: XU THẾ CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN KINH TẾ TRI THỨC ( PHẦN MỞ RỘNG) 3.1 Sự chuyển biến sang Kinh tế tri thức – xu hướng lớn mang tính phổ biến Đây giai đoạn kinh tế thị trường đại xét phạm vi toàn giới - giai đoạn mà cấu kinh tế phương thức kinh doanh mang xu hướng tồn cầu khơng nước phát triển mà kể với nước phát triển Để tham gia vào thị trường giới, tìm kiếm hội phát triển, ngày nay, nước phải tham gia q trình phân cơng lao động quy mơ tồn cầu Với nước phát triển - kinh tế hậu công nghiệp, thực lối kinh tế hậu cơng nghiệp phát triển tới hạn, bị thúc lớn phát triển tới hạn nguồn tài nguyên thiên nhiên, buộc phải tìm lối thốt, tìm nguồn ngun liệu khác từ tri thức Hiện nay, đa số nước phát triển phát triển ý thức ưu vượt trội kinh tế tri thức so với kinh tế cơng nghiệp; có lẽ hầu nhận thức rõ “tiến thời đại” vào kinh tế tri thức; vậy, họ chủ động triển khai chương trình, chiến lược, kế hoạch hành động vào kinh tế tri thức, chẳng hạn Chiến lược siêu xa lộ thông tin Mỹ; Chiến lược Lisbon - xã hội thông tin EU; Chiến lược Hòn đảo thơng minh Singapore; Chiến lược hành lang đa phương tiện Malaysia, v.v Trong xu phát triển ngày mạnh mẽ cách mạng khoa học công nghệ tồn cầu hố nay, bên cạnh cấp thiết phải tham gia phân công lao động quốc tế, nước phát triển “đi trước” có nhu cầu đổi cấu kinh tế, mở rộng thị trường, chuyển vốn đầu tư xuất công nghệ sang nước phát triển Do vậy, nước phát triển có nhiều khả nắm bắt tri thức mới, công nghệ mới, kể tranh thủ nguồn vốn, nâng cao khả cạnh tranh kinh tế, vươn thị trường giới Như vậy, hội nhập quốc tế, tham gia thị trường giới nhằm tranh thủ khai thác ưu kinh tế tri thức toàn cầu phục vụ cho phát triển lựa chọn nước phát triển; từ bước chuyển sang kinh tế tri thức 3.2 Dự báo khái quát xu phát triển Kinh tế tri thức giai đoạn tới Với thành tựu đạt cuối kỷ XX, đầu kỷ XXI công nghệ cao chương trình, dự án nghiên cứu tiến hành nước phát triển nhất, dự báo hai thập kỷ tới công nghệ cao tiếp tục phát triển nhanh với nhiều đột phá CNTT tiếp tục xu tăng cơng năng, giảm giá, giảm kích thước, phát triển hệ internet mới, mạng không dây tích hợp nhiều dịch vụ, tiến tới sản xuất tự động hoá xã hội tự động hoá (chẳng hạn dự án Oxygen MIT- Trường đại học kỹ thuật Massachuset; có máy tính lượng tử, sinh học cực mạnh hàng triệu tỷ phép tính/giây; có nhiều sản phẩm từ cơng nghệ nanô, công nghệ gen Lực lượng sản xuất với tảng hệ thống công nghệ cao có nhiều điều kiện để 19 tiếp tục phát triển mạnh mẽ Nếu có mơi trường xã hội thuận lợi, trật tự kinh tế giới dân chủ bình đẳng hơn, kinh tế tri thức phát triển nhanh, mạnh Các chuyên gia Liên Hợp Quốc cho vào khoảng cuối thập kỷ thứ kỷ XXI, công nghệ cao tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến toàn kinh tế nước phát triển, lúc giờ, nước phát triển thực chuyển sang kinh tế tri thức Các nước công nghiệp tăng tốc phát triển kinh tế tri thức để đuổi kịp nước phát triển; nhiều nước nhóm có khả trở thành kinh tế tri thức sau vài ba thập kỷ tới Trong đó, với phần lớn nước phát triển khoảng cách đến kinh tế tri thức xa khó mà khắc phục khoảng cách tri thức lớn ngày lớn dần so với nước phát triển; khơng có chiến lược sách đắn hội nhập vào kinh tế tri thức tồn cầu, phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực làm chủ tri thức thời đại, đến nửa sau kỷ XXI, nước chưa đến kinh tế tri thức Theo đà phát triển tồn cầu hố nay, phân cực giàu nghèo giới tiếp tục gia tăng, phần lớn tri thức nước giàu tạo ra, nước nghèo khó tiếp cận tri thức thiết chế toàn cầu siêu cường áp đặt Mặt khác, hầu phát triển phải tập trung nguồn lực cho công nghiệp nông nghiệp để giải nhu cầu xúc mình, khơng dồn sức để đầu tư vào người, vào phát triển khoa học công nghệ, chịu thua thiệt nhiều hội nhập kinh tế - xuất nông sản, nguyên liệu thô, lao động với giá rẻ chủ yếu làm gia công cho nước giàu; nước phát triển trọng vào đầu tư vơ hình, đầu tư vào người, chạy đua vào ngành kinh tế tri thức có giá trị gia tăng cao, lợi dụng tồn cầu hố để mở rộng bn bán với nước phát triển nhằm thu siêu lợi nhuận khổng lồ; họ cần nguồn lực để giải nhu cầu người dân nước 3.3 Thời cơ, thuận lợi, khó khăn đặt cho nước phát triển trình tiếp cận chuyển sang Kinh tế tri thức Tất nước, dù muốn hay không, phải tham gia vào cách mạng tri thức - tức tham gia vào cạnh tranh toàn cầu, tham gia vào thị trường tồn cầu, hàm lượng tri thức tất lĩnh vực lớn gia tăng nhanh chóng Các nước sau cần thiết phải có chiến lược thích hợp để truy cập vào kho tri thức tồn cầu,vận dụng có hiệu tạo tri thức riêng để tăng cường lực khu vực truyền thống để tạo khu vực có tính cạnh tranh cao, để khai thác hội, để tắt, đuổi kịp nước trước Đối với nước phát triển, kinh tế tri thức mở hội lớn để đẩy nhanh công nghiệp hóa biết phát huy tối đa lợi người sau Trong bối cảnh khoa học công nghệ tiến nhanh vũ bão nay, nước sau bên cạnh khó khăn lại có nhiều lợi Lợi nước sau khả tắt, bỏ qua bước không cần thiết mà nước trước buộc phải qua lúc tri thức cơng nghệ chưa cho phép, không lặp lại đường vòng tốn mà nước trước phải mò mẫm tìm kiếm; nước sau dễ chuyển đổi cấu, thẳng vào công nghệ đại, mà không phụ thuộc vào sở hạ tầng có (vì chưa có đáng kể) Cái khó nước phát triển xây 20 dựng cho lực nội sinh dân tộc, phát triển nguồn nhân lực có trí tuệ, động, sáng tạo Nếu có đủ lĩnh, nước sau vươn lên, sớm khắc phục tình trạng phát triển, sớm tiến kịp nước trước; không đủ lĩnh, không chớp lấy thời đất nước tụt hậu ngày xa hơn, bị gạt trào lưu phát triển nhân loại Các nước phát triển cần có tư cơng nghiệp hố sở ý thức đầy đủ tác động khách quan từ phát triển kinh tế tri thức: Coi tri thức nguồn lực kinh tế chủ yếu Nguồn lực kinh tế thay đổi, điều kiện lịch sử thay đổi đương nhiên, nội hàm cơng nghiệp hố cách thức thực phải thay đổi Thị trường toàn cầu hội nhập quốc tế điều kiện để thực cơng nghiệp hố kiểu Cơng nghiệp hố ngày khơng thể lặp lại mơ hình cơng nghiệp hố cổ điển, mà phải cơng nghiệp hố đại, dựa tri thức thời đại Thay đổi thể chế yếu tố quan trọng để thực thành công việc rút ngắn q trình cơng nghiệp hố, đại hố bối cảnh kinh tế tri thức tồn cầu hố Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Hàn Quốc, tìm cho chiến lược phù hợp với bối cảnh giới mạnh riêng nước 21 LỜI KẾT Trong kinh tế tri thức, doanh nghiệp phải trở thành tổ chức học tập để thường xuyên nâng cao lực quản lý, cải tiến tổ chức, nâng cao kỹ thích nghi với công nghệ Nhờ kết nối vào mạng thông tin, việc học tập, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm người sản xuất người tiêu dùng trở nên thuận lợi, tri thức nhân lên, thúc đẩy sáng tạo, đổi phát triển Ngày nay, thành đạt doanh nghiệp hưng thịnh quốc gia phụ thuộc nhiều vào việc thu nhận, tạo sử dụng có hiệu nguồn lực tri thức Của cải làm ra, giàu có chủ yếu tri thức Lầnđầu tiên lịch sử loài người, người giàu hành tinh lại người có sở hữu chủ yếu tri thức, Bill Gates Nền kinh tế tri thức bước phát triển tất yếu xã hội lồi người Đây bước ngoặt mang tính lịch sử trọng đại đánh dấu văn minh lấy tri thức làm chủ đạo Tuy vậy, nói trên, theo số dự báo, nước Mỹ, kinh tế tri thức kết thúc vào khoảng năm 2020 để nhường chỗ cho kinh tế sinh học Đó xu hướng cho toàn xã hội Nhưng quy chung, nay, kinh tế tri thức nắm vai trò chủ đạo kinh tế tồn cầu Yêu cầu khách quan đặt người, với nước giới cần không ngừng tăng cường nghiên cứu nâng cao nhận thức, sử dụng hợp lý nguồn lực, hiểu rõ đặc trưng, tác động kinh tế tri thức cách rõ ràng… Đó yếu tố đảm bảo cho người làm chủ thân, làm chủ tương lai, từ quản lý cách hiệu quả, hiệu suất mơ hình tổ chức kinh doanh Tiến tới phát triển đất nước giàu đẹp, góp sức cho tiến chung toàn nhân loại 22 ❖ TÀI LIỆU THAM KHẢO 2000.Nền kinh tế tri thức – nhận thức hành động.Hà Nội.NXB Thống Kê.Trang 123 Đặng Hữu.2004.Kinh tế tri thức – Thời thách thức phát triển Việt Nam.Hà Nội.NXB Chính trị quốc gia TS.Vũ Trọng Lâm(chủ biên).2004.Kinh tế tri thức Việt Nam – Quan điểm giải pháp phát triển.Hà Nội.NXB Khoa học kỹ thuật OECD.1996.Problemese Conomiques S.Davis, C.Meyer.Times.22/5/2000.trang44 Bill Gates Doing Business with Speed of Thought.2000 C Mác - Ph Ăngghen toàn tập.tập 46 phần 2.trang 367 23
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ HỌC ĐẶC TRƯNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KTTT ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC KINH DOANH, TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ HỌC ĐẶC TRƯNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KTTT ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC KINH DOANH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay