Lý luận cơ bản y học cổ truyền

99 89 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 19:57

govrE vU *{HffiA Hec vA sAm r&# ean rn+e Th$n I efrn} rt'dng kim TT TV DI{CT\TN :6.001 r.00008 rh eQ v rEi vU KHoA Hgc vA oao rAo rf runu Go sf,N Y HoG cd rRUYE'u I (Sd.ch dd,o tgo y si y hgc cd truydn) uA s6: T.02 z2 i I 'l.r-'-'-,,, a a", NHA XUAT BAN Y H9C na uQr - 2oos tr lj' l i cHi DAo BIEN soAN Vu khoa hoc & Dio tao - BO Y td CHO BIEN PGS.TS Trudng Viet Binh NHUNG NGUO! B|EN SOAN PGS.TS Truong Viet Binh BS.CKIl Pham Chieu DUong ThS Kidu Xu6n D0ng J THAM GlA T6 CHUG EAN THAO ThS PhtVdn ThAm & Ban thL, ky HDTDSGK & TLDH O Bin quydn trlLl@€ tso Y tE-UV Khoa h9c vi Dio tgo) r-,dt NoI oAu Thuc hiOn Nghi dinh 43/2000/ND-CP ngdy 30/8/2000 cfra Chfnh Pnri quy dinh chi tidt vd htt6ng d6n tridn khai luflt gi6o dgc, 86 Y td da phe duyOt vh ban hdnh c6c chuong trinh gi6o dgc trung hoc chuy6n nghidp nh6m ngdnh sitc kho6, ddng thAi td chirc biOn soan b6 tii li6u d+l' - hoc c6c m6n hoc co s6 vd chuy6n m6n theo chrtong trinh m6i nham titng br:6c xAy drrng bO s6ch chudn c6ng t6c ddo t4o trung hoc ngdnh Y td S6ch "Ly IuAn cd bAn Y hgc cd truy6'n" dttoc bi6n soan drta trdn chr-iong trinh gi6o duc BQ Y td ban hdnh c&a ngdnh Y si Y hoc cd rruydn h6 trung hoc S6ch dtng cho c6c d6'i tugng hoc sinh trung hgc y hoc cd truydn, dtroc bi6n soan nhdm d6p rlng nhu cdu hoc t{p cho hoc sinh trung hoc, d6ng thdi nAng cao chdt h-tgng dAo tao c6c tntdng trung hQc y td Trong m6i bal d6'u c6: Muc ti6u md hoc sinh phii dat sau hoc n6i dung kiSn thrlc bli hoc vd c6c cAu h6i tU lrrqng gi6 sau hoc Khi gi6ng day, gi6o viOn c6n cit vdo mr,rc ti6u chrlong trinh cria m5i bai d€i h:a chon vi bi6n soan bdi giing thfch hgp Tdi li6u ndy se gifp cho hoc sinh tfnh chri dQng hoc tdp, d6p rlng v6i phrrong ph6p da1' hoc tfch crJc trdn l6p N[m 2005, cudn s5Lch dd drrgc H6i d6ng chuy6n mdn Thdm dinh SAch gi6o khoa vd Tdi liQu d4y - hg cria 86 Y td thdm dinh BO Y td ban hdnh ldm tdi liQu d4y - hoc chinh thirc dtng ddo tao y si trung hgc cria ngdnh Y td gr4i doan hi6n Trong thdi gian tir ddn nam, s6ch cdn drtoc chinh li, bd sung vd c{p nhQt Vu Khoa hoc vd Ddo tao BO Y td xin chAn thdnh cAm on Hoc viOn Y - Dttoc hoc Cd truy6'n ViQt Nam cing cdc LAc gii da b6 nhi6'u cOng srtc ad Uien so4n cuOn s6ch ndy Vi la ldn ddu xudt b6.n n6n ch6c ch6n c6n nhi6'u thidu s6t, chring t6i mong nhdn duqc i kidn d6ng g6p cria ddng nghiOp, c6c thdy c6 gi6o vd hoc sinh dd cudn s6ch cdng hoin thiOn hon VU KHOA HOC VA DAO TAO B9YTE MUC tUC Lor nor clau o Chtlong trinh rndn hgc 16: Ly 1u4n cd bin y hqc cd truydn Bai 1: Hoc thuy€t Am ddong 11 13 Dgi cddng 1.1 Hoc thuy€i Am dttong 1.2 Am 13 dtong Cdc quy luQt 6.m duong 13 13 t4 2.1 Am dtong d6i tdp L4 2.2 Am dttong hd cdn t4 23 Am dttong fiAu ffd&ng t4 2.4 Am dttong binh hd,nh 15 2.5 Bidu tttdng hqc thuy€i Am dmng 15 fing dvng hoc thuy)i Am d'ttong y hgc cd truydn 16 3.1 Phd,n dinh A,m dttong cd thd 16 3.2 Chd.n dodn bQnh 16 3.3 Chtta b€nh 77 3.4 Phbng bAn'h 1"7 3.5 ChA'thu\b 18 3.6 KAt lu6.n 18 Tu lttong gid Hoc thuy|i Am duong Bai : Hgc thuydt Ngfr hinh Dai cudng 19 22 22 1.1 Hoc thuy€t Ngfi hanh 22 1.2 Ngu hd.nh 9' 1.3 Thu1c tinh ctr.a ngtt hdnh 22 1.4 Qui loai theo ngtr hdnh zo Qui luQt cila ngfi hd,nh 2.1 Qui ludi firdng sinh, tddng hhdc 23 23 2.2 eui lud,t tttong thita, txdng 3' ung dvng Hoc thuy€i 3.1 Khdm Ngtt uil, 24 hdnh y hgc cd bAnh truydn zb 2d S.Z Chdn b€nh 25 b€nh 8.4 Bdo ch€' J.B Chua J.S TiAt ch€, dinh KAi Zb 26 drtdng 26 tuQn 27 Tq lugng gid Hoc thuy*i Ngfr hdnh BAi 3: Hgc thuyGi Thi6n nhAn hdp nhdt Dai 27 Zg cdong MOi trudng tq nhi€n ud 2.1 Thdi ti€t ud hdu Zg ngudi Zg 29 nxdc 2.5 Thd nhtdng 2.2 Ngu6n Mdi trudng xd h6i ud B0 B0 ngudi B0 5.1 Td chtc xd h6i ud chA.d6 chfnh tri 3.2 Trinh d6 kinh ft.ud udn hod, dinh Ung dvng y hgc 4.1 phbng bQnh 3.5 Gia 81 81 31 Kai tuQn Dgi cudng nghia 1.2 Cric tqng 1.5 Cdc phil 1.1 Dinh 1.4 Quan hQ Chtc ndng cdc giua tang ua phi tgng g0 81 4.2 Khcim ud chta b\nh Tu lugng gid Hoc thuyA't Thi6n nhdn hop Bai : Hoc thuy6't Tang phti B0 31 nhdt 82 84 84 84 84 84 Bb 3b 2.1 Tang td.m 35 2.2 Tang can dD 2.3 Tqng t) 36 2.4 Tang ph€' 36 2.5 Tang thd,n 6t Chtc ndng cdc phil, 39 3.1 D&m 39 3.2 Vi 39 3.3 Tidu trtdng 39 3.4 Eai trddng 39 3.5 Bd,ng quang 39 3.6 Tam fiAu 39 Tinh thdn, huyil, td,n dlch 4.1 Kh| 4.2 Tinh huy1i 40 ud thd.n 40 4.3 Tdn dich 41 Tu luong gid Hoc thuy€t Tgng phrt Bii 40 41 5: Hgc thuydt Kinh l4c 44 Dgi cttctng 44 1.1 ThuyAl Kinh lac 1.2 HC 44 Kinh lac 44 Td.c drlng crta HO Kinh lac 2.1 Vd sinh g ud bQnh ly 2.2 Vd chdn dod,n ud, chta b€nh Tudn hod,n hinh mach 45 45 45 45 3.1 Hudng di khdi qudt cila 12 dtdng kinh chinh 45 3.2 So dti tudn hod,n kinh kht 46 3.3 Tudn hod.n Nhd,m, D6ac 47 T€n dtdng hinh ud, md, hod, ftn dttdng kinh 47 4.1 TAn dudng kinh 47 4.2 Ma hod ftn dtdng hinh 47 Md sd od tdc dqtng cila 74 kinh mqch chinh 48 Thd.o luQn 49 Tu lrtong gid Hoc thuYdt Kinh lac 49 Bii 6: Nguy6n nh6n bQnh l.Dqi cudng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý luận cơ bản y học cổ truyền , Lý luận cơ bản y học cổ truyền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay