150 điều tử vi đẩu số kiên quyết phải biết

13 195 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 15:49

Chuyên m ục: Chém đinh ch ặt s Bài dch ị -Đ ẩu S ố tr ự c đo án 150 đề i u (150 đề i u quy ết đo án d ứ t khoát Đ ẩu S ố) 1, Kình D ơn g l ạc B ản cung, đô i không đáng s ợ mà th ậm chí đ ại bi ểu cho quy ền l ự c S ợ nh ất l ạc vào Thiên Di cung chi ếu G ặp riêng H ỏa Tinh hay Linh Tinh c ần ph ải lu ận khác 2, Thiên Đ ồn g ho ặc Thái Âm th ủ M ệnh xinh đ ẹp Thiên Ph ủ t ại Mão ho ặc T ị th ủ M ệnh, tr ườn g h ợ p đầu có Thái Âm c cung Ph ụ M ẫu, tr ườn g h ợ p sau có Đồn g Âm c cung Ph ụ M ẫu, mà có Thái Âm hãm đ ịa B i l ẽ Ph ụ M ẫu cung T ớn g M ạo cung 3, Không Ki ếp vào Phúc Đ ức cung, coi ti ền b ạc nh rác r ởi , r ất khó có th ể có s ự tích góp dành d ụm 4, Thiên Mã Khơng Ki ếp th ủ Tài B ạch cung, ch ủ nghèo túng thi ếu th ốn, có ti ền không hoa m không chu ị đ ợ c 5, C ự Môn t ại Tý Ng ọ cung "Th ạch Trung Ẩ n Ng ọc" cách, c ỡn g ép xu ất đ ầu l ộ di ện ho ặc đ ứn g đầu t ất s ẽ g ặp h ọa, ẩn gi ấu ng ầm hay kín đáo phúc khơng h ề m ỏng chút 6, C L ơn g đ ồn g cung ho ặc h ội chi ếu đ ến Tài B ạch cung, m u tính v ề ti ền b ạc có th a s ự khéo léo, nh ng ch a h ẳn đ ợc xác đ ị n h giàu có 7, Ng ời có Tham Lang th ủ M ệnh, có s tr ờn g giao ti ếp chén t ạc chén thù r ất gi ỏi, c ũng gi ỏi hi ểu tâm lý ng ời khác, t ại cung đ ộ t ốt lành l ại có tác d ụng hóa thù thành b ạn 8, Thiên L ơn g có hu ệ c ăn (trí tu ệ sáng su ốt), Thiên C đa h ọc đa n ăng, Tham Lang c ũng chu ộng tu luy ện thu ật th ần tiên, c ũng có th ể h ọc t ốt thu ật s ố 9, N ữ nhân mà có M ệnh cung, Phúc cung ho ặc Phu cung có H ồng cao chi ếu, đa ph ần xinh đ ẹp mà có s ứ c h ấp d ẫn, nh ng d ễ chiêu phong d ẫn đệ i p (lơi thơi v i chuy ện tình c ảm, trêu hoa gh ẹo nguy ệt) Gia thêm Thiên Hình có s ự giáo d ục k ề c ận, t ự h ạn ch ế v i kh ắc ch ế đ ợc ản h h ởn g c tính bng th ả 10, H ỏa Tinh th ủ m ệnh qu ả nóng n ảy g ấp gáp, có th ể n ổi gi ận b ất thình lình, t i lúc ng ời ta trung niên mà h ỏa khí v ẫn thnh ị 11, N ữ nhân V ũ Khúc th ủ M ệnh, thông th ờn g đ ều gi ỏi giang, có chí h ớn g c k ẻ tr ợn g phu ợn g c ng ời v ợ đo ạt quy ền ch ồng 12, Thiên C th ủ M ệnh, t ất s ẽ có h ứ ng thú say mê h ọc m ột mơn mà ch ẳng liên quan đ ến ngh ề nghi ệp c ả N ếu nh h ội cát tinh, b ản thân kiêm qu ản trách nhi ệm ki ểm đ ếm N ếu nh t ứ sát mà h ội chi ếu có nguy hi ểm y ểu th ọ 13, Thiên Đồ n g t ại Ng ọ cung l ập M ệnh mà v i Kình D ươ n g đồ n g cung, "Mã Đầ u Đớ i Ti ễn" cách, M ệnh c đạ i t ướ n g quân 14, Thiên Ph ủ Huynh đệ cung, ch ẳng g ặp l ục có nhi ều anh em, c ỡ ng ườ i tr lên 15, Thiên T ướ n g th ủ M ệnh, Thiên L ươ ng vớ i Hóa L ộc giáp c ủng g ọi "Tài Ấ m giáp Ấ n ", phúc dày; n ếu nh Hóa K ị Kình D ươ n g giáp c ủng "Hình K ị giáp Ấ n ", có tai h ọa lao ng ục 16, Phá Quân th ủ Phu Thê cung, l ại thêm T ả Ph ụ H ữ u B ật h ội chi ếu, hôn nhân b ất l ợ i 17, T ật Ách có Kình Hình l ạc hãm, k ẻ ph ải tr ải qua nhi ều l ần ph ẫu thu ật, m ổ x ẻ 18, Thiên L ươ n g ho ặc Thiên Đồ n g mi ếu địa th ủ M ệnh mà không g ặp sát tinh, đa ph ần r ất th ọ 19, Phá Quân h ội h ợ p Hóa K ị có nguy hi ểm v ề sơng n ướ c , đặ c bi ệt V ăn Khúc hóa K ị ứ ng nghi ệm 20, Thiên L ươ n g s ợ nh ất Kình, Đ , Thiên Hình h ội chi ếu, cu ộc đờ i t ất ph ải có l ần g ặp nguy hi ểm t i mứ c cử u t nh ất sinh 21, Cung Phu Thê mà có Thái D ươ n g mi ếu v i C ự Môn r ất d ễ k ết v i ng ườ i d ị t ộc (QNB chú: d ị t ộc nên hi ểu ng ườ i dân t ộc khác, ho ặc ng ườ i n ướ c - ngày nay) 22, V ũ Khúc t ại Mão th ủ M ệnh, vóc ng ườ i nh ỏ th ấp, gi ọng nói h i có âm khàn khàn 23, Phu Thê cung có Qu ả Tú, n ếu tam ph ươ n g t ứ khơng h ội cát tinh r ất có th ể ly hôn 24, N ếu nh Đạ i H ạn v i Lư u Niên T T ứ c cung Thái D ươ n g , xác địn h sinh trai; n ếu nh Thái Âm xác địn h sinh gái 25, C c ải c b ản phân làm lo ại: C c ải c L ộc T ồn tích t ụ mà thành ti ền tài; C c ải c V ũ Khúc vi ệc làm ăn buôn bán ho ặc c h ội đắ c tài mà thành ti ền tài; C c ải c Thái Âm ti ền tài c l ươ n g b ho ặc lo ại thù lao 26, V ề ph ần ti ền c b ất chính, Tham Lang hóa L ộc h ội H ỏa Linh, t ất có ti ền c b ất ng d ự tính, bao g ồm c ả t làm ăn ho ặc thu ho ạch b ất ng Ti ền tài c Phá Quân hóa L ộc thu ộc lo ại ti ền tài b ất ng c b ất ng 27, Ng ườ i có Thiên L ươ n g th ủ M ệnh ph ần l n có d ự c ảm, linh tính r ất m ạnh m ẽ, đặ c bi ệt t ại hãm cung không sai Nh ng c ũng không ph ải tr ọn c ả đờ i tr ướ c sau đề u có, mà Phong Th ủy đố i vớ i c ũng có l ự c tr ợ giúp nh ất địn h 28, Thiên Cơ tọa thủ cung Tử Tức gặp sát tinh, chắn r ất ít, có r ất mu ộn 29, Quan Lộc cung hội chiếu đến Thiên Vu với Phong Cáo có th ể ch ủ th ăng ch ức; M ệnh cung Văn Khúc hóa Khoa thuộc dạng thăng cấp nhanh (QNB chú: Sao Thiên Vu an theo tháng sinh Theo quy ết sau: Tị Thân Dần Hợi, Thiên Vu vị Phân luân thập nhị nguyệt tinh quân = Vị trí Thiên Vu theo cung Tị, Thân, Dần, Hợi Lần lượt phân bố 12 tháng quyết: Dần Ngọ Tuất nguyệt Vu Tị Thân Tí Thìn nguyệt Dần cung Tị Dậu Sửu nguyệt Vu Hợi Hợi Mão Mùi nguyệt Thân cung = Cứ theo tên Địa Chi tháng mà an Thiên Vu vào cung câu quy ết Thiên Vu hình chữ Z số, tháng giêng Tị -> tháng Thân -> tháng D ần -> tháng Hợi -> tháng quay Tị -> tháng 12 H ợi Chỉ cung mà Thiên Vu chủ hưởng, thừa kế, thăng tiến, ) 30 Tử Phá thủ cung Quan Lộc, nhiên chủ nghiệp biến động Lúc c ần xem thêm cung Nơ bộc thu hoạch nhiều thông tin gợi mở 31, Thiên Tướng thủ Phu Thê cung, có câu "Thân thượng gia thân" (Ơmơ tr ắng tr ắng hơn, nhầm thân thiết lại thân hơn), người phối ngẫu có khả đồng s ự, đồng nghiệp, bạn đồng môn, trước hàng xóm, gần nhau, h nhà thân với 32, Vũ Khúc thủ Huynh Đệ cung, anh em dễ bất hòa, lại hóa Kị quan h ệ anh em thêm t ồi tệ 33, Tham Lang thủ Mệnh Tuất cung, gặp "Thiên Không" cấp Ất (t ức c ấp th ứ nhì, Thiên Khơng trước Thái Tuế TV Vịt nhà ta), khơng có bất l ương cả, ch ẳng qua ch ỉ thêm vào vốn sẵn hứng thú thuộc số mệnh thứ thần bí; vóc dáng c ũng th ường trở thành thấp bé 34, Ở mệnh bàn mà Đào Hoa thái vượng, gặp Thiên Khơng thủ M ệnh khơng nh ững không sợ Đào Hoa phiền nhiễu quấy rầy mà ngược lại tỏ bạch trinh ti ết 35, Hóa Lộc, Quyền, Khoa hội chiếu xung quanh cung Phụ Mẫu, cha m ẹ không nh ất định ph ải giàu có, mà trường thọ Nếu lại thấy Khơng Kiếp, có kh ả n ăng muốn ph ụng d ưỡng cha mẹ khoảng thời gian lâu 36, Thiên Lương hóa Lộc dễ chiêu chuốc tranh luận phê bình ng ười khác, Thiên Lương không hợp với hóa Lộc 37, Thái Dương cung khơng hợp hóa Lộc, Thái D ương t ại Ng ọ hóa L ộc t ổn hại đến chất lượng nó, lại thêm khiến cho Thiên Đồng cung Phu Thê hóa nh ọc nhằn lao kh ổ 38, Phá Quân Tuất thủ cung Điền Trạch, lại thêm hóa L ộc, rất nhi ều có gia s ản t ổ tiên để lại Nếu khơng hóa Lộc, quan trọng xem cung Phụ Mẫu nh th ế nào, n ếu nh cung Ph ụ M ẫu có tam phương tứ cát tinh củng chiếu, có tổ nghi ệp Cho dù cung Ph ụ M ẫu khơng cát hưởng di sản, có điều đến từ tr ưởng bối đời dì bác độ chuẩn xác cao đáng kinh ngạc 39, Tật Ách cung có Lộc tinh nhiều Lộc trùng điệp, nhi ều l ại bi ểu hi ện có b ệnh t ật Nhưng mà Hóa Lộc Tật Ách lại chưa trị khỏi Hơn nữa, Phu Thê, Đi ền Tr ạch b ất cát tình hình lại thêm tồi tệ Nhưng mà Hóa Lộc thường hay chữa 40, Trong cách cục "Nguyệt Lãng Thiên Môn", Thái Âm Hợi mà hóa Kị, cung Thiên Di có Thiên C hóa Lộc bị Kị chiếu, Quan Lộc cung có Thiên Lương hóa Quyền Lộc T ồn Ng ược l ại so v ới Thái Âm hóa Lộc mà khiến cho Cự Mơn hóa Kị cung Phúc Đức, tốt đẹp 41, Thiên Cơ hóa Kị kép thủ cung Nô, dễ bị bạn bè bán đứng 42, Thái Dương hội Cự Môn Thiên Di cung, thấy Sát Kị, ch ủ ch ết n đất khách quê ng ười 43, Thái Dương tọa Mệnh, vận hạn tới cung viên có quý hi ển t ọa th ủ, c ần ph ải đặc bi ệt để ý đến niên hạn khai vận Cái gọi quý hiển tinh Tử, Ph ủ, Thiên Lương, Thái Âm, 44, Đại hạn Tật Ách Phá Quân, thấy Vũ Khúc hóa Lộc, tam Sát hội chi ếu mà H ỏa Tinh đồng độ, chủ 10 năm có "nha bệnh" (Nha nghĩa đen có nghĩa răng, nhá, cắn xé, mơi giới cò mồi mối lái, ch ỗ quan làm vi ệc c quan chức, Bệnh có nghĩa đen bệnh tật, ốm đau, tai ách, lo âu, băn khoăn lo l ắng, ch ỉ trích m ắng m ỏ, Cho nên nghĩa đen nha bệnh = bệnh Còn nghĩa bóng QNB khơng bi ết) 45, Thiên Đồng với Hỏa Tinh cung Điền Trạch Lưu Nhật chủ thay đổi bóng đèn, s ửa đồ điện, điện tử 46, Thiên Đồng Điền trạch cung, thấy Hóa Lộc cát chủ có khánh ển (bu ổi l ễ m ừng long trọng, lễ kỷ niệm, lễ thành lập đó, có lẽ nên hi ểu liền với ý câu bên trên) 47, Thiên Đồng Điền Trạch cung, thấy văn tinh ch ủ trùng tu s ửa chữa (cũng nên hiểu liền mạch với câu trên) 48, Thiên Đồng thấy Hỏa Tinh Điền Trạch cung mà Thiên Lương đồng độ h ội chi ếu ch ủ s ợ bóng sợ gió vật dễ cháy (lo lắng thấp bất an) 49, Vũ Khúc hóa Kị cư cung Mão, thời nay, có khả biến thành sinh t quan đầu (s ống ch ết trước mắt) 50, Đại hạn Thái Dương hóa Lộc với Cự Mơn đồng độ, chủ đề bạt cất nhắc người ngoại quốc, người khác quê hương xứ sở 51, Câu "Thái Dương phạ phùng Ám Phá Quân" (Thái D ương s ợ g ặp Tù, Ám, Phá Quân) ch ỉ người vốn có Thái Dương tọa Mệnh, điều kiện tình hình đó, khơng thích Đại h ạn ho ặc Lưu niên Mệnh cung qua cung vị có Liêm, Phá, C ự Mơn 52, Cung viên vốn có Bắc đẩu tinh tọa thủ, (hạn) lại gặp cung viên có Bắc đẩu tinh tọa th ủ nữa, cát liền tương đối khẩn cấp, quan trọng Nếu gặp cung viên có Nam đẩu tinh t ọa th ủ, cát lại nhẹ nhàng chậm chạp Như "tối hiềm Văn Vũ nhị Khúc song hóa Kị" (rất ng ại Hóa Kị kép t Văn Khúc Vũ Khúc) ý 53, Khi Thiên Đồng hóa Kị kép thủ Điền Trạch cung cần khán tam ph ương tứ Mệnh cung tinh diệu nào, gặp phải tinh diệu bất cát Thiên Di gặp Liêm Trinh Hóa Kị v ới Th ất Sát đồng cung có tai nạn lớn, đặc biệt với lúc xa 54, Người mà thiên bàn có Quả thủ Phu Thê cung, lại gặp ph ải sát tinh c ủng chi ếu vào Phu Thê, đa phần khó thành hôn người kết hôn muộn 55, Nếu người kết hôn, đại hạn gặp phải Quả th ủ Phu Thê cung, c ũng g ặp ph ải sát tinh giống trên, đại hạn dễ ly Lưu niên g ặp ph ải khơng nh ất định ly hơn, có khả xảy số chuyện dạng "quả tú" 56, Đồng Cự đồng cung, khơng hội chiếu Thái Dương, khơng hóa K ị c ũng ch ẳng đẹp đẽ gì, có hóa Lộc, giả có cát tinh củng chi ếu, m ới có th ể tiêu tr ảnh hưởng khơng tốt 57, Thiên bàn Vũ Khúc hóa Kị thủ Tật Ách, đại vận thu ận, suốt đời c ũng ch ẳng g ặp V ũ Khúc hóa Kị thủ Phu Thê cung, phải để ý đến Lưu niên mà gặp Vũ Khúc hóa Kị kép th ủ Phu Thê cung (QNB chú: tức ban đầu nói đến số gốc cung Lưu Phu Thê c đại hạn ko x ảy m ối quan hệ - thực có xảy với điều kiện hạn > 96 tuổi Chỉ có điều, chủ ý tác giả muốn nói không gặp mối tương tác đời phương diện đại hạn cần phải ý đến tương tác hạn Lưu niên cu ộc đời vốn thu ộc định luật bảo toàn lớn, chẳng xảy chỗ/lúc tất có xảy chỗ/lúc khác, d ưới m ột hình thức đó) 58, Xương Khúc ngun bàn (tức ls gốc) mà giáp Phúc Đức cung, đa ph ần người đặc bi ệt thơng minh thích đọc sách 59, Vũ Khúc hóa Kị thủ Điền Trạch: khơng thích hợp để bố trí đặt mua bán tài s ản, s ản nghiệp Hai phải đề phòng cơng ty, gia trạch bị người cướp bóc, cướp đoạt 60, Cái người Tử Tham Phúc Đức cung gặp sát tinh xung chiếu, khó tránh chuy ện s ắc d ục mà tổn hại đến sức khỏe 61, Phụ nữ Thiên Đồng hóa Kị thủ Mệnh, lại thêm Phu Thê cung vơ náo nhi ệt, dễ có khả luân lạc phong trần 62, Đồng Lương thủ mệnh, có khuynh hướng "vóc dáng cao" 63, Phu Thê cung náo nhiệt, mà Mệnh cung có Thiên Hình Thiên Không, ph ản chuy ển thành chủ bạch khiết 64, Thiên Đồng hóa Kị thủ Điền Trạch, Tử Tức cung lại nhiều sát tinh hội chi ếu, nên n ăm sinh chuyện mà có phiền não lớn, tức mẹ có tiền đề xa cách, sản n ạn 65, Người bình thường gặp Quan Phù thường có phát sinh chuy ện quan tụng th ị phi Nh ưng n ếu hội với Long Đức Tấu Thư, dù có quan phi việc lớn hóa nh ỏ, vi ệc nh ỏ hóa khơng có 66, Khi Phá Quân hóa Lộc thường có hội m ẻ với tiền tài khơng th ức, ti ền tài b ất ngờ Nhưng mà lúc cung Quan Lộc định Tham Lang hóa K ị, bi ểu thị lúc c h ội m ới đến bắt đầu, có người mưu đồ phân chia chén canh miếng ăn, thành t ự nhiên có tri ệu tranh đoạt 67, Phong cách Phá Quân, thường lúc vơ tình khơng để ý mà làm nh ững chuy ện khắc bạc ân (cay nghiệt bạc bẽo), nên bị người ta cho vơ tình vơ ngh ĩa, khó có th ể nh ận trí tán thưởng đến từ người khác 68, Người mà Địa Kiếp với Thiên Mã, Hỏa Tinh thủ Mệnh cung, thông th ường ngo ại tr bên ngồi hiếu động hoạt bát, thường hay có khuyết ểm nóng nảy kiêu căng, khơng thản Loại người có khả vơ thông minh, học bi ết 10, nh ưng mà m ạch suy ngh ĩ thiếu sâu xa thiếu chu toàn việc lập kế hoạch 69, Vũ Khúc thủ cung Nô, quan hệ với bạn bè chẳng tốt Ngồi nh Khơng Ki ếp, Hóa K ị, mà ti ến nhập cung Nơ thường chẳng hay ho 70, Sao Tử Vi khơng có cát tinh triều củng, đặc bi ệt lại lạc vào Thìn Tuất, c ả m ột đời g ặp nhi ều tai nạn so với kẻ khác 71, Tử Vi gặp Không Kiếp mà lại khơng có bách quan triều củng, nhi ều có t t ưởng xu ất gia tu hành 72, Kẻ có Tử Vi thủ Mệnh đa phần tâm cao khí ngạo, dễ tin lời ng ười khác, n ếu khơng có cát tinh củng chiếu tính tình lầm lì qi g ở, khó hòa hợp, ho ặc ngang ngược hống hách, lại thêm sát tinh củng chiếu lúc chẳng ý tự sa ngã, tự đánh 73, Kẻ có Tham Lang cung an Thân, e ngại gặp ph ải Thiên C hóa Kị, hay thay đổi đa ưu đa lự, bôn ba lao lực rượu chè cờ bạc 74, Kình Đà Hỏa Linh tứ sát hợp lại chiếu vào Thiên C có nguy hi ểm y ểu th ọ 75, Vũ Khúc chẳng phù hợp thủ cung lục thân, thủ cung Ph ụ Mẫu dễ hình khắc, tr phi có Thiên Phủ, Thiên Thọ để hóa giải; thủ Bào cung anh em vơ dun khơng hòa thu ận, có cát tinh củng chiếu nhập miếu tránh 76, Vũ Khúc thủ Tử Tức cung chậm muộn có con, có ch ậm đến sau 40 tu ổi m ới có cái, mà tính nết cương cường, gặp Hóa Kị với T ứ Sát chẳng có 77, Thiên Đồng hóa Kị cung Hợi, lại kiêm hội tứ sát với Ki ếp, Không, Thiên Hình, hình khắc đơn vơ vất vả lao khổ có phá tướng có việc tai b ệnh, 78, Thiên Đồng thủ Mệnh Tuất cung, đối cung có Hóa Kị chi ếu, nh ưng lại kiêm hội Lộc T ồn hóa Lộc, bĩ cực thái lai, hết lại thông, thu ộc lo ại th ượng cách c ưng quý 79, Thiên Đồng dễ thay đổi tâm tình, thủ cung Phu Thê cần chậm nhân m ới có th ể bạch đầu giai lão 80, Liêm Trinh sợ lạc hãm với hóa Kị, dễ bị chìm tửu s ắc mà đối di ện v ới h ọa 81, Thiên Phủ tọa Thìn Tuất hội chiếu đến có lục cát tinh bất lu ận theo s ự nghi ệp th ương m ại hay trị trở nên bật, xuất sắc 82, Kẻ có Thiên Phủ thủ Mệnh có sở trường việc giải hòa, giải tranh chấp mâu thu ẫn 83, Thái Âm với Thiên Cơ đồng độ thủ cung Phụ Mẫu, khơng hình khắc nh ưng dễ s ớm xa r ời cha mẹ 84, Tham Lang Thìn Tuất, đối cung có Vũ Khúc hội chi ếu, trước giàu sau nghèo, ph ải sau 30 tuổi phát đạt 85, Kẻ có Tham Lang thủ Mệnh lơng tóc nhiều, dày đen, Thìn Tuất cung vóc ng ười cao lớn 86, Tham Lang thủ Mệnh lại giỏi việc bố thí chút ơn hu ệ cho người khác, có th ể hóa thù thành b ạn 87, Tham Lang thủ Mệnh Dần cung, sợ tứ sát củng chiếu, d ễ có tai h ọa lao ng ục 88, Tham Lang thủ Mệnh Ngọ cung, cách "Mộc Hỏa thông minh", chủ nhân l ắm k ế nhi ều m ưu 89, Tham Lang thủ Huynh Đệ cung hội chiếu cát tinh, anh em hòa thu ận, n ếu ng ược l ại b ất hòa Nếu với Liêm Trinh đồng cung đơn bất hòa 90, Tham Lang thủ Phu Thê cung mà chậm kết hôn kết hôn v ới ng ười t ừng tr ắc tr nhân trước rồi, lại đẹp đẽ 91, Tham Lang thủ cung Tử Tức hội chiếu cát tinh có tr lên, v ới T Vi đồng độ r ất muộn có cái, hóa Kị tai bệnh 92, Tham Lang hóa Kị thủ cung Phụ Mẫu, lại kiêm hội Hồng Loan, Thiên Hỉ, Liêm Trinh, Hàm Trì, Thiên Hình, thường đa phần thứ xuất (con vợ lẽ sinh ra) 93, Cự Mơn hóa Kị lại bị hội chiếu tứ sát tinh, mà l ại khơng có cát tinh hóa gi ải phát sinh tình nhảy cầu tự uống thuốc độc quyên sinh 94, Thiên Lương với Thiên Cơ đồng độ, nhiều có tưởng xuất (QNB chú: Cũng ý muốn cao ngút trời mà t tưởng xu ất gia t ục) 95, Thiên Lương khơng hợp với Tài tinh đồng độ, hội chiếu Nhất Ngọ cung chẳng sai đâu, dễ bị người ta ốn, có nhân dun 96, Kẻ có Thiên Lương cung Tị lạc hãm thủ mệnh, thường hay ph ải gánh vác nhi ệm v ụ đặc thù đó, hoặc thân phải kiêm việc quản lý chức vụ kiểm đếm, thí d ụ kẻ có thân làm gián điệp 97, Kẻ có Thiên Lương lạc cung Phu Thê, thường hay kết phối với ng ười già hơn, l ớn h ơn, tr ưởng hơn, cấp trên, thí dụ kết với người l ớn tu ổi h ơn so v ới thân 98, Thất Sát thủ cung Huynh Đệ hội chiếu Tả Hữu, tất nhiên anh nhiều em 99, Thất Sát thủ cung Phu Thê người phối ngẫu có lực x s ự gi ải quy ết cơng vi ệc độc l ập, đảm đương phụ trách cơng việc 100, Thất Sát thủ cung Tử Tức chậm có con, cung Mão Dậu ch ậm mu ộn, c ũng không nên hội với sát kị tinh 101, Thất Sát thủ cung Phụ Mẫu có tượng lúc bé phải lìa nhà xa t ổ, c ũng ch ủ hình kh ắc, có T Vi cát tinh đồng độ hội chiếu tránh 102, Phá Quân sợ lạc Thìn Tuất, đời sóng gió lớn, tai vạ g ặp ph ải không tầm thường, có bệnh tật mãn tính hay kéo dài dây d ưa lâu năm 103, Phá Quân hợp với lập Mệnh cung Tý Ngọ, có Lộc Quyền Khoa mà khơng có ác sát h ội chiếu, phúc trạch vơ dày, trụ cột quốc gia, có th ể nho t ướng có ti ếng t ăm danh vọng cực cao 104, Kẻ có Vũ Phá đồng cung Tị hóa Lộc, tướng lĩnh uy chấn biên c ương, t ại H ợi h ơn chút xíu 105, Phá Quân Dần Thân lập Mệnh, đa phần kẻ tính tình quật c ường, lúc nh ỏ d ễ lìa nhà xa t ổ Hơn nữa, thủ mệnh Dần Thân cung tất Tử Vi thủ Ph ụ Thê cung, c ần xem xét k ỹ h ội cát tinh nào, có kẻ đời chẳng kết có người l ần lên xe t ăng nhầm lên xe hoa 106, Phá Quân thủ Huynh Đệ cung, chủ anh em khơng thích sống chung ho ặc khơng chí hướng 107, Phá Qn thủ cung Tử Tức, gặp phải tình đứa đầu d ễ có phá t ướng 108, Phá Quân lâm vào Phụ Mẫu sợ có Vũ Khúc Liêm Trinh đồng cung, ch ủ hình thương, với Tử Vi đồng cung với cát tinh củng chiếu miễn hình kh ắc 109, Thái Dương thủ Mệnh, khơng câu nệ tiểu tiết, tính tình hào s ảng, nh ưng l ại d ễ chiêu chu ốc oán 110, Thái Dương thủ Mệnh miếu cung, đại đa số có sắc mặt hồng nhuận; t ại hãm cung đại đa số có sắc mặt trắng, thân thể hay có nốt ruồi lạ 111, Thái Dương hãm hóa Kị lại thủ cung Quan Lộc nghiệp nh ất định bấp bênh khơng ổn định, tượng thay đổi nghề nghiệp / cơng việc 112, Nữ mệnh có Thái Dương hóa Kị thủ cung Phu Thê với cung T T ức, đối t ượng (t ức ch ồng con) khó mà vừa ý, dễ nam giới (người đàn ông, chồng, trai) mà phi ền lụy mệt mỏi 113, Đại hạn có Thái Dương hóa Kị cung Quan Lộc, Lưu Niên lại gặp Thiên C c thiên bàn hóa Kị cung Tài Bạch, định nghiệp gặp phải gãy đổ lớn, kinh tế tr ng ại, nguy khốn 114, Kẻ có Thái Âm hóa Kị thủ cung Huynh Đệ, thường người có s ự quan tâm tình c ảm anh em huynh đệ mức, nguyên nhân làm cho người ta không yên tâm 115, Lưu Niên mà Thái Âm hóa Kị kép cung bi ểu thị có s ự lo l ắng b ất an, m ất ng ủ, ng ủ chẳng ngon dễ giật tỉnh giấc 116, Thái Âm hóa Kị kép tới cung Thiên Di, năm khơng hợp xa bên ngồi nh ất định khơng toại nguyện, định khơng có cách để trở với kỳ hạn dự định Nhưng tuyệt đối không gặp phải việc khiến cho quay được, ho ặc b ất tr ắc khác (chỉ không theo dự kiến thơi) 117, Liêm Trinh hóa Kị kép rơi vào cung Tật Ách, có b ệnh t ật, bao gồm nh ững b ất tr ắc th ương vong nghiêm trọng, nham chứng (ung thư ác tính), b ệnh th ận, bị th ương l loét m ưng m ủ, th ậm chí bệnh giới tính 118, Liêm Trinh hóa Kị kép thủ cung Điền Trạch, nhiều ứng vào ng ười thân l ớn tu ổi nhà gặp phải tai vạ Nhưng nhà lại có người sinh đẻ, có th ể gi ải ki ếp n ạn 119, Liêm Sát đồng cung kiêm ngộ Hóa Kị với tứ sát hội chiếu, có nguy hi ểm ch ết tr ận chiến trường có tai họa hình lục (hình phạt, tổn th ương, bị nhục, bị gi ết) 120, Lưu niên ngộ Liêm Sát, khơng nên xa, cần đề phòng tai n ạn bất tr ắc tai h ọa đẫm máu 121, Lưu niên tới chỗ Liêm Trinh hóa Kị hội Vũ Khúc, có nguy hi ểm c mộc áp lôi kinh (cây đè sét đánh điện giât), ngày chủ việc bị tai nạn xe cộ bị thú cắn t ổn th ương 122, Người mà Lưu niên Liêm Trinh hóa Kị Tử Tức cung, cần ph ải đề phòng phát sinh b ất tr ắc có tai vạ (máu me) 123, Điền Trạch cung gặp Liêm Trinh hội chiếu Vũ Khúc đồng thời hóa Kị, n ếu lại có Cơ Thần Qu ả đồng cung năm nhà tất có người già qua đời 124, Người mà Lưu niên gặp phải Liêm Trinh hóa Kị kép cung Nô, g ặp phải nh ững phi ền l ụy bàn bè, bị bạn bè bán đứng, bạn bè gây việc nghiêm tr ọng, có xung đột r ất ghê với bạn bè, Bởi thuộc đào hoa tinh, bạn bè khác gi ới c ần ph ải th ập phần ý 125, Cự Mơn hóa Kị thủ cung Phụ Mẫu, cha mẹ thường khắc khẩu, tranh cãi 126, Cự Môn thủ Tài Bạch Quan Lộc, mà hóa Kị kép chẳng có cát tinh có th ể gi ải được, khơng có phá tài mà cần phải đề phòng quan t ụng thị phi 127, Đại hạn đến Cự Môn hóa Kị thủ cung Phu, có sát tinh củng chiếu: Nếu chưa kết hôn, hồng loan lại vừa vặn thích hợp thuận tiện cho vào th ời ểm ti ến nh ập phu cung, tay chồng vào đại hạn cô Nếu kết hôn, gặp phát ly 128, Phàm khán hiếu phục trước tiên cần phải xem cung Điền Trạch N ếu nh Đi ền Tr ạch cát, thân đại hạn cát, Thiên Cơ hóa Kị thủ Phụ Mẫu chủ sớm lìa cha m ẹ, c ũng khơng th ể cho cha mẹ đoản thọ 129, Thiên Cơ hóa kị thủ cung Phu Thê, "tiểu" thân có b ệnh ến cho ng ười ph ối ngẫu lo lắng khơng an tâm, "đại" gây vong mạng khiến cho ng ười ph ối ng ẫu s ợ h ết h ồn (QNB chú: Tiểu: ám lúc trẻ, ám vợ bé, thiếp, Đại: ám lúc lớn già, ám vợ lớn, vợ cả, ) 130, Thiên Cơ hóa Kị thủ cung Huynh Đệ chủ huynh đệ phân ly khơng có anh em ru ột thịt (đồng bào) 131, Thấy Thiên Cơ hóa Kị thủ cung Huynh Đệ hội chiếu có Tả Phụ Hữu Bật c ần ph ải quan sát sang cung Phụ Mẫu, có khả có anh em khác cha/mẹ (dị bào) 132, Tử Tức cung Thiên Cơ hóa Kị, lại thấy sát tinh hội chiếu khó có (trai), nh ưng c ó khả có gái 133, Lưu niên mà Thiên Cơ hóa Kị, Thái Âm hóa Kị, thủ cung Đi ền Trạch, ho ặc T Phá thủ Điền Trạch, có tượng chuyển nhà, thay đổi chỗ 134, Thiên Đồng hóa Kị kép thủ cung Tật Ách, ph ần chân c ng ười nh ất định có v ấn đề, khả bị viêm loét mưng mủ động đến thủ thuật dao kéo ph ẫu thuật, 135, Thiên Đồng hóa Kị kép thủ cung Điền Trạch, gia đình có b ầu khơng khí u bu ồn ảm đạm, cát tinh hội chiếu phòng ốc nhà cửa có sửa sang tùy ti ện, ho ặc thay đổi thay th ế nhiều thứ lung ta lung tung 136, Thiên Đồng hóa Kị kép thủ cung Phu Thê chứng tỏ ph ức t ạp phi ền nhi ễu ph ương diện tình cảm, đại đa số thuộc kiểu tâm biến đổi, khơng có ng ười th ứ chen vào, người kết hôn mà gặp phải dễ sống riêng, ly thân, chí ly 137, Thiên Đồng hóa Kị Cự Mơn đồng cung Sửu Mùi, Phu Thê cung, v ợ ch ồng khơng "chiến đấu" long trời lở đất không chịu (Chiến đấu có nghĩa cãi cự ầm ĩ, cự nự tranh luận, choảng tung tóe, ) 138, Thiên Đồng hóa Kị thủ Mệnh, người nam mà nói người bất mãn v ới hi ện th ực, mà thường hay xử theo cảm tính 139, Xương Khúc hóa Kị thủ mệnh cung, người làm việc qua loa s sài, c ũng ch ủ v ề hay quên, đãng chí 140, Xương Khúc hóa Kị thủ cung Quan Lộc, dễ xảy việc lưu ban h ọc lại, c ũng d ễ g ặp ph ải m ột s ố việc nhẹ tin khiến cho người ta cảm thấy thất vọng Cũng phải đề phòng sai l ầm s suất văn kiện 141, Văn Xương hóa Kị thủ cung Phụ Mẫu: không cách kết nối hòa hợp v ới cha m ẹ Hai hội hợp Thiên Cơ với sát tinh chủ tuổi nhỏ phải xa cách cha m ẹ 142, Văn Xương hóa Kị kép rơi vào cung Nơ, lưu niên Tài Bạch cung lại g ặp Thiên Đồng hóa Kị, n ăm bị bạn bè thủ hạ cấp làm liên lụy mà phá tài, c 143, Vũ Khúc hóa Kị thủ cung Tật Ách, ốm đau bệnh tật có phân chia m ức độ n ặng nh ẹ Nh ẹ đau răng, nặng bị phù thũng sưng to bị sỏi thận Chủ yếu cần ph ải khán s ự h ội chi ếu sát tinh Nếu Kình Đà Linh củng chi ếu nh ưng mà n ếu không ti ến nh ập b ản cung tình nhẹ nhàng; nghiêm tr ọng mà nh ập b ản cung lại hội chiếu 144, Vũ Khúc hóa Kị kép thủ cung Tài có nguy hiểm phá sản 145, Vũ Khúc cung Mão lập Mệnh, hội chiếu Hóa Kị với sát tinh, có nguy hi ểm đè sét đánh Nếu lập Mệnh cung Dậu có tai vạ bất trắc khó lường, nh lại g ặp thêm hóa K ị v ới Sát tinh có tai nạn lao ngục 146, Vũ Khúc hóa Kị thủ Điền Trạch cung, lúc mua sắm bất động s ản hay đồ nội thất, r ất hay xảy tranh chấp bất hòa số chuyện phiền tốn mà khơng d ự tính tr ước 147, Tham Lang thủ Dần cung hóa Kị, lưu niên tới biến thành Điền Trạch cung hóa K ị kép, n ếu l ại gặp phải Hỏa Linh, cần đặc biệt ý đề phòng hỏa hoạn, bị bỏng (hỏa tai) 148, Tham Lang hóa Lộc lúc tham gia giao ti ếp, nh ững b ữa ti ệc, mà l ại dẫn đến có tiền tài, có hội tốt Nếu gặp Hỏa Linh, có ti ền tài ho ạnh phát b ất ngờ 149, Tham Lang hóa Kị thủ cung Thiên Di, xa nhà du lịch ph ải coi ch ừng b ị m ất tr ộm 150, Tham Lang thủ cung Phu Thê, lúc mà đơi bên bi ết/g ặp lần đầu tiên, c ăn chưa ý đến đối phương, sau bẵng thời gian lại ngẫu nhiên ưng ý r ồi bắt đầu hẹn hò, tận lúc kết hôn ... Mệnh, điều kiện tình hình đó, khơng thích Đại h ạn ho ặc Lưu niên Mệnh cung qua cung vị có Liêm, Phá, C ự Mơn 52, Cung vi n vốn có Bắc đẩu tinh tọa thủ, (hạn) lại gặp cung vi n có Bắc đẩu tinh... ột đời g ặp nhi ều tai nạn so với kẻ khác 71, Tử Vi gặp Không Kiếp mà lại bách quan triều củng, nhi ều có t t ưởng xu ất gia tu hành 72, Kẻ có Tử Vi thủ Mệnh đa phần tâm cao khí ngạo, dễ tin lời... hướng 107, Phá Qn thủ cung Tử Tức, gặp phải tình đứa đầu d ễ có phá t ướng 108, Phá Quân lâm vào Phụ Mẫu sợ có Vũ Khúc Liêm Trinh đồng cung, ch ủ hình thương, với Tử Vi đồng cung với cát tinh
- Xem thêm -

Xem thêm: 150 điều tử vi đẩu số kiên quyết phải biết, 150 điều tử vi đẩu số kiên quyết phải biết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay