bát môn độn pháp (sách hiếm)

9 441 14
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 14:54

BÁT MƠN ĐẠI ĐỘN LUẬN Bát mơn vốn bát quái biến khỏi thuận hành cung vị, khảm thuận hành Hưu sinh thương đổ cảnh tử kinh khai Hưu lại Khảm Sinh Cấn Thương Chấn Đổ Tốn Cảnh Ly Tử Khơn Kinh Đồi Khai Càn Đặc trưng bát môn cho khỏi lầm lạc môn độn khác.Nếu theo Can Chi, ngũ hành bái quái xem Bát môn dễ Phú bát môn Luận từ Thái cực sơ phân Âm Dương nhị khí xây vần lưỡng nghi Lập làm Bát quái định vì, Càn Khảm Cấn Chấn Tốn Ly Khơn Đồ Mới sinh tù thử dĩ lai, Tỏ lòng trời thơng Quốc gia Lập làm Bát quái truyền Sửa sang việc nước việc nhà cho an Cát làng Ngũ hành phân xét liệu toan tỏ bày Chỉ xem vị ngón tay Biết lẽ Trời đất chuyển xoay đủ lành Màng chi Quỷ cốc Tiên sinh Màng chi đại định võ kinh kỳ cầm Màng chi Đại lộn Lục nhâm Màng chi huyền mệnh nham nhâm toàn đồ Màng chi Du Lỗ nhị đô Màng chi lịch phu thông thơ pháp mầu Việc đời đại đổi thay Rủi may đâu để biết tình Đơi Đường Lý Tịnh tiên sinh Đời Hán Gia Cát Khổng Minh dạy truyền Sinh môn Cấn tháng giêng Cai nội danh gọi đặt lên cung Dàn Tám cửa tìm khỏi khơn Ngày cho biết kẻo hồ nghi Tháng mùng khỏi Ngày đâu tức đa Tý Ngọ Mão Dậu Ấy thật quẻ chẳng ngoa an Thìn Tuất Sửu Mùi quẻ Bán bán cát thời kể Dần Thân Tỵ Hợi quẻ Muôn việc chẳng hố chỉnh thật xấu thay Giả như: Chính nguyệt, thập lục nhật, thân thời hữu nhân lại chiếm sự, ngô điểm thỉ tất Tái kiến nam nhân lai chiếm mổ sư thử thời, Ngô thị tiền, chiếm thập lục nhật, thân thời Khảm tắc, ngô điểm Khảm, nghịch tầm ngũ dương lai Ly tức dĩ Cảnh môn suy chi Nữ tiến tam âm thời điểm nhì tam, tức đoạn: Cảnh tử kinh dĩ kinh nghi dụng Tạm dịch: Trường hợp người đồng xem quẻ, tháng giêng ngày 16 Thân Người điểm theo thường lệ, khởi tháng Giêng Sinh tháng khởi ngày điểm mùng Sinh Thương Đổ đến 16 Hưu, ngày khởi điểm Tý Hưu, Sửu Sinh, Dần Thương, đến Thân Hưu, tuỳ cửu hưu mà đoán Giờ đến lượt xem tiếp quẻ nhì cho đàn ơng Vẫn điểm theo tháng ngày trước quẻ thuộc cửa Hưu, quẻ sau xem cho đàn ông phải nghịch tầm ngũ dương từ cửa Hưu đếm ngược lại đến cung thứ 5, nhằm cửa Cảnh, dùng quẻ Cảnh mơnđốn Lại xem tiếp quẻ đàn bà, đoán dùng cửa Cảnh quẻ trước quẻ xem cho đàn bà tiến tam âm tiến dung cung đếm Cảnh 1, Tử 2, Kinh dùng kinh mônđốn Nhất Khảm, nhì Khơn, tam Chấn, tứ Tốn, ngũ Trung, lục Càn, thất Đoài, bát Cấn, cửu Ly Càn vi trưởng phụ, Khảm vi trung trưởng, Cấn vi tiểu nam, Chấn vi trưởng nam, Tốn vi trưởng nữ, Ly vi trung nữ Khơn vi trưởng nữ, Đồi vi tiểu nữ Nhật lý vi thập bộ, thập lý vi bá Giả như: Càn thị khai mơn sốt lục đoạn, lục bộ, cân tắc đoán bộ, viễn tắc đốn lý, kỳ dư phòng thử Tạm dịch: Có người bị trộm nhờ xem gần xa Ví dụ đoán gặp quẻ cửa khai, khai Càn cung quẻ Càn lục Càn gần sáu thước, dặm (1 dặm mười thước) xa 600 thước, số Hỏi phía ? Càn tam liên Tây Bắc tuất hợi hướng Tây Bắc Hỏi chủ mưu ? Càn vi trưởng phu Cứ quẻ Càn mà đoán Hỏi tầm kẻ gian khơng ? Giả chiếm Bổ tróc (bắt kẻ gian nhân) giao thương loại Dĩ nhật vi nhân Dĩ thời vi tặc Nhật khắc thời tức đắc Lấy ngày làm chủ lấy kẻ gian Ngày khắc Ví dụ quẻ xem ngày Tỵ hay Ngọ thuộc Hoả Thân thuộc Kim, Hoả khắc Kim tức ngày khắc vậy Hoặc hỏi chậm nhanh tìm ? Nhật vi nội, thời vi ngoại, ngoại khắc nội tất tốc, Nội khắc ngoại tấc trì Vượng tướng tấc tốc, hưu tù tấc trì (Vượng tướng hưu tù Xem lại trương 6) Giờ khắc ngày nhanh, ngày khắc chậm, quẻ vượng tướng nhanh, hưu tù chậm Cách tình mơn độn tốn gọi bát sát Bát sát chia thành cửa Gồm hưu , sinh , thương đỗ , cảnh , tử , kinh , khai Cách tính sau : tính từ cửa sinh đốt ngón tay trỏ Sau đến thương đốt thứ ngón trỏ Bỏ ngón út lại tính xi chiều kim đồng hồ đến hưu hết vòng Tháng giêng mùng khởi cửa sinh Tháng 2và3 mùng khởi cửa thương Và tính xi kim đồng hồ đến ngày cần tính xem nằm cửa khởi tý tính xi cần tính ! Phán đốn việc tứng phần đăng trước ! Ai muốn tìm hiểu đăng lên page ta trao đổi -ad - hồng - anh ! CHIẾM TÍN HƯ THIỆT (Xem tin thật giả) Ø Hưu: Hư tín Ø Sinh: Thật tin Ø Thương: Trá tin Ø Đổ: Bán hư bán thật tín Ø cảnh: Thật tin Ø Tử: Hư tín Ø Kinh: Trá tín Ø Khai: Thật tín CHIẾM QUÝ NHÂN CÁT HUNG (Xem người lành dữ) Ø Hưu:Bất cát Ø Sinh: tiểu cát Ø Thương: Bất cát Ø Đổ: Hoan hỷ Ø Cảnh: Đại cát Ø Tử: Bất cát Ø Kính: Hữu nạn bất cát Ø Khai: Nghi cát CHIẾM GIAI NHÂN (Con gái đẹp) Mấy lời thất vật qua Còn phương xuân sắc xem quẻ ? Bằng xem du hý nữ nhi Biết chưng lành chê ? dùng ? Nữ nhi nhật nguyệt song Hưu mơn trở dùng toan Sinh mơn hiệp hoan Thương mơn lo toan mặt lòng Thương mơn lòng khơng Đổ mơn tất má hồng phủ phê Tử mơn ta nên Ắt có gian nguy đến Kinh mơn sa liếc đinh ninh Khai mơn én anh giao hồ CHIẾM NÀNG CÓ CHỒNG CHĂNG ? Này đoạn nàng gả nhà Chồng có nằm khơng ? Hưu mơn có chồng Cơng tư thầy thợ khơng đâu Sinh mơn chồng nhà Điền viên canh chưởng mà chẳng không Thương môn đời chồng Hiện ả lại nằm không Đổ mơn nàng trinh Cảnh mơn chồng ả bạc tình phu xong Tử mơn ả chẳng lấy chồng Kinh môn nàng hỏi không mà Khai môn chồng ả phù gia Là người chức phận vinh hoa sang giàu CHIẾM THẤT HÀ VẬT (Xem ?) · Hưu kim ngân tài vật · Sinh kim ngân đồng vật · Thương ngưu mã tịnh sinh vật · Đổ tơ lụa đồng vật · Cảnh trung mao kinh thơ vật · Tử bố ngạn ngũ cốc vật · Kinh mưu mã kim vật · Khai châu bảo tài vật CHIẾM THẤT VẬT Viễn hành qua Còn phương thất vật kể tức Hưu mơn Sinh mơn ly khỏi nhà Thương môn chẳng ngoa Trông tin truyền giữ thật uổng công Đổ môn tin tức chẳng thông Cửa sau đăng lộ đồ Cảnh môn đừng lo Kẻ gian sợ trả cho tân Tử mơn vắng Tìm đâu đành mà bỏ Kinh mơn tầm phương Tây Người ngồi lấy tầm chẳng Khai mơn cửa ất vững lòng CHIẾM VIỄN HÀNH HÀ NHƯ (Xem người xa) Này cầu Kẻ hành viễn cát chưa tàng Ø Hưu mơn trở nhiều đường Ø Sinh mơn vơ bình an mà Ø Thương mơn trở nhiều bề Ø Đổ mơn gặp phải gian nguy đường Ø Cảnh mơn lòng đến vội vàng Ø Tử mơn biệt xa dần chẳng sai Ø Kinh môn tin tức chưa tường Ø Khai môn đến quê hương gần nhà CHIẾM BỆNH Này đoan chiếm bệnh mầu Hưu mơn đốn thác lòng sầu thiết tha Sinh mơn chẳng thác đâu Thương môn mắc oan qua bệnh Đổ môn bệnh chẳng thác Cảnh môn bệnh mai an lành Tử mơn khó tim trường sinh Đầu ơng Biển Thước chẳng Kinh mơn bệnh trọng nguy nga Mà gặp người qua bệnh Khai môn cửa tốt thay Bệnh đôi ngày thang thuốc lại an CHIẾM BỎ TRÓC (Xem bắt gian phi) Bằng xem tìm bắt kẻ gian Hưu mơn khó thể kiện tồn vẹn tình Sinh mơn tín thật nơi Dầu cho muốn bắt cậy người nên Đổ mơn khơng tim nghe tin Cảnh mơn tìm thành thật hay Tử mơn có ? Gian nhân bắt thác khơng Kinh mơn cách nước non Ví dầu tầm tim nhọc lòng uổng công Khai môn ta chờ trông mong Tin đưa thất thật nhọc lòng hỏi han BÀI ĐỆ NHẤT CẦU QUAN Lại xem việc cầu quan Học cao hiểu rộng ta cần thử xem Hưu mơn chẳng gia đình chẳng n Sinh mơn có tiền Thương mơn thực chẳng hiền Đỗ cảnh hai cửa nên quân thần Tử kinh thay chẳng lành Khai môn gặp hội phong vân tỏ tường ! CHIÊM DU HÝ THA NHÂN (Xem đến nhà người ta) Ấy bổ tróc an Cửa phường du ký lại toan tức thời Bằng ta muốn đến nhà người Hoặc gần tới vui cười ? Hưu môn chẳng gặp Chủ nhân khỏi đâu chưa Sinh mơn vui vẻ nhiều bề Đi gặp mặt lại không Thương môn chủ rong Đâu ta có đến khơng có nhà Đổ mơn gặp giao ca Cảnh môn chủ lại nhà vừa Tử môn chủ mắc gian nguy Bận lo gia chờ mua sầu Kính mơn chủ khơng đâu Khai môn gặp mặt chào vui mừng CHIẾM THẤT VẬT ĐẮC QUY (Xem tim đượcchăng ?) Ø Hưu: Nam nhân thủ bất đắc, Ø Sinh môn: bất đắc tin thật Ø Thương: Lưu truyền nam nhân bất đắc Ø Đổ: Trì đắc ngộ tin nữ nhân bán lộ Ø Cảnh: Nam tầm lão phu (bà lão) Ø Tử: Nam nữ đồng đao tầm bất đắc Ø Kinh: Hữu tín truyền đắc nữ nhân viễn phương Ø Khai: Bất đắc, lão nhân CHIẾM BỒ ĐẠO ĐẮC PHI (Xem bắt kẻ trộm) · Hưu môn: Trực gian · Sinh môn tốc đắc · Thương môn: Đắc hy tín · Đồ mơn đạo khu · Cảnh mơn: Tốc đắc · Tử môn: bất kiến · Kinh môn: bất kiến · Khai môn: Tại liêu vô công CHIẾM BỆNH HÀ QUỶ SỞ TÁC (Xem hành) ü Hưu: Tổ phụ giữ nạp hạ giới ü Sinh: Thúc bá nạp ngũ đạo thần ü Thương: Thương vong cấp ôn đạo thần ü Đổ: Huynh đệ nạp quới nhân thần ü Cảnh: Có nhi nạp Thượng giới ü Tử: Táo quân nạp Gia trạch thần ü Kinh: Oan gia trái chủ lai bảng ü Khai: Phẩm ngũ hành tinh, yêu thầu CHIẾM NHÂN ĐÁO CẦU HÀ SỰ (Xem khách đến muốn gì) Ø Hưu: Vấn tiền hoa Ø Sinh: Cầu đơn vấn Ø Thương Cầu hoa tế Ø Đổ: Cầu điền thổ mại Ø Cảnh: Cầu văn thư châu báu Ø Tử: Hoặc trụ sự, vấn tật Ø Kinh: Cầu hôn nhân công Ø Khai: Cầu đu hi hỉ CHIẾM PHỤ MẪU BÌNH AN PHI (Xem cha mẹ bình an chăng) Ø Hưu: Nhất phần tử Ø Sinh: Song toàn Ø Thương: Phụ mẫu hữu lý Ø Đổ: Phụ mẫu song toàn Ø Cảnh: Phu mẫu hữu lộc Ø Tử: Phụ mẫu thương vong – Ø Kinh: Ly vong quân hiệp cư tồn Ø Khai: Phu mẫu song tồn CHIẾM TÍN HƯ THIỆT (Xem tin thật giả) Ø Hưu: Hư tín Ø Sinh: Thật tin Ø Thương: Trá tin Ø Đổ: Bán hư bán thật tín Ø Cảnh: Thật tin Ø Tử: Hư tín Ø Kinh: Trá tín Ø Khai: Thật tín CHIẾM ĐỆ NHỊ CẦU TÀI (Đi buôn) · Hưu tất cầu tài bất kiến tài · Sinh du vô vọng đắc tương lai · Thương đa thật tất lai thiểu · Đổ trì danh lợi nể phản hài · Cảnh tất bán đồ (giữa đường) phùng đại lợi · Tử phùng xứ khủng bi tai · Kinh cấp khúc sàng nhi phúc · Khai kỳ hân hoan lợi tiến tài CHIẾM MƯU SỰ THÀNH PHỈ (Xem lo toan nên chăng) Ø Hưu: Tốc thành Ø Sinh: Hoan hỷ Ø Thương: Bất thành Ø Đổ: Thành cát Ø Cảnh: Thành cát Ø Tử: Bất thành Ø Kinh: Sự hữu nghi Ø Khai: Thành cát CHIẾM QUÝ NHÂN CÁT HUNG (Xem người lành dữ) Ø Hưu: Hỷ cát Ø Sinh: Hữu ẩm thực hỷ Ø Thương: Bất cát Ø Đổ: Hoan hỷ Ø Cảnh: Đại cát Ø Tử: Bất cát Ø Kính: Hữu nạn bất cát Ø Khai: Nghi cát CHIẾM DẠ HỮU ĐẠO TẶC (Xem đêm có trộm cắp ?) ü Hưu kị: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nhật, Tý, Ngọ thời ü Sinh kị: Tý, Ngọ, Mão, Dậu nhật, đông bắc phương Hợi, Tý thời ü Thương kị: Dần, Thân, Tỵ, Hợi nhật, đông nam phương Tý, Hợi thời ü Đổ kị: Mão, Dậu, Hợi, Tý nhật, đông phương hữu đạo tặc Hợi, Tý thời ü Cảnh kị: Tý, Ngọ nhật, nam phương Tý, Sửu thời ü Tử môn: Tắc vô gian đạo, bất đắc ü Kinh môn Kị: Mão, Dậu nhật, Tý, Thìn thời ü Khai mơn kị: Tuất, Hợi, tai bắc phương Tý, Thìn thời Chiêm chiến đấu Còn phương chiến đấu nên phân Hưu mơn đánh giặc mười phần mạnh thay Sinh môn đắc thắng ngày Thương mơn đánh giặc khổ thay luỵ Đổ mơn xuất binh Cảnh môn đánh bế thành nên Tử mơn bất lợi đơi bên Ví dầu xuất trận không tuyền cánh quân Kinh môn giặc mạnh Ta dừng xuất trận tướng quân khốn Khai môn tốt thay Đem binh phá trận ngày thành công Sự đời chép kể không Lưu cho hậu để dùng nghiệm xem CHIẾM THẤT VẬT HÀ PHƯƠNG (Xem đâu) Ø Hưu: Chính Bắc phương, câu giang hà chi sở Ø Sinh: Đông bắc phương thương chi sở Ø Thương: Chính đơng phương viên hậu lâm tộc chi sở Ø Đổ: Đơng nam phương tai đả khống thảo khu chi sở Ø Cảnh: Chính nam phương Lư gian, văn chương chi thật Ø Tử: Tây nam phương tai tang phục tất bệnh chi thất Ø Kinh: Chính tây tư miếu phần mộ chi sở Ø Khai: Tây bắc phương quan chức y tạ Sưu tầm tham khảo quyền thuộc ông nguyễn trường sinh thôn bái xã dân chủ huyện hưng hà tỉnh thái bình thầy nguyễn ngọc kiệm Like · Comment 155 ... (Xem bắt kẻ trộm) · Hưu môn: Trực gian · Sinh môn tốc đắc · Thương mơn: Đắc hy tín · Đồ môn đạo khu · Cảnh môn: Tốc đắc · Tử môn: bất kiến · Kinh môn: bất kiến · Khai môn: Tại liêu vô công CHIẾM... Kinh môn tin tức chưa tường Ø Khai môn đến quê hương gần nhà CHIẾM BỆNH Này đoan chiếm bệnh mầu Hưu mơn đốn thác lòng sầu thiết tha Sinh môn chẳng thác đâu Thương môn mắc oan qua bệnh Đổ môn bệnh... cười ? Hưu môn chẳng gặp Chủ nhân khỏi đâu chưa Sinh môn vui vẻ nhiều bề Đi gặp mặt lại khơng Thương mơn chủ rong Đâu ta có đến khơng có nhà Đổ mơn gặp giao ca Cảnh môn chủ lại nhà vừa Tử môn chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: bát môn độn pháp (sách hiếm), bát môn độn pháp (sách hiếm)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay