Phu le quy don

23 37 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 13:55

Một bàn đến Mệnh viên Cứ thủ Mệnh đốn nên tính tình Tử Vi trọng hậu dung hình Thiên Phủ tiết hạnh, thơng minh ơn hòa Hai gặp nhà Thiên tư ôn nhuận thiệt tốt ghê Lòng tịnh gặp Thiên Cơ Khúc Tinh nhập miếu, anh kỳ tài Thái Âm viên mãn Thiên Đồng phì mãn, tính ơn lương Phá, Liêm to nhỏ khác thường Tính tình cương trực, kết đường tà gian Thiên Lương từ hậu dung nhan Sát, Hình miếu địa, khơn ngoan anh hùng Tham Lang tính bẩm thung dung Say miền gái đẹp, rượu nồng miếng ngon Thái Dương tính khí thực khơn Thanh kỳ bậc nhất, tư lương khác thường Kìa Văn Khúc, Văn Xương Tư nhan khả ái, thông đường văn chương Cự Mơn tính khí bất thường Hể xử sự, tìm đường đảo điên Thiên Tướng, lòng thẳng mặt hiền Thiên tư mỹ lệ Khoa, Quyền hẳn hoi Thanh bần thật Việt, Khơi Lại thêm Thai Phụ nòi khoan dung Phụ Bật tuấn tú vốn dòng Đáng tài chúng, tốt dùng chẳng khơng Page23 Phú Q Đôn Cho Cung Mệnh Page23 Phụ Bật đơn thủ Mệnh cung Đốn số ly tơng cửa nhà Phượng, Trì hợp Mệnh ta Làm người cốt cách, ơn hòa tốt thay Tuế, Riêu họa xướng lời Kình, Hư lòng gió người sai ngoa Mây mưa thật Đào Hoa Lòng đố kỵ, Kình, Đà xấu trơng Trán đen, tính nóng, Kiếp Khơng Hỏa, Linh mặt mũi hình dung bi sầu Tuế Phá lạc hãm âu Tiếng tăm sấm màu vẽ vang Kìa nói chẳng Thiên Hình đốn thủ chốn đằng Mệnh cung Lộc, Mã khéo kiêm nàn nồng Phúc, Thư bá đạo, mong trơng lòng Hoa Cái má phấn lưng ong Hỷ Thần dài dọng, tam hung, tràng đầu Triệt, Khơng tính chẳng âu Hung trung vơ định màu gian nan Tuế, Tham đa đoan Kỵ, Riêu tửu sắc, đàn ngao du Hổ, Tang chẳng việc mà lo Quan Phù, Điếu Khách hay phơ rộng lời Lưỡng Hao nhỏ nhặt hình người Phi Liêm tóc tốt, có tuổi mà đau Quý, Ân phong độ trượng phu Chẳng hay quân Tử hình thù xinh Tướng Quân thích dụng binh Bệnh Phù đối tật chẳng khơng Cơ , Quả thiết kỵ riêng lòng Page23 Trường Sinh, Đế Vượng vốn lòng Thiên Lương Đào Hoa, Mộc Dục diễm trang Lâm Quan tính khí dịu dàng, tinh anh Mộ chẳng thơng minh Thai hay mê lại hay tha tùng Triệt mà gặp Kim cung Tinh thần sảng, thung dung đế thần Tuyệt phùng Hỏa Địa Hiên ngang chí khí, gặp thung dung Kìa Suy, Bệnh, Tử ba dòng Gặp vào nước ấy, dung, màng? Hóa Lộc tính khí dịu dàng Bác Sĩ tính nết tìm đường tư hoa Thiên Đức, Nguyệt Đức khoan hòa Lộc Tồn đơn hậu, thiệt qui mơ Phá Quân tâm tính hồ đồ Kiếp Sát xử ba đào mênh mơng Xem nhân tính xong Lại tinh cho thấu cung Ngũ hành Tường chân tính, nhận chân hình Chẳng non chấp nhất, lựa mà suy Ví thuộc Thổ Tử Vi Tính trì mà gặp Hỏa lại nhanh Thiên Phủ vốn tính hóa lành Song gặp Không, Kiếp thời khắc thâm Phú Q Đơn Cho Cung Phụ Mẫu Page23 Số hai Phụ Mẫu kể tường Âm, Dương, ngộ hãm đường khắc xung Hãm Dương, khắc phụ xong Hãm Âm khắc mẫu vào vòng chẳng sai Hổ, Tang, Thái Tuế bày Lưu Dương lại gặp đoán khắc cha Gặp Hóa Kỵ khiếm hòa Thiên Hình, Tuần, Triệt mẹ cha Cáo, Phụ có chức, có ngơi Khúc, Xương, Thái Tuế người sang Khơi, Khoa phát đạt khoa tràng Khơi, Quyền trướng đường đường tốt thông Thanh bần phải Kỵ, Không Nhược Lộc Mã phú ông tày Số ba Phúc Đức kể liền Lộc, Quyền hội ngộ miền cung Ở đời vinh hiển xong Kiếp, Không bần khốn thay Nay mai hay Lại xem cung sống tày bao? Đồng, Lương, Tử , Phủ bốn Trên tuần bát cửu thọ Âm, Dương, Xương, Khúc, Lộc Tồn Với Thiên Tướng, Cự Môn tinh trần Thọ mệnh vượt khỏi thất tuần Miếu thong thả, hãm tân toan Liêm Cự ta lại phải bàn Ngoại tuần lục thập hồn Diêm la Việt, Khơi, Tả, Hữu, Quyền, Khoa Lộc, Tham, Đế Vượng thật Trường Sinh Đà La, Dương Cự, Hỏa, Linh Vào ba bốn rành lành chẳng sai Kiếp, Không, Hỷ khổ bày Thiên Hình, Hóa Kỵ lồi bạch tang Nhị Phù tổn thọ phương Thật lạc Mộ , nên đường chẳng sai Sát, Liêm, Tứ Sát bày.(*) Kẻ lâm bần yểu xưa rõ ràng Cao thanh, Thọ, Quý, Ân Quang Những thọ tràng kỳ hy Lại lấy Thân, Mệnh mà suy Nam tinh chiếu thọ kỳ vơ cương Page23 Phú Q Đơn Cho Cung Phúc Đức Page23 Đã xem hướng thọ đoán tường Lại xem Phúc Đức đoán phương âm phần Trường Sinh thập phần Gặp Quan, Phúc, Quý thần chầu Phúc, Liêm, Nội ngoại thong dong Khoa, Quyền, Xương, Khúc vốn dòng văn gia Vũ, Tham mà gặp Hóa Khoa Ấy đất phát để anh hùng Cự Mơn, Hóa Lộc tương phùng Đốn phú q gia phong đời đời Nay đoán trước lời, Được đất ấm nghiệm chẳng sai đâu Lại xem hướng mạch kể ra, Trước khởi tố Trường Sinh Thanh Long long hành, Đến đâu nhập thủ xem hình chiếu lâm Phải lấy chi tự (Địa chi) phân kim, Xem cho chuẩn đích đốn tìm ngoan Trước so Dương Nhận, Hồng Loan, Nga mi tác án yên bàn chẳng sai Long, Hồng thủy nhập hồi Tùy cung mà đốn cho người thơng Lại Vũ Khúc, Triệt Không, Lấy làm hành lộ khuỳnh khuỳnh trước sau Long Trì Bạch Hổ lại chầu, Xem bên Tả, Hữu hầu luận xong Bên tả có Thanh Long, Lấy Long Trì thủy chầu vòng tả biên Bên hửu Bạch Hổ yên, Lấy làm Bạch Hổ chầu bên hữu Lại xem tinh tú yên bày, Page23 Thái Dương, Vũ, Tướng Phá Quân Khoa, Quyền, Khôi, Việt tinh trần, Lấy làm Dương Mộ mười phần chẳng sai Còn đốn mả đàn bà, Xem miếu vượng gần xa, đoán đời Tử , Phủ, Tổ Mộ chẳng chơi, Lạc nhàn đốn gần đời mà suy Thiên Đức, Nguyệt Đức vì, Mộ phần thiên táng chẳng sai Phúc từ tông tổ truyền ngay, Vũ năm, Đồng tứ, chẳng sai chút Liêm Trinh bảy tám đời cao Thái Dương bố, lẻ chẳng tin Cha đốn ông liền, Ấy Dương Mộ đoán miền Dương tinh Thiên Phủ viên tổ đành Tham sáu, Cự bảy, Lương rành tám Phá Quân, Thất Sát xa đời Thái Âm mẹ gần nơi mà Nếu kể đến bà Ấy Âm Mộ thuộc tòa Âm cung Thiên Đức, Nguyệt Đức tương phùng Mộ phần thiên táng chẳng sai Suy xem tình tính hẳn hòi Ấy chứng nghiệm mà soi cho tường Đà La ngộ Dưỡng chẳng thường Đoán đạo táng gần phương mã Lại tùy diệu suy bày Lại nhân Khơng, Kiếp đốn lạc phân Hoa Cái, Phượng Các tân phần Tấu Thư, Xương, Khúc thần đồng Page23 Hoặc Khôi, Việt thêm Khoa Đạikhoa nghiệp vinh hoa vơ Lộc Tồn, Hóa Lộc tương phùng Ấy phú q vốn dòng chẳng khơng Tử Vi nhập miếu vượng cung Phá Quân có kẻ chầu vương kỳ Lương, Tham thọ khảo kỳ hy Lại xem đất phát cung phi vẻ Bởi chưng Hoa Cái, Hồng, Đào Gặp Tử , Thái gái chầu qn vương Đế Vượng đóng cung tường Ắt họ vượng đường nhân đinh Tuế, Phù tụng tương tranh Lộc Tồn, Cô, Tú, độc đinh thường thường Tang Môn, Quả Tú bất thường Ắt họ gái thường phu Phục Binh ngộ Tử phải lo Có người bị trận, chết co ngồi đường Mộ cư Phúc Đức đường đường Lại thêm Thai, Tọa trường sinh ta Hỷ Thần, Thiên Hỷ gia Ấy đắc địa chẳng hòa đâu Lại bàn hình thể màu Tổ sơn Tử , Phủ chầu kể Mộc Tinh Thiên Cơ gia Kim tinh Vũ Khúc, Mộc Tham Lang Văn Khúc Thủy đạo đường Liêm Trinh Hỏa, Thiên Lương Thổ Âm long, Âm hướng Thái Âm Thất Sát Hỏa Tinh lâm Phá Quân Thủy, Cự tầm Thổ tinh Thiên Đồng, Thiên Tướng đất binh, Sao Dưỡng núi, Linh bút bày Mộc, Trì giếng gần đây, Thiên Quan, Thiên Phúc gần Phật, Thần Kiếp, Không lo táng Dương phần Kỵ, Riêu Thủy, Thất nhân hồng tuyền Thanh Long có suối lưu truyền Bạch Hổ đá trắng biên Mộ đường Khoa, Quyền bảng văn chương Lộc, Kỵ, Việt kiếm rõ ràng Ấy phần mộ đoán bày Cốt xem Phúc Đức hay đường Page23 (*)(Tứ Sát Kình Dương, Đà La, Địa Khơng, Địa Kiếp) Phú Q Đơn Cho Cung Điền Trạch Page23 Bốn, bàn đến Cung Điền Phủ, Vi đóng đấy, tài điền vượng thay Vũ, Cơ tài sản hay Song hiềm hoán dịch ngày nhiều phen Âm, Dương miếu đa điền Nhược ngộ hãm vào miền chân Thiên Đồng hậu dị, tiên nan Tham Lang tổ nghiệp phá tan lại thành Cự Môn tổ nghiệp tan tành Sinh đời sau rành yên Sát tinh chốc mà lên Nhược phùng hãm địa, bình yên thường thường Phá Quân khéo dỡ dang Nhược ngộ hãm tường khó khăn Tướng, Lương, Phù, Bật, Khoa, Văn Việt, Khôi, Quyền, Lộc, Mã gần Trường Sinh Điền viên vượng tậu thành Hỏa, Linh, Khơng, Kiếp, Đà, Kình lục tinh Nhị Hao, Kiếp Sát, Phục Binh Không Vong, Tang Tú Phù Tinh vơ điền Phú Q Đơn Cho Cung Quan Lộc Page23 Năm Quan Lộc đoán Thái Dương, Xương, Khúc cung Sân rồng chầu chực đêm ngày Đoán số tốt thay lạ thường Việt, Khôi, Tả, Hữu, Cơ, Lương Khoa, Quyền, Tử , Phủ hợp Trường Sinh Tướng, Đồng, Lộc, Mã, Vũ tinh Đều cát tú cho vang danh Âm, Dương, Quyền, Lộc rành Nếu mà hãm địa thành lại hao Liêm Trinh vũ chức, quyền cao Nhược ngộ hãm, khỏi hình danh Tham Lang mà gặp Hỏa, Linh Miếu phú quý, hãm bình thơi Thất Sát, Tý, Ngọ, ngơi Vượng võ chức, hãm thời hình thương Phá Quân lao khổ trăm đường Nhược Tý, Ngọ tài thường vượng thay Tham Lang, Xương, Khúc ngày Ngọ cung Tỵ, Hợi quan làm ru Liêm Tham, Đà, Cự phải lo Cung quan lận đận, quanh co phận Phù, Tang, Không, Kiếp, Hỏa, Linh Khốc, Hư, Đà, Nhận, Kiếp, Kình nhị Hao Phục Binh, Phá, Tú, hội vào Đốn quyền lộc hèn Phú Quí Đôn Cho Cung Nô Bộc Page23 Sáu Nô Bộc đoán tường Tử , Phủ, Tả, Bật, Âm, Dương, Lương Đồng Việt, Khơi, Tam Hóa, tương phùng Cáo, Loan, Cơ, Mã lại Tướng tinh Quý, Quang, Xương, Khúc lành Vũ tinh mà đóng rành rành cung No hầu ơng Đói bước chẳng mong nói Liêm Trinh ghê Làm ân nên ốn trăm bề mỉa mai Tham Lang hao tài Cự Mơn báo ốn lồi thị phi Thất Sát sinh thị phi Phá Quân hàn khổ cận quanh Còn Khơng, Kiếp, Phục Binh Dương, Linh, Đà, Kỵ, Thiên Hình, Khốc, Hư Nhị Hao, Quan Phủ, Quan Phù Gặp phường trộm cắp phải lo tổn tài Bảy bàn đến Thiên Di Lộc Tồn, Hóa Lộc tốt hòa hai Vũ, Lương, cự phú chẳng sai Khúc, Xương, Tử, Phủ, Việt, Khôi, Khoa, Quyền Âm, Dương, Tả, Hữu hiền Cùng Đồng, Tướng gần miền quý nhân Thiên Cơ lẩn thẩn, khốn thân Nhược ngộ Cát, mười phần tốt thay Liêm Trinh nội trở, ngoại hay Đi lợi, tầy Tham Lang Lại thêm dâm dục hoang tàng Vũ tinh xuất ngoại lại yêu Cự Môn thiệt đảo điên Nhị Phù, Phá, Tú miền Thiên Di Đoán lộ thượng, mai thi Phá Quân, Thất Sát chẳng n Tham Lang, Hóa Kỵ hợp miền Luận lộ tử, chẳng tuyền đâu Cự Môn, Linh, Hỏa xung Tử đạo lộ màu xo ro Liêm Trinh, Quan Phủ, Quan Phù Ấy tử nghiệp chẳng hòa đâu Kìa đạo lộ phải âu Bởi Liêm, Sát, Phá vào hầu Thiên Di Tứ Sát đóng cung tường Ách nguy thêm lại hại đường tổ tông Vũ, Liêm chẳng đồng cung Luận số bần qua Page23 Phú Q Đơn Cho Cung Thiên Di Page23 Hỏa, Linh, Khơng, Kiếp, Dương, Đà Tham Lang, Hình, Kỵ Khốc, Hư Phá Quân phường phải lo Thiên Di cung đoán cho kỹ Tám Tật Ách chẳng âu Âm, Dương phản bội làm màu bất minh Mệnh cung có Địa Khơng tinh Nhan manh mục tật, rành rành phải đương Phá, Liêm, Hình, Kỵ, Đà, Dương Đã đau bên mắt, lại bệnh điên Khúc, Xương, Tả, Hữu vào miền Việt, Khôi, Tử , Phủ, Khoa, Quyền, Đồng, Lương Lộc Tồn, Hóa Lộc phương Ốm lại gặp thuốc thang sợ Thiên Cơ phải chứng thấp tê Nhược thêm Sát mặt vết ngang Phong đàm bệnh liền liền Bởi Cơ, Khúc đóng miền Ách phương Nhược gia Sát, trỉ vương Thái Âm đau bụng, Thái Dương đau đầu Thêm Đà, Kỵ, Sát rầu Đoán mục tật, hầu phải đau Phá Quân khí huyết bất điều Đồng, Lương, hàn, nhiệt điều phải lo Tướng đau bì phu Âm, Dương, Cự, Liêm, hình thù nghinh Đà La, Dương Nhận yên Đau chân, nhức mắt chẳng hiền đâu Dương, Đà, Phá, Kỵ mắt đau Bởi đường gặp tầy Tham Lang Sát tinh thấp khí yếu đau Tử, Sát có bệnh hầu Sát gia Page23 Phú Q Đơn Cho Cung Tật Ach Page23 Tham Lang Tật Ách xông pha Lưng, chân có bệnh, chẳng hòa Cự Mơn mặt vết rõ ràng Tứ chi có tật xấu chàng hổ Kỵ, Hình đau mắt chẳng sai Kình, Đà, Linh, Hỏa lồi phương Mặt có vết rõ đường Lại thêm bệnh trỉ nên thường phải e Thứ chín kể đến Cung Tài Để mà thí nghiệm lời kể Vũ, Lộc, Thiên Mã gia Tử , Phủ mà gặp, phương xa nhiều tiền Tử Vi, Tả, Hữu hiền Lâm Quan Tài Bạch miền lợi danh Thái Âm mà với Vũ tinh Luận bàn phải rành rành chẳng sai Âm, Dương, Tả, Hữu giáp lai Có Đế Vượng ngồi trung Luận làm địch quốc phú phong Đồng, Cơ, Vũ Khúc, tay không làm giàu Âm, Dương tài vượng mau Nhược hãm địa, có hầu lại khơng Sát tinh đóng Tý, Ngọ cung Hoạnh tài hoạnh phát chứa chan Chủ cung phút hợp phút tan Lộc Tồn, Hóa Lộc giàu sang trăm đường Phá Quân tụ tán chẳng thường Việt, Khôi, Tả, Hữu, Khúc, Xương, Khoa, Quyền Với Hóa Lộc miền Ấy phát phúc, Tài, Điền vượng hay Liêm Trinh luận Lộc Tồn, Vũ Khúc đóng rầy Tài cung Ấy đại phát phú ông Kiếp, Không đấy, bần chẳng sai Dương, Đà, Linh, Hỏa tán tài Hỏa, Hình, Hư, Khốc lồi Page23 Phú Q Đơn Cho Cung Tài Bạch Phú Q Đơn Cho Cung Tử Tức Page23 Thứ mười Tử Tức kể bày Trước sinh nam tử, nhiều bày Nam tinh Bắc tinh gái trước sinh Sinh ngày Âm Kỵ chiếm rành cung Sinh đêm Dương Kỵ chiếm cung Âm, Dương lâm Tý vòng khắc xung Vắng diệu Tử cung Phải tìm đối chiếu luận xong Phủ, Vi, Đế Vượng, Thiên Đồng Khúc, Xương, Tả, Hữu luận năm tên Nhược gặp Sát hèn Dương, Âm, ngộ Lâm Quan đoàn Tướng, Lương, Quan Đới rõ ràng Ấy cung ba hàng thành thân Khoa, Quyền, thêm Lộc tinh trần Việt, Khôi, Thiên Mã mười phần quý nhân Mười bàn đến Thê cung Nhân thê trí phú phùng Thái Dương Âm phùng Hao Tú phương Thành hôn chẳng lọ phải đường cưới xin Dương, Đồng đa vợ mà hiền Kìa Lộc Mã điền vượng thay Âm phùng Xương, Khúc ngày Cung trăng bẻ quế xem tày lên tiên Tử, Phủ hòa hợp bách niên Đồng, Cơ trai gái kết nguyền xinh Trai tơ gái trẻ rành Âm, Dương miếu địa sớm thành nhân duyên Nhược hãm địa sau nên Vũ tinh gia Sát đơi bên khiếm hòa Tướng, Lương sớm thành gia Sát gia sắc đẹp lấy nhà trưởng nhân Khúc, Xương, Tả, Hữu tinh trần Thông minh giai lão trăm phần tốt thay Lộc Tồn muộn vợ hay Tham Lang sớm lấy người khắc xung Tham mà gặp Sát tối Phá Qn sớm khắc, lòng chuyên Liêm Trinh phải khắc ba tên Cự Môn, Thất Sát luận bàn quên Sát tinh xung khắc quen Ấy người dâm dục miền trăng hoa Khôi, Việt, gặp Lộc, Quyền, Khoa Quý nhân sánh duyên ta tốt lành Page23 Phú Q Đơn Cho Cung Phu Thê Page23 Linh Tinh, Kỵ, Hỏa, Đà, Kình Khốc, Hư, Không, Kiếp rành khắc xung Nhược Cát Tú tương phùng Cùng giúp vào vòng thiên ninh Tam phương mà gặp Sát, Hình Ly hương kết phối rành rành chẳng sai Mười hai Huynh Đệ bàn liền Triệt, Không thấy miền cung Bắt đầu đốn khắc xung Hoặc gia Địa Kiếp, Thiên Không chẳng nhiều Tướng Quân, Lộc, Mã nhiều Anh em giàu có phú nhiêu dùng Tướng Quân, Hóa Lộc tương phùng Anh em có kẻ cửa quyền Trường Sinh, Đế Vượng lâm liền Anh em có kẻ tất nhiên yên Thái Dương, Thái Âm giáp Thai Sinh đơi đối chẳng sai tí Vượng, Thai, Tuyệt, Tướng thấu vào Anh em có dị bào chẳng không Đào, Riêu, Thiên Hỷ cung Phá Qn tính xử đối xung ngồi Có chị em gái theo trai Say mê hoang thai hổ Trong Tướng, Phá, Phục Binh Ngồi Hoa Cái cung tinh Đào, Hồng Tường hoa liễu ngỏ ngóng trơng,Anh em có kẻ dâm thơng Gặp Hóa Kỵ khiếm hòa Thiên Hình thường có nhà giành Lộc, Mã buôn bán làm giàu Nhược Cự, Tướng màu thổ công Tử, Phù, Hữu, Bật tương phùng Có chị em gái lộn chồng Thiên Khơi ba kẻ Page23 Phú Q Đôn Cho Cung Huynh Đệ Page23 Thiên Việt ba kẻ em ta bày đoàn Xương, Khúc, Thái Tuế yên Có người xã trưởng khơn ngoan Tuyệt, Khơng, Khơng, Kiếp cung Hoặc gia Cát hội lai phùng Dương tinh Luận làm nghĩa dưỡng anh em Hoặc thêm Đà, Cự, Hỏa, Linh, đốn ĐỐN HẠN TỬ BIỆT: Lại xem sinh tử đoàn niên Vận cung Thái-tuế Lưu-niên cung Sát, Dương, Thương, Phục, Không, Hao (1) Hoả, Linh, Kị, Kiếp chiếu vào hạn cung (2) Ghê thay đại-tiểu trùng phùng (3) Đế tinh thụ hãm Khơng-vong mà (4) Ấy vận hạn khó qua Lại Tham, Sát, Phá, Trúc-la thoát (5) Đế, Tướng tam hợp chiếu vào Hoạ may khỏi chết cát phù Bảo cho biết trước mà lo - Page23 (1): Dương = Dương Nhận (Kình) (2): Kị = Đà La (cũng thay Hố Kị) (3): Các cách thế, Tử vi ngộ Không vong, mà hai hạn (đại hạn tiểu hạn) trùng phùng, Mệnh chết (4) Tử vi gặp sát tinh (Không Kiếp Kình Đà) Tuần Triệt (5) Sát Phá Tham thủ Hạn, gặp Trúc-la đồng cung, bên ngồi có Tử vi, Thiên tướng chiếu, gặphung sát tinh trên: đoán chết, chết số ít, có đa q tơn tinh giải cứu, "thập tử sinh" Trúc-la: số có Trúc-la, an cố định muôn thuở Dần Ngọ Tuất Tý (là cố định giống La - Võng) Sát Phá Tham Dần Ngọ Tuất Tý tức đồng cung Trúc-la, tuổi già gặp cách kị lắm, gia tinh nên cân nhắc đến lúc "vĩnh biệt" hay chưa ??? ... Cơ, Lương Khoa, Quy n, Tử , Phủ hợp Trường Sinh Tướng, Đồng, Lộc, Mã, Vũ tinh Đều cát tú cho vang danh Âm, Dương, Quy n, Lộc rành Nếu mà hãm địa thành lại hao Liêm Trinh vũ chức, quy n cao Nhược... phương âm phần Trường Sinh thập phần Gặp Quan, Phúc, Quý thần chầu Phúc, Liêm, Nội ngoại thong dong Khoa, Quy n, Xương, Khúc vốn dòng văn gia Vũ, Tham mà gặp Hóa Khoa Ấy đất phát để anh hùng Cự Mơn,... sang Khơi, Khoa phát đạt khoa tràng Khơi, Quy n trướng đường đường tốt thơng Thanh bần phải Kỵ, Không Nhược Lộc Mã phú ông tày Số ba Phúc Đức kể liền Lộc, Quy n hội ngộ miền cung Ở đời vinh hiển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phu le quy don , Phu le quy don

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay