Huyền vi phú

4 46 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 13:55

Huyền Vi Phú (Dịch) Giới thiệu Huyền Vi Phú phú ngắn, viết "Chính tơng tử vi đẩu số đại toàn", "Tử vi đẩu số toàn thư" Tuy ngắn, phú Tử vi, cần cho người nghiên cứu Tử vi có nhìn tổng qt Nhất Phú có số điều quan hệ Mệnh-Thân-Hạn, Chủ-Khách tinh phụ tinh Đây lần đầu dịch tiếng Việt, người xem góp ý Kính HUYỀN VI PHÚ (TUETVNB dịch) Hi di tiên sinh viết: đẩu số chi lệ, đại dịch chi phân bát quái Bát quái phi thoán từ bất minh, chúng tinh phi giảng minh hà thố Thị dĩ quan đẩu số giả, tái tam thẩm động tĩnh chi cơ, đệ biện tân chủ chi phân Động tĩnh hồi bất dĩ, chủ tân canh điệt vơ câu Chủ nhược vơ tình, hà tân chi hữu? Tân bất đối, hà túc thủ tai? Hi Di tiên sinh nói : Lẽ đẩu số, giống phân bát quái Dịch, Bát qi mà khơng có thốn từ không minh bạch được, chư tinh đẩu số mà khơng giảng minh dùng Xem đẩu số, phải xem thật kỹ Động Tĩnh Thứ biện luận phân chia Chủ-Khách Động – Tĩnh quay vòng khơng dứt mà chủ-khách ln phiên khơng rời Chủ mà vơ tình có khách, khách mà khơng ứng đối, gặp chủ được? Quý bỉ dương đà, thị lộc tồn chi hảo ác, nhập ngô nhật nguyệt, dã tư không kiếp chi hưng vong Sát hữu sát nhi vơ hình, sát hữu cứu Hình hữu hình nhi đan, chung thân bất khắc Hỏa tinh vượng cung vi phú luận, dương đà đắc lệnh khởi thành Quý Dương – Đà, có Lộc tồn thích tính ác nó, xem vào Nhật Nguyệt, nên nghĩ đến hưng vong Không Kiếp Sát gặp Sát mà vô hình Sát cứu, Hình gặp Hình mà đơn chung thân khơng khắc Hỏa tinh Vượng cung phải luận Phú, Dương Đà mà đắc lệnh lại thành Lưỡng lân gia vũ, thượng khả xanh trì, đồng thất mưu, tối nan phòng bị Phiến hỏa phần thiên mã, trọng dương trục lộc tồn Kiếp khơng thân thích vơ thường, quyền lộc hành tàng mỹ định Quân tử tai khôi việt, tiểu nhân dã dương linh Hung bất giai hung, cát vô cát Chủ cường tân nhược, khả bảo vô ngu, chủ nhược tân cường, nguy lập kiến Chủ tân đắc thất lưỡng tương nghi, vận hạn mệnh thân đương hỗ kiến Lưỡng lân mà uy hiếp, giữ vững, nhà mà ủ mưu khó phòng bị Nơi Hỏa đốt chết Thiên Mã, mà chuồng Dê đuổi Lộc Tồn (1), Kiếp Khơng thân thích chẳng bình thường, Quyền Lộc mà ẩn hồi phí Qn tử thay! – Khôi Việt Tiểu nhân vậy! – Dương Linh Hung khơng thể tồn hung, cát chẳng cát, Chủ cường khách nhược, chẳng cần lo nghĩ, Chủ nhược khách cường nguy liền thấy Chủ khách nhau, Vận Hạn Mệnh-Thân phải gánh (1) Nguyên văn câu : Phiến Hỏa phần Thiên Mã, Trùng Dương trục Lộc tồn - chưa hiểu nghĩa, tạm dịch Thân mệnh tối hiềm dương đà thất sát, lâm chi vị miễn vi Nhị hạn kỵ sát phá cự tham, phùng chi định nhiên tác họa Mệnh ngộ khôi xương thường đắc quý, hạn phùng tử phủ định tài đa Thân mệnh kỵ Dương Đà Thất Sát, lâm vào khó tránh tai ương Nhị hạn tối kỵ Sát Phá Cự Tham, gặp định gây họa Mênh ngộ Khơi-Xương thường quý hiển Hạn phùng Tử-Phủ nhiều tiền Phàm quan nữ nhân chi mệnh, tiên quan phu tử nhị cung, nhược trị sát tinh, định tam giá nhi tâm bất túc; phùng dương đà, đề khốc nhi lệ bất cán Nhược đoạn nam mệnh, thủy dĩ tài phúc vi chủ, tái thẩm thiên di hà, nhị hạn tương nhân, cát đồng đoạn Hạn phùng cát diệu, bình sinh động dụng hợp hài; mệnh tọa hương, cầu mưu nan toại Phàm xem mệnh nữ nhân, trước phải xem hai cung Phu-Tử, gặp sát tinh, định ba chồng chưa đủ Hoặc gặp Dương Đà, mắt khóc mà lệ chẳng rơi Nếu đoán Nam mệnh, trước phải lấy Tài Phúc làm chủ, lại xem Thiên Di Nhị hạn mà ngun nhân phải đốn có cát-hung Hạn gặp tốt, suốt đời hài hòa, Mệnh mà ngồi chỗ Hung, đời suy tính khơng thành Liêm lộc lâm thân, nữ đắc âm trinh khiết chi đức; đồng lương thủ mệnh, nam đắc dương trung chi tâm Quân tử mệnh trung, diệc hữu dương đà hỏa linh; tiểu nhân mệnh nội, khởi vô khoa quyền lộc tinh Yếu khán đắc viên thất viên, chuyên luận nhập miếu thất miếu Liêm Lộc lâm vào Thân, Nữ đức âm trinh khiết Đồng Lương thủ mệnh, Nam tâm dương trung Trong Mệnh người quân tử, có Dương Đà Hỏa Linh, Mệnh kẻ tiểu nhân khơng thể có Khoa Quyền Lộc Muốn xem Đắc viên-Thất viên, phải luận Nhập miếu-Thất miếu Nhược luận tiểu nhi, tường đồng hạn Tiểu nhi mệnh tọa hương, tam ngũ tuế tất nhiên yêu chiết, canh hữu hạn phùng ác sát, ngũ thất tuế tất chủ yêu vong Văn xương văn khúc thiên khôi tú, bất độc thi thư dã khả nhân Đa học thiểu thành, chích vi kình dương phùng kiếp sát Vi nhân hảo tụng, nhân thái tuế ngộ quan phủ Nếu luận số cho tiểu nhi, phải biết xem Đồng hạn, Tiểu nhi mệnh vào chỗ hung, dăm ba tuổi yểu chiết, thấy hạn phùng ác sát, năm bảy tuổi tất yểu vong Có Văn xương Văn Khúc Thiên Khơi, chẳng đọc sách mà nên người “Đa học thiểu thành” Kình Dương phùng Kiếp sát Người thích kiện tụng, phần lớn Thái Tuế ngộ Quan phù Mệnh chi lý vi, thục sát tinh thần chi biến hóa; sổ chi lý viễn, tế tường cách cục chi hưng suy Bắc cực gia sát, vi tăng vi đạo; dương đà ngộ ác tinh, vivi bộc Như vũ phá liêm tham, cố thâm mưu nhi quý hiển, gia dương đà khơng kiếp, phản tiểu chí dĩ cô hàn Muốn biết lẽ tinh vi Mệnh, phải thạo cách xem tinh thần biến hóa Muốn biết sâu xa Số, phải tường hưng suy cách cục Như Vũ Phá Liêm Tham, có mưu sâu mà quý hiển, thêm Dương Đà Không Kiếp, ngược lại kẻ nghĩ ngắn mà lại cô hàn Hạn phụ tinh vượng, hạn nhược nhi bất nhược; mệnh lâm cát địa, mệnh nhi bất Đoạn kiều tiệt không, đại tiểu nan hành; mão dậu nhị không, thông minh phát phúc Mệnh thân ngộ tử phủ, điệp tích kim ngân; nhị chủ phùng kiếp khơng, y thực bất túc Mưu nhi bất toại, mệnh hạn ngộ nhập kình dương; đơng tác tây thành, hạn thân tao phùng phụ bật Khoa quyền lộc củng, định vi kình trụ chi cao nhân; không kiếp dương linh, tác cửu lưu chi thuật sĩ Tình hồi thư sướng, xương khúc mệnh thân; quỷ trá phù hư, dương đà hãm địa Thiên ki thiên lương kình dương hội, tảo hữu hình nhi vãn kiến cô; tham lang vũ khúc liêm trinh phùng, thiểu thụ bần nhi hậu hưởng phúc Phụ tinh nhập hạn mà vượng, hạn nhược mà thành khơng nhược Mệnh lâm cát địa, mệnh mà lại chẳng Chặt cầu Triệt Không, lớn bé khó qua, Nhị Khơng Mão Dậu, thơng minh mà phát phúc Mệnh thân ngộ Tử Phủ, chồng chất bạc vàng Nhị chủ mà gặp Kiếp Không, ăn mặc không đủ Mưu mà không toại mệnh - hạn có Kình Dương ngộ-nhập, làm hai Thân – Hạn có Phụ Bật tao-phùng Khoa Quyền Cộc củng chiếu, định kẻ trụ cột cao nhân Không Kiếp Dương Linh, định kẻ cửu lưu thuật sĩ Ơm tình thư thái, Xương Khúc Mệnh Thân Dối trá hư huyền, Dương Đà hãm địa Thiên Cơ Thiên Lương Kình dương hội, sớm gặp tội, mà muộn độc Tham Lang Vũ Khúc Liêm trinh phùng, nhỏ chịu nghèo, mà sau hưởng phúc Thử giai đẩu số chi áo quyết, tập giả tường chi Đây sâu xa đẩu số, người học nên biết ... ngộ Quan phù Mệnh chi lý vi, thục sát tinh thần chi biến hóa; sổ chi lý vi n, tế tường cách cục chi hưng suy Bắc cực gia sát, vi tăng vi đạo; dương đà ngộ ác tinh, vi nô vi bộc Như vũ phá liêm... trung, diệc hữu dương đà hỏa linh; tiểu nhân mệnh nội, khởi vô khoa quyền lộc tinh Yếu khán đắc vi n thất vi n, chuyên luận nhập miếu thất miếu Liêm Lộc lâm vào Thân, Nữ đức âm trinh khiết Đồng Lương... quân tử, có Dương Đà Hỏa Linh, Mệnh kẻ tiểu nhân khơng thể có Khoa Quyền Lộc Muốn xem Đắc vi n-Thất vi n, phải luận Nhập miếu-Thất miếu Nhược luận tiểu nhi, tường đồng hạn Tiểu nhi mệnh tọa hương,
- Xem thêm -

Xem thêm: Huyền vi phú , Huyền vi phú

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay