Đấu sổ cốt tùy phú chú giải

21 30 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 13:55

Đấu sổ cốt tùy phú giải Thái Cực tinh diệu, nãi quần túc chúng tinh chi chủ, Thiên môn vận hạn, tức phù Thân trợ Mệnh chi nguyên, Thiên tắc vận dụng vô thường, nhân tắc Mệnh hữu cách cục Tiên minh cách cục, thứ khán chúng tinh Hoặc hữu đồng niên đồng nguyệt đồng nhật đồng nhi sinh, tắc hữu bần tiện phú quý thọ yểu chi dị Hoặc ác hạn, tích bách vạn chi kim ngân Hoặc vượng hương, tao liên niên chi khốn khổ Họa phúc bất khả đồ nhi duy, cát bất khả lệ nhi đoạn Yếu tri chi vinh khô, định khán ngũ hành chi cung vị Lập Mệnh khả tri quý tiện, an Thân tiện hiểu Vinh giả phú quý dã, khô giả bần tiện dã, nhân sinh Mệnh chi trung nhi kiến chi dã, thử tinh cát tá tinh cát vận hạn cát, tắc sinh an nhiên Vận hạn nhi lưu niên ngộ Sát Kiếp, định tai hối nhi ngôn Ngũ hành tức Mộc Hỏa Thổ Kim Thủy dã, Dần Thân Tị Hợi tắc vi tứ Sinh, Tý Ngọ Mão Dậu tắc vi tứ Bại, Thìn Tuất Sửu Mùi tắc vi tứ Mộ, tứ Sinh Lâm quan Đế vượng tắc vi phú quý, ngộ Suy Bại Tử Mộ Tuyệt tắc vi bần tiện, Mộ khố Thai Dưỡng tắc vi dong thường Lập Mệnh ngũ hành Sinh Vượng chi cung tắc phú, Tử Tuyệt chi cung tắc bần, an Thân Sinh Vượng chi cung tắc quý, Tử Tuyệt chi cung tắc tiện, thử diệc thừa thượng văn nhi ngôn chi Đệ tiên khán Phúc đức, tái tam tế khảo Thiên di, phân đôi cung chi Thể Dụng, định tam hợp chi nguyên lưu Mệnh vơ diệu, yểu chiết bần Cát hữu tinh, mỹ ngọc hà điểm Ký đắc nguyên kiên cố, tu tri hợp cục tương sinh, kiên cố tắc phú quý duyên thọ, tương sinh tắc tài quan chiêu trứ 1) Mệnh hảo Thân hảo Hạn hảo đáo lão vinh xương Mệnh suy Thân suy Hạn suy chung thân khất Giả Thân Mệnh tọa Trường sinh Đế vượng chi hương, cung hựu đắc cát tinh miếu vượng, cập đại tiểu hạn tương ngộ tương sinh cát, ngộ cát tinh tắc mưu vi vô bất thuận toại Giả Thân Mệnh cư Tử Tuyệt chi hương, cung bất Kiến cát hóa Canh hội Dương Đà Giáp Hỏa Linh Không Kiếp chư bàn ác diệu, nhi vận hạn hựu vô cát tinh tiếp ứng, định chủ bần tiện chi Mệnh dã 2) Giáp Quý giáp Lộc thiểu nhân tri Giáp Quyền giáp Khoa sở nghi Giả Bính Đinh Nhâm Quý sinh nhân Thìn Tuất an Mệnh, Khơi Việt gia Giáp, Canh ngộ Tử vi Thiên phủ Nhật Nguyệt Quyền Lộc Tả Hữu Xương Khúc Giáp Thân Giáp Mệnh thị vi Giáp quý, phú quý tất hĩ Như Giáp sinh nhân Thân Mệnh Sửu Mão nhi Dần Lộc cư trung, thị vi sinh thành chi Lộc, vưu vi thượng cách Kỳ dư giả nhược Giáp Dần Ất Mão Canh Thân Tân Dậu tứ vị câu đồng thử cách Như Giáp sinh nhân an Mệnh Tý Liêm trinh Hóa Lộc cư Hợi, Phá quân Hóa Quyền cư Sửu, thị Khoa Quyền Lộc Giáp Mệnh, định chủ phú quý, dư thử 3) Giáp Nhật Giáp Nguyệt thùy ngộ Giáp Xương giáp Khúc chủ quý Giả Thái Dương Thái âm Thân Mệnh tiền hậu nhị cung Giáp Mệnh, bất phùng Không Kiếp Dương Linh, kỳ quý tất hĩ Như Xương Khúc Giáp Mệnh diệc chi 4) Giáp Không giáp Kiếp chủ bần tiện Giáp Dương giáp Đà vi khất Giả Mệnh Hóa kỵ ngộ Thiên Khơng Địa Kiếp Dương Đà đẳng sát Giáp Thân Mệnh giả, cập Liêm Phá Vũ đẳng tinh trị chi định chủ cô hàn hạ cách, bất bần tức yểu Hựu Mệnh Hóa kỵ kiêm Dương Đà Hỏa Linh lai Giáp giả, diệc vi hạ cách, Lộc sinh vượng, Giáp Dương Đà bất vi hạ cách Hựu Dương Đà Không Kiếp bất Tịnh lâm cập tam phương ngộ Quyền Lộc giả, diệc bất Giáp bại luận, đãn phùng sát vận hữu tai 5) Liêm trinh Thất sát phản vi tích phú chi nhân Thiên lương Thái âm khước tác phiêu bồng chi khách Liêm trinh chúc Hỏa Thất sát chúc Kim, thị Hỏa chế Kim vi Quyền, Liêm cư Mùi sát cư Ngọ, Thân Mệnh ngộ chi kỳ cách dã, phản vi tích phú, hãm địa Hóa kỵ hạ cách Thái âm cư Mão Thìn Tị Ngọ câu vi hãm địa, Hợi Tị nhị cung ngộ Thiên lương tọa vu Thân Mệnh định chủ cô hàn, bất nhiên phiêu đãng tha hương, đam luyến tửu sắc đồ nhĩ, hựu vân lương bất hãm diệc bất tác đôn hậu chi nhân 6) Liêm trinh chủ hạ tiện cô hàn Thái âm chủ sinh khoái lạc Giả Thân Mệnh Tị Hợi ngộ Liêm trinh nãi vi hãm địa, tam phương tiền hậu nhị cung hựu vô cát tinh củng Giáp, định vi bần tiện Hựu Thân Mệnh tự vị chí tý cung ngộ Thái âm tất chủ phú quý, cát đa phú quý bất tiểu, cát thiểu diệc chủ đao bút công danh 7) Tiên bần hậu phú tu hoàn Mệnh trị Vũ Tham Tiên phú hậu bần chích vi vận phùng Kiếp Sát Giả Mệnh lập Sửu vị nhị tinh đồng cung, Vũ khúc chi Kim khắc Tham lang chi mộc tắc mộc phùng chế hóa vi hữu dụng, cố tiên bần nhi hậu phương phú, hựu đắc tam phương hữu Xương Khúc Tả Hữu đẳng tinh củng chiếu chủ quý, hạn phùng Khoa Quyền Lộc tắc quý hiển chí hĩ Như Thân Mệnh cung hữu nhị diệu xuất mơn diệc ngộ cát, hạn chế trung niên hành tuyệt địa, kiêm ngộ Kiếp Không Hao Sát đẳng hung, tắc Thân Mệnh tinh vô lực cố hậu bần dã 8) Xuất vinh hoa Quyền Lộc thủ Tài Quan chi vị Sinh lai bần tiện Kiếp Không lâm Tài Phúc chi hương Quyền Lộc thủ Tài bạch Phúc đức nhập miếu cát đa định chủ vinh hoa, Thân Mệnh trị chi diệc nhiên Kiếp Không Tài bạch Phúc đức nhị cung đa chủ nhân bần tiện, Thân Mệnh trị chi diệc nhiên 9) Văn khúc Vũ khúc vi nhân đa học đa Tả phụ Hữu bật bình tính khắc khoan khắc hậu Giả Thìn Tuất Tị Hợi Mão Dậu an Mệnh ngộ Vũ khúc nhị tinh thị dã, hữu Xương Khúc tọa Mệnh vị cung Kiến Dương Đà đẳng sát giả tai ương, cố khán pháp yếu hoạt linh Như Tả Hữu nhị tinh tọa Mệnh, bất câu tinh đa tinh thiểu diệc chủ khoan hậu giả 10) Thiên phủ Thiên tướng nãi vi y lộc chi thần, vi sĩ vi quan định chủ hanh thông chi triệu Giả Sửu an Mệnh Tị Dậu Phủ Tướng lai triều, Mùi cung an Mệnh Hợi Mão phủ tương lai triêu thị dã, Giáp sinh nhân vô sát y thử đoạn, gia sát bất thị 11) Miêu nhi bất tú Khoa danh hãm vu hương Phát bất chủ tài Lộc chủ triền vu nhược địa Giả Khoa lâm Không Kiếp Dương Đà chi trung thị dã, hựu Thái Dương Tuất, Thái âm Mão cát hóa Khoa Quyền Lộc diệc bất vi mỹ Giả Hóa Lộc hãm vu Kiếp Khơng thị dã, hựu Tý Ngọ Thân Dậu cung hóa Quyền Lộc vơ dụng diệc chủ cô bần 12) Thất sát triển đầu tước lộc vinh xương Tử Phủ đồng cung chung thân phúc hậu Giả Dần Thân Tý Ngọ tứ cung an Mệnh Thất sát trị chi thị dã, diệc yếu Tả Hữu Khôi Việt Xương Khúc tọa chiếu củng hợp y thử đoạn, ngộ cát hạn vưu mỹ, gia sát bất thị Giả Dần Thân nhị cung an Mệnh trị Tử vi Thiên phủ đồng cư Mệnh cung, tam phương Tả Hữu Khôi Việt củng chiếu tất chủ phú quý chung thân phúc hậu, Giáp sinh nhân hóa cát cực mỹ 13) Tử vi cư Ngọ vơ sát thấu vị chí tam cơng Thiên phủ lâm Tuất hữu tinh phù yêu kim y tử Giả Giáp Đinh Kỷ sinh nhân, an Mệnh Ngọ cung trị chi nhập cách chủ đại quý, kỳ dư cung diệc chủ phú túc tiểu quý Giả Giáp Kỷ sinh nhân an Mệnh Tuất cung trị chi, y thử đoạn, gia sát bất thị, yếu hữu Khôi Việt Tả Hữu Lộc Quyền chủ đại phú quý, vô thử cát tinh diệc bình thường 14) Khoa Quyền Lộc củng danh dự chiêu chương Vũ khúc miếu viên uy danh hách dịch Tử vi tam hóa cát tinh, Thân Mệnh tọa thủ hóa, Tài bạch Quan lộc nhị hóa lai hợp, thị tam hợp thủ chiếu, vị chi Khoa Quyền Lộc củng thị dã, gia cát tinh vị chí tam cơng Giả Thìn Tuất nhị cung an Mệnh trị chi thượng cách, Sửu Mùi an Mệnh thứ chi, nghi Kiến Tả Hữu Xương Khúc cát tinh tắc y thử đoạn 15) Khoa minh Lộc ám vị liệt tam thai Nhật Nguyệt đồng lâm quan cư hầu bá Giả Giáp sinh nhân an Mệnh Hợi cung, trị Khoa tinh thủ Mệnh cung, hựu Thiên Lộc cư Dần, tắc Dần Hợi hợp, cố viết Khoa minh Lộc ám Giả Mệnh an Sửu cung Nhật Nguyệt vị, Mệnh an Mùi cung Nhật Nguyệt Sửu Mùi chi đồng lâm thị dã, vân Nhật Nguyệt đồng lâm luận đối cung, Bính Tân nhân ngộ phúc hưng long 16) Cự Cơ đồng cung công khanh chi vị Tham Linh tịnh thủ tướng tướng chi danh Giả Tân Ất sinh nhân an Mệnh Mão cung, nhị tinh thủ Mệnh Canh ngộ Xương Khúc Tả Hữu thượng cách, Bính sinh nhân thứ chi, Đinh sinh nhân diệc chủ bình thường, kỳ dư cung phân bất thử luận Như Thìn Tuất Sửu Mùi tứ cung an Mệnh trị chi, thị vi nhập miếu y thử đoạn, gia cát Tý Thìn nhị cung tọa thủ vưu giai, Mậu Kỷ sinh nhân hợp cách 17) Thiên khôi Thiên việt văn chương Thiên Lộc Thiên mã kinh nhân giáp đệ Giả Thân Mệnh tọa Khôi đối cung Thiên Việt, Thân Mệnh tọa Việt đối cung Thiên Khôi, thị vị tọa quý hướng quý, Canh hội cát hóa kỳ quý tất nhiên hĩ Giả Dần Thân Tị hHợi tứ cung an Mệnh trị Thiên Lộc Thiên mã tọa thủ, Mệnh cung Canh tam hợp cát thủ chiếu y thử đoạn, gia sát bất thị 18) Tả phụ Văn xương hội cát tinh tôn cư bát tọa Tham lang Hỏa tinh cư miếu vượng danh trấn chư bang Giả thử nhị tinh tọa thủ Thân Mệnh, Canh tam phương cát củng y thử đoạn, gia Sát Kiếp Không bất hợp thử cách Giả Thìn Tuất Sửu Mùi tứ cung an Mệnh, trị thử thượng cách, tam phương cát hóa củng chiếu vưu mỹ, Mão cung an Mệnh vô sát thứ chi, Dương Đà Không Kiếp bất thị 19) Cự Nhật đồng cung quan phong tam đại Tử Phủ triều viên thực lộc vạn chung Dần cung an Mệnh trị thử, vô Kiếp Không tứ sát thượng cách, Thân cung thứ chi, Tị Hợi bất vi mỹ, Tị cung hữu Nhật thủ Mệnh viên, Hợi hữu Cự giả thượng cách, Tị hữu Cự thủ Mệnh, Hợi hữu Nhật giả bất vi mỹ hạ cách, Thân hữu Nhật thủ Mệnh, Dần Cự lai triêu giả diệc thượng cách, Dần hữu Nhật thủ Mệnh Thân hữu Cự lai triêu giả bình thường chi nhân Như Dần cung an Mệnh Ngọ Tuất cung Tử Phủ lai triều, Thân cung an Mệnh Tý Thìn nhị cung hữu Tử Phủ lai triều, thị vi nhân quân phóng thần chi tượng kỳ cách dã Canh ngộ lưu Lộc tuần phùng tất nhiên vị chí cơng khanh, Thất sát Dần Thân tọa Mệnh giả diệc vi thượng cách, Hóa kỵ gia sát bình thường chi luận 20) Khoa Quyền đối củng dược tam cấp vu vũ môn Nhật Nguyệt tịnh minh tá cửu trọng vu Nghiêu điện Thiên di Tài bạch Quan lộc tam phương củng thị dã, Mệnh cung hữu Hóa Khoa Quyền Lộc tam phương thủ chiếu, vô sát diệc nhiên Sửu cung an Mệnh, Nhật Tị Nguyệt Dậu lai triêu vi Tịnh minh, Tân Ất sinh nhân hợp cách, Bính sinh nhân chủ quý, Đinh sinh nhân chủ phú, gia tứ sát Khơng Kiếp Kỵ bình thường 21) Phủ Tướng đồng lai hội Mệnh cung toàn gia thực lộc Tam hợp minh châu sinh vượng địa ổn thiềm cung Tam hợp chiếu lâm Canh ngộ cung cát đa, Thân Mệnh vô bại thị vi Phủ Tướng triều viên chi cách, phú quý tất hĩ, vân Phủ Tương miếu viên cách tối lương, xuất sĩ vi quan đại cát xương Như Mùi cung an Mệnh, Nhật Mão cung, Nguyệt Hợi cung lai triêu, vi minh châu xuất hải, định chủ tài quan song mỹ, Thìn cung Nhật thủ Mệnh, Tuất cung Nguyệt đối chiếu, Nguyệt thủ Mệnh Thìn cung Nhật đối chiếu, tất chủ cực quý 22) Thất sát Phá quân nghi xuất ngoại Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân Thử nhị tinh hội Thân Mệnh vu hãm địa, chủ chư bàn thủ nghệ tinh, xuất ngoại khả dã, Sát Dần Thân Phá Tị Hợi luận Thử tứ tinh tất Thân Mệnh tam hợp Khúc toàn phương chuẩn đao bút cơng danh khả tựu, gia sát Hóa kỵ hạ cách, vân Dần Thân hội Đồng Lương Cơ Nguyệt, tất định tác lại nhân, nhược vô tứ tinh tam giả nan thành 23) Tử Phủ Nhật Nguyệt cư vượng địa đốn định cơng hầu khí Nhật Nguyệt Khoa Lộc Sửu cung trung định thị phương bá công Tý Ngọ cung Tử, Tuất cung Phủ, Nhật Mão Thìn cung, Nguyệt Dậu Tuất Hợi, hựu Hóa Lộc Khoa Quyền tọa Thân Mệnh thị dã, gia sát Kiếp Không Kỵ bất thị, thử chung mỹ Ngọc hoàn điếm Sửu Mùi an Mệnh Nhật Nguyệt Hóa Khoa Lộc tọa thủ thị dã, vơ cát hóa Nhật Nguyệt đồng cung bất vi mỹ dã, bí vân Nhật Nguyệt Sửu Mùi Mệnh trung phùng, tam phương vơ cát phúc nan sinh, nhược hồn cát hóa phương vi mỹ, phương diện uy quyền phúc lộc tăng 24) Thiên lương Thiên mã hãm phiêu đãng vô nghi Liêm trinh sát bất gia danh viễn bá Tị Hợi Thân cung an Mệnh trị Thiên lương thất hãm, nhi Thiên mã hựu đồng cung, hựu hãm vu Hỏa La Không Kiếp y thử nhi đoạn Sát vị tứ sát dã, Mão cung an Mệnh trị chi chủ quý, diệc nghi tam hợp cát củng thị dã, gia sát bình thường vị Thân nhị cung tọa Mệnh vô sát diệc cát 25) Nhật chiếu lôi môn phú quý vinh hoa Nguyệt lãng Thiên môn tiến tước phong hầu Mão cung an Mệnh Thái Dương tọa thủ, Canh tam phương Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt thủ chiếu, phú quý bất tiểu, Giáp ất Canh Tân sinh nhân hợp cách, gia hình kỵ tứ sát diệc chủ ôn bão Hợi cung an Mệnh Thái âm tọa thủ, Canh tam phương cát củng chủ đại phú q vơ cát diệc chủ tạp chức cơng danh, Bính Đinh sinh nhân chủ quý, Nhâm quý sinh nhân chủ phú 26) Dần phùng Phủ Tướng vị đăng phẩm chi vinh Mộ phùng Tả Hữu tôn cư bát tọa chi quý Dần cung an Mệnh Phủ Ngọ Tướng Tuất lai triêu, Giáp sinh nhân ngộ chi thị dã, gia sát bất thị, Dậu cung an Mệnh Phủ Sửu Tướng Tị lai triêu diệc quý Thìn Tuất Sửu Mùi an Mệnh, nhị tinh tọa thủ thị dã, Thiên di Quan lộc Tài bạch tam cung ngộ chi diệc chủ chung thân phúc thọ 27) Lương cư Ngọ vị quan tư hiển Khúc ngộ Lương tinh vị chí thai cương Ngọ cung an Mệnh Thiên lương tọa thủ thị dã, Đinh sinh nhân thượng cách, Kỷ sinh nhân thứ chi, quý sinh nhân chủ phú diệc thứ chi Ngọ cung an Mệnh nhị tinh đồng cung tọa thủ thượng cách, Dần cung thứ chi, Lương Ngọ Khúc Tý củng trùng giả diệc quan chí nhị tam phẩm 28) Khoa Lộc tuần phùng Chu Bột hân nhiên nhập tướng Văn tinh ám củng Cổ Nghị duẫn hĩ đăng khoa Mệnh cung hữu cát tọa thủ, tam phương hóa cát củng trùng, Mệnh tiền tam vị ngộ Khoa Quyền Lộc giai chủ phú quý Như Mệnh cung hữu cát, Thiên di Quan lộc Tài bạch tam phương hữu Xương Khúc Khoa tinh triêu củng giả thị dã 29) Kình dương Hỏa tinh uy quyền xuất chúng Tham Vũ đồng hành uy trấn biên di Thìn Tuất Sửu Mùi tứ mộ an Mệnh, ngộ Dương Hỏa nhị tinh nhập miếu, chủ văn vũ song toàn binh quyền vạn lý, Tham lang Vũ khúc ngộ Hỏa vượng địa diệc đồng đoạn 30) Lý Quảng bất phong Kình dương phùng vu Lực sĩ Nhan Hồi yểu chiết Văn xương hãm vu Thiên thương Nhị tinh thủ Mệnh túng cát đa bình thường chi Mệnh, gia sát tối hung, nữ Mệnh Như Sửu sinh nhân an Mệnh Dần cung, kỳ Văn xương hãm vu vị cung Thiên thương, lưu niên hựu ngộ Thất sát cập Dương Đà điệt tinh chi hạn y thử đoạn 31) Trọng Do uy mãnh Liêm trinh nhập miếu ngộ Tướng quân, Tử Vũ tài Cự tú đồng lương trùng thả hợp Lập Mệnh Thân cung thử nhị tinh tọa thủ thị dã, dư thử Lập Mệnh Thân cung tử hữu đồng Dần hữu Cự thần hữu lương, hựu Khoa Quyền Lộc Tả Hữu củng trùng hợp thử cách thị dã 32) Dần Thân tối hỉ Đồng Lương hội Thìn Tuất ứng hiềm hãm Cự mơn Dần cung an Mệnh trị đồng lương hóa cát, Giáp Canh cập Thân sinh nhân phú quý, hựu Thân cung an Mệnh trị đồng lương hóa cát, Giáp Canh cập Dần sinh nhân phú quý Thìn Tuất nhị cung an Mệnh trị Cự môn thất hãm, chủ nhân tác điên đảo, gia sát chủ thần thiệt chi phi hình thương bất miễn, cánh ngộ ác hạn vưu 33) Lộc đáo Mã đáo kỵ Thái tuế chi hợp Kiếp Không Vận suy hạn suy hỉ Tử vi chi giải ách Như Lộc Mã lâm bại tuyệt Không vong chi địa, nhi Thái tuế lưu niên hội hợp Thiên không Địa kiếp, chủ bác tạp tai hối phát bất trụ tài chi luận Như đại tiểu nhị hạn bất phùng cát diệu, nhi Thân Mệnh hữu Tử vi thủ chiếu, tắc hạn diệc chủ bình ổn, dĩ Thân Mệnh hữu chủ cố dã 34) Cô bần đa hữu thọ, phú quý tức yểu vong Như Mệnh chủ tinh nhược cập tài quan tử tức hãm địa, diệc nghi giảm lộc duyên thọ thị dã, hựu Thái tuế tọa Mệnh chủ tinh hựu nhược, tài quan Thiên di đa hóa cát, hựu hành cát hạn định chủ hoành phát bất cửu, cập thập niên nhị thập niên, vận tức yểu vong dã 35) Điếu khách Tang môn Lục Châu hữu đọa lâu chi ách Quan phù Thái tuế Công Dã hữu luy tiết chi ưu Đại tiểu nhị hạn ngộ tiền hữu Tang môn hậu hữu Điếu khách, cập Thái tuế phùng tinh tất tao kinh hiểm thị dã, thử dĩ lưu niên thần sát luận Thân Mệnh cung nhị tinh tọa thủ, cập nhị hạn hựu ngộ Quan phù đẳng sát, cố hữu thử Công dã trường Khổng tử đệ tử hiền nhân dã, Khổng tử viết công trung trường luy tiết chi trung diệc phi kỳ tội, dĩ kỳ tử thê, chi luy tiết kim chi hắc tác dã 36) Hạn chí Thiên la Địa võng Khuất Nguyên nịch thủy nhi thân vong Vận ngộ Địa kiếp Thiên không Nguyễn Tịch hữu bần chi khổ Nhị hạn hành chí Thìn Tuất nhị cung phùng Vũ khúc Tham lang, Canh hữu Thái tuế Tang môn Điếu khách Bạch hổ cập Kiếp sát Không vong tứ sát, phùng trùng chiếu kỳ hạn tối hung, cố hữu thử dã Nhị hạn thập nhị cung trung đãn ngộ Không Kiếp nhị tinh, cát đa diệc tài lai tài khứ, kiến lưu niên sát diệu tinh, định chủ bần khốn 37) Văn xương Văn khúc hội Liêm trinh táng mệnh yểu niên Mệnh Không hạn Không vô cát thấu công danh thặng đặng Tị Hợi nhị cung an Mệnh trị chi dã, Tân sinh nhân tối kỵ, nhược Vũ khúc Thiên tướng tài ấn chi tinh trị chi, phản vi đắc quyền chủ quý Như Mệnh hạn phùng Không gia sát kỳ công danh tất bất tựu, hữu tinh cát hóa phùng Khơng Kiếp Mệnh hạn diệc chủ đăng hỏa tân cần bất đắc thượng đạt 38) Sinh phùng Thiên Không bán thiên chiết sí Mệnh trung ngộ Kiếp kháp lãng lý hành thuyền Mệnh cung trị Thiên Không tọa thủ tác bình thường chi luận, vưu khủng trung niên điệt bác, thảng hoành phát tất chủ hưng vong, Mệnh Hợi, tử sinh nhân, Mệnh Tị, Ngọ sinh nhân thị dã Mệnh cung ngộ địa Kiếp tọa thủ tác bình thường luận, diệc bất trụ tài, nhược gia Sát Kỵ vưu 39) Hạng Vũ anh hùng hạn chí Thiên khơng nhi tang quốc Thạch Sùng hào phú hạn hành Địa kiếp dĩ vong gia Đại tiểu nhị hạn câu phùng thị dã Đại tiểu nhị hạn lâm vu giáp hãm chi địa, canh ngộ lưu niên đẳng sát tất hĩ 40) Lữ hậu chuyên quyền lưỡng trọng Thiên Lộc Thiên Mã Dương phi hảo sắc tam hợp Văn khúc Văn xương Lộc tồn phùng hóa Lộc cập Thiên mã đồng cung thị dã Mệnh cung cập tài quan Thiên di Xương Khúc hợp chiếu, Canh hội Thái âm Thiên tất chủ dâm dật 41) Thiên lương ngộ Mã nữ Mệnh tiện nhi thả dâm Xương Khúc giáp Trì nam Mệnh quý nhi thả hiển Như Dần Thân Tị Hợi tứ cung an Mệnh ngộ Thiên mã tọa thủ, nhi tam phương ngộ Thiên lương hợp chiếu thị dã Thái Dương vi Đan trì, Thái âm vi Quế trì, Thái Dương Thái âm Sửu vị an Mệnh, nhi tiền hậu hữu Tả Hữu Xương Khúc lai Giáp thị dã 42) Cực cư Mão Dậu đa vi thoát tục tăng nhân Trinh cư Mão Dậu định thị công tư lại bối Tử vi vi Bắc Cực, tọa thủ Mệnh cung gia sát định chủ tăng đạo, vô sát gia Tả Hữu Khôi Việt chủ quý Mão Dậu an Mệnh Liêm trinh tọa thủ, gia sát tất tác công môn tư lại bộc dịch chi đồ 43) Tả Phủ đồng cung tôn cư vạn thừa Liêm trinh Thất sát lưu đãng thiên nhai Thìn Tuất nhị cung an Mệnh trị thử nhị tinh tọa thủ, Canh hội tam phương cát hóa củng trùng, tất cư Cực phẩm chi quý Tị Hợi nhị cung an Mệnh trị thử nhị tinh, Canh gia sát Hóa kỵ phùng Không Kiếp, lưu đãng Thiên nhai bất đắc thủ gia, quân thương ngoại gian Tân 44) Đặng Thông ngạ tử vận phùng đại hao chi hương, Phu tử tuyệt lương hạn đáo Thiên thương chi nội Mệnh an Tý cung nhị hạn hành chí giáp hạn chi địa, đại hao phùng chi canh hội ác diệu thị dã 45) Linh Xương La Vũ hạn chí đầu hà Cự Hỏa Kình dương chung thân ải tử Thử tứ tinh giao hội Thìn Tuất nhị cung, Tân Nhâm Tị sinh nhân nhị hạn hành chí Thìn Tuất định tao thủy ách, hựu gia ác sát tất tử vu ngoại đạo, tứ tinh Thìn Tuất tọa Mệnh diệc nhiên Thử tam tinh tọa thủ Thân Mệnh đại tiểu nhị hạn, hựu phùng ác sát y thử đoạn 46) Mệnh lý phùng Không bất phiêu lưu tức chủ tật khổ Mã đầu đái kiếm phi yêu chiết tắc chủ hình thương Như Mệnh cung bất Kiến tinh đan trị Thiên không tọa thủ, Canh tam hợp gia sát hóa kỵ y thử đoạn, gia cát tinh diệc bất chí dã Kình dương Ngọ cung thủ Mệnh, Mão thứ chi, Dậu hựu thứ chi, vi Dương nhận lạc hãm địa thị dã, Dần Thân Tị Hợi tứ cung Đà la thủ Mệnh diệc nhiên, Thìn Tuất Sửu Mùi bất kỵ chi 47) Tý Ngọ Phá quân gia quan tiến lộc Xương Tham cư Mệnh phấn cốt toái thi Tử Ngọ nhị cung an Mệnh trị Phá quân tọa thủ, gia cát tất nhiên vị chí tam công Như Tị Hợi nhị cung an Mệnh trị thử nhị tinh tọa thủ, gia sát Hóa kỵ yểu vong, Quan lộc cung ngộ chi diệc thị 48) Triển đấu Ngưỡng đấu tước lộc vinh xương Văn quế Văn hoa cửu trọng quý hiển Thất sát thủ Mệnh vượng cung thị dã, Tý Ngọ Dần Thân vi triêu đấu, tam phương vi ngưỡng đấu, nhập cách giả phú quý, nhược Thiên di Quan lộc nhị cung bất thử luận Văn xương vi Văn quế, Văn khúc vi Văn hoa, Sửu Mùi an Mệnh trị chi, Canh ngộ hóa cát cập tam hợp cát tinh củng giáp thị dã, vơ cát hóa Xương Khúc vơ dụng xử hĩ 49) Đan trì Quế trì tảo toại vân chi chí Hợp Lộc củng Lộc định vi cự phách chi thần Đan trì vị Nhật cư Mão thần Tị, quế trì vị Nguyệt nhập Dậu Tuất Hợi, thử lục cung Thân Mệnh trị chi dã, diệc nghi Kiến Xương Khúc Khơi Việt Lộc tồn hóa Lộc Tài Quan nhị cung hợp Mệnh, Mệnh tọa Lộc nhi Thiên di hữu Lộc củng giai chủ phú quý, vân hợp Lộc củng Lộc đôi kim ngọc, tước vị cao thiên y tử bào 50) Âm Dương hội Xương Khúc xuất vinh hoa Phụ Bật ngộ Tài Quan y phi trứ tử Như Mệnh tọa âm Dương tài quan nhị cung Xương Khúc lai hội, Mệnh tọa Xương Khúc tài quan nhị cung Nhật Nguyệt lai hội, Canh ngộ Khôi Việt cát tinh phú q tất hĩ Như Mệnh Thân hữu tinh hóa cát, ngộ tam phương Tài bạch Quan lộc hữu Phụ Bật lai triêu thị dã 51) Cự Lương tương hội Liêm trinh tinh, hợp Lộc uyên ương vinh Cự Lương Liêm Tham tứ tinh Thân Mệnh tam hợp tương phùng miếu địa tinh cát, hựu Lộc tồn hóa Lộc cư phu thê cung hữu Lộc lai hợp diệc chủ phú quý 52) Vũ khúc nhàn cung đa thủ nghệ Tham lang hãm địa tác đồ nhân Vũ khúc Tị Hợi cung thủ Mệnh gia sát giả, thủ nghệ an Thân, Tham lang Tị Hợi thủ Mệnh, gia sát giả tất tác đồ ngưu tể mã chi nhân, Tham trinh Tị Hợi gia sát hóa kỵ giả yêu thọ 53) Thiên Lộc triều viên thân vinh quý hiển Khôi tinh lâm Mệnh vị liệt tam thai Như Giáp sinh nhân an Mệnh Dần cung, Giáp Lộc đáo Dần thủ Mệnh diệc tác Lộc triêu viên cách, hựu Canh Thân, ất Mão, Tân Dậu, thử tứ vị Lộc thủ Mệnh cung câu y thử đoạn, gia sát hóa kỵ bình thường, kỳ dư Bính Mậu Đinh Kỷ Nhâm quý sinh nhân Tị Hợi tử Ngọ tứ cung bất vi Lộc triêu viên dã Như Ngọ cung an Mệnh Tử vi tọa thủ, ngộ Văn xương Khôi Việt đồng cung Nhâm sinh nhân kỳ cách 54) Vũ khúc cư kiền Tuất Hợi thượng, tối phạ Thái âm phùng Tham lang Vũ khúc Tuất Hợi thủ Mệnh, tam phương kiến Thái âm Tham lang Hóa kỵ gia sát bất vi mỹ hảo dã, định chủ thiếu niên bất lợi hữu Tham Hỏa trùng phá chủ quý giả, Giáp Kỷ Nhâm nhân hợp cách 55) Hóa lộc hồn vi hảo, hưu hướng mộ trung tàng Như Vũ khúc Thái âm Tham lang Hóa lộc thủ chiếu Mệnh cung, cánh gia cát diệu diệc phú q, đãn Thìn Tuất Sửu Mùi tứ cung hóa cát vơ dụng Thìn Tuất Sửu Mùi vi tứ mộ chi thần 56) Tý Ngọ Cự môn thạch trung ẩn ngọc Minh Lộc ám Lộc cẩm thượng thiêm hoa Tý Ngọ nhị cung an Mệnh trị Cự môn tọa thủ, Canh đắc Dần Tuất Thân Thìn Khoa Quyền hợp chiếu phú q tất hĩ, bí vân Cự mơn Tý Ngọ Khoa Quyền chiếu, quan tư khanh hiển chí tam cơng Như Giáp sinh nhân lập Mệnh Hợi cung đắc Hóa lộc tọa thủ, hựu đắc Dần Lộc lai hợp, Dần Hợi hợp chi vị dã, tiền Khoa minh Lộc ám đồng đoạn chi 57) Tử vi Thìn Tuất ngộ Phá quân, phú nhi bất quý hữu hư danh Thìn Tuất nhị cung an Mệnh, ngộ Tử vi Phá quân thực vi hãm địa, tất nhiên bất quý, túng sử phát tài diệc vô thực thụ chi Mệnh dã 58) Xương Khúc Phá quân phùng hình khắc đa lao lục Tham Vũ mộ trung cư tam thập tài phát phúc Như Mão Dậu Thìn Tuất Phá quân thủ Mệnh, đắc Văn xương Văn khúc diệc phi tồn cát, gia sát Hóa kỵ canh bất túc vi quý dã Như Thìn Tuất Sửu vị tứ mộ đắc nhị tinh thủ Mệnh, định chủ thiểu niên bất lợi, gia sát hóa kỵ yểu thọ Bí vân Tham Vũ bất phát thiểu niên nhân, vận tam thập phương duyên thọ 59) Thiên đồng Tuất cung vi phản bối, Đinh nhân hóa cát chủ đại quý Thiên đồng Tuất cung hãm, ngộ Đinh sinh nhân tắc Ngọ cung Lộc tồn hóa Lộc, Canh đắc Dần Thìn hóa cát củng trùng, định chủ đại quý, Thiên tướng diệc nhiên, gia sát tăng đạo hạ cục 60) Cự môn Thìn Tuất vi hãm địa, Tân nhân hóa cát lộc tranh vanh Thìn Tuất Cự mơn tọa Mệnh vi hãm địa, Tân sinh nhân Cự mơn hóa Lộc Thìn, tắc Dậu Lộc ám hợp, Tuất tắc Dậu Lộc Giáp Mệnh, tất chủ phú quý, gia sát phi dã 61) Cơ Lương Dậu thượng hóa cát giả, túng ngộ tài quan dã bất vinh Dậu cung an Mệnh Cơ Lương thực vi hãm địa, phùng cát diệc vô lực dã, Cự môn diệc nhiên 62) Nhật Nguyệt tối hiềm phản bối nãi vi thất huy Mệnh Thân định yếu tinh cầu khủng soa phân sổ Thái Dương Thân Dậu Tuất Hợi Tý, Thái âm Dần Mão Thìn Tị Ngọ, tắc Nhật Nguyệt vơ huy, hà quý chi hữu, nhiên hữu Nhật Nguyệt phản bối nhi đa phú quý giả, yếu khán cung tam hợp hữu cát hóa củng chiếu, bất gia sát thị dã, cố ngọc thiện tiên sinh thường viết sổ trung nghị luận tối tinh vi, đoạn pháp nhân tâm hoạt biến Ngộ an Thân Mệnh tiên biện thần, chân tắc vơ bất ứng, Thân Mệnh ký định chi hậu tức khán cung sinh vượng tử tuyệt hà như, y tinh đoạn 63) Âm chất duyên niên tăng bách phúc, chí vu hãm địa bất tao thương Thử ngôn Thân Mệnh nhị tinh câu nhược nhi hữu phúc thọ cát khánh, thử nãi âm chất hữu đức giả chi sở trí dã Thân Mệnh nhược cập hành nhược hạn phản đắc phúc đức, thử tất tâm hảo âm chất sở Phụ 64) Mệnh thực vận kiên cảo điền đắc vũ, Mệnh suy hạn nhược nộn thảo tao sương Như Mệnh tọa hãm địa, khước hữu tứ diện cát củng diệc vi phúc luận, hựu Mệnh tọa hãm địa, vận phùng ác sát tất chủ tai hối, nhược phu Mệnh thực vận kiên, kỳ phúc bất tất ngôn hĩ 65) Luận Mệnh tất tinh thiện ác, Cự Phá Kình dương tính tất cương Thử tam tinh thủ Mệnh nhược cư hãm địa, bất đãn tính cương nhi dĩ, định chủ thần thiệt thị phi, gia sát hình thương Phá bại 66) Phủ Tướng Đồng Lương tính tất hảo, Hỏa Kiếp Khơng Tham tính bất thường Phủ tương đồng lương giai nam đấu Dương trung chi tinh, Thân Mệnh trị chi tất đắc trung hòa chi tính, nhược Tham lang ngộ kHỏa đồng đương phú quý, đãn Không Kiếp lâm chi tắc y thử đoạn 67) Xương Khúc Lộc Cơ tú xảo, Âm Dương Tả Hữu tối từ tường Xương Khúc Lộc Cơ thủ Mệnh bất gia sát, chủ nhân lỗi lạc anh hoa thông minh tú lệ, diệc đương phú quý, âm Dương Tả Hữu thủ Mệnh bất gia sát, chủ nhân tương mạo kỳ đôn hậu độ lượng Khoan hoành, phú quý chi luận 68) Vũ Phá Liêm Tham trùng hợp khúc toàn cố quý, Dương Đà Thất sát tương tạp hỗ kiến tắc thương Thân Mệnh tam hợp ngộ Vũ Phá Liêm Tham thủ chiếu, Canh đắc cát hóa phú quý tất hĩ, yếu tri Tử vi hàng Thất sát uy Quyền, sử Dương Đà Hỏa Linh hướng thiện, cố Tử vi đồng cư Mệnh cung cố giai, trùng hợp diệc khả, đãn Thất sát Dương Linh chung phi cát diệu, đáo lão diệc bất đắc thiện chung toàn cát chi Mệnh 69) Tham lang Liêm trinh Phá quân ác, Thất sát Kình dương Đà la Thân Mệnh tam hợp hữu lục tinh thủ chiếu, Canh kiêm Hóa kỵ bất kiêm cát hóa, định chủ dâm tà phá bại tàn thương hình khắc, nhập miếu hóa cát diệc tiền đồng khán 70) Hỏa tinh Linh tinh chuyên tác họa, Kiếp Không Thương Sử họa trọng trọng Đại tiểu nhị hạn trị thử tinh định gia tai hối đa đoan, Thân Mệnh phùng chi gia cát, Hỏa Linh vô hại, Kiếp Không bất nghi 71) Cự môn Kỵ tinh giai bất cát, vận Thân Mệnh hạn kỵ tương phùng Phu kỵ tinh nãi đa quản chi thần, thập nhị cung Thân Mệnh nhị hạn phùng chi giai chủ bất cát, Cự môn phi cát diệu, nhược hãm địa hóa thử hà cát chi hữu 72) Canh kiêm Thái tuế quan phù chí, quan phi thiệt bất không Phu Thái tuế quan phù vi hưng tụng chi thần, Cự môn nãi thị phi chi diệu, hựu kiêm Hóa kỵ lâm chi, kỳ quan tụng tất bất miễn 73) Điếu khách Tang môn hựu tương ngộ, quản giáo tai bệnh lưỡng tương công Phu điếu khách tang mơn chủ hình hiếu, đãn bất phùng Thất sát hình nhận khả miễn, tai tật tắc tất hữu dã, kỵ tinh vưu tối sinh Tật ách dã 74) Thất sát thủ Thân chung thị yêu Tham lang nhập Mệnh tất vi xương Thất sát thủ Thân Mệnh hãm địa gia y thử đoạn, Tham lang thủ Mệnh bất gia sát, tam hợp chiếu lâm diệc nam nữ giai chủ dâm dật, gia sát hãm địa tắc nam chủ phiêu đãng nữ chủ dâm loạn, bí vân Tham lang tam hợp tương chiếu lâm, dã học hàn thọ khứ thâu hương 75) Tâm hảo Mệnh vi diệc chủ thọ, tâm độc Mệnh cố diệc yểu vong Nhị cú tức tiền âm đức chi thuyết, hạ cú thượng cú phản khán tiện kiến, Khổng Minh thiêu đằng giáp quân nãi giảm sổ niên chi thọ thị dã Kim nhân Mệnh hữu Thiên kim quý, vận khứ chi khởi cửu trường Sổ nội bao tàng đa thiểu lý, học giả tu đương tử tế tường ... 48) Triển đấu Ngưỡng đấu tước lộc vinh xương Văn quế Văn hoa cửu trọng quý hiển Thất sát thủ Mệnh vượng cung thị dã, Tý Ngọ Dần Thân vi triêu đấu, tam phương vi ngưỡng đấu, nhập cách giả phú quý,... vị chí tý cung ngộ Thái âm tất chủ phú quý, cát đa phú quý bất tiểu, cát thiểu diệc chủ đao bút công danh 7) Tiên bần hậu phú tu hồn Mệnh trị Vũ Tham Tiên phú hậu bần chích vi vận phùng Kiếp... lai bần tiện Kiếp Không lâm Tài Phúc chi hương Quyền Lộc thủ Tài bạch Phúc đức nhập miếu cát đa định chủ vinh hoa, Thân Mệnh trị chi diệc nhiên Kiếp Không Tài bạch Phúc đức nhị cung đa chủ nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đấu sổ cốt tùy phú chú giải , Đấu sổ cốt tùy phú chú giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay