TÓM tắt NGỮ PHÁP HOA CHO NGƯỜI mới bắt đầu 1

22 141 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 11:52

      打 六 十 入 小 月 回 •  •  •    •   一   一 不   ǎ  ǎ 叫是 我叫王兰 我是王兰 他叫刘京 他是刘京 叫 什么名字? 你叫什么名字? 他叫什么名字? 您 贵姓? 请问 您贵姓? 您 姓什么 你姓什么? 她姓什么? 姓 我姓张 他姓刘 个: 个 这那 个 那个人 这个东西 个 五个学生 四个房间 是 你是学生吗? 他是老师。 我是大夫。 认识 你认识他吗? 他认识我。 我不认识他。 高兴: 认识你很高兴。 认识你我也很高兴。 Câu hỏi dùng 吗 Trợ từ nghi vấn 吗 đặt cuối câu tạo thành câu hỏi thông thường 你是学生吗? 这位是你爸爸吗? Câu hỏi dùng đại từ nghi vấn Đại từ nghi vấn: 谁 (ai) , 什么(gì, gì),哪儿(ở đâu) 她是谁? 你姓什么? 爸爸在哪儿? 的 的 的 我(的)爸爸 我爸爸 你们的学校 你们学校 的 我是王老师的学生。 他是刘京的朋友。 的 他的房子 我的工作 星期 星期三 星期六 周 礼拜 ǐ 周二 礼拜二 周六 礼拜六 周日 周末 礼拜日 礼拜天 星期日 星期天 月 十一月: 三月 号 日 二十九日 二十九号: 日 号    十月三号 二〇一五年四月十一号(星期六 今天(是)星期几? 昨天几月几号? 你的生日是几月几号? 这 个 月 星期 上 个 月 星期 下 个 月 星期  下个星期: 上个星期: 下个月 这个月: 是 今天星期六 我越南人 “不是” 我妈妈不是老师。 他不是我老师。 好吗 好吗? 明天去她家,好吗? 去动物园,好吗? 我们去商店,好吗? “好” “好啊” 有 有 我有一个哥哥 我家有四口人 没有 他们没有孩子 我没有日语书 Cách dùng 两 二 两+ lượng từ + danh từ 两个人 : hai người 两条鱼: hai cá 十二 /二十二/三十二 + lượng từ +danh từ 三十二个学生: 32 học sinh 十二个月: 12 tháng 五十二位老师:52 thầy giáo 在 他在学校工作。 我妈妈在医院工作。 他姐姐在学校上课 。 我们在家看电视。 点 分 分钟) 二十分 分钟 五分 分钟 半 一点 十点 一刻 点 分 分钟 三点十分 分钟 差 差十分两点 差一刻九点 八点四十五分 分 八点三刻 点 Trạng ngữ thời gian (TNTG) TNTG + chủ ngữ + vị ngữ Chủ ngữ + TNTG + vị ngữ 晚上我看电视 = 我晚上看电视 八点他上课 = 他八点上课 Nếu TNTG dài đứng trước chủ ngữ 今天晚上八点我们看电视。 Vị trí TNTG TNNC (trạng ngữ nơi chốn) Chủ ngữ + TNTG + TNNC + vị ngữ 我爸爸明天六点在医院工作。 你昨天在学校学习吗? 和 一起 和 一起 我和他一起上课 玛丽和妈妈一起去 王兰和大卫一起来我家吗? 我们去上课 你来我家看电视吧 我们去他家看他 不 不 今天你去不去? 你去吗? 他忙不忙? 他忙吗? 的 她在我旁边 东边的房间 ? ? ... Trạng ngữ thời gian (TNTG) TNTG + chủ ngữ + vị ngữ Chủ ngữ + TNTG + vị ngữ 晚上我看电视 = 我晚上看电视 八点他上课 = 他八点上课 Nếu TNTG dài đứng trước chủ ngữ 今天晚上八点我们看电视。 Vị trí TNTG TNNC (trạng ngữ nơi chốn) Chủ ngữ. .. 他们没有孩子 我没有日语书 Cách dùng 两 二 两+ lượng từ + danh từ 两个人 : hai người 两条鱼: hai cá 十二 /二十二/三十二 + lượng từ +danh từ 三十二个学生: 32 học sinh 十二个月: 12 tháng 五十二位老师:52 thầy giáo 在 他在学校工作。 我妈妈在医院工作。 他姐姐在学校上课... đứng trước chủ ngữ 今天晚上八点我们看电视。 Vị trí TNTG TNNC (trạng ngữ nơi chốn) Chủ ngữ + TNTG + TNNC + vị ngữ 我爸爸明天六点在医院工作。 你昨天在学校学习吗? 和 一起 和 一起 我和他一起上课 玛丽和妈妈一起去 王兰和大卫一起来我家吗? 我们去上课 你来我家看电视吧 我们去他家看他 不 不
- Xem thêm -

Xem thêm: TÓM tắt NGỮ PHÁP HOA CHO NGƯỜI mới bắt đầu 1, TÓM tắt NGỮ PHÁP HOA CHO NGƯỜI mới bắt đầu 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay