Đề thi thử THPT 2018 môn Toán Đề tuyển chọn số 10 File word Có ma trận Có lời giải chi tiết

20 191 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 11:16

Đề thi thử THPT 2018 môn Toán Đề tuyển chọn số 10 Biên soạn theo cấu trúc đề thi THPT 2018 của Bộ GDĐT gồm kiến thức lớp 11 và 12. File word .doc, Mathtypye 100% kí hiệu toán học Có ma trận Có lời giải chi tiết Bản đẹp chính xác duy nhất, giá rẻ nhất thị trường hiện nay (Xem thêm tại http:banfileword.com Website chuyên cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập, giáo án, đề thi, sáng kiến kinh nghiệm... file word chất lượng cao tất cả các bộ môn) Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Banfileword.com BỘ ĐỀ 2018 MƠN TỐN ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 10 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) MA TRẬN Mức độ kiến thức đánh giá Tổng số câu hỏi STT Các chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Hàm số toán liên quan 14 Mũ Lôgarit 2 Nguyên hàm – Tích phân ứng dụng 1 Lớp 12 Số phức ( %) Thể tích khối đa diện Khối tròn xoay Phương pháp tọa độ không gian Hàm số lượng giác phương trình lượng giác Tổ hợp-Xác suất Dãy số Cấp số cộng Cấp số nhân Giới hạn Lớp 11 Đạo hàm ( %) Phép dời hình phép đồng dạng mặt phẳng 2 1 1 2 1 2 Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Đường thẳng mặt phẳng không gian Quan hệ song song Vectơ khơng gian Quan hệ vng góc khơng gian Lớp 10 Bất đẳng thức Khác Bài toán thực tế Tổng 1 50 Số câu 14 15 15 Tỷ lệ 28% 30% 30% 12% Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 10 Banfileword.com BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Câu 1: Cho hàm số y  x  3x  Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  �; 2   0; � B Hàm số nghịch biến khoảng  �; 2   0; � C Hàm số đồng biến khoảng  �;0   2; � D Hàm số nghịch biến khoảng  2;1 Câu 2: Tìm khẳng định sai khẳng định sau: A xlim � 2    3x  2x  5  � B xlim �� x2     x  2x  3  � C xlim � � D lim x �2 2x  7 x 1 Câu 3: Một vật chuyển động với quãng đường biến thiên theo thời gian xác định phương trình: S  t   t  2t , (S tính mét (m), t tính giây (s)) Tính vận tốc vật thời điểm vật chuyển động quãng đường 16m A v  16m / s Câu 4: Cho dãy số  u n  A lim u n  13 B v  7m / s C v  39m / s D v  20m / s u1  10 � � , n �N * Tính lim u n với � u  u  n 1 n � � B lim u n  C lim u n  15 D lim u n  Câu 5: Cho biểu thức A   x  2y  Số hạng thứ 31 khai triển Newton A 50 19 31 31 19 A C50 x y 31 31 19 31 B C50 x y 30 30 20 30 C C50 x y 20 30 30 20 D C50 x y Câu 6: Cho x, y số thực dương thỏa mãn ln x  ln y  12 ln x.ln y Đẳng thức sau đúng? B 3x  2y A x  y3 C x  y D x  y Câu 7: Gọi z1 , z hai nghiệm phức phương trình z  2z  10  Tính giá trị biểu thức A  z1  z A 15 B 17 C 19 Trang D 20 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Câu 8: Cho f  x   sin ax, a  Tính f '    A f '     5sin  a  cos  a  B f '     C f '     5a.sin  a  cos  a  D f '     5a sin  a  Câu 9: Cho hình lập phương ABCD.A1B1C1D1 Gọi O tâm hình lập phương Chọn đẳng thức đúng? uuur uuur uuur uuuur A AO  AB  AD  AA1  uuur uuur uuur uuuur B AO  AB  AD  AA1  uuur uuur uuur uuuur C AO  AB  AD  AA1  uuur uuur uuur uuuur D AO  AB  AD  AA1      Câu 10: Tìm số phức z thỏa mãn:   i    i   z   2i A z  1  3i B z  1  3i C z   3i D z   3i Câu 11: Giá trị nhỏ hàm số y  x đoạn  1;1 A B C D Câu 12: Đặt log 15  m Hãy biểu diễn log 25 15 theo m: A log 25 15  m m 1 B log 25 15  m m C log 25 15   m  1 m 1 D log 25 15  m  m  1 Câu 13: Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 7,5% năm lãi hàng năm nhập vào vốn Hỏi sau năm người thu số tiền gấp đôi số tiền ban đầu? A năm B năm C 10 năm D năm Câu 14: Tìm tất giá trị m để phương trình: 2sin x  m cos x  2m  nghiệm? � m� � A � � m � � � � 2 �  ; B � � � 3�  3i  Câu 15: Cho số phức z thỏa mãn: z   1 i A B � 2 �  ; � C � � 3� D m �� Tìm mơđun z  iz C Câu 16: Chọn khẳng định sai mệnh đề sau? A log a  b1b   log a b1  log a b B a loga  b  C log a b   � b  a D log a  b Trang D Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường e;e � Câu 17: Giá trị lớn hàm số y  ln x  đoạn � � �là: x A  e C  B e2 D e  Câu 18: Một nón chiều dài đường sinh đường kính mặt đáy dm Vậy cần diện tích để làm nón là: A 25 dm B 25 dm C 25 dm 2 D 25dm Câu 19: Cho khối lập phương biết giảm độ dài cạnh khối lập phương thêm cm thể tích giảm bớt 604 cm3 Hỏi cạnh khối lập phương cho bằng: A 10 cm B cm C cm D cm Câu 20: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  f  x   x  3x  điểm hồnh độ thỏa mãn f ''  x   là: A y   x  B y  3x  Câu 21: Với giá trị m hàm số y  A C y   x  D y  3x  ex  đồng biến  2; 1 ex  m �m  e B m  1 C m � �m  e e D m � e Câu 22: Kết rút gọn biểu thức A  log  log9 49  log A log B 3log Câu 23: Tập xác định hàm số y  là? C log D 3log tan 2x ? cos x A D  �   � � B D  �\ �  k ;  k �, k �� 2 �4    C x �  k ; x �  k, k ��, k �� 2 � � D D  �\ �  k �, k �� �2 Câu 24: Cho hàm số u  u  x  đạo hàm � Khẳng định sau n 1 u n  x  � A � � �' n.u  x  u '  x  B   u  x '  Trang u  x ,  u  x   0, x �� Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường u ' x  n n 1 u  x '  ,  u  x   0, x �� � u x ' n.u x     C � D � � u  x   Câu 25: Trong hàm số sau, hàm số hàm số chẵn? A y  cot 5x B y  sin 3x C y  cos 2x Câu 26: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  A y  2x  B y  2x  D y  tan 4x 3x  điểm M  0; 1 x2 C y   x  D y   x  Câu 27: Trong giới hạn sau, giới hạn không tồn tại? 2x  x �� x  A lim B lim x �0 x x 1 C lim x �1 x  x  1 D lim x �0 x Câu 28: Xét f  x  hàm số tùy ý Khẳng định sau khẳng định đúng? A Nếu f  x  đạo hàm x đạt cực đại x f '  x   B Nếu f '  x   f  x  đạt cực trị x  x C Nếu f '  x   f ''  x   f  x  đạt cực trị x  x D Nếu f  x  đạt cực tiểu x  x f ''  x   Câu 29: Một máy bơm nước ống bơm hình trụ đường kính 50 cm tốc độ dòng nước chảy ống 0, m/s Hỏi máy bơm bơm nước? (giả sử nước lúc đầy ống) A 225 m  B 225  m  C 450  m  D 225 m  a cos  x  a  dx  sin a xảy ? Câu 30: Tìm giá trị thực a để đẳng thức � A a  3 B a  2 C a   D a   Câu 31: Các giá trị tham số m để hàm số y  x  3mx  2x  m nghịch biến khoảng  0;1 A m �2 B m �2 C m �0 D m � Câu 32: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z  i  1 i z A Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I  2, –1 , bán kính R  B Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I  0;1 , bán kính R  Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường C Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I  0, –1 , bán kính R  D Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I  0, –1 , bán kính R  Câu 33: Với hai số thực dương a, b tùy ý log 5.log a  log b  Khẳng định  log khẳng định đúng? A a  b log B a  36b C 2a  3b  D a  b log Câu 34: Quả bóng đá dùng thi đấu giải bóng đá Việt Nam tổ chức chu vi 68,5cm Quả bóng ghép nối miếng da hình lục giác màu trắng đen, miếng diện tích 249,83 cm Hỏi cần miếng da để làm bóng A �40 (miếng da) B �20(miếng da) C �35(miếng da) D �30(miếng da) x Câu 35: Cho hàm số f  x   log x, g  x   Xét mệnh đề sau:  I Đồ thị hai hàm số đối xứng qua đường thẳng y  x  II  Tập xác định hai hàm số �  III  Đồ thị hai hàm số cắt điểm  IV  Hai hàm số đồng biến tập xác định mệnh đề mệnh đề trên? A B C D Câu 36: Một người gửi số tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7%/năm Biết khơng rút tiền khỏi ngân hàng sau năm, số tiền nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi lãi kép) Để người lãnh số tiền 250 triệu người cần gửi khoảng thời gian năm ? (nếu khoảng thời gian không rút tiền lãi suất không thay đổi) A 12 năm B 13 năm C 14 năm D 15 năm Câu 37: Trung tâm trải nghiệm sáng tạo trường THPT XXX dự định xây hồ chứa nước dạng hình 500 m , đáy hồ hình chữ nhật chiều dài gấp đơi chiều hộp chữ nhật khơng nắp tích V  rộng Giá thầu nhân công để xây hồ 600000 đồng /m Chi phí th nhân cơng nhỏ bằng: A 80 triệu đồng B 90 triệu đồng C 100 triệu đồng D 75 triệu đồng Câu 38: Tìm m để phương trình: x  3x   log  m  1 nghiệm thực phân biệt A m �1 B m �1 �m C � �m �0 Trang D m  Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Câu 39: Xét hai số thực x, y thỏa mãn x  y  Tìm giá trị lớn M biểu thức P   x  y3   3xy A M  11 B M  13 C M  15 D M  17 Câu 40: Cho hình lập phương cạnh 40cm hình trụ hai đáy hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối diện hình lập phương Gọi S1 ,S2 diện tích tồn phần hình lập phương diện tích tồn phần hình trụ Tính S  S1  S2  cm  A S   2400    B S  2400   2  C S  2400   3  D S   2400  3  �eax  x �0 � � x f x  , với a �0 Tìm giá trị a để hàm số f  x  liên tục   Câu 41: Cho hàm số � � x  �2 x0  A a  B a  C a  1 D a   n � � Câu 42: Tìm số hạng khơng chứa x khai triển thành đa thức �x x  �, với x � � x  biết C 2n  C1n  44 A 165 B 238 C 485 D 525 x x Câu 43: Cho hai hàm số F  x    x  ax  b  e f  x     x  3x   e Tìm a b để F  x  nguyên hàm hàm số f  x  A a  1, b  7 B a  1, b  7 C a  1, b  D a  1, b  Câu 44: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A  1; 2; 4  , B  1; 3;1 , C  2; 2;3  Tính đường kính l mặt cầu  S qua ba điểm tâm nằm mặt phẳng  Oxy  A l  13 Câu 45: Đồ thị hàm số f  x   A C l  26 B l  41 x  4x  x  3x B D l  11 đường tiệm cận ngang? C D 2 2 Câu 46: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường tròn  C '  : x  y   m   y  6x  12  m  r 2  C  :  x  m    y    Vectơ v vectơ phép tịnh tiến biến  C  thành  C ' r A v   2;1 r B v   2;1 r C v   1;  Trang r D v   2; 1 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Câu 47: Gọi x, y số thực dương thỏa mãn điều kiện log9 x  log x  log  x  y  biết x a  b  với a, b số nguyên dương Tính giá trị a  b y A a  b  B a  b  11 C a  b  D a  b  log  3x  1 � Câu 48: Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình log 0,02 � � � log 0,02 m nghiệm với x � �;0  A m  B m  C  m  D m �1 Câu 49: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  sin x  3cos x  m sin x  đồng biến � � 0; đoạn � � 2� � A m  3 B m �0 C m �3 D m  Câu 50: Cho hình chóp S.ABC AB  BC  CA  a, SA  SB  SC  a 3, M điểm khơng gian Gọi d tổng khoảng cách từ M đến tất đường thẳng AB, BC, CA, SA, SB, SC Giá trị nhỏ d A d  2a B a C a - HẾT - Trang D a Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Banfileword.com BỘ ĐỀ 2018 MƠN TỐN ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 10 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) BẢNG ĐÁP ÁN 1-A 2-B 3-D 4-C 5-D 6-C 7-D 8-C 9-C 10-D 11-B 12-D 13-C 14-C 15-A 16-C 17-C 18-C 19-B 20-B 21-C 22-D 23-B 24-A 25-C 26-A 27-D 28-A 29-D 30-B 31-D 32-D 33-B 34-D 35-A 36-C 37-B 38-C 39-B 40-B 41-B 42-A 43-B 44-C 45-D 46-A 47-A 48-D 49-B 50-C Banfileword.com BỘ ĐỀ 2018 ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 10 Trang 10 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) MƠN TỐN LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A x0 � Xét hàm số y  x  3x  ta y '  3x  6x; y '  � � x  2 � Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số đồng biến khoảng  �; 2   0; � Hàm số nghịch biến khoảng  2;0  Câu 2: Đáp án B  3x  2x  5  � Ta xlim �� Câu 3: Đáp án D S t  � '  3t  4t Ta v  t   � � � Khi vật chuyển động quãng đường 16m � t  2t  16 � t  2 Khi vận tốc vật v  t   3t  4t  20 Câu 4: Đáp án C Ta u n 1  u n  u n   � u n 1  u n nên un dày sổ giảm Với n  ta u1  10  Giả sử u n  ta chửng minh u n 1  1 Ta u n 1  u n    nên ta suy dãy số bị chặn 5 Do dãy số giảm bị chặn nên ta suy dãy số giới hạn 15 15 Giả sử lim u n  L � L  L  � L  � lim u n  4 Câu 5: Đáp án D Ta  x  2y  50 50 k  �C50 x k  2y  50  k k 0 20 30 30 20 Số hạng thứ 31 khai triển Newton A C50 x y Câu 6: Đáp án Trang 11 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Ta có: ln x  ln y  12 ln x.ln y �  3ln x   12ln x.ln y   ln y   �  3ln x  2ln y   2 � 3ln x  2ln y � ln x  ln y � x  y Câu 7: Đáp án Ta � z  z1  1  3i � z1  10 2 z  2z  10  �  z  1   �  z  1  9   3i  � � � z  z  1  3i � z  10 � 2 Khi A  z1  z  1010  20 Câu 8: Đáp án C 4 Ta f '  x   5sin ax.a cos ax  5a sin ax.cos ax � f '     5a.sin  a  cos  a  Câu 9: Đáp án C uuur uuuur uuur uuuuruuur uuur Ta AO  AA1  AC  AA1 AB  AD 2     Câu 10: Đáp án D Ta z   2i    i    i    2i    i    3i Do z   3i Câu 11: Đáp án B 1;1� Do x �� 2x �21 � �nên �x �1 Do �� y Giá trị nhỏ hàm số x  Câu 12: Đáp án D log 25 15  log 15 m m m    log 25 log 25  log 15  log 3   m  1 Câu 13: Đáp án C Theo cơng thức lãi kép ta T  A   r  với T số tiền gốc lãi thu được, A số tiền ban đầu, r n số tiền lãi suất, n kì hạn Để sổ tiền tăng gấp đơi T  2A � 2A  A   r  �  (1  0, 075) n � n  log1075 �9, năm n Vậy cẩn 10 năm để sổ tiền tâng gấp đơi Câu 14: Đáp án C để phương trình: 2sin x  m cos x  2m  nghiệm Trang 12 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường 2 2 22 � � m2 m m ��  2m  3 Câu 15: Đáp án A   3i  Ta z  1 i  8  i  1  3i   3i 8    4   i  � z  4  4i 1 i  i   i   i  1 Do z  iz  4   i   i  4  4i   8  8i � z  iz   8   8   2 Câu 16: Đáp án C log a b   � b  a  Câu 17: Đáp án C Ta y '  1  x  1    x �� e;e � � � x x x   e;e � Do hàm số cho liên tục đồng biến đoạn � � � e; e � GTLN hàm số đoạn � � �là y  e    e Câu 18: Đáp án C Diện tích để làm nón diện tích xung quanh hình nón 25 Ta Sxq  rl    2 Câu 19: Đáp án B Gọi a cạnh khối lập phương cho Ta V1  a ; V2   a    a  m  0 a 9 � 3 Lại V1  V2  a   a    604 � 12a  48a  540 � � a  5  loai  � Câu 20: Đáp án B Ta f '  x   3x  6x � f ''  x   6x   � x  Khi f '  1  3;f  1  PTTT cần tìm y  3  x  1  3x  Câu 21: Đáp án C t 1 �1 � Đặt t  e x x � 2; 1 � t ��2 ; �khi y   t �m  tm �e e � Trang 13 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường � m   � m� � m  � e y '  , Ta để hàm số đồng biến � 1 �� � � m �� ; � �  t  m � �m  � �e e � � e � Câu 22: Đáp án D Ta A  log  2log9 49  log 3   log  log 49  log 1   log  2log 32 49  log 32  log 343  3log 49 Câu 23: Đáp án B  �  x � k � sin x �0 � � �� Điều kiện � cosx �0 � �x �  k � Câu 24: Đáp án A n 1 u n  x  � Ta � � �' n.u  x  u '  x  Câu 25: Đáp án C Ta cos 2x  cos  2x  � y  cos 2x hàm số chẵn Câu 26: Đáp án A Ta y '    x  2 PTTT cần tìm y  y '    x  x M   y M � y  2x  Câu 27: Đáp án D � lim � �x �0 Ta � �lim �x �0  x �lim x �0  x  x lim x �0 x không tồn lim x �0 x Câu 28: Đáp án A Xét hàm số f  x  hàm số tùy ý Ta y '  f '  x  ;f '  x   � x  x Khi - Nếu f  x  đạo hàm x đạt cực đại x f '  x   - Nếu f '  x   f ''  x   f  x  đạt cực tiểu x  x - Nếu f  x  đạt cực tiểu x  x f ''  x   Câu 29: Đáp án D Trong máy bơm bơm Trang 14 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường �50 � 225 V  S.v  r v   � �.0,5.60.60  m  4� 100 � Câu 30: Đáp án B a cos  x  a  dx  sin  x  a  |  sin  a  a   sin a  sin a  1 Ta � a Với a  2 � sin  2  2  sin 2  sin 2 (thỏa mãn)  Với a  3 � sin  3  3  sin 3  sin 3  loai   Tương tự đáp án a  ;a   không thỏa mãn đẳng thức (1) Câu 31: Đáp án D Xét hàm số y  x  3mx  2x  m khoảng  0;1 y '  3x  6mx  Hàm số cho liên tục nghịch biến khoảng  0;1 y ' �0, x � 0;1 ��۳ 0;�۳x Khi 3x 6mx Xét hàm số f  x   biến  0;1  0;1 6m 3x  ; x x  0;1 6m �3x  � max � �  0;1 � x 3x   0;1 , ta f '  x     0, x � 0;1 suy f  x  hàm số đồng x x f  x   f  1  Khi 6m �۳ Do max  0;1 m Câu 32: Đáp án D Đặt z  x  yi ta x  yi  i    i   x  yi  � x   y  1 i   x  y   x  y  i x   y  1   x  y    x  y  � x  y  2y   � x   y  1  2 2 Vậy tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn tâm I  0; 1 , bán kính R  Câu 33: Đáp án B Ta log 5.log a a  log b  � log a  log b  � log  � a  36b  log b Câu 34: Đáp án D Bán kính bóng đá C  2R � R  68,5  10, 9cm 2 2 Diện tích xung quanh bóng Sxq  4R  1493, 6cm Trang 15 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Sxq 1493,  �30 miếng Vậy số miếng da để làm bóng N  S 49,83 Câu 35: Đáp án A Mệnh đề (I),(IV) Câu 36: Đáp án C Theo công thức lãi kép ta T  A   r  n T tiền gốc lẫn lãi lấy A số tiền ban đầu R lãi suất N số kỳ hạn n 250 � � Khi 250  100 � 1 �13,54 năm �� n  log1,07 100 � 100 � Để người lãnh số tiền 250 triệu người cần gửi khoảng thời gian 14 năm Câu 37: Đáp án B Gọi chiều cao đáy 2x chiều rộng x Chiều cao hồ h Khi V  2x h  500 500 �h  6x Phần diện tích cần xây (bao gồm đáy hộ phần abo quanh) S  2x  6xh  2x  6x 500 500 250 250 250 250  2x   2x   � 2x  150 6x x x x x x (Bất đẳng thức AM-GM) Dấu xảy � 2x  250 � x  5 m x Khi chi phí 600000.150  90.000.000 Câu 38: Đáp án C � x  3x   x  3x  �0  Vẽ đồ thị hàm số y  x  3x   � �   x  3x    x  3x    � Gồm phần (hình bên dưới) Phần 1: đồ thị hàm số y  x  3x  Phần 2: lấy đối xứng đồ thị hàm số y  x  3x  qua trục Ox Trang 16 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Khi nghiệm phương trình x  3x   log  m  1 số giao điểm  C  đường thẳng y  log  m  1 2 Vật phương trình nghiệm �  l og  m  1  �  4l og  m  1  1  m  �  m2   �  m2  � � m �0 � Câu 39: Đáp án B 3 2 Ta P   x  y   3xy   x  y   x  xy  y   3xy   x  y    xy   3xy Mặt khác x  y  �  x  y   2xy  � 2xy   x  y   � x  y � 2 �x  y �2 2 2  x  y   � �  x  y   2� Khi 2P   x  y    2xy   6xy   x  y  � �  � � �   12  x  y    x  y    x  y   f  t    12t  3t  2t 3 Với t  x  y � 2; 2 Xét hàm số f  t    12t  3t  2t đoạn  2; 2 , ta t  2 � f '  t   12  6t  6t ;f '  t   � � t 1 � So sánh giá trị f  2  ;f  1 ;f   , ta max f  t   f  1  13 � M   2;2 13 Câu 40: Đáp án B Bán kính đáy hình trụ R  20cm 2 Diện tích tồn phần hình lập phương S1  6.40  9600cm 2 Diện tích tồn phần hình trụ S2  2Rh  2R  220.40  240  4800cm Vậy tổng S  S1  S2  9600  4800  2400   2  cm Trang 17 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Câu 41: Đáp án B e ax  eax  eax   lim a  a lim 1 x �0 x �0 x �0 x ax ax Ta lim f  x   lim x �0 Vậy để hàm số f  x  liên tục x  � lim f  x   f   � a  x �0 Câu 42: Đáp án A Ta C n  Cn  44 � n  n  1 n!  n  44 �  n  44 � n  11  n   !.2! n 11  � � � 11 k � Khi �x x  �  �x x  �  �C11 x x x � � x � k 0 �  11 k k �1 � 11 k  11 k   4k � �  �C11  x  �x � k 0 Câu 43: Đáp án B x x Ta F  x    x  ax  b  e � F'  x     x    a  x  a  b  e 2a  a  1 � � 2 �� f  x   F'  x  suy  x    a  x  a  b   x  3x  � � ab 6 b  7 � � Câu 44: Đáp án C uur � AI   x  1; y  2;  � �uur I x; y; S � AI   x  1; y  3; 1     Gọi tâm mặt cầu � �uur AI   x  2; y  2; 3 � Theo ra, ta 2 2  x  1   y    42   x  1   y  3   1 x  2 �IA  IB � � � �� �� � 2 2 �IA  IC � �y   x  1   y    42   x     y     3 � uur Vậy I  2;1;0  � AI   3; 1;  � l  2.IA  16 Câu 45: Đáp án D Ta f  x   x  4x  x  3x  x� x  4x  x  3x 4�  �    � x x� x� � x � � 4� f  x   lim  � 1  1 �  2 � y  2 là TCN đồ thị hàm số Suy xlim � �� x �� x� � x � � 4� f  x   lim �    Và xlim � � � y  TCN đồ thị hàm số �� x � �� x x � � Câu 46: Đáp án A Trang 18 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường 2 Xét  C ' :  x  3   y  m     4m tâm I '  3;  m  , bán kính R '   4m Và đường tròn  C  :  x  m    y    tâm I   m;  , bán kính R  2 m  1 r R  R'  4m  � � � � r � �uu � �r � v   2;1 Vì (C’) ảnh (C ) qua Tvr � � r Tv  I   I ' � II '  I ' � �v    m; m  Câu 47: Đáp án A t � �x  ; x  y  4t Ta log9 x  log x  log  x  y   t � � t �y  t t t � a 1 � x �3 � 1  �3 �� �3 � Khi   � � �� � �� � �  �  � � b5 y �2 � �2 �� �2 � � � t t t Câu 48: Đáp án D x log  3x  1 � Ta log 0,02 � � � log 0,02 m � m  log   1 (vì số  0, 02  1) x Xét hàm số f  x   log   1  �;0  , f '  x   3x.ln  0; x � �;0   3x  1 ln f  x   f  0  Suy f  x  hàm số đồng biến  �;0  � max  �;0  x �   ;0  Vậy để bất phương trình nghiệm  � m Câu 49: Đáp án B � � 0; Đặt t  s inx � t '  cosx �0; c �� suy �t �1 � 2� � Khi tốn trở thành :Tìm m để hàm số f  t   t  3t  mt  đồng biến  0;1 �� 3t 2 6t  m Ta f '  t   m 3t 6t; t  0;1 m g  t   0;1 3t 6t g  t   g    Vậy m �0 Xét hàm số g  t   3t  6t  0;1 , suy  0;1 Câu 50: Đáp án Gọi E F trung điểm BC AB O trọng tâm tam giác ABC ta SO   ABC  �AE  BC � BC  (SAE) Do � SO  BC � Dựng EK  SA suy EK đoạn vng góc chung cua SA BC Tương tự dựng FI; RL đoạn vng góc chung cùa cạnh đoi diện Do tính chất đối xứng ta dễ dàng suy EK, FI, RL đồng quy điểm M Như d �K  FI  RL  3EK Trang 19 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường a �  � sin SAO � 2 Mặt khác KE  � cosSAO 3 Do KE  AE.sin A  a a a  3 Do d  a - HẾT - Trang 20 ... 46-A 47-A 48-D 49-B 50-C Banfileword.com BỘ ĐỀ 2018 ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 10 Trang 10 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao,... a Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Banfileword.com BỘ ĐỀ 2018 MƠN TỐN ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 10 Thời... Bài toán thực tế Tổng 1 50 Số câu 14 15 15 Tỷ lệ 28% 30% 30% 12% Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT 2018 môn Toán Đề tuyển chọn số 10 File word Có ma trận Có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPT 2018 môn Toán Đề tuyển chọn số 10 File word Có ma trận Có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay