Tác động của giao dịch nhà đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam

14 119 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 09:59

An Giang University Journal of Science – 2017, Vol 16 (4), 62 – 75 TÁC ĐỘNG CỦA GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU NƯỚC NGỒI ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Nguyễn Kim Anh1, Cao Tiến Sĩ1 Trường Đại học An Giang Thông tin chung: Ngày nhận bài: 07/02/2017 Ngày nhận kết bình duyệt: 15/04/2017 Ngày chấp nhận đăng: 08/2017 Title: The impact of foreign investors’ trading to Vietnamese stock markets Keywords: Foreign investors, trading volumes, trading values, HOSE, Vn Index Từ khóa: Nhà đầu nước ngồi, khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch, HOSE, Vn Index ABSTRACT This study used a regression model together with the data of time series to evaluate the impacts of foreign investors to Vietnamese stock markets It was conducted to investigate the value and amount of trading of foreign investors, the value and amount of trading of the whole markets, and VN Index with daily rates from September, 2014 to October, 2016 The results showed that the oneway relationship and the VN Index have impacted to the trading values of foreign investors in Ho Chi Minh city stock exchange Moreover, it is clear that the foreign investors’ trading has not really effected on the Vietnamese stocks, and therefore, it could be considered a good point for the domestic investors to this issue In fact, the Decree 60 of Vietnamese government has not attracted the foreign investors at that time Finally, the study also recommended that there should be an expand of possessive rates of the foreign investors and a popularized information on the stock markets TÓM TẮT Nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy với liệu chuỗi thời gian để đánh giá tác động giao dịch nhà đầu nước ngồi đến thị trường chứng khốn Việt Nam Nghiên cứu tiến hành khảo sát giá trị khối lượng giao dịch nhà đầu nước ngoài, giá trị khối lượng giao dịch toàn thị trường số giá chứng khoán Vn Index với tần suất ngày khoảng thời gian từ tháng 9/2014 đến 10/2016 Trong đó, Nghị định 60 Chính phủ việc nâng tỷ lệ sở hữu đối tượng vượt mức 49% có hiệu lực từ ngày 3/9/2015 nhóm tác giả đưa vào để đánh giá tác động đến giao dịch nhà đầu nước Kết nghiên cứu đề tài cho thấy có mối quan hệ chiều tác động số VN Index đến giá trị giao dịch mua bán nhà đầu nước sàn giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Bên cạnh đó, nghiên cứu cho thấy giao dịch nhà đầu nước chưa thực tác động báo cho nhà đầu nước Nghị định 60 Chính phủ chưa thu hút tham gia nhà đầu nước ngồi thơng qua sàn chứng khốn khoảng thời gian nghiên cứu Nghiên cứu đưa đề xuất (i) mở rộng tỷ lệ sở hữu nước (ii) nâng cao tính minh bạch cơng bố thơng tin thị trường chứng khoán 62 An Giang University Journal of Science – 2017, Vol 16 (4), 62 – 75 bày kết nghiên cứu thảo luận; cuối cùng, kết luận khuyến nghị viết trình bày Mục GIỚI THIỆU Trên thị trường chứng khoán (TTCK), giao dịch nhà đầu đóng vai trò vơ quan trọng, lẽ điều khơng đem lại tính khoản cho chứng khốn mà thu hút vốn đầu tư, báo thể phát triển kinh tế Trong nhiều năm qua, TTCK phát triển mạnh mẽ quy mô, không ngừng hoàn thiện cấu trúc trở thành kênh dẫn vốn quan trọng kinh tế Trong đó, việc huy động vốn thơng qua sàn chứng khốn từ nhà đầu nước ngồi (NĐTNN) Chính phủ quan tâm nhiều Nghị định số 60/2015/NĐ-CP cho phép nâng tỷ lệ sở hữu vượt mức 49%, số trường hợp lên đến mức trần 100% cho NĐTNN tham gia TTCK Việt Nam Bên cạnh đó, số lượng tài khoản giá trị giao dịch NĐTNN tăng lên theo thời gian Giao dịch NĐTNN báo để nhà đầu nước đánh giá tính minh bạch cơng ty dựa vào đưa định mua bán (Sartawi cs., 2014) CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết Nhà đầu nước ngồi NĐTNN cá nhân có quốc tịch nước ngoài; tổ chức thành lập theo pháp luật nước thực đầu tư, kinh doanh Việt Nam Tỷ lệ sở hữu NĐTNN tối đa công ty đại chúng; doanh nghiệp nhà nước thực cổ phần hóa theo hình thức chào bán chứng khốn công chúng; tỷ lệ sở hữu NĐTNN trái phiếu, chứng quỹ đầu chứng khoán, cổ phiếu cơng ty đầu chứng khốn, cổ phiếu khơng có quyền biểu cơng ty đại chúng, chứng khoán phái sinh, chứng lưu ký xác định theo quy định khoản Điều Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2015 Chính phủ Trong đó, cơng ty đại chúng khơng bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước theo quy định khoản Điều Nghị định số 60/2015/NĐ-CP Khi muốn hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngồi thực tế phải quy định rõ tỷ lệ sở hữu nước ngồi tối đa Điều lệ cơng ty Để đo lường tác động giao dịch NĐTNN đến TTCK, vài nghiên cứu nước nước thực với nhiều kết thực nghiệm khác Nghiên cứu thực điều kiện thực tế chủ trương quy định pháp lý khuyến khích NĐTNN tham gia vào Việt Nam Kết nghiên cứu viết giúp quan quản lý thị trường thấy thực trạng tác động giao dịch NĐTNN đến TTCK Từ đưa giải pháp thiết thực hiệu nhằm tăng cường thu hút vốn từ chủ thể Phần lại viết cấu trúc sau: Mục giới thiệu sở lý thuyết phương pháp nghiên cứu; Mục trình Tác động hoạt động nhà đầu nước ngồi đến thị trường chứng khốn  Lý thuyết trò chơi Nhiều nghiên cứu thực nghiệm cho kết dòng vốn đầu nước ngồi vào TTCK vừa có tác động tích cực lẫn tiêu cực Tác động lý giải sở lý thuyết trò chơi trò chơi “sự lựa chọn người tù” Có thể mơ tả tình sau: TTCK tích cực TTCK tiêu cực NĐTNN tích cực Tốt Xấu/Tốt NĐTNN tiêu cực Tốt/Xấu Xấu 63 An Giang University Journal of Science – 2017, Vol 16 (4), 62 – 75 công ty niêm yết số VN Index với tần suất ngày giai đoạn tháng 9/2014 đến 10/2016 Như vậy, trò chơi lặp lại nhiều lần (số lần giao dịch) nên điểm cân tốt hai bên tham gia tích cực Cơ quan quản lý thị trường tạo điều kiện cho NĐTNN tham gia TTCK đến lượt NĐTNN tham gia thị trường tích cực đem lại lợi ích cho bên tham gia Hay nói cách khác, tham gia tích cực NĐTNN góp phần phát triển TTCK 2.2.2 Mơ hình nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy với liệu chuỗi thời gian Các mối quan hệ biến mơ hình dựa kiểm định nhân Granger Nhưng trước kiểm định nhân phải kiểm tra số liệu chuỗi thời gian biến có tính dừng (stationary) dựa kiểm định nghiệm đơn vị (Unit Root Test) Chi tiết biến độc lập kỳ vọng mối quan hệ chúng với biến phụ thuộc trình bày chi tiết sau:  Lý thuyết thị trường hiệu Lý thuyết thị trường hiệu cho rằng, thị trường hiệu thị trường giá chứng khoán phản ánh đầy đủ, tức thời thơng tin có thị trường (Bùi Kim Yến, 2013) Do đó, thơng tin cơng bố nhà đầu phản ứng vào giá chứng khoán, phản ứng phân chia thành ba hình thái với ba mức độ khác nhau, là: hình thái yếu, trung bình mạnh Lý thuyết nhóm tác giả trình bày để thể tác động Nghị định 60 đến giao dịch NĐTNN Trong phần kiểm định nghiệm đơn vị dựa kiểm định ADF (Augmented Dickey Fuller) Trong phương trình có dạng:  Y t   Y t 1  ut (1)  Y t     Y t 1  ut ( 2)  Y t     t   Y t 1  ut (3)  Lý thuyết đại diện Trong đó, t biến thời gian hay xu hướng giả thuyết không δ = nghĩa có nghiệm đơn vị Kết tính tốn dựa giá trị τ Dickey Fuller, xác định Markinnon (Kiểm định tính dừng dựa giá trị Z(t) so sánh với giá trị tính sẵn mà Mankinnon đưa -3.5073, 2.8951, -2.5844 tương ứng 1%, 5%, 10% cho phương trình (2) -4.0673, -3.4620, -3.1570 tương ứng 1%, 5%, 10% cho phương trình (3)) Nếu hạng sai số ut có tự tương quan, mơ hình có dạng: Jensen Meckling (1976) đưa nghiên cứu lý thuyết đại diện liên quan đến hành vi quản lý, chi phí đại diện cấu trúc sở hữu Khi mâu thuẫn nhà quản lý chủ sở hữu cổ đơng cơng ty, người có nhu cầu thông tin cao tách biệt địa lý Do đó, cơng ty có tỷ lệ sở hữu NĐTNN cao yêu cầu cao minh bạch thơng tin Do đó, NĐTNN thường đánh giá nhà đầu chuyên nghiệp nên động thái giao dịch họ nhà đầu nước dựa vào để đưa định đầu Chính vậy, bên cạnh giao dịch NĐT nước giao dịch NĐTNN yếu tố vơ quan trọng tác động đến biến động TTCK m  Y t     t   Y t    Y t    t (4) i 1 Bên cạnh đó, giá trị cần xác định sai phân biến xem xét: Y t  Y t  Y t 1 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Số liệu sử dụng Trong đó,  Yt : chuỗi thời gian xem xét Nghiên cứu sử dụng liệu thu thập Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh giá trị khối lượng giao dịch toàn thị trường, giá trị khối lượng giao dịch NĐTNN  m: chiều dài độ trễ  64  t : nhiễu trắng mơ hình An Giang University Journal of Science – 2017, Vol 16 (4), 62 – 75 Kiểm định nhân Granger kiểm tra tồn mối quan hệ hai chiều hai chuỗi thời gian Mơ hình có dạng: n Y t  1   i X t  i  i 1 n X t  1    i X t  i  i 1 ngun nhân tạo Y, ρj có khác khơng Y ngun nhân tạo X Các mơ hình áp dụng cho mối quan hệ biến VN Index khối lượng giao dịch ròng NĐTNN, VN Index giá trị giao dịch ròng NĐTNN Bên cạnh đó, nghiên cứu xem xét đến tác động mua bán NĐTNN đến VN Index Sau xem xét mối quan hệ dựa thời gian trước sau Nghị định 60 có hiệu lực, nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy thấy mối quan hệ biến tác động Nghị định 60 đến biến mô hình xem xét n   j Y t  j  u lt (5) j 1 n   j Y t  j  v lt (6) j 1 Trong phương trình (5) (6), αi ρj đồng thời không mặt thống kê hai khơng có tác động qua lại với Nếu trường hợp hai khác khơng có ý nghĩa, hai biến tồn mối quan hệ nhân hai chiều Một hai biến, αi khác khơng có ý nghĩa X KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Thống kê mô tả biến mơ hình 800.00 120 700.00 100 600.00 80 500.00 60 400.00 40 300.00 200.00 20 100.00 0.00 -20 10/06/14 18/09/14 27/12/14 06/04/15 15/07/15 23/10/15 31/01/16 10/05/16 18/08/16 26/11/16 Vn Index KL NNM KL NNB Hình Thay đổi số VN Index, khối lượng nước mua bán từ tháng 9/2014 đến tháng 10/2016 Đồ thị cho thấy Nghị định 60 có tác động đến số VN Index TTCK Cụ thể, từ tháng 9/2015 Nghị định bắt đầu có hiệu lực làm cho số VN Index có xu hướng tăng lên năm Tuy nhiên, tác động không ảnh hưởng đến số VN Index mà tác động đến khối lượng giao dịch NĐTNN Trong đó, khối lượng NĐTNN bán có thời điểm tăng cao có Nghị định, đỉnh thay đổi mức cao trước Các giao dịch bán tăng đột biến qua nhiều đỉnh không Tương tự, khối lượng mua thay đổi tương đối lớn Có thể thấy xu hướng biến động ba bốn tháng lần TTCK, trước có Nghị định khối lượng đột biến kéo dài đơn lẻ sau Nghị định khối lượng đột biến kéo dài qua nhiều đỉnh Như vậy, Nghị định 60 có tác động đến số VN Index làm giao dịch có khối lượng tăng đột biến nhiều so với trước với số đỉnh cao 65 An Giang University Journal of Science – 2017, Vol 16 (4), 62 – 75 Hình Thay đổi khối lượng giao dịch toàn thị trường khối lượng giao dịch NĐTNN từ tháng 9/2014 đến tháng 10/2016 3.2 Kiểm định tính dừng nhân Granger chuỗi thời gian Trên đồ thị khối lượng giao dịch thị trường có nhiều biến động Nếu trước có Nghị định số đỉnh có khối lượng giao dịch biến động cao dương nhiều so với sau Nghị định Giao dịch có khối lượng bán đột biến nhiều khối lượng mua có đỉnh cao so với trước Tuy nhiên, NĐTNN khối lượng có khả quan so với khối lượng giao dịch toàn thị trường Từ 9/2014 đến 9/2015, khối lượng giao dịch bán NĐTNN tăng nhiều so với khối lượng mua vào làm cho khối lượng âm có xu hướng giảm Tuy nhiên, có Nghị định xu hướng có cải thiện, số đỉnh có khối lượng giao dịch dương đột biến nhiều so với trước biến động tương đối ổn định Tóm lại, Nghị định có tác động tích cực đến khối lượng giao dịch toàn thị trường Trước thực kiểm định nhân Granger cần biết chuỗi thời gian phải dừng Để thực điều này, nghiên cứu sử dụng kiểm định Dickey Fuller cho ba phương trình trình bày Trường hợp chuỗi thời gian khơng có tính dừng việc kiểm định sử dụng sai phân chuỗi Trong kiểm tra tính dừng chuỗi đưa vào nghiên cứu, nhận thấy chuỗi VN Index không dừng, nên việc kiểm định tiến hành sai phân bậc chuỗi Kết cho thấy, sai phân bậc chuỗi dừng, chuỗi thời gian lại dừng lần kiểm định Bảng Kết kiểm định nghiệm đơn vị Chuỗi thời gian Khơng có xu hướng thời gian (có tung độ góc) VN Index Có xu hướng thời gian -1.527 -2.564 Sai phân VN Index *** -14.903 -14.991*** Khối lượng giao dịch ròng NĐTNN -14.097*** -14.161*** Giá trị mua NĐTNN -14.520*** -14.862*** Giá trị bán NĐTNN -14.313*** -14.776*** Giá trị ròng NĐTNN -13.023*** -13.084*** ***: có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 1% 66 An Giang University Journal of Science – 2017, Vol 16 (4), 62 – 75 Tiếp theo viết trình bày kiểm tra độ trễ phù hợp cho kiểm định nhân Granger Trong nghiên cứu độ trễ tối đa xác định mối quan hệ VN Index khối lượng giao dịch NĐTNN 10 thời gian trước có Nghị định 60 Việc chọn độ trễ thích hợp dựa giá trị AIC nhỏ Kết kiểm tra độ trễ có AIC nhỏ 10 độ trễ Sau xác định độ trễ chuỗi thời gian, kiểm định Granger cho thấy, mối quan hệ hai chuỗi sai phân VN Index khối lượng giao dịch NĐTNN sau: Bảng Kết kiểm định nhân Granger giai đoạn trước Nghị định 60 có hiệu lực Giả thuyết không Giá trị Chi-Square Độ trễ Kết luận Khối lượng giao dịch NĐTNN không tác động sai phân VN Index 5.8078 ** Bác bỏ H0 Sai phân VN Index không tác động đến khối lượng giao dịch NĐTNN 10.108*** Bác bỏ H0 **: có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 5% ***: có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 1% Như vậy, thấy với mức ý nghĩa 5%, thay đổi VN Index có tác động nhân hai chiều đến khối lượng giao dịch NĐTNN Hay nói cách khác, thay đổi VN Index tác động đến khối lượng giao dịch NĐTNN khối lượng giao dịch NĐTNN tác động đến thay đổi số VN Index Bảng Kết kiểm định nhân Granger giai đoạn sau Nghị định 60 có hiệu lực Giả thuyết không Giá trị Chi-Square Độ trễ Kết luận Khối lượng giao dịch NĐTNN không tác động sai phân VN Index 0.01924 Không bác bỏ H0 Sai phân VN Index không tác động đến khối lượng giao dịch NĐTNN 1.1202 Không bác bỏ H0 Khi thực chuỗi thời gian gian đoạn sau Nghị định 60 có hiệu lực lại cho kết khơng có mối quan hệ nhân hai chuỗi thời gian Đồng thời, nghiên cứu thực toàn chuỗi với độ trễ xác định xem xét AIC có giá trị nhỏ độ trễ Kết độ trễ cho giá trị AIC nhỏ tồn mối quan hệ nhân chiều Khi đó, thay đổi VN Index tác động đến khối lượng giao dịch NĐTNN 67 An Giang University Journal of Science – 2017, Vol 16 (4), 62 – 75 Bảng Kết kiểm định nhân Granger toàn chuỗi Giả thuyết không Giá trị Chi-Square Độ trễ Kết luận Khối lượng giao dịch NĐTNN không tác động sai phân VN Index 1.2317 Không bác bỏ H0 Sai phân VN Index không tác động đến khối lượng giao dịch NĐTNN 6.5135 Bác bỏ H0 Việc thực kiểm định nhân thực chuỗi sai phân số VN Index giá trị giao dịch ròng NĐTNN Kết cho thấy không tồn mối quan hệ nhân hai chuỗi hai giai đoạn trị mua bán NĐTNN hai giai đoạn Kết cho thấy độ trễ có mối quan hệ nhân giai đoạn sau Nghị định 60 có hiệu lực Cụ thể, sai phân VN Index giá trị NĐTNN bán tác động đến giá trị NĐTNN mua Bên cạnh đó, sai phân VN Index tác động đến giá trị NĐTNN bán Tương tự, áp dụng cho sai phân VN Index với giá Bảng Kết kiểm định nhân Granger tồn chuỗi Giả thuyết khơng Giá trị Chi-Square Độ trễ Kết luận Sai phân VN Index không tác động giá trị NĐTNN mua 4.3253 ** Bác bỏ H0 Giá trị NĐTNN bán không tác động đến giá trị NĐTNN mua 2.8339* Bác bỏ H0 Sai phân VN Index không động đến giá trị NĐTNN bán 3.4477* Bác bỏ H0 *: có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 10% **: có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 5% Như vậy, dựa kết kiểm định nhân Granger cho thấy tồn mối quan hệ khối lượng giao dịch NĐTNN thay đổi VN Index trước Nghị định có hiệu lực Bên cạnh đó, xét trước sau hai chuỗi thời gian có tác động nhân độ trễ Đồng thời, xem xét đến giá trị mua bán có tác động chiều với thay đổi VN Index Dựa kết hồi quy đánh giá kết mơ hình 3.3 Kết phân tích mơ hình hồi quy Kết hồi quy dựa kết kiểm định Granger Các kết cho mơ hình hồi quy cuối thơng qua việc thử sai nhiều mơ hình khác Kết kết cuối sau kiểm tra khắc phục bệnh mơ hình hồi quy thường gặp Kết trình bày cho thấy tác động dài hạn sau: 68 An Giang University Journal of Science – 2017, Vol 16 (4), 62 – 75 KLGDRNN = 5.312 + 1.520* L1.DVnindex + 0.183* L1.KLGDRNN - 0.0116* L2.KLGDRNN + 0.103*L3.KLGDRNN - 0.00965* L4.KLGDRNN - 0.0228* L5.KLGDRNN + 0.132* L6.KLGDRNN Cho thấy VN Index tăng thêm đơn vị điểm phiên trước khối lượng giao dịch ròng NĐTNN tăng thêm 152 nghìn cổ phiếu Ngồi ra, thay đổi khối lượng giao dịch NĐTNN phụ thuộc vào giao dịch ba phiên trước Nếu trước ba phiên khối lượng giao dịch tăng thêm 100 nghìn cổ phiếu khối lượng giao dịch trung bình thời điểm t tăng thêm 10.3 nghìn cổ phiểu, với mức ý nghĩa thống kê 10% Tương tự, trước phiên, khối lượng giao dịch tăng thêm 100 nghìn cổ phiếu trung bình khối lượng giao dịch thời điểm t tăng 18.3 nghìn cổ phiếu Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trước hai phiên tăng 100 nghìn cổ phiếu trung bình khối lượng giao dịch thời điểm t giảm 1.16 nghìn cổ phiếu Tác động giải thích 10.94% thay đổi, lại yếu tố khác Như vậy, ngồi tác động thay đổi VN Index chịu tác động khối lượng giao dịch phiên trước chưa giải thích nhiều Phụ lục cho kết chiều ngược lại: DVnindex = -0.409 + 0.118*DVnindex + 0.0624*L2.DVnindex - 0.0474*L3.DVnindex 0.175*L4.DVnindex + 0.0212*L5.DVnindex + 0.183*L6.DVnindex + 0.0413*L7.DVnindex 0.0909*L8.DVnindex - 0.0606*L9.DVnindex + 0.0723*L10.DVnindex + 0.0208*L.KLGDRNN 0.00263* L2.KLGDRNN + 0.000145* L3.KLGDRNN Tác động khối lượng đầu nước đến thay đổi số VN Index Thay đổi không xuất phát từ tác động NĐTNN mà chịu tác động thay đổi VN Index phiên trước Nếu trước phiên thay đổi VN Index tăng điểm đơn vị tác động làm tăng 0.118 đơn vị điểm số VN Index Ngược lại, bốn phiên trước thay đổi VN Index tăng điểm đơn vị thay đổi VN Index thời điểm trung bình giảm 0.175 đơn vị điểm Còn phiên trước, thay đổi VN Index tăng điểm đơn vị làm tăng 0.183 đơn vị điểm thời điểm Đồng thời, đề cập khối lượng giao dịch NĐTNN tác động tăng 100 nghìn cổ phiếu làm tăng trung bình 0.02 đơn vị điểm thay đổi VN Index Phụ lục cho biết kết toàn chuỗi: KLGDRNN = 1.154 + 1.292*L.DVnindex + 0.199*L.KLGDRNN - 0.000288*L2.KLGDRNN + 0.00249*L3.KLGDRNN + 0.0356*L4.KLGDRNN + 0.039*L5.KLGDRNN + 0.0495*L6.KLGDRNN + 0.0127*L7.KLGDRNN + 0.0527*L8.KLGDRNN + 0.0948*L9.KLGDRNN - 0.0529* L10.KLGDRNN Kết có số thay đổi so với Bảng tính tác động tồn chuỗi Tương tự, VN Index tăng đơn vị điểm làm khối lượng giao dịch trung bình tăng 129.2 nghìn cổ phiếu Bên cạnh đó, tác động khối lượng giao dịch phiên trước kéo dài đến độ trễ 10 Ở độ trễ hay trước phiên, khối lượng giao dịch tăng 100 nghìn cổ phiếu làm tăng trung bình thời điểm t 19.9 nghìn cổ phiếu Nếu trước phiên, khối lượng giao dịch tăng 100 nghìn làm tăng trung bình 5.27 nghìn cổ phiếu 9.48 nghìn cổ phiếu thời điểm t Ngược lại, 10 phiên trước khối lượng giao dịch tăng 100 nghìn cổ phiếu thời điểm giảm 5.29 nghìn cổ phiếu Xét tồn chuỗi thời gian kéo dài so với tính giai đoạn trước khả giải thích khơng nhiều Kết Phụ lục 5: GTNNM = 254.4 + 4.696*L.DVnindex - 0.159*L.GTNNB + 0.246*L.GTNNM 69 An Giang University Journal of Science – 2017, Vol 16 (4), 62 – 75 Cho thấy tác động giá trị mua NĐTNN chịu tác động yếu tố phiên trước Cụ thể, phiên trước thay đổi VN Index tăng đơn vị điểm làm tăng trung bình 4.696 tỷ đồng Trái lại, giá trị NĐTNN bán tăng tỷ đồng giá trị NĐTNN mua giảm trung bình 159 triệu đồng, tác động khơng có ý nghĩa mặt thống kê Ngoài ra, phiên trước giá trị NĐTNN mua tăng thêm tỷ đồng phiên t tăng trung bình 246 triệu đồng Tuy nhiên, mức độ giải thích mơ hình thấp mức 4.19% Như vậy, thấy tác động tương đối yếu chưa giải thích nhiều thay đổi giá trị NĐTNN mua Đối với giá trị NĐTNN bán: GTNNB = 182.1 + 3.814* L.DVnindex + 0.0686* L.GTNNB + 0.141* L2.GTNNB + 0.126* L3.GTNNB Thay đổi VN Index tăng đơn vị điểm phiên trước làm tăng trung bình 3.814 tỷ đồng phiên t Tương tự, ba phiên trước, giá trị NĐTNN bán tăng tỷ đồng phiên t tăng trung bình phiên trước 68.6 triệu đồng, hai phiên trước 141 triệu đồng, ba phiên trước 126 triệu đồng Tuy nhiên, thấy mơ hình khơng giải thích nhiều biến động này, mức gần 6% Tóm lại, thay đổi giá trị NĐTNN bán phụ thuộc vào yếu tố khác chịu tác động thay đổi VN Index giá trị NĐTNN bán phiên trước cơng ty niêm yết vượt mức 49% chưa thực thu hút NĐTNN khoảng thời gian nghiên cứu 4.2 Khuyến nghị Việc thu hút vốn thơng qua sàn chứng khốn vấn đề quan tâm Đối với thị trường điều có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt đối tượng thu hút vốn NĐTNN Bài viết xin đề xuất số kiến nghị nhằm thu hút vốn nước ngồi thơng qua sàn chứng khốn, cụ thể sau: Nghị định khơng áp dụng cho công ty nằm 14 “lĩnh vực kinh doanh có điều kiện” có 250 lĩnh vực hoạt động bị giới hạn Do đó, việc gia tăng tỷ lệ sở hữu NĐTNN thị trường Việt Nam gặp nhiều khó khăn Đó lý Việt Nam chưa thể trở thành thị trường Chính vậy, để thu hút dòng vốn ngoại thời gian tới nhà lập pháp cần xem xét cho việc nới tỷ lệ sở hữu ngoại nhiều KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Nghiên cứu đánh giá tác động giao dịch NĐTNN đến TTCK Việt Nam Kết nghiên cứu thông qua kiểm định Granger phân tích hồi quy cho thấy có tác động chiều số VN Index đến khối lượng giá trị giao dịch mua bán NĐTNN trước sau Nghị định 60 Chỉnh phủ; thay đổi khối lượng giao dịch phiên trước làm thay đổi khối lượng giao dịch t thời điểm Kết nghiên cứu viết bổ sung chứng thực nghiệm TTCK Việt Nam giá trị giao dịch NĐTNN chưa thực yếu tố tác động đến thị trường thông qua số VN Index, điều đồng nghĩa với việc giao dịch NĐTNN chưa nhiều chưa báo để nhà đầu nước đưa định đầu dựa theo lý thuyết đại diện Đồng thời, sau năm có hiệu lực Nghị định 60 Chính phủ việc nâng tỷ lệ sở hữu NĐTNN Bên cạnh thơng thống tỷ lệ sở hữu việc nâng cao tính minh bạch thông tin thị trường yếu tố quan tâm Một yếu tố tạo nên niềm tin cho nhà đầu tính cơng khai minh bạch thông tin công bố Trong thời gian vừa qua, quy định công bố thơng tin Việt Nam khơng ngừng hồn thiện, tình trạng vi phạm cơng bố thơng tin xảy nhiều công ty niêm yết HOSE (Nguyễn Thị Kim Anh, 2016) Vì vậy, yêu cầu nâng cao tính minh bạch 70 An Giang University Journal of Science – 2017, Vol 16 (4), 62 – 75 góp phần củng cố lòng tin thị trường nói chung NĐTNN nói riêng Rhee, S Ghon, and Jianxin Wang (2009) Foreign institutional ownership and stock market liquidity: Evidence from Indonesia Journal of Banking & Finance 33.7: 1312 - 1324 TÀI LIỆU THAM KHẢO Agrawal, G., & Khan, M A (2011) Impact of FDI on GDP: A comparative study of China and India International Journal of Business and Management 6(10), 71 Sartawi, I M., Hindawi, R M, Bsoul, R & Ali, A J (2014) Board composition, firm characteristics, and voluntary disclosure: The case of Jordanian firms listed on the Amman Stock Exchange International Business Research 7(6), pp 67 - 82 Domodar N.gujarati (2004) Chương 21 - Chuỗi thời gian kinh tế lượng Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (bản dịch) Jensen, Michael C., and William H Meckling (1976) Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure Journal of financial economics 3: 305 - 360 Trương Đông Lộc (2012) Mối quan hệ khối lượng cổ phiếu giao dịch nhà đầu nước ngồi số VN Index Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng Số 116+117: Yi, Chau Kit (2006) Do foreign investments affect stock markets—the case of Shanghai Stock Market Diss Hong Kong Baptist University Hong Kong Lê Khương Ninh (2008) Kinh tế học vi mô – Lý thuyết thực tiễn kinh doanh Cần Thơ: Nhà xuất Giáo dục Ngô Thụy Bảo Ngọc (2011) Ảnh hưởng hoạt động nhà đầu nước ngồi đến thị trường chứng khốn Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM PHỤ LỤC Phụ lục Mô tả biến mơ hình Biến Chú Thích Vnindex Chỉ số VN Index KLGDRNN Khối lượng giao dịch ròng nhà đầu nước KLNDTB Khối lượng cổ phiếu nhà đầu bán nhà đầu nước KLNDTM Khối lượng cổ phiếu nhà đầu mua nhà đầu nước DVnindex Sai phân bậc số VN Index GTNNM Giá trị cổ phiểu nước mua GTNNB Giá trị cổ phiểu nước bán Phụ lục Kết hồi quy tác động thay đổi VN Index đến khối lượng đầu ròng nhà đầu nước ngồi trước Nghị định có hiệu lực Biến Hệ số ước lượng KLGDRNN L1.DVnindex 1.520** 71 An Giang University Journal of Science – 2017, Vol 16 (4), 62 – 75 Biến Hệ số ước lượng (0.008) L1.KLGDRNN 0.183* (0.041) L2.KLGDRNN -0.0116 (0.847) L3.KLGDRNN 0.103 (0.079) L4.KLGDRNN -0.00965 (0.887) L5.KLGDRNN -0.0228 (0.762) L6.KLGDRNN 0.132 (0.104) _cons 5.312 (0.158) R-squared 0.1094 N 241 p-values in parentheses * p
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của giao dịch nhà đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam, Tác động của giao dịch nhà đầu tư nước ngoài đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay