Đánh giá nhu cầu sản xuất và mức sẵn sàng cung ứng của người dân đối với một số sản phẩm rau an toàn tại xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

76 53 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2018, 18:02

Đánh giá nhu cầu sản xuất và mức sẵn sàng cung ứng của người dân đối với một số sản phẩm rau an toàn tại xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá nhu cầu sản xuất và mức sẵn sàng cung ứng của người dân đối với một số sản phẩm rau an toàn tại xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá nhu cầu sản xuất và mức sẵn sàng cung ứng của người dân đối với một số sản phẩm rau an toàn tại xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá nhu cầu sản xuất và mức sẵn sàng cung ứng của người dân đối với một số sản phẩm rau an toàn tại xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá nhu cầu sản xuất và mức sẵn sàng cung ứng của người dân đối với một số sản phẩm rau an toàn tại xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá nhu cầu sản xuất và mức sẵn sàng cung ứng của người dân đối với một số sản phẩm rau an toàn tại xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá nhu cầu sản xuất và mức sẵn sàng cung ứng của người dân đối với một số sản phẩm rau an toàn tại xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - TRẦN THỊ DUNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ NHU CẦU SẢN XUẤT MỨC SẴN SÀNG CUNG ỨNG CỦA NGƢỜI DÂN ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM RAU AN TOÀN TẠI ĐỘNG ĐẠT, HUYỆN PHÚ LNG, TNH THI NGUYấN Khóa luận tốt nghiệp đại học Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh tế & Phát triển nơng thơn Khố học : 2012 - 2016 Thái Ngun, năm 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - TRẦN THỊ DUNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ NHU CẦU SẢN XUẤT MỨC SẴN SÀNG CUNG ỨNG CỦA NGƢỜI DÂN ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM RAU AN TOÀN TẠI ĐỘNG ĐẠT, HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN” Khãa luËn tèt nghiÖp ®¹i häc Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa : Chính quy : Phát triển nơng thơn : K44 - PTNT : Kinh tế & Phát triển nơng thơn Khố học : 2012 - 2016 Giảng viên hƣớng dẫn : Th.S Nguyễn Mạnh Thắng Thái Nguyên, năm 2016 i LỜI CẢM ƠN Đƣợc trí Ban giám hiệu nhà trƣờng, thầy cô giáo khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn trƣờng Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, sau hồn thành khóa học trƣờng tơi tiến hành thực tập tốt nghiệp Động Đạt, huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên với đề tài: “Đánh giá nhu cầu sản xuất mức sẵn sàng cung ứng người dân số sản phẩm rau an toàn Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Ngun” Khóa luận đƣợc hồn thành nhờ quan tâm giúp đỡ đơn vị, quan nhà trƣờng Tôi xin chân thành cảm ơn trƣờng Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, nơi đào tạo, giảng dạy, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu nhà trƣờng Tôi đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.S Nguyễn Mạnh Thắng giảng viên khoa KT & PTNT trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, bảo giúp đỡ suốt thời gian thực tập để hồn thành tốt Khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa KT& PTNT tạo điều kiện giúp đỡ Đồng thời, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ UBND Động Đạt, ban ngành đoàn thể nhân dân tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu đề tài Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp ngƣời thân động viên, cộng tác giúp đỡ thực đề tài Trong q trình nghiên cứu nhiều lí chủ quan khách quan Khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tơi mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến thầy cô bạn sinh viên Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2016 Sinh viên Trần Thị Dung ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Ngƣỡng cho phép dƣ lƣợng nitrat số loại rau 14 Bảng 2.2: Mức giới hạn tối đa cho phép số kim loại độc tố sản phẩm rau tƣơi 14 Bảng 2.3: Mức giới hạn tối đa cho phép số vi sinh vật sản phẩm rau tƣơi 15 Bảng 3.1: Chỉ tiêu số lƣợng mẫu điều tra hộ sản xuất 29 Bảng 4.1: Thống kê tình hình sử dụng đất Động Đạt .32 Bảng 4.2: Thông tin chung 100 mẫu điều tra .34 Bảng 4.3: Diện tích rau loại giai đoạn 2015- 2016 35 Bảng 4.4: Thống kê suất giá bán trung bình số loại rau hộ sản xuất 36 Bảng 4.5: Một số loại hóa chất BVTV thƣờng dùng số lần sử dụng/vụ rau hộ sản xuất 37 Bảng 4.6: Đánh giá ngƣời tiêu dùng chất lƣợng rau sử dụng .42 Bảng 4.7: Nhu cầu sản xuất RAT hộ sản xuất .43 Bảng 4.8: Mức độ hiểu biết hộ sản xuất RAT 43 Bảng 4.9: Mức độ tin tƣởng ngƣời sản xuất RAT 44 Bảng 4.10: Khả ngƣời tiêu dùng phân biệt rau thƣờng RAT 45 Bảng 4.11: Tiêu chí ngƣời tiêu dùng phân biệt rau thƣờng RAT 45 Bảng 4.12: Yếu tố thúc đẩy hộ sản xuất RAT 46 Bảng 4.13: Lí ngƣời dân không sản xuất RAT 46 Bảng 4.14: Tỉ lệ ngƣời mua RAT 47 Bảng 4.15: Các nhân tố cản trở ngƣời tiêu dùng mua RAT 47 Bảng 4.16: Các yếu tố ảnh hƣởng lớn tới định mua RAT 48 Bảng 4.17: Sản lƣợng sẵn sàng cung ứng RAT hộ sản xuất Động Đạt 48 Bảng 4.18: Mức độ sẵn sàng cung ứng RAT hộ sản xuất 49 Bảng 4.19: Chất lƣợng sẵn sàng cung ứng RAT hộ sản xuất 50 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: đồ hệ thống sản xuất Hình 2.2: đồ chuỗi cung ứng sản phẩm tổng quát Việt Nam 11 Hình 4.1: đồ kênh tiêu thụ rau an tồn 38 Hình 4.2: Biểu đồ cấu kênh thông tin hộ sản xuất tìm hiểu RAT .44 iv DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Nghĩa Chữ viết tắt ATVSTP : An toàn vệ sinh thực phẩm BVTV : Bảo vệ thực vật CN- TTCN : Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp FAO : Food and Agriculture Organization - Tổ chức Lƣơng thực Nông nghiệp Liên hợp quốc HTX : Hợp tác LĐ : Lao đô ̣ng NN & PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn PRA : Rural Rapid Appraisal - Đánh giá nhanh nơng thơn có tham gia RAT : Rau an tồn Tổng S : Tổng diện tích UBND : Ủy ban nhân dân VietGap : Vietnamese Good Agricultural Practices- Thực hành sản xuất Nông nghiệp tốt Việt Nam WTO : Word Trade Organization- Tổ chức Thƣơng mại Thế giới v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học .4 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn sản xuất .4 Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sởluận 2.1.1 Nhu cầu gì? 2.1.2 Phân loại nhu cầu 2.1.2.1 Phân loại theo chủ thể bao gồm .6 2.1.2.2 Phân loại theo khách thể bao gồm 2.1.2.3 Phân theo trình độ phát triển hội bao gồm 2.1.3 Lý luận sản xuất 2.1.3.1 Khái niệm yếu tố cấu thành sản xuất 2.1.3.2 Phân loại sản xuất 2.1.3.3 Các yếu tố cần quan tâm trình sản xuất 2.1.4 Cung ứng gì? .10 2.1.5 Khái niệm rau an toàn quy trình sản xuất rau an tồn 12 2.1.5.1 Khái niệm rau an toàn 12 vi 2.1.5.2 Quy trình sản xuất rau an tồn .15 2.2 Cơ sở thực tiễn 18 2.2.1 Thực trạng sản xuất cung ứng rau an toàn số nƣớc giới .18 2.2.1.1 Thực trạng sản xuất cung ứng rau an toàn Nhật Bản 18 2.2.1.2 Thực trạng sản xuất cung ứng rau an toàn Israel 19 2.2.2 Thực trạng sản xuất cung ứng rau an toàn Việt Nam 20 2.2.3 Một số công trình nghiên cứu liên quan đến sản xuất cung ứng rau an toàn 23 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 27 3.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 27 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 27 3.1.2.1 Phạm vi không gian 27 3.1.2.2 Phạm vi thời gian 27 3.1.2.3 Phạm vi nội dung 27 3.2 Nội dung nghiên cứu 28 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 28 3.3.1 Thu thập thông tin thứ cấp 28 3.3.2 Thu thập thông tin cấp 28 3.3.3 Phƣơng pháp xử lí số liệu 30 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN .31 4.1 Đặc điểm địa bàn Động Đạt 31 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 4.1.1.1 Vị trí địa lí 31 4.1.1.2 Đặc điểm địa hình, khí hậu, thủy văn 31 4.1.1.3 Tình hình sử dụng đất đai 32 4.1.2 Đặc điểm kinh tế hội Động Đạt 33 4.1.2.1 Đặc điểm kinh tế 33 4.1.2.2 Đặc điểm hội 33 4.2 Thực trạng sản xuất, tiêu thụ rau thƣờng RAT Động Đạt 35 vii 4.2.1 Thực trạng sản xuất tiêu thụ rau thƣờng Động Đạt 35 4.2.2 Thực trạng sản xuất tiêu thụ RAT Động Đạt 39 4.3 Nhu cầu sản xuất mức sẵn sàng cung ứng RAT Động Đạt 41 4.3.1 Nhu cầu sản xuất RAT yếu tố ảnh hƣởng tới nhu cầu sản xuất RAT ngƣời dân Động Đạt 41 4.3.1.1 Nhu cầu sản xuất RAT Động Đạt .41 4.3.1.2 Hiểu biết ngƣời sản xuất RAT kênh thơng tin tìm hiểu RAT .43 4.3.1.3 Mức độ tin tƣởng ngƣời sản xuất RAT .44 4.3.1.4 Yếu tố thúc đẩy hộ sản xuất RAT 46 4.3.1.5 Lí ngƣời dân khơng sản xuất RAT 46 4.3.2 Mức sẵn sàng cung ứng RAT ngƣời dân số sản phẩm RAT 48 4.3.2.1 Sản lƣợng sẵn sàng cung ứng ngƣời dân số sản phẩm RAT Động Đạt 48 4.3.2.2 Mức độ sẵn sàng cung ứng ngƣời dân số sản phẩm RAT 49 4.3.2.3 Chất lƣợng sẵn sàng cung ứng số sản phẩm RAT 50 4.4 Thuận lợi, khó khăn sản xuất cung ứng RAT 51 4.4.1 Thuận lợi sản xuất, cung ứng RAT .51 4.4.2 Khó khăn sản xuất, cung ứng RAT .51 4.5 Một số giải pháp phát triển sản xuất nâng cao chất lƣợng rau rau an toàn địa phƣơng 52 4.5.1 Quy hoạch vùng sản xuất RAT xây dựng hệ thống sở vật chất - hạ tầng, hệ thống thông tin RAT 53 4.5.2 Tiếp tục thực sách hỗ trợ sản xuất khuyến khích sản xuất .53 4.5.3 Xây dựng hệ thống quản lí, kiểm tra chất lƣợng RAT 54 4.5.4 Tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức RAT ngƣời sản xuất ngƣời tiêu dùng 54 4.5.5 Giải pháp giúp ngƣời tiêu dùng nhận diện sản phẩm rau an toàn 55 4.5.6 Xây dựng quảng bá thƣơng hiệu RAT .55 viii Phần 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Kiến nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt II Tiếng Anh III Các tài liệu từ internet PHỤ LỤC Phụ lục 1: Tổng hợp số liệu từ 60 phiếu điều tra hộ sản xuất rau Động Đạt huyện Phú Lƣơng - tỉnh Thái Nguyên Phụ lục 2: Tổng hợp số liệu từ 40 phiếu điều tra ngƣời tiêu dùng rau Động Đạt - huyện Phú Lƣơng - tỉnh Thái Nguyên ... tập tốt nghiệp xã Động Đạt, huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên với đề tài: Đánh giá nhu cầu sản xuất mức sẵn sàng cung ứng người dân số sản phẩm rau an toàn xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái. .. THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - TRẦN THỊ DUNG Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ NHU CẦU SẢN XUẤT VÀ MỨC SẴN SÀNG CUNG ỨNG CỦA NGƢỜI DÂN ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM RAU AN TOÀN TẠI XÃ ĐỘNG... trạng sản xuất tiêu thụ rau thƣờng xã Động Đạt 35 4.2.2 Thực trạng sản xuất tiêu thụ RAT xã Động Đạt 39 4.3 Nhu cầu sản xuất mức sẵn sàng cung ứng RAT xã Động Đạt 41 4.3.1 Nhu cầu sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá nhu cầu sản xuất và mức sẵn sàng cung ứng của người dân đối với một số sản phẩm rau an toàn tại xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá nhu cầu sản xuất và mức sẵn sàng cung ứng của người dân đối với một số sản phẩm rau an toàn tại xã Động Đạt huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay