Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng (Khóa luận tốt nghiệp)

83 29 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2018, 09:35

Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng (Khóa luận tốt nghiệp) Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2008 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Đỗ Thị Thu Yến Giảng viên hƣớng dẫn: Th.s Văn Hồng Ngọc HẢI PHÒNG - 2016 SINH VIÊN: ĐỖ THỊ THU YẾN - LỚP: QTL902K Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HÀNG HẢI HẢI TRÌNH VÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Đỗ Thị Thu Yến Giảng viên hƣớng dẫn: Th.s Văn Hồng Ngọc HẢI PHÒNG - 2016 SINH VIÊN: ĐỖ THỊ THU YẾN - LỚP: QTL902K Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đỗ Thị Thu Yến Mã SV: 1513401006 Lớp: QTL902K Ngành: Kế toán - Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng SINH VIÊN: ĐỖ THỊ THU YẾN - LỚP: QTL902K Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) Tìm hiểu lý luận cơng tác lập phân tích BCĐKT doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Tìm hiểu thực tế cơng tác lập phân tích BĐKT đơn vị thực tập  Đánh giá ưu khuyết điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích BCĐKT nói riêng, sở đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt cơng tác hạch tốn kế tốn Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán Sưu tầm, lựa chọn số liệu tài liệu phục vụ cơng tác lập phân tích BCĐKT năm 2015 Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng …………………………………………………………………………… … … ………………………………………………………………………… Địa điểm thực tập tốt nghiệp Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng …………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………… SINH VIÊN: ĐỖ THỊ THU YẾN - LỚP: QTL902K Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên: Văn Hồng Ngọc Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan cơng tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 10 tháng 10 năm 2016 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viênNgười hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2016 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị SINH VIÊN: ĐỖ THỊ THU YẾN - LỚP: QTL902K Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: Chịu khó học hỏi, tích cực sưu tầm, lựa chọn số liệu, tài liệu phục vụ đề tài Ham học hỏi, cầu tiến bộ, thường xuyên trao đổi với giáo viên hướng dẫn Luôn đảm bảo tiến độ đề tài theo thời gian quy định Có trách nhiệm cao với cơng việc giao Có khả tự nghiên cứu làm việc độc lập Đánh giá chất lƣợng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): Khóa luận tốt nghiệp bố cục hợp lý, logic, khoa học Đã khái quát hóa lý luận vấn đề liên quan đến cơng tác lập phân tích BCĐKT Nắm bắt tình hình chung đơn vị thực tập: Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng Nắm bắt phản ánh quy trình lập phân tích BCĐKT Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng Số liệu phù hợp với quy định Đề xuất số biện pháp có tính khả thi, phù hợp với đề tài, giúp đơn vị hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích BCĐKT nói riêng Cho điểm cán hƣớng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2016 Cán hƣớng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Th.S Văn Hồng Ngọc SINH VIÊN: ĐỖ THỊ THU YẾN - LỚP: QTL902K Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 10 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 12 1.1 Khái quát hệ thống Báo cáo tài (BCTC) doanh nghiệp (DN) vừa nhỏ 12 1.1.1 Khái niệm cần thiết Báo cáo tài cơng tác quản lý kinh tế 12 1.1.2 Mục đích vai trò Báo cáo tài 13 1.1.3 Đối tượng áp dụng 14 1.1.4 Yêu cầu Báo cáo tài 15 1.1.5 Những nguyên tắc lập trình bày Báo cáo tài 15 1.1.6 Hệ thống Báo cáo tài theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài 17 1.2 Bảng cân đối kế toán phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 19 1.2.1 Bảng cân đối kế toán kết cấu Bảng cân đối kế toán 19 1.2.2 Cơ sở số liệu, trình tự phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 24 1.3 Phân tích Bảng cân đối kế tốn 31 1.3.1 Sự cần thiết việc phân tích BCĐKT 31 1.3.2 Các phương pháp phân tích BCĐKT 32 1.3.3 Nội dung phân tích Bảng cân đối kế tốn 33 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CPTM HÀNG HẢI HẢI TRÌNH VÀNG 37 2.1 Tổng quát Công ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 37 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty 37 2.1.3 Những thuận lợi, khó khăn cơng ty q trình hoạt động 37 2.1.4 Những thành tíchcông ty đạt năm gần (2013 - 2015) 38 2.1.5 Mơ hình tổ chức máy công ty 39 2.1.6 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 40 2.1.6.1 Mơ hình tổ chức máy kế tốn cơng ty 40 SINH VIÊN: ĐỖ THỊ THU YẾN - LỚP: QTL902K Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng 2.1.6.2 Hình thức kế tốn, chế độ sách phương pháp kế tốn áp dụng công ty 41 2.2 Thực trạng cơng tác lập Bảng Cân đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng 42 2.2.1 Căn lập bảng CĐKT Công ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng 42 2.2.2 Quy trình lập bảng CĐKT Công ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng.42 2.2.3 Nội dung bước lập bảng CĐKT Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng 43 2.3 Thực trạng công tác phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng 67 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CPTM HÀNG HẢI HẢI TRÌNH VÀNG 68 3.1 Một số định hướng phát triển Công ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng thời gian tới 68 3.2 Những ưu điểm hạn chế công tác kế tốn nói chung cơng tác lập phân tích Bảng cân ðối kế tốn nói riêng Cơng ty CPTM Hải Trình Vàng .68 3.2.1 Những ưu điểm 68 3.2.2 Mặt hạn chế 69 3.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng 70 3.3.1 Ý kiến thứ nhất: Nâng cao trình độ cho nhân viên kế toán 70 3.3.2 Ý kiến thứ hai: Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng nên thực cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn 70 3.3.3 Ý kiến thứ ba: Công ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng nên áp dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác hạch tốn kế tốn 78 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 SINH VIÊN: ĐỖ THỊ THU YẾN - LỚP: QTL902K Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1.BCTC Báo cáo tài 2.QĐ-BTC Quyết định Bộ tài 3.BTC Bộ Tài 4.HĐKD Hoạt động kinh doanh 5.TT-BTC Thông tư Bộ Tài 6.BCĐKT Bảng cân đối kế tốn 7.TSCĐ Tài sản cố định 8.DN Doanh nghiệp 9.TK Tài khoản 10.NĐ-CP Nghị định Chính Phủ 11 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 12.NH Ngắn hạn 13 SXKD Sản xuất kinh doanh 14 CPTM Cổ phần thương mại SINH VIÊN: ĐỖ THỊ THU YẾN - LỚP: QTL902K Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ nay, kế tốn trở thành cơng cụ đặc biệt quan trọng Bằng hệ thống khoa học kế tốn thể tính ưu việt việc bao qt tồn tình hình tài q trình sản xuất kinh doanh cơng ty cách đầy đủ, xác Cũng giống nhiều doanh nghiệp khác, để hòa nhập với kinh tế thị trường, Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng ln trọng cơng tác hạch tốn kế tốn cho ngày hoàn thiện đạt kết tốt Bảng cân đối kế tốn có vai trò quan trọng, báo cáo tổng hợp phản ánh tổng quát giá trị tài sản có nguồn vốn hình thành tài sản doanh nghiệp thời điểm định Bảng cân đối kế toán việc phân tích tình hình tài giúp cho doanh nghiệp đối tượng quan tâm thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ doanh nghiệp Qua q trình thực tập Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng, nhận thấy cơng tác phân tích Bảng cân đối kế tốn chưa tiến hành q trình lập Bảng cân đối kế tốn Cơng ty gặp số hạn chế nên cơng tác kế tốn chưa cung cấp đầy đủ thơng tin phục vụ hoạt động quản lý tài doanh nghiệp, dẫn đến nhà quản trị chưa đưa định quản trị đắn Cộng thêm với việc nhận thức tầm quan trọng việc lập phân tích Bảng cân đối kế tốn, em mạnh dạn sâu nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng” Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận tốt nghiệp chia thành chương sau: Chƣơng 1: Lý luận chung cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực tế cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng Chƣơng 3: Một số giải pháp để hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng SINH VIÊN: ĐỖ THỊ THU YẾN - LỚP: QTL902K 10 ... đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng 42 2.2.1 Căn lập bảng CĐKT Công ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng 42 2.2.2 Quy trình lập bảng CĐKT Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng. 42... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CPTM HÀNG HẢI HẢI TRÌNH VÀNG 37 2.1 Tổng quát Công ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng 37 2.1.1 Q trình hình... tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng SINH VIÊN: ĐỖ THỊ THU YẾN - LỚP: QTL902K Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng NHIỆM
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng (Khóa luận tốt nghiệp), Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty CPTM Hàng Hải Hải Trình Vàng (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay