cấu trúc rẽ nhánh

16 325 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2013, 01:25

1/ Để nhập một số vào từ bàn phím chúng ta dùng cặp thủ tục nào? Hãy cho ví dụ? Kiểm tra bài cũ Write(<Danh sách kết qủa ra>); Readln(<Danh sách biến vào>); Đáp án CHƯƠNG 3 CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẶP BÀI 9 C U TR C R NH NHẤ Ú Ẽ Á Nếu mai trời không mưa thì An sẽ đến nhà Bình. Nếu mai trời không mưa thì An sẽ đến nhà Bình, nếu mưa thì An sẽ gọi điện cho Bình. 1. Rẽ nhánh AN BÌNH Xét ví dụ 1: Hai bạn An và bạn Bình hẹn nhau Nếu …. thì…. Nếu …. thì…., nếu không thì… Cấu trúc dùng để mô tả các mệnh đề đó gọi là cấu trúc rẽ nhánh thiếu và đủ. 1. Rẽ nhánh VD 2: Giải phương trình bậc hai: ax 2 + bx + c =0 Tính D:=b*b+4a*c Nếu d≥0 thì phương trình có nghiệm . Nếu d<0 thì phương trình vô nghiệm . Sơ đồ Tính đưa ra nghiệm thực và kết thúc Thông báo vô nghiệm và kết thúc Nhập a,b D b← 2 -4ac d≥0 Đúng Sai Hãy nêu cách giải phương trình đó? VD1: Nếu mai trời không mưa thì An sẽ đến nhà Bình điều kiện công việc 2. Câu lệnh if - then a. Dạng thiếu: if <điều kiện> then <câu lệnh>; Trong đó: - Điều kiện là biểu thức lôgic. - Câu lệnh là một câu lệnh của Pascal. Sơ đồ thể hiện cấu trúc if -then Ý nghĩa: Tính và kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh sẽ được thực hiện, ngược lại thì câu lệnh sẽ bị bỏ qua. Điều kiện Câu lệnh Đúng Sai Điều kiện Câu lệnh 2. Câu lệnh if - then VD: Hãy dùng cấu trúc if – then để mô tả cấu trúc rẽ nhánh sau: a. Nếu d<0 thì phương trình vô nghiệm. b. Nếu a mod 2 =0 thì a là số chẵn. if <điều kiện> then <câu lệnh>; a. if d<0 then writeln(‘phuong trinh vo nghiem’); b. if a mod 2 =0 then writeln(‘a la so chan’); Giải VD: Nếu mai trời không mưa thì An sẽ đến nhà Bình, Nếu trời mưa thì An sẽ gọi điện cho Bình. Điều kiện Công việc 1 công việc 2ngược lại đk 2. Câu lệnh if – then b. Dạng đủ if <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>; Sơ đồ cấu trúc if - then điều kiện Câu lệnh 1 Câu lệnh 2 đúng Sai Ý nghĩa: Tính và kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh1 sẽ được thực hiện, ngược lại thì câu lệnh 2 sẽ được thực hiện. điều kiện Câu lệnh 1 Câu lệnh 2 đúng Sai 2. Câu lệnh if - then if <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>; VD: Hãy dùng cấu trúc if – then để mô tả cấu trúc rẽ nhánh sau: a.Nếu d<0 thì phương trình vô nghiệm, ngược thì phương trình có nghiệm. b.Nếu a mod 2=0 thì a là số chẵn, ngược lại a là số lẻ. Giải a. if d<0 then writeln(‘ phuong trinh vo nghiem’) else writeln(‘phuong trinh co nghiem’); b. if a mod 2=0 then writeln(‘a la so chan’) else writeln(‘a la so le’); 3. Câu lệnh ghép Trong Pascal cho phép gộp một dãy câu lệnh thành một câu lệnh ghép. Câu lệnh ghép có dạng. . if d<0 then writeln(‘ phuong trinh vo nghiem’) else begin x1:=( - b – sqrt(d))/(2*a); x2:= - b/a - x1; end; ví dụ: Chú ý: Trước từ khoá else câu lệnh không có dấu chấm phẩy. Begin <các câu lệnh>; End; Chú ý: sau end phải có dấu chấm phẩy; 3. Câu lệnh ghép VD: Hãy dùng cấu trúc if- then để mô tả cấu trúc rẽ nhánh sau: Nếu ngày=3 và tháng =7 thì đưa ra hai câu thông báo “hôm nay là ngày 3 tháng 7”. if (ngay=3) and (thang=7) then writeln(‘hom nay la ngay 3 thang 7’); writeln(‘hom nay la ngay 3 thang 7’); Begin end; [...].. .Cấu trúc dùng để mô tả mệnh đề Nếu…thì,… Nếu… thì, nếu không thì…… Được gọi là cấu trúc rẽ nhánh Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu If then ; Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ If then else ; Câu lệnh ghép Begin ; End; 4.Một . thang 7’); Begin end; Cấu trúc dùng để mô tả mệnh đề Nếu…thì,…. Nếu… thì, nếu không thì…… Được gọi là cấu trúc rẽ nhánh Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu If. <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>; VD: Hãy dùng cấu trúc if – then để mô tả cấu trúc rẽ nhánh sau: a.Nếu d<0 thì phương trình vô nghiệm, ngược
- Xem thêm -

Xem thêm: cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc rẽ nhánh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay