Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Đức Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

101 37 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2018, 14:48

Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Đức Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Đức Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Đức Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Đức Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Đức Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Đức Quang (Khóa luận tốt nghiệp)Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Đức Quang (Khóa luận tốt nghiệp) BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOAN – KIỂM TOAN Sinh viên : Vũ Thị Thanh Dung Giảng viên hƣớng dẫn : ThS Hòa Thị Thanh Hƣơng HẢI PHÕNG - 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦUPHÁT TRIỂN PHƯ ĐỨC QUANG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Thị Thanh Dung Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Hòa Thị Thanh Hƣơng HẢI PHÕNG - 2017 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Thị Thanh Dung Mã SV: 1312401161 Lớp: QT1702K Ngành:.Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Đầuphát triển Phú Đức Quang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1.BCTC 2.QĐ-BTC 3.BTC 4.HĐKD 5.TT-BTC 6.BCĐKT 7.TSCĐ 8.DN 9.TK 10 HĐSXKD 11 SXKD Báo cáo tài Quyết định Bộ tài Bộ Tài Hoạt động kinh doanh Thơng tƣ Bộ Tài Bảng cân đối kế toán Tài sản cố định Doanh nghiệp Tài khoản Hoạt động sản xuất kinh doanh Sản xuất kinh doanh DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình lập Bảng cân đối kế toán ……………………………… 19 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Đầuphát triển Phú Đức Quang …………………………….…………………………………33 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty Cổ phần Đầuphát triển Phú Đức Quang ….…………………………………………………………….37 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký chung Cơng ty Cổ phần Đầuphát triển Phú Đức Quang.……………………… 39 Sơ đồ 2.4 Sơ đồ xác định doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh… 53 DANH MỤC BIỂU SỐ Biểu số 1.1: Bảng cân đối kế toán theo QĐ 48/2006/BTC sửa đổi theo TT 138/2011/BTC 12 Biểu số 1.2: Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản 28 Biểu số 1.3: Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn 28 Biểu số 2.1: Bảng tổng hợp số liệu 31 Biểu số 2.2: Hóa đơn GTGT số 0000657 42 Biểu số 2.3: Phiếu chi 10/01 43 Biểu số 2.4: Trích trang sổ Nhật ký chung năm 2016 44 Biểu số 2.5: Số TK 154 45 Biểu số 2.6: Số TK 133 46 Biểu số 2.7: Sổ TK 111 47 Biểu số 2.7: Sổ TK 131 49 Biểu số 2.9: Bảng tổng hợp toán với ngƣời mua 50 Biểu số 2.10: Sổ TK 331 51 Biểu số 2.11: Bảng tổng hợp toán với ngƣời bán 52 Biểu số 2.12: Bảng cân đối tài khoản năm 2016 55 Biểu số 2.13: Bảng cân đối kế toán theo QĐ 48/2006/BTC sửa đổi theo TT 138/2011/BTC 64 Biểu số 3.1: Bảng phân tích tình hình biến động cấu tài sản 75 Biểu số 3.2: Bảng phân tích tình hình biến động cấu nguồn vốn 78 Biểu số 3.3 Phân tích khả tốn cơng ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang 80 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP THEO QĐ48/2006/BTC SỬA ĐỔI THEO TT138/2011/BTC 1.1 Một số vấn đề chung hệ thống Báo cáo tài Doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm cần thiết báo cáo tài (BCTC) công tác quản lý kinh tế 1.1.1.1 Khái niệm Báo cáo tài 1.1.1.2 Sự cần thiết BCTC cơng tác quản lý kinh tế 1.1.2 Mục đích, vai trò Báo cáo tài 1.1.2.1 Mục đích Báo cáo tài 1.1.2.2 Vai trò Báo cáo tài 1.1.3 Đối tƣợng áp dụng Báo cáo tài 1.1.4.Yêu cầu Báo cáo tài 1.1.5 Những nguyên tắc lập trình bày Báo cáo tài 1.1.6 Hệ thống BCTC Doanh nghiệp theo định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 Bộ trƣởng Bộ Tài 1.1.7 Trách nhiệm lập Báo cáo tài 1.1.8 Kỳ lập Báo cáo tài 1.1.9 Thời hạn nộp Báo cáo tài 1.1.10 Nơi nhận Báo cáo tài 1.2 Bảng cân đối kế tốn phƣơng pháp lập Bảng cân đối kế toán theo Quyết định 48/2006/BTC sửa đổi theo Thông tƣ 138/2011/BTC 1.2.1 Bảng cân đối kế toán kết cấu bảng cân đối kế toán theo Quyết định 48/2006/BTC sửa đổi theo Thông tƣ 138/2011/TT-BTC 1.2.1.1 Khái niệm Bảng cân đối kế tốn (BCĐKT) 1.2.1.2 Ngun tắc lập trình bày bảng cân đối kế toán 1.2.1.3 Kết cấu nội dung bảng cân đối kế toán theo Quyết định 48/2006/BTC sửa đổi theo Thông 138/2011/BTC 1.2.2 Một số thay đổi thông tƣ 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 Bộ Tài bảng cân đối kế tốn so với BCĐKT theo định 48/2006/QĐ-BTC sửa đổi theo thông tƣ 138/2011/BTC 1.2.3 sở số liệu, trình tự phƣơng pháp lập Bảng cân đối kế toán 1.2.3.1 sở số liệu lập Bảng cân đối kế tốn 1.2.3.2 Trình tự lập bảng cân đối kế toán 1.2.3.3 Phương pháp lập bảng cân đối kế tốn 1.3 Phân tích Bảng cân đối kế tốn 1.3.1 Sự cần thiết phải phân tích bảng cân đối kế toán 1.3.2 Các phƣơng pháp phân tích Bảng cân đối kế tốn 1.3.3 Nội dung phân tích Bảng CĐKT 1.3.3.1 Đánh giá tình hình tài công ty thông qua tiêu bảng cân đối kế tốn 1.3.3.2 Phân tích tình hình tài doanh nghiệp thơng qua tỉ số khả toán 1 1 2 3 5 8 9 9 10 16 18 18 18 18 26 26 26 27 27 29 CHƢƠNG 2: THỰC TẾ CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CĐKT T I CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦUPHÁT TRIỂN PH Đ C QUANG 2.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang 2.1.1 Tổng quan Công ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Công ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang 2.1.3 Thuận lợi, khó khăn Cơng ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang 2.1.3.1 Thuận lợi Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Phú Đức Quang 2.1.3.2 Khó khăn Cơng ty Cổ phần Đầu Phát triển Phú Đức Quang 2.1.4 cấu tổ chức Công ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang 2.1.5 Đ c điểm tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang 2.1.5.1 Đ c điểm tổ chức kế toán máy kế tốn t i Cơng ty Cổ phần Đầu Phát triển Phú Đức Quang 2.1.5.2 ình thức ghi sổ kế tốn t i Cơng ty Cổ phần Đầu Phát triển Phú Đức Quang 2.1.5.3 Các sách kế tốn t i Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Phú Đức Quang 2.2 Thực trạng công tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang 2.2.1 Căn lập BCĐKT Công ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang 2.2.2 Quy trình lập BCĐKT Công ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang 2.3 Thực trạng tổ chức phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang CHƢƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN T I CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦUPHÁT TRIỂN PH Đ C QUANG 3.1 Một số định hƣớng phát triển Công ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang thời gian tới 3.2 Đánh giá chung công tác kế tốn cơng tác lập, phân tích BCĐKT Công ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang 3.2.1 Những ƣu điểm công tác kế tốn lập phân tích bảng cân đối kế tốn Công ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang 3.2.2 Những hạn chế công tác kế tốn lập phân tích bảng cân đối kế tốn Công ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang 3.3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện cơng tác lập phân tích BCĐKT Cơng ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang 3.3.2 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang 3.3.2.1 Ý kiến thứ nhất: Công ty nên tiến hành phân tích Bảng cân đối kế tốn 3.3.2.2 Ý kiến thứ hai: Cơng ty cần nâng cao trình độ cho nhân viên kế tốn 3.3.2.3 Ý kiến thứ ba: Cơng ty nên tăng cường công tác thu hồi nợ đọng 30 30 30 31 32 32 32 33 36 36 39 40 40 40 41 64 68 68 68 69 70 71 71 72 72 82 82 3.3.2.4 Ý kiến thứ tư: Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán vào h ch toán kế toán KẾT LUẬN 83 86 Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần ĐàuPhát triển Phú Đức Quang LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh doanh, nhiều đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp nhƣ nhà đầu tƣ, nhà cho vay, nhà cung cấp, khách hàng,… Mỗi đối tƣợng quan tâm tới khả tạo dòng tiền m t, khả sinh lời, khả toán mức lợi nhuận tối đa, Vì vậy, việc thƣờng xun tiến hành phân tích tài giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp quan thấy rõ đƣợc thực trạng tài chính, xác định đầy đủ nguyên nhân mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến tình hình tài chính, từ giải pháp hữu hiệu để ổn định tăng cƣờng tình hình tài Doanh nghiệp Xuất phát từ tầm quan trọng ý nghĩa việc phân tích tình hình tài doanh nghiệp thơng qua báo cáo tài chính, kết hợp với q trình thực tập tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang, em nhận thấy công tác phân tích Bảng cân đối kế tốn đơn vị hạn chế Do em mạnh dạn sâu nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn t i Cơng ty Cổ phần Đầu Phát triển Phú Đức Quang” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Ngồi phần mở đầu kết luận, nội dung khóa luận gồm chƣơng: Chương 1: Một số lý luận chung công tác lập phân tích bảng cân đối kế tốn doanh nghiệp theo QĐ48/2006/BTC sửa đổi theo TT138/2011/BTC Chương 2: Thực trạng cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần ĐầuPhát triển Phú Đức Quang Bài khóa luận em đƣợc hoành thành với giúp đỡ, tạo điều kiện ban lãnh đạo Công ty, đ c biệt bảo tận tình giáo – Thạc sỹ Hòa Thị Thanh Hƣơng Tuy nhiên hạn chế định trình độ thời gian nên viết em không tránh khỏi sai sót Vì vậy, em mong đƣợc góp ý bảo thầy giáo để khóa luận em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2017 Sinh viên Vũ Thị Thanh Dung Sinh viên: Vũ Thị Thanh Dung – Lớp QT1702K Hồn thiện cơng tác lập phân tích Bảng cân đối kế tốn Công ty Cổ phần ĐàuPhát triển Phú Đức Quang CHƢƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC LẬP PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP THEO QĐ48/2006/BTC SỬA ĐỔI THEO TT138/2011/BTC 1.1 Một số vấn đề chung hệ thống Báo cáo tài Doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm cần thiết báo cáo tài (BCTC) công tác quản lý kinh tế 1.1.1.1 Khái niệm Báo cáo tài Báo cáo tài báo cáo tổng hợp tình hình tài chính, kết sản xuất kinh doanh kỳ doanh nghiệp, nguồn cung cấp thơng tin tình hình tài doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý doanh nghiệp, quan quản lý Nhà nƣớc nhu cầu ngƣời sử dụng việc đƣa định kinh tế Theo quy định hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp Việt Nam bao gồm loại sau:  Bảng Cân đối kế toán  Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ  Báo cáo kết hoạt động kinh doanh  Thuyết minh báo cáo tài 1.1.1.2 Sự cần thiết BCTC công tác quản lý kinh tế Các nhà quản trị muốn đƣa đƣợc định kinh doanh đắn phải vào điều kiện dự đoán tƣơng lai, dựa thơng tin liên quan đến khứ kết kinh doanh mà doanh nghiệp đạt đƣợc Những thông tin đáng tin cậy đƣợc doanh nghiệp lập BCTC Xét tầm vi mô, không thiết lập hệ thống Báo cáo tài phân tích tình hình tài ho c tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp g p nhiều khó khăn M t khác, nhà đầu tƣ, chủ nợ khơng sở để biết tình hình tài doanh nghiệp khiến họ đƣa định hợp tác kinh doanh có, định rủi ro cao Xét tầm vĩ mô, Nhà nƣớc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, ngành nghề kinh tế khơng BCTC, Sinh viên: Vũ Thị Thanh Dung – Lớp QT1702K ... ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Đức Quang 2.1.5.2 ình thức ghi sổ kế tốn t i Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Đức Quang 2.1.5.3 Các sách kế tốn t i Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Đức. .. khó khăn Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Phú Đức Quang 2.1.3.1 Thuận lợi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Đức Quang 2.1.3.2 Khó khăn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Đức Quang 2.1.4... chung công tác kế tốn cơng tác lập, phân tích BCĐKT Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Phú Đức Quang 3.2.1 Những ƣu điểm cơng tác kế tốn lập phân tích bảng cân đối kế tốn Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Đức Quang (Khóa luận tốt nghiệp), Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Đức Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay