Con người trung nghĩa trong văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX

174 69 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2018, 09:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN NGỌC PHÚ CON NGƯỜI TRUNG NGHĨA TRONG VĂN HỌC NHÀ NHO NAM BỘ NỬA SAU THẾ KỶ XIX LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN NGHỆ AN - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN NGỌC PHÚ CON NGƯỜI TRUNG NGHĨA TRONG VĂN HỌC NHÀ NHO NAM BỘ NỬA SAU THẾ KỶ XIX Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 9220121 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BIỆN MINH ĐIỀN NGHỆ AN - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Nghệ An, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận án Nguyễn Ngọc Phú ii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận án Cấu trúc luận án Chương TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Vấn đề nghiên cứu văn học nhà nho văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX .6 1.1.2 Vấn đề nghiên cứu người trung nghĩa văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX 18 1.2 Cơ sở lý thuyết đề tài 25 1.2.1 Các lý thuyết nghiên cứu, tìm hiểu người văn học 25 1.2.2 Nho giáo ảnh hưởng, chi phối đến tư tưởng nhà nho văn học nhà nho 27 1.2.3 Truyền thống tư tưởng người Việt Nam nói chung, Nam Bộ nói riêng 29 1.2.4 Một số lý thuyết nghiên cứu, phê bình văn học 31 Tiểu kết Chương 33 Chương CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ VAI TRỊ, VỊ THẾ CỦA VĂN HỌC NHÀ NHO NAM BỘ NỬA SAU THẾ KỶ XIX TRONG LỊCH SỬ VĂN HỌC DÂN TỘC 34 2.1 Văn học Việt Nam nói chung văn học nhà nho nói riêng giai đoa ̣n nửa sau kỷ XIX 34 2.1.1 Văn ho ̣c nửa sau thế kỷ XIX lịch sử văn học dân tộc 34 2.1.2 Văn học nhà nho giai đoa ̣n nửa sau thế kỷ XIX 44 2.2 Văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX 49 2.2.1 Mô ̣t số giới thuyế t về văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX .49 iii 2.2.2 Các khuynh hướng tư tưởng và nghê ̣ thuâ ̣t văn ho ̣c nhà nho Nam Bô ̣ nửa sau thế kỷ XIX .57 2.2.3 Vấ n đề ngườ i trung nghi ã văn ho ̣c nhà nho Nam Bô ̣ nử a sau thế kỷ XIX .63 Tiểu kết Chương 66 Chương ĐẶC ĐIỂM CỦA CON NGƯỜI TRUNG NGHĨA TRONG VĂN HỌC NHÀ NHO NAM BỘ NỬA SAU THẾ KỶ XIX 67 3.1 Quan niệm trung nghĩa người trung nghĩa 67 3.1.1 Quan niệm về trung nghĩa, người trung nghĩa ho ̣c thuyế t Nho giáo Nho giáo triều Nguyễn 67 3.1.2 Quan niệm trung nghĩa và người trung nghĩa truyền thống tư tưởng dân tô ̣c 72 3.1.3 Quan niệm trung nghĩa và người trung nghĩa văn ho ̣c Viê ̣t Nam trung đa ̣i 76 3.1.4 Tư tưởng trung nghĩa nhận thức người trung nghĩa văn ho ̣c nhà nho Nam Bô ̣ nửa sau thế kỷ XIX .81 3.2 Con người trung nghĩa văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX mố i quan ̣ phức ta ̣p 87 3.2.1 Con người trung nghĩa mố i quan ̣ với lý tưởng trung quân 87 3.2.2 Con người trung nghĩa mố i quan ̣ với lý tưởng ái quố c 92 3.2.3 Con người trung nghĩa mố i quan ̣ với lợi ích dân tô ̣c và cô ̣ng đồ ng 95 3.2.4 Con người trung nghĩa trước các “bài toán” của lich ̣ sử giai đoa ̣n nửa sau thế kỷ XIX 98 3.3 Con người trung nghĩa - hình tượng thẩm mỹ độc đáo, vừa mang vẻ đẹp người “Lục tỉnh”, vừa mang vẻ đẹp thời đại 101 3.3.1 Vẻ đẹp lý tưởng tâm hồn, nhân cách 101 3.3.2 Vẻ đẹp liñ h lựa chọn ứng xử trước thử thách lịch sử 103 3.3.3 Sức khái quát nghệ thuật của mẫu hình người trung nghĩa văn học nhà nho Nam Bộ giai đoạn nửa sau kỷ XIX 105 Tiểu kết Chương 109 Chương PHƯƠNG THỨC THỂ HIỆN CON NGƯỜI TRUNG NGHĨA TRONG VĂN HỌC NHÀ NHO NAM BỘ NỬA SAU THẾ KỶ XIX 111 4.1 Sự lựa chọn thể loại 111 4.1.1 Các thể thơ 111 4.1.2 Các thể loại biền văn 116 iv 4.1.3 Các thể văn luận 119 4.1.4 Các thể loại văn xuôi tự sự 123 4.1.5 Mô ̣t số thể loa ̣i văn học dân tô ̣c 124 4.2 Sự vận dụng bút pháp 127 4.2.1 Bút pháp trữ tình 127 4.2.2 Bút pháp tự sự 129 4.2.3 Bút pháp trào phúng 130 4.3 Nghệ thuật tổ chức giọng điệu và ngôn ngữ 133 4.3.1 Nghệ thuật tổ chức giọng điệu 133 4.3.2 Nghệ thuật tổ chức ngôn ngữ 137 Tiểu kết Chương 148 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 152 TÀI LIỆU THAM KHẢO 153 MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1 Văn học nhà nho phận bản và quan trọng, hàng đầu lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại (từ kỷ X đến hết kỷ XIX) Bô ̣ phâ ̣n văn ho ̣c này hiê ̣n còn nhiề u vấ n đề chưa tìm hiể u, nghiên cứu có tìm hiểu, nghiên cứu chưa hẳn sát, với chất Chẳng hạn, phạm trù Nho gia (nhà nho) Việt Nam có phải giới hạn “cộng đồng” người tôn thờ học thuyết Khổng - Mạnh?; nhà nho Việt Nam văn học nhà nho Việt Nam có khác biệt so với nhà nho văn học nhà nho Trung Quốc?; Cũng nhà nho Việt Nam tùy theo vùng miền (Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ) mà sáng tác họ có điểm khác biệt nhau?, đâu mơ hình chung đâu biến thức từ mơ hình chung?, v.v Thiết nghĩ, tìm hiểu, nghiên cứu văn học nhà nho Việt Nam thời kỳ, giai đoạn lịch sử, vùng miền khác đất nước nhiều góp phần trả lời cho câu hỏi 1.2 Văn học nhà nho Nam Bộ mà đề cập phận văn học phát triển bối cảnh đặc biệt lịch sử dân tộc nửa sau kỷ XIX - giai đoạn mà Nam Bộ nói riêng, Việt Nam nói chung phải đối mặt với xâm lược thực dân Pháp Việc sâu nghiên cứu văn học nhà nho không xuất phát từ những bí ẩ n của quá khứ chưa có lời giải thoả đáng mà còn hướng tới việc tìm kiế m, xây đắ p những giá tri tinh thầ n cho hiê ̣n ta ̣i và tương lai ̣ Văn ho ̣c nhà nho Nam Bô ̣ ở giai đoa ̣n nửa sau thế kỷ XIX có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng lịch sử văn học dân tộc Ngoài những điể m chung của văn ho ̣c nhà nho, văn học nhà nho Nam Bộ còn có những đă ̣c điể m riêng nhiề u nguyên nhân tác đô ̣ng bố i cảnh lich ̣ sử, xã hơ ̣i, văn hoá vùng miền,… Còn nhiề u vấ n đề của văn ho ̣c nhà nho Nam Bơ ̣ chưa sâu tìm hiểu nghiên cứu, có vấn đề người trung nghĩa 1.3 Con người đối tượng yếu, đối tượng trung tâm văn học Thành công hay đóng góp văn học cho lịch sử - văn hóa - xã hội lồi người, trước hết phải tìm hiểu, khám phá người, nhìn lý giải người Đành tác giả văn học có nét riêng tìm hiểu, khám phá người loại hình tác giả loại hình văn học, bối cảnh lịch sử - văn hóa - xã hội, tìm thấy mẫu số chung (hay nét chung) dạng thái người chủ đạo văn học Dạng thái người chủ đạo văn học nhà nho Nam Bộ giai đoạn nửa sau kỷ XIX người trung nghĩa Con người trung nghĩa văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX vừa mang tính phức tạp lịch sử, vừa mang nét đặc thù vùng miền Đây vấn đề đòi hỏi phải có nhìn hệ thống, bao quát, chuyên sâu với khảo sát, phân tích xác thực để xác định chất ý nghĩa xã hội - thẩm mỹ sâu sắc Con người trung nghĩa trở thành hình tượng thẩm mỹ có sức khái qt lớn, mẫu hình người có đẹp sức sống riêng vùng đất Nam Bộ Cho đến nay, nhìn chung vấn đề mới, chưa quan tâm nghiên cứu cách thỏa đáng 1.4 Trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông trường đại học, văn học Việt Nam chiếm dung lượng lớn mà phần văn học yêu nước nhà nho cuối kỷ XIX phận quan trọng, đặc biệt văn học nhà nho Nam Bộ Nghiên cứu vấn đề có ý nghĩa giúp cho việc tìm hiểu văn học nhà nho nói chung, văn học nhà nho Nam Bộ nói riêng tốt Nghiên cứu văn học nhà nho người trung nghĩa văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX có ý nghĩa quan trọng thiết thực thực tiễn giáo dục nay, việc tìm kiếm mẫu hình người Việt Nam thời kỳ đổi sở biết tiếp thu giá trị truyền thống MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề người trung nghĩa văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX, luận án nhằm ra, làm rõ đặc trưng mẫu hình người trung nghĩa văn học nhà nho Nam Bộ ở mô ̣t giai đoa ̣n đă ̣c biê ̣t của lich ̣ sử dân tô ̣c; xác định đóng góp có ý nghĩa xã hội - thẩm mỹ văn học nhà nho Nam Bộ qua việc thể người trung nghĩa; từ đề xuất số vấn đề nghiên cứu tiếp nhận văn học nhà nho vùng miền có nhiều đặc điểm riêng 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 2.2.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu sở lý thuyết đề tài 2.2.2 Xác định vai trò, vị trí văn học nhà nho Nam Bộ lịch sử văn học dân tộc giai đoạn nửa sau kỷ XIX 2.2.3 Khảo sát, phân tích, luận giải người trung nghĩa với dạng thái đặc điểm văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX 2.2.4 Khảo sát, phân tích, nét chính, bật phương thức thể văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX Cuối rút số kết luận người trung nghĩa văn học nhà nho Nam Bộ đề xuất số vấn đề nghiên cứu có liên quan 3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu luận án Con người trung nghĩa văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX PHẠM VI NGHIÊN CỨU Luâ ̣n án tâ ̣p trung tìm hiể u, nghiên cứu người trung nghĩa văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX Bộ phận văn ho ̣c rấ t phong phú và cũng đầ y phức ta ̣p, nhiề u kiể u tác giả nhà nho thuô ̣c nhiề u khuynh hướng tư tưởng khác nhau, viế t bằ ng nhiề u thể loa ̣i ngôn ngữ khác (chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quố c ngữ, thâ ̣m chí cả bằ ng tiế ng Pháp)… Quan tâm tấ t cả, luâ ̣n án tâ ̣p trung vào sáng tác tác giả nhà nho viết chữ Hán, chữ Nôm (tiêu biể u như: Phan Thanh Giản, Bùi Hữu Nghĩa, Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thơng, Phan Văn Trị, Nguyễn Hữu Huân, Nhiêu Tâm, Học Lạc,…) Về văn bản sáng tác của các nhà nho Nam Bô ̣ ở giai đoa ̣n nửa sau thế kỷ XIX, luâ ̣n án dựa vào các tài liê ̣u: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858 - 1900) Trần Văn Giàu giới thiệu, Chu Thiên, Đặng Huy Vận, Nguyễn Bỉnh Khôi biên soạn [37]; Thơ văn yêu nước Nam Bộ nửa sau kỷ XIX Bảo Định Giang biên soạn, Ca Văn Thỉnh giới thiệu [42]; Nguyễn Đình Chiểu tồn tập Ca Văn Thỉnh, Nguyễn Sỹ Lâm, Nguyễn Thạch Giang biên khảo giải [189, 190]; Thơ văn Phan Thanh Giản Phan Thị Minh Lễ, Chương Thâu biên soạn [111]; Bộ sưu tập Lương Khê Thi văn thảo Phan Thanh Giản trai ông sưu tầm, biên tập khắc in; Tác phẩm Nguyễn Thông Cao Tự Thanh - Đoàn Lê Giang biên soạn nhân kỷ niệm lần thứ 100 ngày Nguyễn Thông [172]; Phan Văn Trị - đời tác phẩm Nguyễn Khắc Thuần, Nguyễn Quảng Tuân sưu tầ m, biên soa ̣n [193]; Di cảo thơ trào phúng Nhiêu Tâm Nguyễn Xuân Hoanh sưu tầ m, biên soa ̣n [86] Nhiề u tài liê ̣u khác có thơ văn của nhà nho Nam Bô ̣ nửa sau thế kỷ XIX như: Văn học miền Nam Lục tỉnh, tập với chủ đề Văn học Hán Nôm thời kháng Pháp thuộc Pháp Nguyễn Văn Hầu biên soạn [82]; Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối kỷ XIX đầu kỷ XX (Quyển - Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ) Vũ Thanh Sơn biên soạn [161]; Nguyễn Trung Trực - Một Kinh Kha miền Nam Tạp chí Xưa Nay tập hợp viết nhiều tác giả để xuất sách [73];… PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực đề tài này, luận án sử dụng phối hợp phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp liên ngành: Phương pháp liên ngành giúp cho việc huy động nguồn tri thức khác (về văn hóa, lịch sử, trị, xã hội, nhân học, văn học) nhằm tham chiếu, soi tỏ, phục vụ cho vấn đề tập trung nghiên cứu (con người trung nghĩa văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX) - Phương pháp lịch sử: Phương pháp giúp trình bày vấn đề (quan niệm trung nghĩa người trung nghĩa văn học nhà nho Nam Bộ) tiến trình vận động phát triển nó, đồng thời dùng để tái diễn nét lớn bối cảnh lịch sử - văn hóa - xã hội ảnh hưởng đến văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX - Phương pháp thông diễn học: Phương pháp áp dụng, giúp giải thích thuật ngữ, quan niệm trung nghĩa, người trung nghĩa văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX - Phương pháp thống kê - miêu tả: Phương pháp vận dụng nhằm thống kê, miêu tả, trình bày nội dung cụ thể, chi tiết văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX liên quan đến người trung nghĩa - Phương pháp phân tích - tổng hợp: Phương pháp dùng để phân tích tổng hợp yếu tố qua tác phẩm hệ thống tác phẩm, nhằm làm rõ đặc điểm người trung nghĩa thể người trung nghĩa nhà nho Nam Bộ văn học nửa sau kỷ XIX - Phương pháp so sánh - đối chiếu: Phương pháp dùng để tương đồng khác biệt, đa dạng thống quan niệm (về trung nghĩa người trung nghĩa) tác giả nhà nho vùng miền (Nam Bộ) khác vùng miền (Nam Bộ, Trung Bộ, Bắc Bộ) - Phương pháp loại hình: Phương pháp vận dụng tiêu chí loại hình (loại hình tác giả, loại hình tác phẩm, loại hình văn học) để nhìn vấn đề theo hệ “cộng đồng giá trị” - Phương pháp cấu trúc - hệ thống: Phương pháp dùng để xâu chuỗi, hệ thống vấn đề nghiên cứu nhìn chúng tính cấu trúc chỉnh thể ĐĨNG GĨP CỦA LUẬN ÁN 6.1 Luận án cơng trình nghiên cứu người trung nghĩa văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX với nhìn tập trung hệ thống 6.2 Với vấn đề nghiên cứu, luận án cố gắng bao quát, phác thảo tranh văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX từ diện mạo đến đường hướng vận động, phát triển vai trò, vị trí lịch sử văn học dân tộc 6.3 Luận án cơng trình sâu khảo sát, phân tích, xác định đặc điểm bật người trung nghĩa văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau 154 số (20), Hà Nội, tr.82-87, (http://www.viet-studies.info/NguyenDinhChu) (truy cập ngày 10/02/2017) [15] Nguyễn Đình Chú (1999), “Vấn đề “ngã” “phi ngã” văn học Việt Nam trung cận đại”, Tạp chí Văn học, (5), Hà Nội, tr.38-43 [16] Nguyễn Trọng Chuẩn (2002), Một số vấn đề triết học - người - xã hội, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội [17] Thiều Chửu (2015), Hán Việt tự điển (tái bản), Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh [18] Huỳnh Tịnh Của (1911), Chuyện giải buồn, Nhà in Phát Tốn, Sài Gòn [19] Ngô Viết Dinh (Tuyển chọn biên tập) (2002), Đến với thơ Nguyễn Đình Chiểu, Nxb Thanh niên [20] Phan Đại Doãn (Chủ biên) (1998), Một số vấn đề Nho giáo Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, Hà Nội [21] Nguyễn Đăng Duy (1998), Nho giáo với văn hóa Việt Nam, Nxb Hà Nội, Hà Nội [22] Trần Thị Kim Dung (2003), Tri thức Nam kỳ đối mặt với chiến tranh xâm lược thực dân Pháp nửa sau kỷ XIX (qua trường hợp Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thanh Giản, Nguyễn Thông, Trương Vĩnh Ký), Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh [23] Mai Vũ Dũng (2013), “Những thay đổi quan niệm trung - hiếu, đức trị Nguyễn Đức Đạt qua Nam Sơn Tùng Thoại”, Tạp chí Triết học, (5), Hà Nội, tr.77-83 [24] Đinh Trí Dũng (2011), “Từ rạn nứt lý tưởng nhà nho đến mâu thuẫn mang tính bi kịch thơ Phan Thúc Trực”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, (7), Hà Nội, tr.47-55 [25] Triêu Dương (1969), “Những người chống xâm lược Nam Bộ qua thơ văn yêu nước nửa sau kỷ XIX”, Tạp chí Văn học, (8), Hà Nội, tr.36-49 [26] Biện Minh Điền (1983), Nguyễn Đình Chiểu phương pháp tư tưởng thẩm mỹ đầy sáng tạo văn học yêu nước nửa sau kỷ XIX, Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm Vinh [27] Biện Minh Điền (1996), “Để giảng dạy văn học yêu nước với đặc trưng thẩm mỹ (qua văn học yêu nước nửa sau kỷ XIX văn học yêu nước - cách mạng 30 năm đầu kỷ XX)”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học miền Trung, Nghệ An, tr.34-37 155 [28] Biện Minh Điền (1998), “Tam nguyên Yên Đổ hành trình tư tưởng thẩm mỹ văn học trung đại Việt Nam giai đoạn cuối cùng”, Nguyễn Khuyến Về tác gia tác phẩm, Nxb Giáo dục, Hà Nội [29] Biện Minh Điền (2001), “Con người cá nhân - ngã sáng tác Nguyễn Khuyến”, Tạp chí Văn học, (3), Hà Nội, tr.63-70 [30] Biện Minh Điền (2003), “Giọng điệu trữ tình thơ Nguyễn Khuyến”, Tạp chí Văn học, (1), Hà Nội, tr.56-62 [31] Biện Minh Điền (2008), Phong cách nghệ thuật Nguyễn Khuyến, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội [32] Biện Minh Điền (2015), Loại hình văn học trung đại Việt Nam, Nxb Đại học Vinh, Nghệ An [33] Phạm Văn Đồng (1963), “Nguyễn Đình Chiểu, ngơi sáng bầu trời văn nghệ dân tộc”, Tạp chí Văn học, (7), Hà Nội, tr.26-30 [34] Trần Văn Giàu (1969), “Tìm hiểu thiên đạo quan triều đình nhà nho thời Nguyễn”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, (120), Hà Nội, tr.3-22 [35] Trần Văn Giàu (1973), Sự phát triển tư tưởng Việt Nam từ kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám, Tập I: Hệ ý thức phong kiến thất bại trước nhiệm vụ lịch sử, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội [36] Trần Văn Giàu (1975), Sự phát triển tư tưởng Việt Nam từ kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám, Tập II: Hệ ý thức tư sản thất bại trước nhiệm vụ lịch sử, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội [37] Trần Văn Giàu (Giới thiệu), Chu Thiên, Đặng Huy Vận, Nguyễn Bỉnh Khôi (biên soạn) (1976), Thơ văn yêu nước nửa sau kỷ XIX (1858 - 1900), Nxb Văn học, Hà Nội [38] Trần Văn Giàu (1983), Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người, Nxb Văn hóa Thơng tin, Long An [39] Trần Văn Giàu (1983), Tư tưởng yêu nước dòng chủ lưu văn học Việt Nam, Nxb Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh [40] Trần Văn Giàu (2006), Đạo làm người từ Lý Thường Kiệt đến Hồ Chí Minh, Nxb Qn ̣i Nhân dân, TP Hồ Chí Minh [41] Trần Văn Giàu (2011), Giá trị tinh thần truyền thống dân tộc Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, Hà Nội [42] Bảo Định Giang (Biên soạn), Ca Văn Thỉnh (Giới thiệu) (1977), Thơ văn yêu nước Nam Bộ nửa sau kỷ XIX, Nxb Văn học, Hà Nội 156 [43] Bảo Định Giang (1995), Những sáng bầu trời văn học Nam Bộ nửa sau kỷ XIX, Nxb Văn học, Hà Nội [44] Bảo Định Giang, Nguyễn Hữu Huân, Hồ Huân Nghiệp, Bùi Hữu Nghĩa (2000), Một số thơ chữ Hán Nam Bộ nửa cuối kỷ XIX, Nxb Văn học, Hà Nội [45] Đoàn Lê Giang (2001), Nguyễn Đình Chiểu ngơi sáng văn nghệ dân tộc, Nxb Trẻ, Hội Nghiên cứu giảng dạy văn học, TP Hồ Chí Minh [46] Nguyễn Thạch Giang (1999), Từ ngữ - Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, Nxb TP Hồ Chí Minh [47] Bằng Giang (1992), Văn học quốc ngữ Nam Kỳ 1865 - 1930, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh [48] Văn Giang (1984), “Bài tự đề tựa tập Kỳ Xuyên văn Nguyễn Thơng”, Tạp chí Văn học, (5), Hà Nội, tr.138 [49] Hoàng Lại Giang (1998), Phan Thanh Giản nỗi đau trăm năm, Nxb Văn học, Hà Nội [50] Nhiều tác giả (1973), Nguyễn Đình Chiểu gương yêu nước lao động nghệ thuật, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội [51] Nhiều tác giả (1977), Thơ văn Lý - Trần, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội [52] Nhiều tác giả (1983), Kỷ yếu khoa học Nguyễn Đình Chiểu nhân kỷ niệm lần thứ 160 ngày sinh nhà thơ, Nxb Sở Văn hóa - Thơng tin, Bến Tre [53] Nhiều tác giả (1990), Các vấn đề khoa học văn học, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội [54] Nhiều tác giả (1994), Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phan Thanh Giản Vĩnh Long, Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn Quốc gia, TP Hồ Chí Minh [55] Nhiều tác giả (1998), Hợp tuyển thơ văn yêu nước nửa sau kỷ XIX (1858 1900), Nxb Văn học, Hà Nội [56] Nhiều tác giả (2001), Nam Bộ nhân vật chí, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh [57] Nhiều tác giả (2002), Đến với thơ Nguyễn Đình Chiểu, Nxb Thanh niên, Hà Nội [58] Nhiều tác giả (2002), Những vấn đề lịch sử triều đại cuối Việt Nam, Trung tâm bảo tàng dân tộc Cố Huế, Tạp chí Xưa Nay xuất [59] Nhiều tác giả (2003), Thế kỷ XXI nhìn nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản, Tạp chí Xưa phối hợp với Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học [60] Nhiều tác giả (2005), Lịch sử nhà Nguyễn cách tiếp cận mới, Nxb Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 157 [61] Nhiều tác giả (2006), Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Nho giáo Việt Nam Viện Nghiên cứu Hán Nôm Viện Harvard - Yenching Hoa Kỳ phối hợp tổ chức, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội [62] Nhiều tác giả (2008), Nỗi oan sáng tỏ, Nxb Văn nghệ Bến Tre, Bến Tre [63] Nhiều tác giả (2011), Nguyễn Trung Trực - Một Kinh Kha miền Nam, Nxb Thời đại, Hà Nội [64] Nhiều tác giả (2013), Đại Việt sử ký tồn thư (Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngơ Sĩ Liên, Phạm Công Trứ, Lê Hy dịch), Nxb Thời đại, Hà Nội [65] N.A Gulaiep (1982), Lý luận văn học (Lê Ngọc Tân dịch), Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội [66] A.Ja Gurêvich (1996), Các phạm trù văn hóa trung cổ (Hồng Ngọc Hiến dịch), Nxb Giáo dục, Hà Nội [67] Đinh Gia Khánh (Chủ biên) (1976), Hợp tuyển thơ văn Việt Nam kỷ X kỷ XVII, Nxb Văn học, Hà Nội [68] Đinh Gia Khánh, Bùi Duy Tân, Mai Cao Chương (1979), Văn học Việt Nam kỷ X - nửa đầu kỷ XVIII, Tập II, Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội [69] Vũ Ngọc Khánh (2003), Thơ văn trào phúng Việt Nam, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội [70] Vũ Khiêu, Nguyễn Đức Sự (1982), Nguyễn Đình Chiểu, ngơi sáng người trí thức Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội [71] Vũ Khiêu (Chủ biên) (1991), Nho giáo xưa nay, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội [72] Nguyễn Khuê, Cao Tự Thanh (2011), Văn học Hán Nôm Gia Định - Sài Gòn, Nxb Văn hố Văn nghệ, TP Hồ Chí Minh [73] Trần Trọng Kim (2003), Nho giáo (tái bản), Nxb Văn học, Hà Nội [74] Trương Vĩnh Ký (1909), Chuyện khôi hài, F H Schneider, Sài Gòn [75] Trương Vĩnh Ký (1914), Chuyện đời xưa, Imprimerie de Quinhon [76] M Khrapchenkơ (1978), Cá tính sáng tạo nhà văn phát triển văn học (Lê Sơn - Nguyễn Minh dịch), Nxb Tác phẩm mới, Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội [77] N.I Konrad (1998), Phương Đông phương Tây (Trịnh Bá Đĩnh dịch), Nxb Giáo dục, Hà Nội [78] Mai Hanh (1964), “Trương Định, người anh hùng tiêu biểu cho tinh thần chống ngoại xâm nhân dân miền Nam Việt Nam thời kỳ cận đại”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, (66), Hà Nội, tr.59-62 158 [79] Phạm Minh Hạc (Chủ biên) (2001), Nghiên cứu người: đối tượng hướng chủ yếu, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội [80] Dương Quảng Hàm (1968), Việt Nam văn học sử yếu, Bộ Giáo dục - Trung tâm học liệu xuất (In lần thứ 10), Sài Gòn [81] Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (Đồng chủ biên) (2006), Từ điển thuật ngữ văn học (tái bản), Nxb Giáo dục, Hà Nội [82] Nguyễn Văn Hầu (2012), Văn học miền Nam Lục tỉnh, Tập 3: Văn học Hán Nôm thời kháng Pháp thuộc Pháp, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh [83] G.W.Ph Hêghen (1999), Mỹ học (Phan Ngọc giới thiệu dịch), Tập I, Nxb Văn học, Hà Nội [84] Nguyễn Trung Hiếu (1973), “Cái nghĩa Nguyễn Đình Chiểu lòng ý chí Việt Nam”, sách Nguyễn Đình Chiểu gương yêu nước lao động nghệ thuật, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr.325-326 [85] Đỗ Đức Hiểu, Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tửu, Trần Hữu Tá (Chủ biên) (2004), Từ điển văn học (Bộ mới), Nxb Thế giới, Hà Nội [86] Nguyễn Xuân Hoanh (2001), Di cảo thơ trào phúng Nhiêu Tâm, Sở Văn hóa - Thơng tin, Bảo tàng Vĩnh Long, Vĩnh Long [87] Kiều Thu Hoạch (2007), Truyện Nôm - Lịch sử phát triển thi pháp thể loại, Nxb Giáo dục, Hà Nội [88] Nguyễn Văn Hoàn (1972), “Từ Lục Vân Tiên đến Dương Từ - Hà Mậu”, Tạp chí Văn học, (4), Hà Nội, tr.66-78 [89] Đỗ Thị Hòa Hới (1997), “Mấy đặc điểm tư tưởng nhà Nho tân Việt Nam đầu kỷ XX qua nhìn phương Tây họ”, Tạp chí Triết học, (4), Hà Nội, tr.38-41 [90] Cao Xuân Huy (1994), Tư tưởng phương Đơng gợi điểm nhìn tham chiếu (Nguyễn Huệ Chi soạn, chú, giới thiệu), Nxb Văn học, Hà Nội [91] Nguyễn Phạm Hùng (1996), Văn học Lý - Trần nhìn từ thể loại, Nxb Giáo dục, Hà Nội [92] Nguyễn Phạm Hùng (2001), Văn học Việt Nam từ kỷ X đến kỷ XX (In lần thứ hai), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội [93] Nguyễn Phạm Hùng (2001), Trên hành trình văn học trung đại, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội [94] Phan Mạnh Hùng (2013), “Một tư liệu Nhiêu Tâm nhà thơ trào phúng đất Nam Kỳ thời cận đại”, Tạp chí Xưa Nay, (426), TP Hồ Chí Minh, tr.31-33 159 [95] Phan Văn Hùm (1959), Nỗi lòng Đồ Chiểu (In lần thứ hai), Nxb Tân Việt, Sài Gòn [96] Hồng Ngọc Hiến (1999), Phương pháp luận nghiên cứu văn học, Nxb Thuận Hóa, Huế [97] Trần Đình Hượu (1987), “Tư dân chủ nhà Nho tân đầu kỷ XX”, Tạp chí Triết học, (2), Hà Nội, tr.79-95 [98] Trần Đình Hượu, Lê Chí Dũng (1988), Lịch sử văn học Việt Nam giai đoạn giao thời 1900 - 1930, Nxb Đại học Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội [99] Trần Đình Hượu (1994), Đến đại từ truyền thống, Chương trình Khoa học Cơng nghệ cấp Nhà nước, K.X - 07, Hà Nội [100] Trần Đình Hượu (1995), Nho giáo văn học Việt Nam trung cận đại, Nxb Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội [101] Trần Đình Hượu, Lại Nguyên Ân (2001), Các giảng tư tưởng phương Đông, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội [102] Kiều Hữu Hỷ, Lã Xuân Mai (Biên soạn), Đinh Xuân Lâm (Giới thiệu) (1961), Thơ văn Nguyễn Quang Bích, Nxb Văn hóa, Hà Nội [103] Thanh Lãng (1967), Bảng lược đồ văn học Việt Nam, Phong trào văn hố Sài Gòn xuất bản, Sài Gòn [104] Nguyễn Đức Lân (1998), Tứ thư tập chú, Nxb Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội [105] Đinh Xn Lâm, Triêu Dương sưu tầm chỉnh lý, thích giới thiệu (1959), Vè thất thủ kinh đô, Nxb Văn Sử Địa, Hà Nội [106] Đinh Xuân Lâm (1997), “Trách nhiệm triều Nguyễn thất bại xu hướng đổi Việt Nam cuối kỷ XIX”, Thông tin Khoa học Xã hội, (1), Hà Nội, tr.22-27 [107] Nguyễn Hiến Lê (1994), Tuân Tử, Nxb Văn hoá, Hà Nội [108] Nguyễn Hiến Lê (1995), Khổng Tử, Nxb Văn hóa, Hà Nội [109] Thi Lê (2002), Dương Quảng Hàm, người tác phẩm, Nxb Giáo dục, Hà Nội [110] Đặng Thanh Lê (1992), “Nghiên cứu văn học cổ trung đại Việt Nam mối quan hệ khu vực”, Tạp chí Văn học, (1), Hà Nội, tr.2-8 [111] Phan Thị Minh Lễ, Chương Thâu (2005), Thơ văn Phan Thanh Giản, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội [112] Trần Huy Liệu (1963), “Chúng ta trí việc nhận định Phan Thanh Giản”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, (55), Hà Nội, tr.18-19 160 [113] Phạm Thị Loan (2011), “Thế giới quan triết học nhà Nho xã hội phong kiến”, Tạp chí Triết học, (2), Hà Nội, tr.81-88 [114] Nguyễn Lộc (1976), Văn học Việt Nam nửa cuối kỷ XIX, Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội [115] Nguyễn Lộc (1976), “Quan niệm văn học nửa cuối kỷ XVIII đến nửa đầu kỷ XIX”, sách Văn học Việt Nam nửa cuối kỷ XVIII đến nửa đầu kỷ XIX, Tập I, Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, tr.111-123 [116] Nguyễn Lộc (1976), Lịch sử văn học Việt Nam nửa cuối kỷ XIX (Tái có bổ sung sửa chữa), Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội [117] Nguyễn Lộc (2001), Văn học Việt Nam nửa cuối kỷ XVIII - hết kỷ XIX, Nxb Giáo dục, Hà Nội [118] Huỳnh Lứa (2000), Góp phần tìm hiểu vùng đất Nam Bộ kỷ XVII, XVIII, XIX, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội [119] Huỳnh Lứa, Đặng Văn Thắng, Phan An (1995), Những vấn đề văn hóa - xã hội thời Nguyễn, Nxb Khoa học Xã hội, Viện Khoa học Xã hội TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh [120] Nguyễn Tiến Lực (2015), “Đánh giá lại nhân vật lịch sử nửa sau kỷ XIX Việt Nam Trung Quốc - Trường hợp Phan Thanh Giản (Việt Nam) Tăng Quốc Phiên (Trung Quốc)”, (https://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn) (truy cập ngày 10/05/2016) [121] Phương Lựu (1997), Góp phần xác lập hệ thống quan niệm văn học trung đại Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội [122] Phương Lựu (Chủ biên) (1998), Lí luận văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội [123] Phương Lựu (Chủ biên) (2006), Lí luận văn học (tái lần thứ năm), Nxb Giáo dục, Hà Nội [124] Nguyễn Công Lý (2011), Hội thảo Việt Nam - Trung Quốc, mối quan hệ văn hóa văn học lịch sử, Khoa Văn học Ngôn ngữ, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (Bài Thơ sứ trung đại Việt Nam viết danh thắng Hồ Nam - Trung Hoa trường hợp Nguyễn Trung Ngạn) [125] D.X Likhachop (1969), Bảy kỷ phát triển văn học giới, Nxb Khoa học, Mátxcơva [126] I.X Lixêvich (1994), Tư tưởng văn học cổ Trung Quốc (Trần Đình Sử dịch), Nxb Giáo dục, Hà Nội [127] Đặng Thai Mai (2003), “Nguyễn Đình Chiểu, nhà thơ yêu nước lớn nhân dân Việt Nam”, sách Nguyễn Đình Chiểu - Về tác giả tác phẩm, 161 Nguyễn Ngọc Thiện (Tuyển chọn giới thiệu), Nxb Giáo dục, Hà Nội, tr.75-80 [128] Trịnh Khắc Mạnh, Nguyễn Công Việt, Nguyễn Nam, Chu Tuyết Lan, Lã Minh Hằng, Vũ Xuân Hiển, Nguyễn Lâm Hiền (2009), Nghiên cứu tư tưởng Nho gia Việt Nam từ hướng tiếp cận liên ngành, Viện Nghiên cứu Hán Nôm Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Nho giáo, Nxb Thế giới, Hà Nội [129] Trần Thanh Mại (1961), “Nguyễn Thông tình thương nhớ q hương”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, (10), Hà Nội [130] Võ Đại Mau (2002), Tìm hiểu văn học: Văn học cổ điển Việt Nam kỷ XIX, thi sĩ cung đình nhà Nguyễn, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh [131] Nguyễn Văn Mùi (1959), Luận đề Tôn Thọ Tường Phan Văn Trị (in lần thứ 4), Nxb Thăng Long, Hà Nội [132] Cao Xuân Mỹ (Sưu tầm, 1999), Văn xuôi Nam Bộ nửa đầu kỷ XX, Nxb Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, TP Hồ Chí Minh [133] A.X Mitrôfanop, Bàn kết cấu tư nghệ thuật ý định mơ hình hóa (Đào Tấn Anh dịch), Thư viện Khoa học Xã hội, Hà Nội, Tài liệu in rônêô, Ký hiệu: Vd1762 [134] Nguyễn Đăng Na (1997), Văn xuôi tự Việt Nam thời trung đại, Tập 3, Nxb Giáo dục, Hà Nội [135] Nguyễn Đăng Na (2003), Đặc điểm văn học Việt Nam trung đại - Những vấn đề văn xuôi tự sự, Nxb Giáo dục, Hà Nội [136] Nguyễn Phong Nam (1998), Nguyễn Đình Chiểu từ quan điểm thi pháp học, Nxb Giáo dục, Hà Nội [137] Nguyễn Phong Nam (2004), Giáo trình văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối kỷ XIX (tái bản), Nxb Giáo dục, Hà Nội [138] Nguyễn Tử Năng (1957), Học Lạc - nhà thơ trào phúng miền Nam, Nxb Sống Mới, Sài Gòn [139] Hồ Tuấn Niêm (1958), “Thử đánh giá Học Lạc, nhà thơ trào phúng miền Nam”, Tập san Văn Sử Địa, (47), tr.43-58 [140] Phan Ngọc (1982), “Tính nhân dân Nguyễn Đình Chiểu”, Tạp chí Văn học, (4), Hà Nội, tr.14-22 [141] Tạ Minh Ngọc (2010), Từ điển tiếng Việt, Nxb Thanh niên, Hà Nội [142] Bùi Thuỵ Đào Nguyên (2006), “Nhớ Nguyễn Thông”, (http://tailieu.tv/tailieu/nho-nguyen-thong-16181), (truy cập ngày 20/06/2017) 162 [143] Phạm Thế Ngũ (1997), Việt Nam văn học sử giản ước tân biên (tái bản), Tập I, Nxb Đồng Tháp, Đồng Tháp [144] Phạm Thế Ngũ (1997), Việt Nam văn học sử giản ước tân biên (tái bản), Tập II, Nxb Đồng Tháp, Đồng Tháp [145] Nguyễn Tơn Nhan (2005) Nho giáo Trung Quốc, Nxb Văn hố - Thông tin, Hà Nội [146] Nguyễn Duy Oanh (1973), Chân dung Phan Thanh Giản, Tủ sách Bộ Giáo dục Thanh niên, Hà Nội [147] Nguyễn Duy Oanh (2003), Phan Thanh Giản đời tác phẩm, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Trường Đại học Hồng Bàng xuất bản, TP Hồ Chí Minh [148] Nguyễn Xn Ơn (1997), Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn (Nguyễn Đức Vân - Hà Văn Đại dịch thích, Nguyễn Văn Bách dịch thơ, Đinh Xuân Lâm giới thiệu), Nxb Văn học, Hà Nội [149] Hồ Văn Phi (2002), Đàm đạo với Khổng Tử, Nxb Văn học, Hà Nội [150] Tống Thất Phu (2002), Nho học tinh hoa, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội [151] Nguyễn Thị Kim Phượng (2013), “Chữ Trung ca dao dân ca người Việt”, Tạp chí Khoa học Xã hội, (7), Hà Nội, tr.41-48 [152] Lê Minh Quốc (2008), “Học Lạc - Thi sĩ trào phúng miền Nam nước Việt”, Tạp chí Đương Thời (http://leminhquoc.vn/the-loai-khac/bienkhao/1221-le-minh-quoc-hoc-lac-thi-si-trao-phung-cua-mien-nam-nuocviet.html), (truy cập ngày 05/09/2017) [153] Nguyễn Thị Chân Quỳnh (2000), Ký Thái Tây, “Phạm Phú Thứ với Tư tưởng canh tân”, tr.49, (http://chimviet.free.fr/lichsu/chquynh/chquynh _kysudithaitay.htm), (truy cập ngày 25/09/2017) [154] Vũ Tiến Quỳnh (2000), Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, Nxb Văn nghệ, TP Hồ Chí Minh [155] B.L Riptin (1974), “Mấy vấn đề nghiên cứu văn học trung cổ phương Đông theo phương pháp loại hình (typologie)” (Lê Sơn dịch), Nghiên cứu văn học, (2), Hà Nội, tr.114 [156] B.L Riptin (1974), Loại hình học mối quan hệ qua lại văn học trung đại phương Đông phương Tây, Nxb Khoa học, Mátxcơva [157] Trần Lê Sáng, Phạm Đức Duật (1972), “Cuộc đời thơ văn Bùi Hữu Nghĩa”, Tạp chí Văn học, (2), Hà Nội, tr.68-81 163 [158] Trần Lê Sáng (1973), “Thử tìm hiểu quan niệm “Thi dĩ ngơn chí” nhà nho”, Tạp chí Văn học, (1), Hà Nội, tr.103 [159] Nguyễn Hữu Sơn, Trần Đình Sử, Huyền Giang, Trần Ngọc Vương, Trần Nho Thìn, Đoàn Thị Thu Vân (1998), Về người cá nhân văn học cổ Việt Nam (tái bản), Nxb Giáo dục, Hà Nội [160] Nguyễn Kim Sơn (1996), Những xu hướng Nho học Việt Nam nửa cuối kỷ XVIII - nửa đầu kỷ XIX tác động tới văn học, Luận án Phó tiến sĩ Khoa học Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Hà Nội [161] Vũ Thanh Sơn (2012), Nhân vật lịch sử Việt Nam cuối kỷ XIX đầu kỷ XX (Quyển - Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ), Nxb Quân đội nhân dân, TP Hồ Chí Minh [162] Trần Đình Sử (1999), Dẫn luận thi pháp học, Nxb Giáo dục, Hà Nội [163] Trần Đình Sử (1999), Mấy vấn đề thi pháp văn học trung đại Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội [164] Trần Đình Sử (Chủ biên) (2004), Tự học - Một số vấn đề lý luận lịch sử, Tập 1, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội [165] Trần Đình Sử (2005), Những cơng trình thi pháp học, Nxb Giáo dục, Hà Nội [166] Trần Đình Sử (2005), Thi pháp văn học trung đại Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội [167] Bùi Duy Tân (2001), Khảo luận số thể loại - tác gia - tác phẩm văn học trung đại Việt Nam, Tập II, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội [168] Bùi Duy Tân (2005), “Việt nho qua số tác phẩm văn học trung đại Việt Nam”, Tạp chí Văn học, (1), Hà Nội, tr.18-26 [169] Lê Văn Tấn (2009), “Quá trình hình thành phát triển loại hình tác giả nhà nho ẩn dật Việt Nam thời trung đại (từ kỷ XVI đến hết kỷ XIX)”, Tạp chí Khoa học, (7), Hà Nội, tr.48-58 [170] Lê Văn Tấn (2013), “Loại hình tác giả nhà nho ẩn dật văn học trung đại Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, (10), Hà Nội, tr.43-58 [171] Văn Tạo, Nguyễn Chiến Thắng (1996), Nhận thức thêm bước thân thế, nghiệp, đời Phan Thanh Giản, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội [172] Cao Tự Thanh, Đoàn Lê Giang (1984), Tác phẩm Nguyễn Thơng, Nxb Sở Văn hóa - Thơng tin, Long An [173] Cao Tự Thanh (2010), Nho giáo Gia Định, Nxb Văn hố, TP Hồ Chí Minh 164 [174] Tuấn Thành, Anh Vũ (Biên soạn) (2002), Nguyễn Đình Chiểu tác phẩm dư luận, Nxb Văn học, Hà Nội [175] Lê Sĩ Thắng (1976), “Về tính giai cấp hệ tư tưởng nhà Nho Việt Nam yêu nước hồi đầu kỷ XX”, Tạp chí Triết học, (4), Hà Nội, tr.137-143 [176] Lê Sĩ Thắng (Chủ biên) (1994), Nho giáo Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội [177] Chương Thâu (2007), Góp phần tìm hiểu Nho giáo, nho sĩ, trí thức Việt Nam trước năm 1945, Nxb Văn hóa - Thơng tin & Viện Văn hóa, Hà Nội [178] Trần Ngọc Thêm (Chủ biên) (2013), Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ, Nxb Văn hóa - Văn nghệ, TP Hồ Chí Minh [179] Nguyễn Văn Thế (2008), “Đặc trưng hệ thống thể loại văn chương yêu nước nửa sau kỷ XIX Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, (1), Hà Nội, tr.83-95 [180] Nguyễn Bá Thế (1998), Nguyễn Đình Chiểu nhà thơ mù yêu nước, Nxb Thông tin, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh [181] Trần Nho Thìn (1994), “Mối quan hệ nhà nho thực văn chương thời cổ”, Tạp chí Văn học, (2), Hà Nội, tr.32-37 [182] Trần Nho Thìn (1999), “Phản ánh sống xã hội văn chương nhà nho: cơng thức sáng tạo”, Tạp chí Văn học, (11), Hà Nội, tr.55-64 [183] Trần Nho Thìn (2008), Văn học trung đại Việt Nam góc nhìn văn hóa, Nxb Giáo dục, Hà Nội [184] Trần Nho Thìn (2012), Văn học Việt Nam từ kỷ X đến hết kỷ XIX , Nxb Giáo dục, Hà Nội [185] Lã Nhâm Thìn (2002), Bài giảng thơ Nơm Đường luật, Nxb Giáo dục, Hà Nội [186] Nguyễn Ngọc Thiện (Tuyển chọn giới thiệu) (2001), Nguyễn Đình Chiểu - Về tác gia tác phẩm (Tái lần thứ hai), Nxb Giáo dục, Hà Nội [187] Phạm Thiều, Cao Tự Thanh, Lê Minh Đức (1986), Nguyễn Hữu Huân nhà yêu nước kiên cường, nhà thơ bất khuất, Nxb TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh [188] Ca Văn Thỉnh, Bảo Định Giang giới thiệu, Lê Thước, Phạm Khắc Khoan dịch (1961), Thơ văn Nguyễn Thơng, Nxb Văn hóa, Hà Nội [189] Ca Văn Thỉnh, Nguyễn Sỹ Lâm, Nguyễn Thạch Giang (Biên soạn giải) (1980), Nguyễn Đình Chiểu toàn tập, Tập 1, Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 165 [190] Ca Văn Thỉnh, Nguyễn Sỹ Lâm, Nguyễn Thạch Giang (Biên soạn giải) (1982), Nguyễn Đình Chiểu tồn tập, Tập 2, Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội [191] Ca Văn Thỉnh, Bảo Định Giang (Biên soạn) (1984), Nguyễn Thông - Con người tác phẩm, Nxb TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh [192] Ca Văn Thỉnh (2016), Đất người Nam Bộ, Nxb Trẻ TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh [193] Nguyễn Khắc Thuần, Nguyễn Quảng Tuân (2001), Phan Văn Trị đời tác phẩm, Nxb Trẻ, TP Hồ Chí Minh [194] Nguyễn Tài Thư (1997), Nho học Nho học Việt Nam số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội [195] Nguyễn Tài Thư (1997), “Nho giáo triều Nguyễn - Nội dung, tính chất, vai trò lịch sử”, Tạp chí Triết học, (4), Hà Nội, tr.42-59 [196] Lê Thước, Phạm Khắc Khoan (1961), Thơ văn Nguyễn Thơng, Nxb Văn hóa, Hà Nội [197] Huỳnh Cơng Tín (2008), “Phan Thanh Giản - Vị tiến sĩ đất Nam Kỳ”, (http://baocantho.com.vn) [198] Đoàn Hữu Trưng, Đinh Xuân Lâm, Triêu Dương sưu tầm giới thiệu (1962), Trung nghĩa ca, Nxb Văn hóa, Hà Nội [199] Nguyễn Tùng (1997), “Nho sĩ Việt Nam trước xâm lược Pháp”, Tạp chí Xưa Nay, (44), TP Hồ Chí Minh, tr.23-24 [200] Lão Tử, Thịnh Lệ (Chủ biên) (2001), Từ điển Nho - Phật - Đạo, Nxb Văn học, TP Hồ Chí Minh [201] Nguyễn Đức Vân (1968), “Quan niệm văn học số nhà nho Việt Nam”, Tạp chí Văn học, (9), Hà Nội, tr.84-87 [202] Đoàn Thị Thu Vân (1998), Thơ văn kỷ XI - kỷ XIV, Tập I, Thơ Thiền Lý - Trần, Nxb Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, Hội Nghiên cứu giảng dạy văn học TP Hồ Chí Linh, TP Hồ Chí Minh [203] Lê Trí Viễn, Phan Cơn, Nguyễn Đình Chú, Huỳnh Lý, Lê Hồi Nam (1978), Lịch sử văn học Việt Nam, Tập IV A - Văn học viết, Thời kỳ II: Giai đoạn I: 1958 - đầu kỷ XX (In lần thứ năm có sửa chữa), Nxb Giáo dục, Hà Nội [204] Lê Trí Viễn (1982), Nguyễn Đình Chiểu ngơi nhìn sáng, Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh [205] Lê Trí Viễn (1993), Tổng tập văn học Việt Nam, Tập 17, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 166 [206] Lê Trí Viễn (1996), Đặc trưng văn học trung đại Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội [207] Viện Ngôn ngữ học (Phan Văn Các chủ biên) (2001), Từ điển Hán - Việt (Chinese - Vietnamese Dictionary), Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh [208] Viện Ngơn ngữ học (2007), Từ điển tiếng Việt, Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội [209] Trần Nguyên Việt (Chủ biên) (2004), Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Văn tuyển, Tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, Hà Nội [210] Lâm Vinh (2003), “Truyện Lục Vân Tiên vấn đề mối quan hệ đạo đức thẩm mỹ”, sách Nguyễn Đình Chiểu - Về tác giả tác phẩm, Nguyễn Ngọc Thiện (Tuyển chọn giới thiệu), Nxb Giáo dục, Hà Nội, tr.381-385 [211] Trần Ngọc Vương (1992), “Những đặc điểm mang tính quy luật phát triển văn học, nhìn nhận qua sáng tác Nguyễn Đình Chiểu ”, Tạp chí Văn học, (3), Hà Nội, tr.35-39 [212] Trần Ngọc Vương (1995), Loại hình học tác giả văn học - Nhà nho tài tử văn học Việt Nam, Nxb Văn học, Hà Nội [213] Trần Ngọc Vương (1996), “Một số vấn đề lý luận nghiên cứu văn chương Nho giáo Việt Nam”, Tạp chí Văn học, (10), Hà Nội, tr.59-61 [214] Trần Ngọc Vương (1999), Văn học Việt Nam dòng riêng nguồn chung, Nxb Giáo dục, Hà Nội [215] Trần Ngọc Vương (Chủ biên) (2007), Văn học Việt Nam kỷ X - XIX vấn đề lý luận lịch sử, Nxb Giáo dục, Hà Nội [216] Triệu Xuân (Sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu) (2006), Nguyễn Thơng Vọng Mai Đình (Rút từ Tuyển tập truyện Lịch sử nhà văn Hoài Anh, Quyển XV), Nxb Văn học, Hà Nội [217] Nguyễn Như Ý (Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Phan Xuân Thành (2008), Từ điển tiếng Việt thông dụng (Dictionary of common Vietnamese), Nxb Giáo dục, Hà Nội [218] Lê Thu Yến (2003), Văn học trung đại cơng trình nghiên cứu, Nxb Giáo dục, TP Hồ Chí Minh II Tài liệu tiếng nước ngồi [219] A Delvaux (1926), L’ambassade de Phan - Thanh - Gian en 1863, Bulletin des Amis du Vieux Hue, xa.yimg.com [220] B.A Elman, J.B Duncan, H Ooms (2002), Rethinking confucianism, Past and Present in China, Japan, Korea, and Vietnam, academia.edu (Ucla Asian Pacific Monograph Series, University of California, Los Angeles) 167 [221] Choi Byung - Wook, A Mid-19th Century Southern Literature “Lục Vân Tiên”, and the Anti - French Resistance, (https://www.eastasia.kr/LibraryCS/filedownload.aspx?filepath=KEASTORG), (truy cập ngày 15/08/2017) [222] De Septans (1887), Les commencements de L’Indochine Francaise, Paris, pp.177 [223] De Bajancourt (1861), Les expéditions de Chine et de Cochinchine dAprès les documents officiels, Paris, pp.352 [224] Keith Weller Taylor (1983), The Birth of Vietnam (Berkeley and Los Angeles: University of California Press [225] Keith Weller Taylor (2013), A History of the Vietnamese, Cambridge University Press, New York [226] Liam C Kelley (2006), “Confucianism” in Vietnam: an essay on the current state of the industry (“Nho giáo Việt Nam: Tiểu luận tình trạng thời ngành này”) (phần 1, 2, phần cuối), Vy Huyền, Hoài Phi dịch (Nguồn: Journal of Vietnamese Studies (Tạp chí Việt Học), Volume 1, Number 1-2; February/August 2006, University of California Press xuất Bản tiếng Việt đăng lần đầu talawas, 26.7.2007) [227] Lettre autographe de Legrand de la Liraye au sujet de la distribution des cấp par Quản Định (20-10-1863), Archives de Gia Đinh (La Cochinchine dans le passé Foire Exposition de Saigon 1942) [228] M.E Osborne (1970), Truong Vinh Ky and Phan Thanh Gian: The Problem of a Nationalist Interpretation of 19th Century Vietnamese History, The Journal of Asian Studies, cambridge.org, (https://doi.org/10.2307/2942724, Published online: 01 March 2011), (truy cập ngày 12/09/2017) [229] M.W McLeod (1993), Trương Định and Vietnamese Anti-Colonialism, 185964: A Reappraisal, Journal of Southeast Asian Studies, cambridge.org [230] Mc.Leod, Mark W (1991), The Vietnamese Response to French Intervention, 1862 - 1874 New York: Praeger [231] Paulin Vial (1874), Les premières années de la Cochinchine - Colonie francaise, Challamel Ainé, Paris, Tome I, II, pp.124-126 [232] PTM Lê, Pierre PH Chanfreau (2002), Phan Thanh Gian patriote et précurseur du Vietnam moderne (Phan Thanh Giản, nhà yêu nước người báo hiếu nước Việt Nam đại), Editions L’Harmattan, Paris, pp.236 168 [233] Pierre Huard-Maurice Durand (1954), Connaissance du Vietnam, Paris, Imprimerie nationale, École Francaise d’Extrême Orient, Ha Noi [234] Tana Li, Anthony Reid (1993/1996), Southern Vietnam under the Nguyen; Documents on the Economic History of Cochinchina (Dang Trong), 16021777, Institute of Southeast Asian ... trung nghĩa, người trung nghĩa văn học nhà nho, chưa phải vấn đề trung nghĩa, người trung nghĩa văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX Con người trung nghĩa văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX. .. Về văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX Khi nhắc đến văn học Việt Nam giai đoạn nửa sau kỷ XIX, nhà nghiên cứu không nói đến phận văn học (văn học nhà nho Nam Bộ) Văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau. .. vị văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX lịch sử văn học dân tộc Chương Đặc điểm người trung nghĩa văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau kỷ XIX Chương Phương thức thể người trung nghĩa văn học nhà nho
- Xem thêm -

Xem thêm: Con người trung nghĩa trong văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX, Con người trung nghĩa trong văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn