Xác định mức độ ảnh hưởng mực nước ngầm đến độ lún công trình nhà thấp tầng khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

140 37 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2018, 17:34

Xác định mức độ ảnh hưởng mực nước ngầm đến độ lún công trình nhà thấp tầng khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Xác định mức độ ảnh hưởng mực nước ngầm đến độ lún công trình nhà thấp tầng khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Xác định mức độ ảnh hưởng mực nước ngầm đến độ lún công trình nhà thấp tầng khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Xác định mức độ ảnh hưởng mực nước ngầm đến độ lún công trình nhà thấp tầng khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Xác định mức độ ảnh hưởng mực nước ngầm đến độ lún công trình nhà thấp tầng khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Xác định mức độ ảnh hưởng mực nước ngầm đến độ lún công trình nhà thấp tầng khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Xác định mức độ ảnh hưởng mực nước ngầm đến độ lún công trình nhà thấp tầng khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)Xác định mức độ ảnh hưởng mực nước ngầm đến độ lún công trình nhà thấp tầng khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ) BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NỘI LUẬN VĂN THẠCXÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG MỰC NƯỚC NGẦM ĐẾN ĐỘ LÚN CƠNG TRÌNH NHÀ THẤP TẦNG KHU ĐƠ THỊ PHÁP VÂN TỨ HIỆP, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ NỘI CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ QUẢNG VĂN TRUNG NỘI, NĂM 2017 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NỘI LUẬN VĂN THẠCXÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG MỰC NƯỚC NGẦM ĐẾN ĐỘ LÚN CƠNG TRÌNH NHÀ THẤP TẦNG KHU ĐƠ THỊ PHÁP VÂN TỨ HIỆP, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ NỘI QUẢNG VĂN TRUNG CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ MÃ SỐ: 60520503 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐINH XUÂN VINH NỘI, NĂM 2017 i CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NỘI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Đinh Xuân Vinh Cán chấm phản biện 1: PGS.TS Vy Quốc Hải Cán chấm phản biện 2: TS Bùi Thị Hồng Thắm Luận văn thạc sĩ bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NỘI Ngày 29 tháng 09 năm 2017 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu trình bày luận văn hồn tồn trung thực, tơi, khơng vi phạm điều luật sở hữu trí tuệ pháp luật Việt Nam Nội, tháng 09 năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Quảng Văn Trung iii LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành theo chương trình đào tạo Cao học Khoa Trắc địa - Bản đồ, chuyên ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ, khóa Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Nội Để thực luận văn nỗ lực thân, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đinh Xuân Vinh, người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu trình thực luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Trắc địa Bản đồ, Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Nội giúp đỡ tận tình, chu đáo suốt trình tác giả học tập nghiên cứu Khoa Trong trình làm luận văn, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình đồng nghiệp, người ln bên tơi, khuyến khích, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện để thực luận văn cách tốt Tác giả xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý báu iv MỤC LỤC Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục bảng biểu vi Danh mục hình vẽ, đồ thị vii Danh mục ký hiệu chữ viết tắt viii Tóm tắt luận văn ix MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỘ LÚN CƠNG TRÌNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUAN TRẮC BIẾN DẠNG CƠNG TRÌNH 1.1.1 Định nghĩa chuyển dịch biến dạng 1.1.2 Phân loại chuyển dịch cơng trình 1.1.3 Nguyên nhân gây chuyển dịch, biến dạng cơng trình 1.1.4 Mục đích nhiệm vụ quan trắc biến dạng cơng trình 1.1.5 Cơng tác quan trắc chuyển dịch biến dạng cơng trình 1.2 TỔNG QUAN ẢNH HƯỞNG MỰC NƯỚC NGẦM ĐẾN ĐỘ LÚN CƠNG TRÌNH 1.2.1 Nguyên nhân ảnh hưởng tới độ lún công trình 1.2.2 Một số giải pháp 1.2.3 Phương án quan trắc chuyển dịch, biến dạng 1.2.4 Tổng quan ảnh hưởng mực nước ngầm đến độ lún cơng trình CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ VÀ MƠ HÌNH HỒI QUY 16 2.1 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ VÀ BÀI TỐN HỒI QUY 16 2.1.1 Xử lý số liệu quan trắc biến dạng 16 2.1.2 Phương pháp phân tích thống kê 18 2.1.3 Bài toán hồi quy 18 2.2 MƠ HÌNH TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN VÀ CÁCH GIẢI 20 2.3 PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY TỪNG BƯỚC 29 v CHƯƠNG ỨNG DỤNG THỰC NGHIỆM TẠI KHU VỰC PHÁP VÂN - TỨ HIỆP, NỘI 32 3.1 MÔ TẢ KHU VỰC THỰC NGHIỆM 32 3.2 QUAN TRẮC LÚN VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 33 3.2.1 Các cơng trình đo lún cơng trình khu thị Pháp Vân Tứ Hiệp, Nội 33 3.2.2 Số liệu mực nước ngầm khu vực Nội 39 3.3 ÁP DỤNG MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO BIẾN DẠNG 43 3.4 THAM LUẬN 54 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 KẾT LUẬN 56 KIẾN NGHỊ 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Độ cao tuyệt đối mực nước bình quân tháng năm 2005 tầng Qp, m 40 Bảng 3.2 Độ cao tuyệt đối mực nước bình quân tháng năm 2006 tầng Qp, m 41 Bảng 3.3 Tổng hợp mực nước ngầm hai năm 2005, 2006 44 Bảng 3.4 Tổng hợp độ lún trung bình tồn khu Pháp Vân Tứ Hiệp .46 Bảng 3.5 Số liệu độ lún giá trị hồi quy ……………………………………… 48 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Sơ đồ tầng đẳng áp tầng chứa nước Pleistocen (Hà Nội) 13 Hình 2.1 Tổng bình phương độ lệch tổng thể si  yi  y , tổng bình phương số hiệu chỉnh qi  yi  yˆ tổng bình phương hồi quy ui  yˆ  y điểm Pi 27 Hình 3.1 Vị trí khu thị Pháp Vân Tứ Hiệp nội 33 Hình 3.2 Mặt bố trí mốc quan trắc lún Biệt thự II.6.1 (khu 1) 35 Hình 3.3 Mặt bố trí mốc quan trắc lún Biệt thự II.6.1 (khu 2) 36 Hình 3.4 Mặt bố trí mốc quan trắc lún Biệt thự II.6.1 (khu 3) 37 Hình 3.5 Mặt bố trí mốc quan trắc lún Biệt thự III.11.3 38 Hình 3.6 Mặt bố trí mốc quan trắc lún Biệt thự II.8.2 39 Hình.3.7 Đồ thị dao động mực nước lỗ khoan quan trắc P.41a tầng chứa nước Qp vùng Nội 40 Hình 3.8 Đồ thị dao động mực nước lỗ khoan quan trắc P.41a tầng Qp 41 Hình 3.9 Sơ đồ trạm quan trắc mực nước tẩng Qp khu vực Bắc 42 Hình 3.10 Sơ đồ trạm quan trắc mực nước ngầm Nội 43 Hình 3.11 Biểu đồ mực nước ngầm qua thời gian 22 tháng (2005-2006) 45 Hình 3.12 Biểu đồ đo lún cơng trình qua 22 tháng (2005-2006) 46 Hình 3.13 Kết sử dụng mơ hình hồi quy để phân tích dự báo biến dạng .47 Hình 3.14 Giá trị độ lún Hồi quy theo nước ngầm .51 Hình 3.15 Mơ hình hồi quy với giả thiết độ cao cơng trình ban đầu 5,000 m 51 Hinh 3.16 Giá trị độ lún cơng trình với khoảng tin cậy 95% 53 viii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt TCXDVN TCCP Giải thích Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam Tiêu chuẩn cho phép Hcp Mực nước hạ thấp cho phép TDS Tổng độ khống hóa BTNMT Bộ Tài ngun & Môi trường Qp Tầng chứa nước Pleistocen Qh Msl Tầng chứa nước Holocen Maen sea level Mực nước biển trung bình TB Trung bình ĐKKD KHCN & KTXD QĐ BĐKH & NBD Đăng kí kinh doanh Viện Khoa học công nghệ & Kinh tế xây dựng Quyết định Biến đổi khí hậu & Nước biển dâng LĐ ĐCTV - ĐCCT Liên đoàn Địa chất thủy văn Địa chất cơng trình GPS Global Positioning System - Hệ thống định vị tồn cầu ĐTM Đơ thị ... MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG MỰC NƯỚC NGẦM ĐẾN ĐỘ LÚN CƠNG TRÌNH NHÀ THẤP TẦNG KHU ĐƠ THỊ PHÁP VÂN – TỨ HIỆP, QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUẢNG VĂN TRUNG CHUYÊN... LÚN VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 33 3.2.1 Các cơng trình đo lún cơng trình khu thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Hà Nội 33 3.2.2 Số liệu mực nước ngầm khu vực Hà Nội 39 3.3 ÁP DỤNG MƠ HÌNH HỒI QUY TUYẾN... dạng cơng trình 1.1.5 Cơng tác quan trắc chuyển dịch biến dạng cơng trình 1.2 TỔNG QUAN ẢNH HƯỞNG MỰC NƯỚC NGẦM ĐẾN ĐỘ LÚN CƠNG TRÌNH 1.2.1 Nguyên nhân ảnh hưởng tới độ lún công trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định mức độ ảnh hưởng mực nước ngầm đến độ lún công trình nhà thấp tầng khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ), Xác định mức độ ảnh hưởng mực nước ngầm đến độ lún công trình nhà thấp tầng khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay