THIẾT kế MẠCH đo KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD (có code và sơ đồ mạch)

13 364 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2018, 20:25

THIẾT kế MẠCH đo KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD (có code và sơ đồ mạch) ...THIẾT kế MẠCH đo KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD (có code và sơ đồ mạch) THIẾT kế MẠCH đo KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD (có code và sơ đồ mạch) THIẾT kế MẠCH đo KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD (có code và sơ đồ mạch) THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD i MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD CHƯƠNG : KẾT QUẢ MÔ PHỎNG CHƯƠNG4: KẾT LUẬN 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 ii Trang 1/11 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH 1.1 Mục Tiêu Hiểu sử dụng cảm biến linh kiện có mạch Thi cơng mạch hồn chỉnh 1.2 Tìm hiểu cảm biến đo khoảng cách 1.2.1 Cảm biến gì? Cảm biến thiết bị dùng để cảm nhận biến đổi đại lượng vật lý đại lượng khơng có tính chất điện cần đo thành đại lượng đo xử lý 1.2.2 Cảm biến đo khoảng cách gì? Cảm biến đo khoảng cách sử dụng số cảm biến cảm biến siêu âm, cảm biến lazer, cảm biến hồng ngoại … Để đo khoảng cách từ vị trí cảm biến tới vật xác định vị trí vật THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD Trang 2/11 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD 2.1 Tìm hiểu cảm biến siêu âm đo khoảng cách, lCD,vi điều khiển cảm biến liên quan 2.1.1 Cảm biến siêu âm • Nguyên lý cấu tạo : - Siêu âm sóng học có tần số âm nghe thấy (trên 20kHz) - Cảm biến siêu âm sử dụng nguyên lý phản xạ sóng siêu âm - Cảm biến gồm phần: phần phát sóng siêu âm phần thu sóng siêu âm phản xạ - Cảm biến phát sóng siêu âm,nếu có chướng ngại vật đường đi,sóng siêu âm phản xạ lại tác động lên module nhận sóng - Đo khoảng cách từ lúc phát nhận sóng ta tính khoảng cách từ cảm biến đến vật • Ưu điểm : - Đo khoảng cách rời rạc vật di chuyển - Ít ảnh hưởng vật liệu bề mặt - Không ảnh hưởng màu sắc - Tín hiệu đáp ứng tuyến tính với khoảng cách - Có thể phát vật nhỏ khoảng cách xa THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD Trang 3/11 • Nhược điểm : - Sóng phản hồi bị ảnh hưởng sóng âm tạp âm - Cần khoảng thời gian sau lần sóng phát để sẵn sàng nhận sóng phản hồi nên chậm cảm biến khác - Khó phát vật có mật độ vật chất thấp khoảng cách xa • Một số cảm biến siêu âm HC – SR04 2.1.2 LCD 16x2 * Mẫu LCD 16x2 THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD HY-SRF05 Trang 4/11 * Chức chân LCD THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD Trang 5/11 2.1.3 Atmega328P * Các thơng số vi điều khiển Atmega328P sau: + Kiến trúc: AVR 8bit + Xung nhịp lớn nhất: 20Mhz + Bộ nhớ chương trình (FLASH): 32KB + Bộ nhớ EEPROM: 1KB + Bộ nhớ RAM: 2KB + Điện áp hoạt động rộng: 1.8V - 5.5V + Số timer: timer gồm timer 8-bit timer 16-bit + Số kênh xung PWM: kênh (1timer kênh) *Sơ đồ chân THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD Trang 6/11 2.2 Thiết kếmạch đo ( Code chính) #include const int trig = 8; const int echo = 7; LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void setup() { pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT); lcd.begin(16, 2); lcd.print("khoangcach:"); } void loop() { unsigned long duration; int distance; digitalWrite(trig,0); THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD Trang 7/11 delayMicroseconds(2); digitalWrite(trig,1); delayMicroseconds(5); digitalWrite(trig,0); duration = pulseIn(echo,HIGH); distance = int(duration/2/29.412); lcd.setCursor(2,0); lcd.print(" KHOANG CACH "); lcd.setCursor(4,1); lcd.print(distance); lcd.setCursor(8,1); lcd.print(" cm "); delay(200); lcd.clear(); } THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD Trang 8/11 CHƯƠNG : KẾT QUẢ MƠ PHỎNG 3.1.1 Mơ hình mơ 3.1.2 Mạch in THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD Trang 9/11 3.3 Mạch thực tế THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD Trang 10/11 CHƯƠNG4: KẾT LUẬN 4.1Kết luận 4.1.1 Ưu Điểm: _ Hoạt động thời gian dài 4.1.2 Nhược Điểm: _ Mạch đo chưa xác (
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế MẠCH đo KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD (có code và sơ đồ mạch), THIẾT kế MẠCH đo KHOẢNG CÁCH HIỂN THỊ LCD (có code và sơ đồ mạch), 2 Tìm hiểu cảm biến đo khoảng cách

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay