Bài tập quy hoạch tuyến tính có đáp án

3 163 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2018, 13:52

Baøi taäp Quy hoaïch tuyeán tính 83Baøi 1d56:Goïi x1; x2; x3 laø soá ñôn vò saûn phaåm I, II, III (x 1 > 0; x2 > 0; x3 > 0).spmaùy I II IIIcaùn 2 5 8tieän 5 3 3maøi 1 1 36 5906 3406 200x1 x2 x3Baøi toaùn: f .x D 130x1 C 120x2 C 160x3 max€ 2x 5xx1 11 C C C 5x 3x x2 2 2 C C C 8x 3x 3x3 3 3 6 6 6 590 340 200x1 > 0, x2 > 0, x3 > 0Baøi 1e56:Goïi x1; x2 laø soá xe A, B (x1 > 0; x2 > 0).xevcA Bhkhaùch 45 30hhoùa 500 300> 2000> 30000x1 > 10 x2 > 12Baøi toaùn: f .x D 1; 4x1 C x2 min„ 500x 45xx1 11 C C 300x 30xx2 2 2 > > > > 30000 2000 10 12x1 > 0, x2 > 084 Quy hoaïch tuyeán tính Baøi taäpCaâu I ñeà 477:Goïi x1; x2 laø soá con laïc ñaø 2 böôùu, 1 böôùu (x 1 > 0; x2 > 0).laïc ñaøloaïi 2 böôùu 1 böôùuhhoùa 500 300coû 3 4nöôùc 10 8> 400006 306 100x1 x2Baøi toaùn: f .x D 5x1 C 3x2 min€ 500x 10x 3x11 1 C C C 300x 4x 8x2 2 2 > 6 6 40000 100 30x1 > 0, x2 > 0Caâu III ñeà 679:Goïi x1; x2 laø soá baùnh mì daøi, troøn nöôùng trong 1 ngaøy (x 1 > 0; x2 > 0)Lôïi nhuaän trong 1 ngaøy laø f .x D 700x1 C 500x2Trong 1 ngaøy laøm vieäc (12 giôø) loø nöôùng ñöôïc 800 baùnh mì troøn, suy ra: thôøi gian nöôùng chín 1 baùnh mì troøn laø12800 thôøi gian nöôùng chín 1 baùnh mì daøi laø 1,512800Theo ñeà, ta coù baøi toaùn: tìm x1; x2 sao chof .x D 700x1 C 500x2 max‚ 1; 5800 12 x x1 1 C 800 12 x x2 2 6 6 6 300 450 12x1 > 0, x2 > 0Baøi taäp Quy hoaïch tuyeán tính 85Caâu III ñeà 780:Goïi x1; x2 laø soá taán sôn noäi thaát, sôn ngoaøi trôøi caàn saûn xuaát (x 1 > 0; x2 > 0).sônnlnoätthaátngoaøitrôøiA 2 1B 1 26 66 8x1 6 2Nhu caàu sôn noät thaát khoâng hôn sôn ngoaøi trôøi quaù 1 taán: x 1 x2 6 1Baøi toaùn: f .x D 2000x1 C 3000x2 max„ 2x x x x1 1 1 1 C C 2xxx22 2 6 6 6 6 6 8 1 2x1 > 0, x2 > 0 Bài tập 83 Quy hoạch tuyến tính Bài 1d/56: Gọi x1 ; x2 ; x3 số đơn vò sản phaåm I, II, III (x > 0; x2 > 0; x3 > 0) x2 x3 x1 sp I II III maùy € 2x caùn 590 tiện 3 340 mài 1 200 Bài toán: f x/ D 130x C 120x2 C 160x3 ! max 5x1 x1 C C C 5x2 3x2 x2 8x3 3x3 3x3 C C C 590 340 200 6 x1 > 0, x2 > 0, x3 > Bài 1e/56: Gọi x1 ; x2 số xe A, B (x > 0; x2 > 0) xe x1 > 10 x2 > 12 A B h/khách 45 30 > 2000 h/hóa 500 300 > 30000 v/c Bài toán: f x/ D 1; 4x C x2 ! „ 45x1 500x1 x1 C C x1 > 0, x2 > 30x2 300x2 x2 > > > > 2000 30000 10 12 84 Quy hoạch tuyến tính Bài tập Câu I đề 4/77: Gọi x1 ; x2 số lạc đà bướu, bướu (x > 0; x2 > 0) x2 x1 lạc đà bướu bướu loại € 500x > 40000 h/hóa 500 300 cỏ 30 nước 10 100 Bài toán: f x/ D 5x C 3x2 ! 3x1 10x1 C C C 300x2 4x2 8x2 > 40000 30 100 x1 > 0, x2 > Câu III đề 6/79: Gọi x1 ; x2 số bánh mì dài, tròn nướng ngày (x > 0; x2 > 0) Lợi nhuận ngày f x/ D 700x C 500x2 Trong ngày làm việc (12 giờ) lò nướng 800 bánh mì tròn, suy ra: thời gian nướng chín bánh mì tròn 12 800 thời gian nướng chín bánh mì dài 1,5 12 800 Theo đề, ta toán: tìm x ; x2 cho ‚ f x/ D 700x1 C 500x2 ! max 12 12 1; x1 C x2 800 800 x1 x2 x1 > 0, x2 > 12 300 450 Baøi tập 85 Quy hoạch tuyến tính Câu III đề 7/80: Gọi x1 ; x2 số sơn nội thất, sơn trời cần sản xuất (x > 0; x2 > 0) x1 nột thất trời A 66 B 68 sôn n/l Nhu cầu sơn nột thất không sơn trời tấn: x Bài toán: f x/ D 2000x C 3000x2 ! max „ 2x x1 x1 x1 C C x2 2x2 x2 x1 > 0, x2 > 6 6 x2 ... gian nướng chín bánh mì tròn 12 800 thời gian nướng chín bánh mì dài 1, 5 12 800 Theo đề, ta có toán: tìm x ; x2 cho ‚ f x/ D 700x1 C 500x2 ! max 12 12 1; x1 C x2 800 800 x1 x2 x1 > 0, x2 > 12 ... Gọi x1 ; x2 số lạc đà bướu, bướu (x > 0; x2 > 0) x2 x1 lạc đà bướu bướu loại € 500x > 40000 h/hóa 500 300 cỏ 30 nước 10 10 0 Bài toán: f x/ D 5x C 3x2 ! 3x1 10 x1 C C C 300x2 4x2 8x2 > 40000 30 10 0... x1 ; x2 số sơn nội thất, sơn trời cần sản xuất (x > 0; x2 > 0) x1 nột thất trời A 66 B 68 sơn n/l Nhu cầu sơn nột thất không sơn trời tấn: x Bài toán: f x/ D 2000x C 3000x2 ! max „ 2x x1 x1 x1
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập quy hoạch tuyến tính có đáp án, Bài tập quy hoạch tuyến tính có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn