Giáo án trọn bộ các môn học lớp 4 mới nhất tuần (4)

19 53 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2018, 13:01

TUẦN Ngày soạn: 27/ 9/ 2014 Ngày giảng: Thứ hai ngày 29/ 9/ 2014 Tiết 1: CHÀO CỜ Tiết 2: Toán Tiết 16: SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN Những kiến thức HS biết có liên Những kiến thức cần quan đến học hình thành - HS biết viết số tự nhiên hệ thập - Biết so sánh xếp thứ tự số tự phân Biết cách đọc viết số có đến lớp nhiên chín chữ số… I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết cách so sánh số tự nhiên, xếp thứ tự số tự nhiên( Hoàn thành tập số cột 1, Bài số cột a,c Bài cột a HSKG làm lại Khuyến khích HSKT hồn thành BT 1.) Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức học số tự nhiên để hoàn thành BT theo yêu cầu Thái độ: - HS u thích mơn học, chủ động tích cực học - Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: SGK, bảng phụ, bảng nhóm - HS: SGK, bút, nháp III Các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định - Kiểm tra: - HS viết số thành tổng: 10 837 - HS viết: - Nhận xét 10 837 =10 000 + 800+ 30 +7 * Giới thiệu bài: - Nhận xét Phát triển bài: a) So sánh hai số tự nhiên có số chữ số khác - GV nêu cặp số, yêu cầu HS so * So sánh số tự nhiên sánh - HS so sánh - Vậy so sánh số tự nhiên có số a, 100 > 99 chữ số khác ta vào dấu hiệu 29 869 < 30 005 nào? 25 136 >23 894 * Nhận xét - HS nêu - Yêu cầu HS nhắc lại Nhận xét: Số gần gốc số bé * Xếp thứ tự số tự nhiên: hơn(và ngược lại) 63 - GV viết bảng số, yêu cầu HS so * Xếp thứ tự số tự nhiên: sánh nêu cách so sánh - Từ bé đến lớn: - Nhận xét số tia số? VD: 698; 869; 896; 968 - GV yêu cầu HS nhắc lại – Lấy VD - Từ lớn đến bé b) Thực hành: 968 ; 896 ; 86 9; 698 * Bài 1.( 21) - GV yêu cầu HS tự làm - Học sinh nêu yêu cầu - Gọi HS chữa yêu cầu HS giải - HS lên bảng làm thích cách so sánh vài cặp số 234 > 999 - GV nhận xét 754 < 87 540 39 680 = 39 000 + 680 35 784 < 35 790 92 501 > 92 410 17 600 = 17 000 + 600 * Bài 2.( 21) - Nhận xét - BT yêu cầu làm gì? + HS nêu yêu cầu - Muốn xếp số theo thứ tự từ - HS làm vào vở, 1HS làm bảng nhóm bé đến lớn phải làm gì? a) 136; 316; 361 - HS làm b) 724; 740; 742 - Chấm c) 63 841; 64 813; 64 831 - Yêu cầu HS giải thích cách xếp (HS khá, G) - GV nhận xét * Bài 3.( 21) * HS TB làm ý a HS khá, Giỏi làm + HS nêu yêu cầu BT - HS giải thích - BT yêu cầu làm gì? - HS làm vở, 1HS làm bảng nhóm - Muốn xếp số theo thứ tự từ a) 984 ; 978; 952; 942 lớn đến bé phải làm gì? b) 969; 954; 945; 898 - GV chấm chữa 3.Kết luận: - Nêu cách so sánh hai số tự nhiên - Nhớ cách so sánh hai số tự nhiên - Học sinh nêu cách so sánh - Chuẩn bị trước bài: Luyện tập 64 Tiết 3: Tập đọc Tiết 7: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC Những kiến thức HS biết có liên Những kiến thức cần quan đến học hình thành - HS học tập đọc nói -Hiểu trực liêm lòng lòng trung thực, lòng nhân dân, nước Tơ Hiến Thành hậu - Học tập đức tính trung thực Tơ Hiến Thành I Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Biết đọc ngắt nghỉ dấu câu Thể giọng đọc theo lời nhân vật - Hiểu nội dung : Ca ngợi trực, liêm, lòng dân nước Tơ Hiến Thành- vị quan tiếng cương trực thời xưa.( Trả lời câu hỏi SGk ) Kĩ năng: - Đọc lưu lốt, trơi chảy tồn Biết đọc với giọng kể thong thả, rõ ràng đọc phân biệt lời nhân vật, thể rõ trực Tơ Hiến Thành Thái độ: - Biết học tập gương trực Tơ Hiến Thành - GDKNS: Có ý thức tự rèn cho tính trung thực, biết sống tập thể, người khác II Đồ dùng dạy học: - GV : SGK, Tranh minh hoạ tập đọc, bảng phụ - HS: SGK,bút,… III Các hoạt động dạy- học: Hoạt động củaGV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định - Kiểm tra - 1HS đọc đoạn :Người ăn xin? Em - HS đọc học từ cậu bé? - Nhận xét - Nhận xét * Giới thiệu ghi đầu 2.Phát triển bài: * HDHS luyện đọc: - Gọi HS nối tiếp đọc(2 lượt) - GV kết hợp sửa lỗi phát âm cách đọc - HS đọc đoạn giải nghĩa từ - Luyện đọc từ khó, giải nghĩa từ - GV đọc mẫu - Luyện đọc theo cặp * Tìm hiểu bài: + Gọi HS đọc Đ1 -Tô Hiến Thành làm quan triều nào? ông - HS đọc to, lớp đọc thầm người nào? + Triều Lí, người tiếng trực - Trong việc lập ngơi vua, trực Tơ Hiến Thành thể nào? + Khơng nhận đút lót vàng bạc để làm 65 - Đoạn Kể chuyện gì? * Gọi HS đọc Đ2 trả lời: - Khi Tô Hiến Thành ốm nặng, người thường xun đến chăm sóc ơng? - Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá sao? sai di chiếu vua * Thái độ trực cuả Tơ Hiến Thành + HS đọc to, lớp đọc thầm - Quan tham tri - Do bận nhiều việc khơng đến thăm ơng - Ý đoạn nói gì? Tơ Hiến Thành lâm bệnh có Vũ Tán Đường hầu hạ * Gọi HS đọc Đ3 +1 HS đọc to, lớp đọc thầm - Tô Hiến Thành cử thay ông - Trần Trung Tá đầu triều đình? - Trong việc tiến cử người giúp nước, - Ông cử người tài ba giúp nước trực Tơ Hiến Thành thể không cử người ngày đêm hầu hạ nào? + Đoạn kể chuyện gì? * Tơ Hiến Thành cử người tài giỏi - Gọi HS đọc toàn bài, nêu nội dung giúp nước * Nội dung: Ca ngợi trực, - GV ghi bảng liêm, lòng dân nước Tô Hiến Thành- vị quan tiếng cương trực thời xưa - HS nêu, HS nhắc lại * Luyện đọc diễn cảm * Luyện đọc diễn cảm: + Gọi HS đọc toàn - HS đọc - Gọi HS nêu cách đọc - HS nêu: Giọng thong thả rõ ràng, lời - GV giới thiệu đoạn văn cần luyện đọc: Tơ Hiến Thành điềm đạm dứt khốt “Một lần Đỗ thái hậu Trần Trung Tá” - luyện đọc theo cặp - GV đọc mẫu, hướng dẫn đọc - HS thi đọc diễn cảm theo dãy 3.Kết luận: - Nhận xét, chọn bạn đọc tốt - Bài ca ngợi ai? Ông người nào? - Chuẩn bị bài: Tre Việt Nam - Học sinh nêu nội dung Tiết 4: Chính tả( Nhớ - viết) Tiết 4: TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH Những kiến thức HS biết Những kiến thức Liên quan đên học hình thành - Đã học thuộc lòng thơ Truyện cổ - Nhớ, viết đẹp đoạn từ Tôi yêu nước truyện cổ nước tơi…đến ơng cha - Hiểu ý nghĩa truyện cổ thơ truyện cổ nước - Làm BT tả phân 66 biệt r/d/gi I Mục tiêu: Kiến thức: Nhớ, viết đẹp đoạn từ Tôi yêu truyện cổ nước tơi…đến ơng cha thơ ruyện cổ nước Kĩ năng: Làm BT tả phân biệt r/d/gi Thái độ: -Giáo dục ý thức giữ gìn sạch, viết chữ đẹp II Đồ dùng dạy học: - GV : Bảng phụ - HS: Vở, bút III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định: Chuyển tiết * Bài cũ: Yêu cầu HS lên bảng viết: - HS lên bảng trâu, trăn, chó - Lớp viết bảng - Nhận xét * Giới thiệu Phát triển bài: * Hướng dẫn HS viết tả - Gọi HS đọc đoạn thơ - HS đọc thuộc lòng đoạn thơ, lớp đọc thầm + Vì tác giả lại yêu truỵện cổ nước nhà? + Truyện cổ nhân hậu có ý nghĩa sâu xa + Qua câu chuyện cổ cha ông ta + Hãy sống nhân hậu , hiền, chăm làm muốn khuyên cháu điều gì? - HS viết bảng - GV đưa từ khó: truyện cổ, sâu xa, nghiêng soi - Yêu cầu HS đọc viết từ vừa - HS lên bảng viết đọc lại từ khó tìm vừa viết - GV lưu ý cách trình bày thơ lục bát - HS viết - GV yêu cầu HS đổi vở, soát lỗi - HS soát lỗi - GV thu chấm * Hướng dẫn làm tập - Gọi HS nêu yêu cầu đề - HS nêu yêu cầu - GV nhắc nhở HS trước làm - HS làm - GV phát bảng phụ cho HS - Đáp án đúng: gió thổi, gió đưa, gió - Gọi HS treo bảng phụ đọc làm nâng, cánh diều - GV hướng dẫn lớp nhận xét, sửa sai Kết luận: * Củng cố: - Nêu chữ có âm đầu d/ r/ gi có - HS trả lời bài? * Dặn dò: Dặn CB cho sau 67 Ngày soạn: 29/ 9/ 2014 Ngày giảng: Thứ tư ngày 01 tháng 10 năm 2014 Tiết 1: Toán Tiết 17: YẾN, TẠ, TẤN Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Đã làm quen với đơn vị đo - Nắm mối quan hệ yến, ta, khối lượng với ki- lơ- gam - Biết làm tính với đơn vị đo khối - Thực hành chưyển đổi đơn vị đo lượng Kg, g khối lượng - Thực hành làm tính với đơn vị đo khối lượng học I Mục tiêu: Kiến thức: - Bước đầu nhận biết độ lớn yến, tạ, - Nắm mối quan hệ yến, ta, với ki- lô- gam Kĩ năng: - Thực hành chưyển đổi đơn vị đo khối lượng - Thực hành làm tính với đơn vị đo khối lượng học Thái độ: - Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV : Chép BT lên bảng, bảng phụ - HS: bảng con, nháp III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức: * Bài cũ: - HS trình bày - HS lên bảng - Nhận xét * GV nêu mục tiêu Phát triển bài: * Giới thiệu yến, tạ, a) Giới thiệu yến + Các em học đơn vị đo - HS kể: g, kg khối lượng nào? - GV giới thiệu: để đo khối lượng vật nặng đến hành chục kg người ta 68 dùng đơn vị đo yến + Bao nhiêu kg tạo thành yến? + Vậy yến kg? - GV ghi bảng + Một người mua 10 kg gạo tức mua yến gạo? + Mẹ mua yến cám, mẹ mua kg cám? + Bác Lan mua 20 kg rau, tức bác Lan mua yến rau? + Chị Quy hái yến cam, hỏi chị Quy hái kg cam? b) Giới thiệu tạ, (tương tự yến) tạ = 10 yến = 10 tạ tạ = 100 kg = 000 kg * Luyện tập Bài 1.( 23 ) - GV yêu cầu HS làm miệng Bài ( 23 ) - HS đọc yêu cầu - HS làm Bài 3.(23 ) - GV yêu cằu HS làm phần lại, phát bảng phụ cho HS - GV chữa bài, nhận xét, cho điểm Bài 4.( HS giỏi ) - GV yêu cầu HS đọc trước lớp + Em có nhận xét đơn vị đo số muối chuyến muối đầu số muối chở thêm chuyến sau? + Vậy trước làm bài, phải làm gì? - Yêu cầu HS làm - GV chấm chữa Kết luận: * Củng cố: HS nêu lại đơn vị đo khối lượng vừa học? * Dặn dò: - GV giao nhà làm - HSTL: 10 kg + yến = 10 kg - HSTL - HS nêu lại - HS nối nêu miệng - Phần a làm miệng, giải thích cách làm - Phần b HS làm vở, HS làm bảng phụ * HS đọc lớp đọc thầm - HS làm 44 yến 540 tạ 573 tạ 64 - HS đọc toán - HS làm Bài giải Chuyến sau trở số muối là: 30 + = 33 ( tạ ) Số muối trở hai chuyến là: 30 + 33 = 63 ( tạ ) Đáp số: 63 tạ muối - HS nêu 69 Tiết 4: Kể chuyện Tiết 4: MỘT NHÀ THƠ CHÂN CHÍNH Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Dựa vào lời kể GV tranh minh - Dựa vào lời kể GV tranh minh hoạ, HS trả lời câu hỏi ND hoạ, HS trả lời câu hỏi ND câu chuyện, kể lại câu chuyện, có câu chuyện, kể lại câu chuyện thể phối hợp lời kể với điệu bộ, nét - Hiểu chuyện, biết trao đổi với bạn bè mặt cách tự nhiên ý nghĩa câu chuyện I Mục tiêu: Kiến thức: - Dựa vào lời kể GV tranh minh hoạ, HS trả lời câu hỏi ND câu chuyện, kể lại câu chuyện, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt cách tự nhiên - Hiểu chuyện, biết trao đổi với bạn bè ý nghĩa câu chuyện (Ca ngợi nhà thơ chân chính, có khí phách cao đẹp, chết giàn lửa thiêu, không chịu khuất phục cường quyền) Kĩ năng: - Chăm nghe cô kể chuyện, nhớ chuyện - Theo dõi bạn kể chuyện, NX lời kể bạn, kể tiếp lời bạn kể Thái độ: GD học sinh u thích mơn kể chuyện II Đồ dùng dạy học: GV: - Tranh minh hoạ truyện SGK - Bảng phụ viết sẵn ND yêu cầu1 (a, b, c, d) HS: Vở BT III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức * Bài cũ: - HS kể câu chuyện - HS kể chuyện nghe, đọc lòng nhân hậu - Nhận xét * GV nêu mục tiêu Phát triển bài: - GT câu chuyện - GV kể chuyện: Một nhà thơ chân - Nghe ( lần) - GV kể lần Sau giải nghĩa số - Đọc thầm yêu cầu từ khó thích sau truyện - GV kể lần 2: kể đến đoạn kết hợp GT tranh - HDHS kể chuyện, trao đổi ý nghĩa - HS đọc câu hỏi a, b, c, d câu chuyện a Yêu cầu 1: Dựa vào câu chuyện 70 nghe cô giáo kể TL câu hỏi ? Trước bạo ngược nhà vua, dân - cách truyền hát chúng phản ứng cách nào? hát lên án thói hống hách bạo tàn nhà vua phơi bày nỗi thống khổ ? Nhà vua làm biết dân chúng ND truyền tụng ca lên án mình? - Nhà vua lệnh lùng bắt kì kẻ sáng tác ca phản loạn Vì khơng thể tìm tác giả hát, nhà vua hạ lệnh tống giam tất ? Trước đe oạ nhà vua, thái độ nhà thơ nghệ nhân hát rong người nào? - Các nhà thơ, nghệ nhân khuất phục Họ hát lên hát ca tụng nhà vua Duy có nhà ? Vì nhà vua phải thay đổi thái độ? thơ trước sau im lặng - Nhà vua thay đổi thái độ thực khâm phục, kính trọng lòng trung thực khí phách nhà thơ bị lửa thiêu, định khơng chịu nói sai * Học sinh kể theo nhóm đơi thật b Yêu cầu 2, 3: Kể lại toàn câu - KC theo nhóm chuyện, trao đổi với bạn ý nghĩa Từng cặp HS luyện kể đoạn câu chuyện: chuyện, toàn chuyện, trao đổi ý ? Nêu ý nghĩa câu chuyện? nghĩa câu chuyện - Thi kể tồn câu chuyện trước lớp - NX bình chọn bạn KC hấp dẫn nhất, Kết luận: hiểu ý nghĩa câu chuyện * Củng cố: - GV nhận xét tiết học Khen HS chăm - HS nghe nghe bạn kể - Khi kể chuyện em cần lưu ý điều * Dặn dò: gì? - Tập kể lại câu chuyện 71 Tiết 2: Thể dục Tiết 7: ĐI ĐỀU, VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI TRÒ CHƠI: CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU Những kiến thức HS biết liên Những kiến thức quan đên học hình thành - Đi đứng lại, quay sau Đi đều, - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, vòng phải, vòng trái đứng lại đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay - Biết chơi trò chơi “ Kéo cưa lừa xẻ” trái Yêu cầu: Thực hiên ĐT, đều, “Bịt mắt bắt dê” lệnh - Đi vòng phải, vòng trái, đứng lại Yêu cầu thực ĐT, hướng, đảm bảo cự li đội hình - Trò chơi" Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau" I Mục tiêu: Kiến thức: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái Yêu cầu: Thực hiên động tác, đều, lệnh Kĩ năng: Ôn vòng phải, vòng trái, đứng lại Yêu cầu thực ĐT, hướng, đảm bảo cự li đội hình Thái độ: Trò chơi" Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau" Yêu cầu rèn luyện kĩ chạy, PT sức mạnh, HS chơi luật, hào hứng, nhiệt tình chơi II Địa điểm- phương tiện: - Sân trường, còi, kẻ, vẽ sân chơi III Nội dung phương pháp lên lớp: Nội dung Định Phương pháp lên lớp lượng Giới thiệu bài: 6' - Nhận lớp, phổ biến ND, yêu cầu * * * * * * học, chấn chỉnh đội hình, đội ngũ 2' * * * * * * 2' * * * * * * - Trò chơi: Hà Nội- Huế- Sài Gòn 2' - Đứng chỗ hát vỗ tay Phát triển bài: - Chơi trò chơi a Ơn đội hình, đội ngũ: - Hát + vỗ tay - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, 18' điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái - Ơn thường vòng phải, đứng lại 10' - Ôn tổng hợp tất ND ĐHĐN b.Trò chơi vận động: - Cán điều khiển - Trò chơi" Chạy đổi chỗ, vỗ tay 8' - GV cán ĐK nhau" 72 - GV điều khiển GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi - tổ chơi thử - Chơi thi đua Kết luận: - Làm ĐT thả lỏng - GV hệ thống lại - NX học giao BTVN 6’ - GV nhận xét,biểu dương * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tiết 4: Anh văn (GV chuyên dạy) Ngày soạn: 01/ 09/ 2014 Ngày giảng: Thứ sáu ngày 03 tháng 10 năm 2014 Tiết 1: Toán Tiết 20: GIÂY, THẾ KI Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành - Đã biết xem đồng hồ - Làm quen với đơn vị đo thời gian: - Đã biết mối quan hệ phút giây, kỉ - Nắm mối quan hệ giây phút, năm kỉ - Biết xác định năm cho trước thuộc kỉ I Mục tiêu: Kiến thức: - Làm quen với đơn vị đo thời gian: giây, kỉ - Nắm mối quan hệ giây phút, năm kỉ Kĩ năng: - Biết xác định năm cho trước thuộc kỉ Thái độ: - Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: đồng hồ thật, vẽ sẵn trục thời gian lên bảng III Các hoạt động dạy học: 73 Hoạt động GV Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức * Bài cũ: + Nêu đơn vị đo khối lượng học? - Nhận xét * GV nêu mục tiêu Phát triển bài: *Giới thiệu giây, kỉ: a) Giới thiệu giây - GV cho HS quan sát đồng hồ thật, yêu cầu HS kim giờ, kim phút + Khoảng thời gian kim từ số đến số liền sau giờ? + Khoảng thời gian kim phút từ vạch đến vạch liền sau phút? + phút? - GV giới thiệu kim giây thời gian kim giây từ vạch đến vạch liền sau giây - GV yêu cầu HS quan sát đồng hồ : + Khi kim phút chạy từ vạch sang vạch kim giây chạy từ đâu đến đâu? + Vậy phút = ? giây, GV viết bảng b) Giới thiệu kỉ - GV treo hình vẽ trục thời gian giới thiệu cách tính mốc kỉ + Em sinh vào năm nào? Năm kỉ thứ bao nhiêu? + Năm 2007 thuộc kỉ nào? Thế kỉ tính từ năm đến năm nào? - GV giới thiệu cách ghi kỉ - Yêu cầu HS ghi kỉ 19, 20, 21 chữ số La Mã * Luyện tập: Bài 1( 25): - Gọi HS đọc yêu cầu tự làm - Gọi HS nêu miệng, HS lên bảng - GV hướng dẫn Nhận xét , giải thích cách làm + Em làm để biết 1/3 phút = 20 giây?, phút giây = 68 giây? Bài 2(25): - GV hướng dẫn HS làm miệng 74 Hoạt động HS - HS trả lời - HS quan sát, lên + + phút + 60 phút + vòng - HS quan sát - HSTL - HS nghe - HS viết bảng * HS đọc làm - HS làm bảng lớp - HS nhận xét, giải thích cách làm * HS nêu yêu cầu - Bác Hồ sinh năm 1890 Bác sinh kỉ XIX - Bác tìm đường cứu nước vào năm 1911 Năm thuộc kỉ XX - Cách nạng tháng tám thành cơng vào năm 1945 Măm thuộc kỉ XX - Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống qn Đơng Ngơ năm 248 Năm thuộc kỉ III * HS đọc yêu cầu - Cả lớp làm - Học sinh nêu cách làm Tính đến số năm là: 2013 - 1010 = 1003 (năm ) Bài 3(25): - Gọi HS đọc yêu cầu, - Yêu cầu HS làm - GV chấm chữa Kết luận: * Củng cố: - Một kỉ năm? * Dặn dò: - Học thuộc ác đơn vị đo thời gian học - Chuẩn bị sau Tính đến số năm là: 2013 - 938 = 1075 ( năm) - HS nêu _ Tiết 2: Luyện từ câu Tiết 8: LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành - Hiểu từ láy từ ghép cách - Qua luyện tập, bước đầu nắm cấu tạo từ phức tiếng Việt : Từ ghép từ nhóm từ từ ghép, từ láy câu gồm tiếng có nghĩa ghép lại với văn, đoạn văn Từ láy từ có tiếng hay âm, vần - Bước đầu nắm nhóm từ láy lặp lại (Giống âm đầu, vần, âm đầu vần) I Mục tiêu: Kiến thức: - Qua luyện tập, bước đầu nắm nhóm từ từ ghép, từ láy câu văn, đoạn văn Kỹ năng: - Bước đầu nắm nhóm từ láy (Giống âm đầu, vần, âm đầu vần) BT3 Thái độ: - Giáo dục học sinh ý thức chăm học II Đồ dùng dạy học: - GV : bảng phụ, từ điển - HS: Vở tập 75 III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Giới thiệu bài: * Ổn định: Chuyển tiết * Bài cũ: + Thế từ ghép ? cho VD? + Thế từ láy? Cho VD? - Nhận xét * GV nêu mục tiêu Phát triển bài: Bài 1.( 43 ) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - GV ghi từ ghép lên bảng + Từ bánh trái: chung loại bánh, có nghĩa bao quát chung từ ghép gì? + Từ bánh rán: loại bánh riêng để phân biệt với loại bánh khác từ ghép gì? + Trong Tiếng Việt có kiểu từ ghép nào? - GV nhận xét câu trả lời HS Bài 2.( 43 ) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - GV phát bảng phụ cho nhóm u cầu HS trao đổi nhóm hồn thành BT - Yêu cầu nhóm xong trước treo bảng phụ, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV chốt lời giải + Tại xếp tàu hoả vào từ ghép phân loại? từ núi non vào từ ghép tổng hợp? Hoạt động HS - HS trả lời * HS đọc yêu cầu - HS tiến hành thảo luận + bánh trái: từ ghép có nghĩa tổng hợp + bánh rán: có nghĩa phân loại + Có kiểu từ ghép: Tổng hợp phân loại * HS đọc yêu cầu - HS trao đổi hoàn thành BT + TGPL: đường day, xe đạp, tàu hoả, xe điện, máy bay + TGTH: ruộng đồng, làng xóm, núi non, gò đống, bờ bãi, hình dạng, màu sắc + tàu hoả( PL) phân loại tàu thuỷ, tàu bay núi non( TH) chung loại địa hình - HS nhận xét, bổ sung Bài 3.( 44 ) * HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc nội dung yêu cầu - HS hoạt động nhóm - GV phát bảng phụ cho nhóm, yêu cầu HS + Hai tiếng giống âm đầu: làm việc nhóm nhút nhát - Gọi nhóm treo bảng phụ , nhóm khác + Hai tiếng giống vần:lao nhận xét, bổ sung xao, lạt xạt - GV chốt lời giải + Hai tiếng giống âm đầu + Muốn xếp từ láy ô cần xác vần: rào rào, he định phận nào? HS nhận xét, bổ sung - u cầu HS phân tích mơ hình cấu tạo vài từ láy Kết luận: * Củng cố: Từ ghép có loại nào? - HS nêu * Dặn dò: Về nhà làm BT2,3 76 _ Tiết Tập làm văn: Tiết 8: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG CỐT TRUYỆN Những kiến thức HS biết liên quan Những kiến thức đên học hình thành - Hiểu cốt chuyện phần - Tưởng tượng tạo lập cốt cốt chuyện: mở đầu, diễn biến, truyện đơn giản theo gợi ý cho sẵn kết thúc - Kể lại câu chuyện theo cốt - Biết xắp xếp sợ việc cho truyện cách hấp dẫn, sinh động trước thành cốt chuyện I Mục tiêu: Kiến thức: - Tưởng tượng tạo lập cốt truyện đơn giản theo gợi ý cho sẵn Kĩ năng: - Kể lại câu chuyện theo cốt truyện cách hấp dẫn, sinh động Thái độ: - Giáo dục ý thức chăm học tập II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ, Chép sẵn đề câu hỏi gợi ý - HS: Vở tập III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định: chuyển tiết * Bài cũ: - Cốt truyện gồm phần - phần; mở đầu, diễn biến, kết phần nào? thúc - Nhận xét * GV nêu mục tiêu Phát triển bài: * Hướng dẫn xây dựng cốt truyện a) Tìm hiếu đề - Gọi HS đọc đề - GV hướng dẫn phân tích đề - HS đọc + Muốn xây dựng cốt truyện cần ý đến + Lí xảy câu chuyện, diễn điều gì? biến câu chuyện, kết thúc câu b) Lựa chọn chủ đề xây dựng cốt chuyện chuyện - GV yêu cầu HS lựa chọn chủ đề - Gọi HS đọc gợi ý 77 - GV hỏi ghi nhanh câu hỏi vào - HS phát biểu chủ đề chọn bên bảng - HS dọc + Người mẹ ốm nào? + Người chăm sóc mẹ nào? Người mẹ ốm nặng + Để chữa khỏi bệnh cho mẹ, người Người thương mẹ chăm sóc gặp khó khăn gì? tận tuỵ ngày đêm + Người tâm nào? Người phải vào tận rừng sâu để tìm loại thuốc quí Người phải lặn lội vào rừng + Bà tiên giúp đỡ mẹ nào? sâu rừng người gặp nhiều thú Bà tiên cảm động trước - Gọi HS đọc gợi ý lòng hiếu thaỏ người + Để chữa khỏi bệnh cho mẹ, người giúp đỡ gặp khó khăn gì? - HS đọc + Bà tiên làm cách để thử thách lòng Nhà nghèo khơng có tiền mua trung thực người con? thuốc + Cậu bé làm gì? Bà tiên biến thành cụ già c) Kể chuyện đường đánh rơi túi tiền - Yêu cầu HS kể nhóm Cậu bé thấy phía trước cụ già - Gọi HS thi kể trước lớp khổ sở Cậu đốn tiền cụ - GV đánh giá cho điểm cậu chạy theo trả tiền cho cụ Kết luận: HS kể * Củng cố: Thi kể theo nhóm - Câu chuyện em vừa kể nói điều gì? - HS nêu * Dặn dò: - Viết lại câu chuyện vào _ Tiết 4: Khoa hoc Tiết 8:TẠI SAO CẦN ĂN PHỐI HỢP ĐẠM ĐỘNG VẬT VÀ ĐẠM THỰC VẬT Những kiến thức HS biết liên quan đên học - Giải thích lí cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thường xuyên thay đổi ăn - Nói tên nhóm thức ăn cần ăn đủ, ăn vừa phải, ăn có mức độ, ăn ăn hạn chế I Mục tiêu: 78 Những kiến thức hình thành - Giải thích lí cần ăn phối hợp đạm đv đạm thực vật - Nêu ích lợi việc ăn cá 1 Kiến thức: - Giải thích lí cần ăn phối hợp đạm động vật đạm thực vật để cung cấp đầy đủ chất cho thể Kỹ năng: - Nêu ích lợi việc ăn cá: đạm cá dễ tiêu đạm gia súc, gia cầm Thái độ: Ăn đủ chất tốt cho thể II Đồ dùng: - GV: Hình vẽ T18, 19- SGK Phiếu HT - HS: SGK III Các hoạt động dạy - học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Kiểm tra cũ ? Vì phải ăn phối hợp nhiều loại - HS trả lời thức ăn ? Phát triển bài: * HĐ1: Trò chơi thi kể tên - Chia lớp thành đội ăn chứa nhiều chất đạm - Mỗi tổ cử đại diện rút thăm xem + Mục tiêu: Lập danh sách tên đội nói trước ăn chứa nhiều chất đạm - Lần lượt đội thi kể tên ăn + Cách tiến hành chứa nhiều chất đạm Bước 1: - Mỗi đội cử bạn viết giấy - Thịt gà, ác rán, đậu luộc, muối vừng, lạc rang, canh cua, cháo lươn Bước 2: Cách chơi luật chơi - Hai đội chơi, thời gian 10' - Thời gian 10' Đội nói chậm, nói sai nói lại tên ăn đội nói thua Bước 3: Thực - GV nhận xét * HĐ2: Tìm hiêu lí cần ăn phối - Đọc danh sách thức ăn chứa nhiều hợp đạm ĐV đạm TV: chất đạm Chỉ ăn vừa chứa + Mục tiêu: Kể tên số ăn vừa C đạm ĐV vừa chứa đạm TV đạm ĐV vừa C2 đạm TV - TL nhóm - Giải thích khơng nên Nhóm ăn đạm ĐV đạm TV + Cách tiến hành: Bước 1: Thảo luận lớp - GV đặt vấn đề: Tại nên ăn phối hợp đạm ĐV đạm TV? Bước 2: Làm việc với phiếu HT - GV phát phiếu Bước 3: TL lớp ? Tại khơng nên ăn đạm ĐV - Vì đạm ĐV có nhiều chất bổ dưỡng đạm TV khơng thay khó tiêu Đạm TV dễ tiêu thiếu số chất 79 ? Trong nhóm đạm ĐV, nên ăn cá? * GV chốt ý chính: Mục bóng đèn toả sáng - Nên ăn thịt mức vừa phải Nên ăn cá nhiều thịt Vì đạm cá dễ tiêu đạm thịt, tối thiểu tuần nên ăn bữa cá - K2 học sinh sử dụng đậu nành đảm bảo nguồn đạm TV có khả phòng bệnh tim mạch ung thư Kết luận: * Củng cố: - 2HS đọc ghi nhớ * Dặn dò: - NX, BTVN: học thuộc bài, CB bổ quý - Cá thức ăn dễ tiêu, có nhiều chất đạm quý chất béo cá không gây xơ vữa động mạnh - HS nhắc lại - Học sinh nêu mục bạn cần biết sách giáo khoa Tiết 5: Hoạt động tập thể Tiết 4: SINH HOẠT LỚP I Mục tiêu: - HS biết ưu điểm, hạn chế mặt tuần - Biết đưa biện pháp khắc phục hạn chế thân - Giáo dục HS thái độ học tập đắn, biết nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện thân II Đánh giá tình hình tuần qua: * Nề nếp: - Đi học đầy đủ, - Duy trì sĩ số lớp tốt - Trong lớp nói chuyện riêng: Duy, Huy, Long - Quên khăn đỏ: Huy, Duy * Học tập: - Dạy-học chương trình , có học làm trước đến lớp - Thi đua hoa điểm 10: tốt - HS yếu tiến chậm, chưa tích cực tự học: Tùng, Lâm * Văn thể mĩ: - Thực hát đầu giờ, cuối nghiêm túc 80 - Thực vệ sinh hàng ngày buổi học - Vệ sinh thân thể, vệ sinh ăn uống : tốt * Hoạt động khác: - Thực tốt AT giao thông III Kế hoạch tuần 5: * Nề nếp: - Tiếp tục trì sĩ số , nề nếp vào lớp quy định - Nhắc nhở HS học đều, nghỉ học phải xin phép * Học tập: - Tiếp tục thi đua học tập tốt chào mừng ngày lễ lớn - Tiếp tục dạy học theo chương trình tuần - Tích cực tự ôn tập kiến thức - Tổ trực trì theo dõi nề nếp học tập sinh hoạt lớp - Thi đua hoa điểm 10 lớp * Vệ sinh: - Thực VS lớp - Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống * Hoạt động khác: - Nhắc nhở HS tham gia Kế hoạch nhỏ, nuôi lợn đất tham gia đầy đủ hoạt động lên lớp IV Tổ chức trò chơi: - GV tổ chức cho HS chơi số trò chơi dân gian - Tập múa 81 ... a) 9 84 ; 978; 952; 942 lớn đến bé phải làm gì? b) 969; 9 54; 945 ; 898 - GV chấm chữa 3.Kết luận: - Nêu cách so sánh hai số tự nhiên - Nhớ cách so sánh hai số tự nhiên - Học sinh nêu cách so sánh... - Học sinh nêu yêu cầu - Gọi HS chữa yêu cầu HS giải - HS lên bảng làm thích cách so sánh vài cặp số 2 34 > 999 - GV nhận xét 7 54 < 87 540 39 680 = 39 000 + 680 35 7 84 < 35 790 92 501 > 92 41 0... Đánh giá tình hình tuần qua: * Nề nếp: - Đi học đầy đủ, - Duy trì sĩ số lớp tốt - Trong lớp nói chuyện riêng: Duy, Huy, Long - Quên khăn đỏ: Huy, Duy * Học tập: - Dạy -học chương trình , có học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án trọn bộ các môn học lớp 4 mới nhất tuần (4) , Giáo án trọn bộ các môn học lớp 4 mới nhất tuần (4)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay