Phương pháp giải bài tập trao đổi chéo kép sinh học lớp 12

10 60 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 14:53

www.Thuvienhoclieu.Com Phương pháp giải loại tập trao đổi chéo kép có tần số trao đổi chéo kép (F1 dị hợp cặp gen x phân tích) Bài tốn thuận: Biết KQ Fb XĐ trình tự gen, tính tần số Đầu bài: Bước 1: Bước 2; Sắp xếp F1(Aa,Bb,Cc) Nhậ tổ hợp x n giao tử (aa,bb,c dạng ngược c) quy  Fa: Cho luật KH ta KG Bước Bước 3: chọn : KH C lớn h ọ  XĐ n n t fần h gen ó m Bước 5: Tính khoảng cách gen NST Hệ số Nhiễu I Hệ số trùng hợp CC K H t i t ổ h ợ p  X Đ g e n n ằ m g i ữ a A-B-C=120 cho lớp KH  LKG Giống ABC=120 P abc=125 ABC abc www.Thuvienhoclieu.Com A-B-cc=10 www.Thuvienhoclieu.Com AbC=65 Thấy Ac  aC + KCA-C = = aBc=68 c KH  ặ (10  63)  (62  12) p = 525 T 0,28=28%=28cM Đ cB  Cb C +KCC-B= =  KH (12  65)  (68  10) đ = 525 n 0,295=29,5%=29,5cM đ ề u c ó A b v a B cho lớp KH  LKG + HVG cặp TĐC đ n đ ề u đ i v i n h a u  A B c ù n g p h í a đ ầ u g e www.Thuvienhoclieu.Com A-bbC-=65 aabbC-=12 aabbcc=125 A-bbcc=63 aaB-C-=62 aaB-cc=68 Tổng =525 Cho lớp KH  TĐC đơn ở2 điểm , ko có TĐC Kép Cho lớp KH  TĐC đơn điểm +TĐ C kép www.Thuvienhoclieu.Com Abc=63 + Hệ số Nhiễu I= 1-CC KL: aBC=62 + Hệ số trùng hợp ACB fképQS socatheTDCthucte = acbCC= fképLT socatheTDClythuyet TĐC ABc=10 k abC=12 é p Số cá thể TĐC thực tế=  KH =  10 12 =22 Số cá thể TĐC lý thuyết = KC1XKC X  KH = 0,28x0,295x525=43,365 socatheTDCthucte 22 CC= = socatheTDClythuyet 43,365 = 0,51 Hệ số trùng hợp CC + Người ta nhận thấy gen NST có khuynh hướng liên kết chủ yếu, nên tượng TĐC kép xảy thực tế thường thấp tỷ lệ lý thuyết VD: fTĐC kép thực tế: 22/525=4,2% chúng = 28%x29%=8,26% Tỷ lệ số thực tế lý thuyết gọi hệ số trùng hợp CC=4,2/8,26=0,51 Hệ số trùng hợp nhỏ lực liên kết lớn, khơng liên kết hoàn toàn gen không chịu lực khống chế Ở Những thể mà giới tính xác định cặp NST GT tượng bắt chéo xảy giới đồng giao tử, không xảy xảy với tỷ lệ không đáng kể giới dị giao tử Nhiễu I (Interference) Thường trao đổi chéo chỗ làm giảm xác suất trao đổi chéo thứ hai gần kề Đó tượng nhiễu Tài liệu tham khảo: - Thầy Nguyễn Bá Chiêu-GV Chuyên Sinh Lê Hồng Phong Nam Định Chuyên đề báo cáo Hội nghị trường Chuyên khu vực phía Bắc năm 2006 - Chú giải Di truyền học tác giả: Đỗ Lê Thăng Đinh Đoàn Long NXB GD năm 2007 (tr.118119) - Chọn Lọc hướng dẫ giải tập Di truyền học tác giải: Đỗ Lê Thăng-Hồng Thị HòaNguyễn Thị Hồng Vân NXB GD năm 2007 (tr49-56) - Những kiến thức di truyền học tác giả: Đỗ Sỹ Mai NXB GD năm 1998 (tr92,93) Bài toán ngược: Biết trình tự gen Tỷ lệ loại giao tử KH Fb VD: Xét ba gen liên kết theo trật tự: AB=30cM,BC=20cM Nếu thể dị hợp tử gen lai phân tích tỷ lệ KH theo lý thuyết bao nhiêu? Giải sử tần số cá thể có TĐC kép =Tích tần số TĐC (I=0) www.Thuvienhoclieu.Com AbC aBc www.Thuvienhoclieu.Com Giải: Bước 1: Tính tần số TĐC kép - ABC+abc=0,3x0,2=0,06 => ABC=abc=0,03 Bước 2: Tính fđơn A-B - fTĐC A-B= fđơn A-B+fkép=> fđơn A-B=0,3-0,06=0,24 => ABc=abC=0,12 - fTĐC B-C= fđơn B-C+fkép=> fđơn B-C=0,2-0,06=0,14 => Abc=aBc=0,07 Bước 3: tỷ lệ Kh LKG hoàn toàn: AbC+aBc=1-(0,24+0,14+0,06)=0,56 => AbC=aBc=0,28 Lưu ý: Nếu I=0,2 fképQS Có I+CC=1 => CC=1-0,2=0,8 mà CC= => f kép LT=CC x f kép thực tế=0,8x0,06=0,048 fképLT => ABC=abc=0,024 fđơn A-B=0,3-0,048=0,252 => ABc=abC=0,126 fđơn B-C=0,2-0,048=0,152=> Abc=aBc=0,076 AbC+aBc=1-(0,252+0,152+0,048)=0,548 => AbC=aBc=0,274 Câu (2,0 điểm) Trong cá thể giả định, thân bè, lông trắng, thẳng lai với đực thân mảnh, lông đen, quăn tạo F1 thân mảnh, lông trắng, thẳng Cho F giao phối với đực thân bè, lông đen, quăn thu đời sau: Thân mảnh, lông trắng, thẳng 169 Thân mảnh, lông đen, thẳng 19 Thân mảnh, lông đen, quăn 301 Thân bè, lông trắng, quăn 21 Thân mảnh, lông trắng, quăn Thân bè, lông đen, quăn 172 Thân bè, lông đen, thẳng Thân bè, lông trắng, thẳng 304 Hãy lập đồ di truyền xác định trật tự gen khoảng cách chúng Sơ lược cách giải Kết phân li F2 → di truyền liên kết, có hốn vị gen Theo đầu bài, ta có: A/a: thân mảnh/bè; B/b: thân trắng/đen; C/c: lơng thẳng/quăn F2: aaB-C-; A-bbcc: không xảy tái tổ hợp A-B-C-; aabbcc: trao đổi chéo đơn (A với B) A-bbC-; aaB-cc: trao đổi chéo đơn (B với C) A-B-cc; aabbC-: trao đổi chép kép (A, B, C) Từ kết → trình tự xếp gen: A – B – C, kiểu gen aBC abc  F1: Abc abc 169  172   100% 35,5% f (A-B)= 1000 21  19   100% 5,4% f (B-C)= 1000 Kết 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com a (35,5) B (5,4) C Câu 29 Ở ngô, màu lớp áo hạt quy định locut nhất; alen A tạo cho hạt có màu, alen a tạo hạt không màu Một locut khác quy định hình dạng hạt; alen B quy định hạt trơn, alen b quy định hạt nhăn Trong phép lai trồng từ hạt trơn có màu với trồng từ hạt nhăn không màu, người ta thu số hạt sau: 376 hạt trơn có màu 13 hạt nhăn có màu 13 hạt trơn khơng màu 373 hạt nhăn không màu a) Kiểu gen bố / mẹ ? A AABb x aaBb B AaBb x aabb C AAbb x aaBB D AaBb x AaBb E aabb x AABB b) Tần số tái tổ hợp xấp xỉ bao nhiêu? A 0,335% B 1,68% C 3,35% D 6,91% E 48,52% c) Ba locut C, D E liên kết với NST theo thứ tự viết Bằng thí nghiệm tương tự thí nghiệm trên, người ta tìm thấy tần số tái tổ hợp C D 10% D E 20% Giả sử trao đổi chéo NST diễn ngẫu nhiên, tần số tái tố hợp C E bao nhiêu? Viết cách tính Trả lời: Cách tính: (0,1 – 0,1  0,2) + (0,2 – 0,2  0,1) = 0,26 hay 26% Bài : Xét cặp gen dị hợp nằm cặp nhiễm sắc thể thường ABD , khoảng abd cách tương đối nhiễm sắc thể gen A với gen B 20 cM ; gen B với gen D 15 cM giảm phân xảy trao đổi chéo đơn lẫn trao đổi chéo kép theo lí thuyết cá thể tạo giao tử AbD có tỉ lệ bao nhiêu? b Nếu trình giảm phân cá thể tạo loại giao tử với thành phần alen tỉ lệ sau : ABD = abd = 2,1% ; AbD = aBd = 12,95% ; ABd = abD = 28,5% Abd = aBD = 6,45% trình tự xếp gen cặp nhiễm sắc thể khoảng cách tương đối chúng cM? Giải : Cách giải Kết a AbD giao tử sinh trao đổi chéo kép nên tỉ lệ = 20% 15% : = a 1,5% (0,2 điểm) 1,5% (0,4 điểm) b AdB//aDb (0,2 điểm) b - Kiểu gen : AdB//aDb (0,4 điểm) - Khoảng cách A, a với D, - Khoảng cách tương đối cặp gen A, a với D, d : d = 28 cM = 12,95% + 2,1% = 28 % = 28 cM (0,2 điểm) (0,2 điểm) - Khoảng cách tương đối cặp gen D, d với B, b : - Khoảng cách D, d với B, = 6,45% + 2,1% = 15% = 15 cM (0,2 điểm) b = 15 cM (0,2 điểm) a Nếu cá thể có trình tự xếp gen cặp nhiễm sắc thể * VD : ABD/abd co A-B=0,3 B-D=0,2 Cho biết hệ số trùng hợp 0,7 www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Tính tỉ lệ loại giao tử tạo thành? - TSTĐ kép = (0,3.0,2).0,7 = 0,042 - TĐkép tạo nên lớp với loại giao tử (bị HV điểm nằm giữa): AbD = aBd = 0,042/2=0,021 - TĐ đơn thứ I tạo nên lớp với loại giao tử : aBD = Abd = (0,3 - 0,042)/2=0,129 - TĐ đơn thứ II tạo nên lớp với loại giao tử : ABd= abD = (0,2 - 0,042)/2=0,079 → loại gt bình thường (khơng bị TĐC) : ABD = abd = [1- (0,042+0,3-0,042+0,2-0,042)]/2 = 0,027 Câu : giao tử tạo từ trao đổi chéo đơn a/b Về trật tự khoảng cách gen X, Y Z người ta nhận thấy sau: X 20 -Y -11 Z Hệ số trùng hợp 0,7 xyz Xyz Nếu P : x tỉ lệ % kiểu hình khơng bắt chéo F1 là: xyz xYZ A 70,54% B 69% C 67,9% D khơng xác định Cách tính hồn tồn tương tự tập : (lưu ý phép lai phân tích tỉ lệ % kiểu hình khơng bắt chéo F1 = % tỉ lệ giao tử ko bắt chéo – liên kết ) Câu : Ở ngô gen A – mầm xanh, a – mầm vàng; B – mầm mờ, b – mầm bóng; D – bình thường, d – bị cứa Khi lai phân tích ngơ dị hợp cặp gen thu kết bảng Bảng Kết phép lai ngô Giao tử P Không trao đổi ABD chéo (TĐC) abd TĐC đơn đoạn I KG Fa ABD abd abd abd Abd abd aBD abd ABd abd abD abd AbD abd aBd abd Tổng cộng Abd aBD TĐC đơn đoạn II ABd abD TĐC kép đoạn I II AbD aBd Khoảng cách a-b b-d A 17,55 & 12,85 B 16,05 & 11,35 Số cá thể 235 505 270 62 % số cá thể 69,6 16,8 122 60 40 12,1 88 48 1,5 11 726 C 15,6 & 10,06 100 D 18,3 & 13,6 Hd : Từ bảng kêt ta nhân thấy phép lai phân tích www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com Chú ý: tần số trao đổi chéo đơn.= Tần số trao đổi chéo - tần số trao đổi chéo kép Giao tử Abd,aBD giao tử tạo từ trao đổi chéo đơn a/b - Tần số trao đổi chéo a/b = TĐC đơn đoạn I + TĐC kép đoạn I II = 16,8 +1,5 = 18,3% � Khoảng cách a-b 18.3 Giao tử Abd, abD giao tử tạo từ trao đổi chéo đơn a/b Tần số trao đổi chéo b/d = TĐC đơn đoạn II + TĐC kép đoạn I II = 12,1 +1,5 = 13,6% � Khoảng cách a-b 13.6 Đáp án D Một số vấn liên quan đến trao đổi chéo kép : Nhiễu (Interference) trùng hợp (Coincidence) Thường trao đổi chéo chỗ làm giảm xác suất trao đổi chéo thứ hai gần kề Đó tượng nhiễu Để đánh giá kết người ta dùng hệ số trùng hợp Hệ số trùng hợp = (% trao đổi chéo kép quan sát được)/(% trao đổi chéo kép theo lý thuyết) Sự trùng hợp + nhiễu = 100% = Câu 021: Về trật tự khoảng cách gen X, Y Z người ta nhận thấy sau: X 20 -Y -11 Z Hệ số trùng hợp 0,7 Nếu P : (Xyz/xYZ) x (xyz/xyz) tỉ lệ % kiểu hình khơng bắt chéo F1 là: A 70,54% B 69% C 67,9% D không xác định Giải: Tỉ lệ bắt chéo kép lý thuyết = Tích khoảng cách đồ gen X/Y Y/Z = 20% x 11% = 2,2% Hệ số trùng hợp C= Tỉ lệ bắt chéo kép thực tế (O)/Tỉ lệ bắt chéo kép lý thuyết (E) Suy ra: Tỉ lệ bắt chéo kép thực tế: 2,2% x 0,7 = 1,54% Khoảng cáh giửa gen X Y 20% Khoảng cách ứng với tỉ lệ cá thể xảy bắt chéo giửa gen X Y, cá thể bắt chéo đơn chéo kép Như bắt chéo đơn X/Y 20% = bắt chéo I + bắt chéo kép Suy bắt chéo I = 20% -1,54% =18,46% Tương tự tỉ lệ bắt chéo cá thể cói thể xảy bắt chéo giửa Y Z (bắt chéo II) Bắt chéo B/C 11%-1,54% = 9,46% Vậy tổng số cá thể xảy bắt chéo : 18,46% + 9,46% + 1,54% = 29,46% Suy tổng số thể không xảy bắt chéo : 100% - 29,46% = 70,54% Câu (2,0 điểm) Xét gen liên kết nhiễm sắc thể, gen qui định tính trạng Cho cá thể dị hợp tử cặp gen (AaBbCcDd) lai phân tích với thể đồng hợp tử lặn, FB thu 1000 thể gồm phân lớp kiểu sau: Kiểu hình Số lượng Kiểu hình Số lượng www.Thuvienhoclieu.Com aaBbCcDd www.Thuvienhoclieu.Com 42 aaBbccDd Aabbccdd 43 AabbCcdd AaBbCcdd 140 AaBbccdd 305 aabbccDd 145 aabbCcDd Xác định trật tự khoảng cách gen 310 Sơ lược cách giải Trật tự phân bố khoảng cách gen: * Trật tự phân bố gen: - Nhận thấy cặp gen lặn a liền với gen trội D NST; gen trội A ln liền với gen lặn d NST  suy gen liên kết hoàn toàn với - Kết phép lai thu phân lớp kiểu hình với tỉ lệ không nhau, chứng tỏ dã xảy trao đổi chéo đơn điểm không đồng thời trao đổi chéo kép trình tạo giao tử thể AaBbCcDd - phân lớp kiểu hình chiếm tỉ lệ thấp kết TĐC kép Suy trật tự phân bố gen phân lớp BbaaDdcc bbAaddCc - Hai phân lớp kiểu hình có số lượng cá thể lớn mang gen liên kết  Giả BAdc sử kiểu gen thể mang lai phân tích baDC * Khoảng cách gen : B B 42  43   - Tần số HVG vùng A = f (đơn A ) + f (kép) = = 10% 1000 d d 140  145   - Tần số HVG vùng c = f (đơn c ) + f (kép) = = 30% 1000 Kết 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ - Hai phân lớp kiểu hình mang gen liên kết chiếm tỉ lệ: 305  310 615 �60% Vậy BAd + Adc = 10% + 30% = 40% Suy = 1000 1000 gen Ad nằm Câu (2,0 điểm) Trong cá thể giả định, thân bè, lông trắng, thẳng lai với đực thân mảnh, lông đen, quăn tạo F1 thân mảnh, lông trắng, thẳng Cho F giao phối với đực thân bè, lông đen, quăn thu đời sau: Thân mảnh, lông trắng, thẳng 169 Thân mảnh, lông đen, thẳng 19 Thân mảnh, lông đen, quăn 301 Thân bè, lông trắng, quăn 21 Thân mảnh, lông trắng, quăn Thân bè, lông đen, quăn 172 Thân bè, lông đen, thẳng Thân bè, lông trắng, thẳng 304 Hãy lập đồ di truyền xác định trật tự gen khoảng cách chúng Sơ lược cách giải Kết phân li F2 → di truyền liên kết, có hốn vị gen www.Thuvienhoclieu.Com Kết 0,5 đ www.Thuvienhoclieu.Com Theo đầu bài, ta có: A/a: thân mảnh/bè; B/b: thân trắng/đen; C/c: lông thẳng/quăn F2: aaB-C-; A-bbcc: không xảy tái tổ hợp A-B-C-; aabbcc: trao đổi chéo đơn (A với B) A-bbC-; aaB-cc: trao đổi chéo đơn (B với C) A-B-cc; aabbC-: trao đổi chép kép (A, B, C) Từ kết → trình tự xếp gen: A – B – C, kiểu gen aBB abc  F1: Abb abc 169  172   100% 35,5% f (A-B)= 1000 21  19   100% 5,4% f (B-C)= 1000 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ a (35,5) B (5,4) C Câu : Cho F1 dị hợp tử cặp gen lai phân tích, FB thu sau : 165 có KG : A-B-D88 có KG: A-B-dd 163 có KG: aabbdd 20 có kiểu gen: A-bbD86 có KG: aabbD18 có kiểu gen aaB-dd (?) Biện luận xác định kiểu gen dị hợp nói lập đồ cặp gen đó? - Kết lai phân tích cho loại KH -> cá thể dị hợp tạo loại giao tử, cặp gen liên kết khơng hồn tồn, trao đổi chéo xảy điểm không lúc - Xác định loại giao tử thiếu TĐC kép là: A-bbdd aaB-D-> trật tự gen NST làBAD  KG dị hợp là: BAD/bad - Khoảng cách gen: + Hai loại KG có tỉ lệ lớn: [ (165+ 163)/540] x 100% = 61%  khoảng cách B D : 100% - 61% = 39% = 39cM  khoảng cách AD là: [(88 + 86)/540]x100% = 32% = 32cM  khoảng cách BA : [(20 +18)/540]x100% = 7% = 7cM  vẽ đồ gen Câu 1( 3,0 điểm) Cho mét cá thể F1 dị hợp cặp gen quy nh kiểu hình thân cao, tròn, hoa đỏ lai phân tích với cá thể tơng ứng thân thấp, dài, hoa vàng Fb thu đợc tỷ lệ: - Cao, tròn, đỏ: 281 - Thấp, dài, vàng: 279 - Cao, dài, đỏ: 159 - Thấp, tròn, vàng: 161 - Cao, dài, vàng: 59 - Thấp, tròn, đỏ: 61 Xác định nhóm gen liên kết trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể Cõu 1( 3.0 im) - F1 dị hợp tử cặp lai phân tích cho kiểu hình với tỷ lệ khác phân ly độc lập, khác liên kết hoàn toàn chứng tỏ xảy hoán vị gen - Dựa vào kiểu hình F1 quy íc gen: A: th©n cao; a: th©n thÊp B: tròn; b: dài D: hoa đỏ; d: hoa trắng 0, - 281 cao, tròn, đỏ (A-B-D-) có giao tử ABD - 279 thÊp, dµi, vµng (aabbdd) cã giao tư abd - 159 cao, dài, đỏ (A-bbD-) có giao tử AbD - 161 thấp, tròn, vàng (aaB-dd) có giao tử aBd - 59 cao, dµi, vµng (A-bbdd) cã giao tư Abd - 61 thấp, tròn, đỏ (aaB-D-) có giao tử aBD www.Thuvienhoclieu.Com www.Thuvienhoclieu.Com - Hai giao tư liªn kÕt cã tû lÖ cao ABD=abd = (279+281)*100%/1000.2 = 28% 0, - Hoán vị B D: AbD = aBd = (161 + 159)*100%/1000 = 16% 0,5 - Hoán vị A D : Abd = aBD = (61 + 59) *100%/1000 = 6% 0,5 - Vậy vị trí xếp A đến D đến B, nhóm gen liên kết ADB 0,5 A D B 0,5 12cM 32 Cm www.Thuvienhoclieu.Com 10 ... ý: tần số trao đổi chéo đơn.= Tần số trao đổi chéo - tần số trao đổi chéo kép Giao tử Abd,aBD giao tử tạo từ trao đổi chéo đơn a/b - Tần số trao đổi chéo a/b = TĐC đơn đoạn I + TĐC kép đoạn I... tạo từ trao đổi chéo đơn a/b Tần số trao đổi chéo b/d = TĐC đơn đoạn II + TĐC kép đoạn I II = 12, 1 +1,5 = 13,6% � Khoảng cách a-b 13.6 Đáp án D Một số vấn liên quan đến trao đổi chéo kép : Nhiễu... Thường trao đổi chéo chỗ làm giảm xác suất trao đổi chéo thứ hai gần kề Đó tượng nhiễu Để đánh giá kết người ta dùng hệ số trùng hợp Hệ số trùng hợp = (% trao đổi chéo kép quan sát được)/(% trao đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải bài tập trao đổi chéo kép sinh học lớp 12 , Phương pháp giải bài tập trao đổi chéo kép sinh học lớp 12 , Bước 3: chọn 2 KH lớn nhất  XĐ t. fần gen

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay