145 câu trắc nghiệm chuyên đề đột biến gen luyện thi THPT quốc gia

39 59 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 14:52

Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN www.Thuvienhoclieu.Com ĐỘT BIẾN GEN PHẦN Câu Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào A cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến cấu trúc gen B mối quan hệ kiểu gen, mơi trường kiểu hình C sức đề kháng thể D điều kiện sống sinh vật Câu Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay cặp A-T cặp G-X số liên kết hyđrơ sẽ: A tăng B tăng C giảm D giảm Câu Gen A có 90 vòng xoắn có 20% Adenin Một đột biến điểm xảy tạo alen a, alen bị đột biến ngắn gen ban đầu 0,34 nm có số liên kết hidro Số lượng loại nucleotit alen a A A= T = 360, G = X = 537 B A = T = 359, G = X = 540 C A = T = 363 G = X = 540 D A = T = 360, G = X = 543 Câu Đột biến gen là: A Là cá thể mang đột biến biểu kiểu hình thể B Là biến đổi cấu trúc gen, liên quan tới cặp nuclêôtit, xảy điểm phân tử ADN C Là biến đổi vật liệu di truyền, xảy cấp độ phân tử (ADN) cấp độ tế bào (NST) D Là tổ hợp lại vật chất di truyền vốn có bố mẹ trình thụ tinh Câu Đột biến xảy tế bào sinh dưỡng gọi gì? A Đột biến tiền phôi B Đột biến xôma C Đột biến giao tử D Đột biến sinh dục Câu Những dạng đột biến đột biến dịch khung? A Thay chuyển đổi vị trí cặp Nuclêơtít B Thêm thay cặp Nuclêơtít C Mất thay cặp Nuclêơtít D Mất thêm cặp Nuclêơtít Câu Phát biểu khơng đột biến gen là: A đột biến gen làm thay đổi cặp nuclêotit cấu trúc gen B đột biến gen làm phát sinh alen quần thể C đột biến gen làm biến đổi đột ngột số tính trạng thể sinh vật D đột biến gen làm thay đổi vị trí gen NST Câu Tác nhân hố học - brơm uraxin (5 - BU) chất đồng đẳng timin gây đột biến dạng A cặp A - T B thay cặp G - X cặp A - T C thay cặp A - T cặp G - X D cặp G - X Câu Đột biến thay cặp nuclêôtit cặp nuclêôtit khác gen không làm thay đổi trình tự axit amin prơtêin tổng hợp Ngun nhân A mã di truyền có tính đặc hiệu B mã di truyền có tính phổ biến C mã di truyền mã ba D mã di truyền có tính thối hố Câu 10 Giải thích sau liên quan đến đột biến gen đúng? A Đột biến gen làm xuất alen quần thể B Đột biến gen làm rối loạn q trình tổng hợp prơtêin nên có hại C Đột biến gen làm ba nuclêơtit gây hại nhiều đột biến gen làm cặp nuclêôtit D Hậu đột biến gen khơng phụ thuộc vào vị trí xảy đột biến Câu 11 gen sinh vật nhân thực có 4800 liên kết hiđrơ có tỉ lệ A/X = 1/2, bị đột biến thành alen có 4799 liên kết hiđrô Số Nu loại gen sau đột biến A A = T = 601, G = X = 1199 B A = T = 1199, G = X = 601 www.Thuvienhoclieu.Com Trang www.Thuvienhoclieu.Com C A = T = 599, G = X = 1201 D A = T = 600, G = X = 1200 Câu 12 Một gen có 3000 nu 3900 liên kết hiđrô Sau đột biến cặp nu, gen tự nhân đôi lần sử dụng môi trường 4193A 6300 guanin Số lượng loại nu gen sau đột biến là: A A=T= 600; G=X=900 B A=T=1050; G=X=450 C A=T= 599; G=X = 900 D A=T= 900; G=X = 600 Câu 13 Nếu thêm cặp nuclêôtit xảy codon đoạn mã hố thì: A thay axitamin axitamin khác B thay đổi thành phần, trật tự xếp axitamin chuỗi polipeptit gen tổng hợp C khơng ảnh hưởng tới qúa trình giải mã D thêm axitamin Câu 14 Dạng đột biến điểm sau xảy gen không làm thay đổi số lượng nuclênôtit gen làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô gen? A Mất cặp nuclêôtit B Thêm cặp nuclênôtit C Thay cặp nuclênôtit A-T cặp T-A D Thay cặp nuclênôtit A-T cặp G-X Câu 15 Khi xảy đột biến cặp nucleotit chiều dài gen giảm bao nhiêu? A A0 B 3,4 A0 C 6A0 D 6,8 A0 Câu 16 Biến đổi dãy nuclêôtit gen cấu trúc dẫn tới biến đổi sau đây? A Gen đột biến → ARN thông tin đột biến → Prôtêin đột biến B ARN thông tin đột biếnGen đột biến → Prôtêin đột biến C Prôtêin đột biếnGen đột biến → ARN thông tin đột biến D Gen đột biến → Prôtêin đột biến → ARN thông tin đột biến Câu 17 Một gen có 1200 nu có 30% A Gen bị đoạn Đoạn chứa 20 Avà có 2G= 3A Số lượng loại nu gen sau đột biến là: A A = T = 220 G = X = 330 B A = T = 330 G = X = 220 C A = T = 340 G = X = 210 D A = T = 210 G = X = 34 Câu 18 Đột biến dạng thêm nucleotit đoạn đầu vùng mã hoá gen xem loại đột biến điểm nghiêm trọng nhất, vì: A chúng xuất tế bào sinh dục, nên di truyền phát tán nhanh quần thể B phần lớn đột biến đột biến vô nghĩa (hình thành ba mã kết thúc) C đột biến thường gây ảnh hưởng đồng thời tới nhiều gen D số axit amin toàn chuỗi polipeptit bị thay đổi, protein thường chức Câu 19 Một prơtêin bình thường có 400 axit amin.Prơtêin bị biến đổi axitamin thứ 350 bị thay axitamin Dạng đột biến gen gây biến đổi A Mất cặp nuclêôtit B Thay cặp nucleotit C Thêm cặp nuclêôtit D Mất thêm cặp nuclêôtit Câu 20 Dạng đột biến gen làm thay đổi cấu trúc prơtêin A Thêm cặp nuclêơtit ba mã hóa axit amin thứ B Thay cặp nuclêôtit ba mã hóa axit amin cuối C Đảo vị trí hai cặp nuclêơtit hai ba mã hóa cuối D Mất cặp nuclêơtit ba mã hóa axit amin cuối Câu 21 Gen A mã hố chuỗi polipeptit hồn chỉnh có 298 aa, gen bị đột biến cặp nucleotit Khi gen phiên mã đòi hỏi môi trường nôi bào cung cấp 3576 ribonucleotit Số mã mà gen đột biến tạo ra: A B C D Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN www.Thuvienhoclieu.Com Trang www.Thuvienhoclieu.Com Câu 22 Một gen bình thường dài 0,4080 micrơ mét, có 3120 liên kết hyđrô, bị đột biến thay cặp Nu không làm thay đổi số liên kết hyđrô gen Số Nu loại gen đột biến là: A A=T=270; G=X=840 B A=T=840; G=X=270 C A=T=479; G=X=721 A=T=481; G=X=719 D A=T=480,G=X=720 Câu 23 Đột biến điểm dạng thay cặp nu cặp nu khác A làm tăng liên kết hiđrơ B làm giảm tối đa liên kết hiđrô C làm tăng giảm tối đa liên kết hiđrô D làm tăng giảm số liên kết hiđrô Câu 24 Thể đột biến là: A cá thể mang đột biến gen biểu kiểu hình trội B cá thể mang đột biến gen biểu kiểu hình trung gian C cá thể mang đột biến gen biểu kiểu hình lặn D cá thể mang đột biến biểu kiểu hình Câu 25 Đột biến điểm có dạng A mất, thêm, thay cặp nuclêotit B mất, thêm vài cặp nuclêôtit C mất, thay vài cặp nuclêôtit D thêm, thay vài cặp nuclêôtit Câu 26 Một gen bị đột biến thành phần số lượng nu gen khơng thay đổi Dạng đốt biến xảy gen A thay cặp A –T cặp T – A B thay cặp A –T cặp G –X C cặp T –A D thêm cặp T –A Câu 27 Khi nói đột biến, điều sau không đúng? A đột biến nguồn nguyên liệu sơ cấp tiến hoá B áp lực trình đột biến biểu tốc độ biến đổi tần số tương đối alen C phần lớn đột biến tự nhiên có hại cho thể sinh vật D có đột biến có lợi trở thành nguyên liệu cho trình tiến hố Câu 28 Một gen có 3000 Nucleotit T chiếm 30% Đột biến điểm xảy làm cho gen sau đột biến dài 5100A0 có 3599 liên kết Hidro Loại đột biến xảy là: A Mất cặp A - T B Thêm cặp A - T C Thay cặp G - X cặp A - T D Thay cặp A - T cặp G - X Câu 29 Trong tự nhiên, alen khác gen thường tạo qua trình A đột biến gen B đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể C chọn lọc tự nhiên D giao phối Câu 30 Một gen có tỷ lệ A + T/G + X = 2/ Một đột biến điểm không làm thay đổi chiều dài gen tỷ lệ A + T/G + X = 65,2 % Đây dạng đột biến A Mất cặp nuclêôtit B Thay cặp G – X cặp A – T C Thêm cặp G-X D Thay cặp A –T cặp G – X Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN www.Thuvienhoclieu.Com Trang Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN www.Thuvienhoclieu.Com ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT – P1 Câu 1: A Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào cường cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến cấu trúc gen → Đáp án A Đáp án B sai mức phản ứng phụ thuộc vào mối quan hệ kiểu gen, mơi trường kiểu hình đột biến Đáp án C D chưa đủ Câu 2: A Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay cặp A-T cặp G-X số liên kết hidro thay đổi Theo nguyên tắc bổ sung: A- T : liên kết hidro ; G -X: liên kết hidro Nếu thay A - T G - X số liên kết hidro tăng lên Câu 3: B số Nu gen=90.20=1800 => số Nu loại A=1800.0,2=360 => Số Nu loại A gen sau đột biến=360-3=357 Câu 4: B Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen liên quan tới cặp nucleotide Đột biến gen liên quan tới cặp nucleotide đột biến điểm Đột biếm điểm có dạng: đột biến thêm, mất, thay cặp nucleotide Câu 5: B Có loại đột biến như: Đột biến giao tử, đột biến tiền phôi, đột biến xoma + Đột biến giao tử đột biến trình hình thành giao tử ( trình giảm phân tế bào sinh dục) + Đột biến tiền phôi đột biến xảy nguyên phân hợp tử giai đoạn - tế bào + Đột biến xoma đột biến xảy nguyên phân tế bào sinh dưỡng, đột biến trội hình thành mô tạo thành thể khảm Câu 6: D Câu 7: D Câu 8: C Câu 9: D Đột biến gen thay cặp nu Trong trường hợp mã thay đổi mã hóa cho lọa aamin (sự thối hóa) Nên số lượng, thành phần aamin ko đổi Câu 10: A Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen, liên quan tới cặp nucleotide A Đúng Đột biến gen làm xuất alen www.Thuvienhoclieu.Com Trang www.Thuvienhoclieu.Com B Sai Đột biến gen đột biến đồng nghĩa khơng làm rối loạn trình tổng hợp Protein Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN C Sai Đột biến gen làm ba nucleotide làm acid amine chuỗi polypeptide đột biến cặp nucleotide làm thay đổi toàn acid amine chuỗi polypeptide từ vị trí xảy đột biếnđột biến cặp nucleotide nghiêm trọng D Sai Hậu đột biến gen phụ thuộc vào vị trí xảy đột biến, đột biến gen đầu đoạn mã hóa gây hậu nghiêm trọng đột biến gen cuối vùng mã hóa Câu 11: A Một gen có 2A +3G =4800 A/X = 1/2 → A = 600, G= 1200 Sau bị đột biến thành alen có 4799 liên kết, số liên kết hidro giảm → đột biến dạng thay cặp G-X cặp A-T Số nucleotide sau đột biến A = 601, G=1199 Câu 12: C Số Nu loại gen sau đb là: A = 4193 : (23- 1) = 599 = T G = 6300 : (23- 1) = 900 = X Câu 13: B Đột biến thêm cặp nucleotide đột biến điểm Đột biến làm thay đổi trật tự, thành phần acid amine từ vị trí xảy đột biến Đột biến thêm đột biến dịch khung, làm thay đổi trật tự acid amine chuỗi polypeptide gen tổng hợp Câu 14: D Dạng đột biến không làm thay đổi số lượng nucleotide gen đạng đột biến thay Gen có thay đổi số lượng liên kết hdro nên dạng đột biến thay cặp khác loại Đột biến thay cặp A-T cặp G-X làm tăng liên kết hidro Đột biến thay cặp G-X cặp A-T làm giảm liên kết hidro Câu 15: B Đột biến cặp nucleotide đột biến điểm, làm giảm chiều dài gen thay đổi trình tự acid amine từ vị trí xảy đột biến Khi xảy đột biến cặp nucleotide chiều dài gen giảm 3,4Å Câu 16: A Biến đổi dãy nuclêôtit gen cấu trúc dẫn tới biến đổi: Gen đột biến → ARN thông tin đột biến → Prôtêin đột biến Câu 17: C www.Thuvienhoclieu.Com Trang Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN www.Thuvienhoclieu.Com gen có 1200 nu, A = 30% = 360, G = 240 Gen bị đoạn chứa 20 A G= 3/2A → 20A 30G Số lượng nucleotide gen sau ĐB: A =T = 360 -20 = 340; G =X = 240 -30 =210 Câu 18: D Đột biến dạng thêm nucleotide đoạn đầu vùng mã hóa gây ảnh hưởng tới số acid amine, gây ảnh hưởng tới mã mở đầu làm cho toàn chuỗi polypeptide bị thay đổi Sự thay đổi số lượng lớn acid amine → chuỗi protein thường chức Câu 19: B Chỉ có aa bị thay aa thứ 350 thêm hay cặp nu Câu 20: B Câu 21: B Số ba: 298+2=300 > số rnu sau ĐB= (300.3-6)=894 > số sao: 3576:894=4 Câu 22: D Số cặp nu gen là: 0,4080* /3,4=1200 cặp nu A+G=1200 2A+3G=3120=> A= 480; G=720 đột biến thay mà không làm thay đổi số liên kết hidro thuộc loại đồng hốn( thay A-T thành T-A ngược lại; thay G-X=XG ohặc ngược lại) > số nu loại không thay đổi Câu 23: C Đột biến điểm đột biến liên quan tới cặp nucleotide Các dạng đột biến điểm: đột biến mất, thêm, thay cặp nucleotide Đột biên thay cặp nucleotide cặp nucleotide khác không làm thay đổi chiều dài gen làm thay đổi số lượng liên kết hidro Nếu đột biến thay A- T G - X (tăng liên kết hidro); thay G - X A - T (giảm liên kết hidro) Câu 24: D Thể đột biến cá thể mang đột biến biểu thành kiểu hình Các cá thể mang đột biến trội biểu thể đồng hợp dị hợp Các cá thể mang đột biến lặn biểu cá thể đồng hợp lặn Câu 25: A Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen, liên quan tới cặp nucleotide Đột biếm điểm đột biến liên quan tới cặp nucleotide Đột biến điểm có dạng: cặp nucleotide, thêm cặp nucleotide, thay cặp nucleotide www.Thuvienhoclieu.Com Trang Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN www.Thuvienhoclieu.Com Câu 26: A Gen bị đột biến thành phần số lượng nucleotide gen khơng thay đổi Dạng đột biến dạng thay cặp A-T cặp T-A Câu 27: D Câu 28: C Gen có 3000 nucleotide, T =30% =0,3 × 3000 =900 nucleotide → G = 600 nucleotide Số liên kết hidro: 900 × + 600 × = 3600 → L = (3000: 2)× 3,4 = 5100Å Sau đột biến chiều dài gen không thay đổi, số liên kết Hidro giảm → Dạng đột biến thay cặp G-X cặp A-T Câu 29: A Đột biến gen nhân tố trực tiếp thay đổi cấu trúc gen tạo alen khác quần thể Đột biến chuyền đoạn NST k làm thay đổi gen mà làm thay đổi vị trí gen Chọn lọc tự nhiên chọn lọc trực tiếp kiểu hình từ làm thay đổi tần số alen theo hướng thích nghi giao phối chi sếp tổ hợp lại alen mà k làm xuất alen Câu 30: D Tỷ lệ ( A+T)/(G+X) = A/G = 2/3 =66,67% Đột biến không làm thay đổi chiều dài đột biến thay cặp nucleotide Loại A, C Số A/G =65,2% → A giảm, G tăng → Đột biến dạng thay cặp A-T cặp G-X www.Thuvienhoclieu.Com Trang Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN www.Thuvienhoclieu.Com ĐỘT BIẾN GEN – PHẦN Câu Một gen dài 3060A0 , mạch gen có250 nu loại A 100 nu loại T , gen bị đột biến cặp G-X , số liên kết hidro gen sau đột biến là: A 2352 B 2347 C 2374 D 2350 Câu Gen bình thường có 600A 900G, đột biến gen dạng thay cặp A - T cặp G - X, số nuclêơtít loại gen đột biến là: A 599A 901G B 601A 899G C 600A 901G D 599A 900G Câu Nội dung nói đột biến điểm A Đột biến điểm biến đổi nhỏ nên có vai trò q trình tiến hố B Trong loại đột biến điểm phần lớn đột biến thay cặp nuclêơtit gây hại trầm trọng C Trong loại đột biến điểm phần lớn đột biến thay cặp nuclêơtit gây hại D Đột biến điểm biến đổi đồng thời nhiều điểm khác gen Câu Trong trình tái ADN, người ta bổ sung vào môi trường lượng 5-brơm uraxin vừa đủ Kiểm tra sản phẩm thấy gen xuất cặp A-5BU Đó giai đoạn: A tiền đột biến B sau đột biến C đột biến D chưa đột biến Câu Đột biến cặp Nu gen do: A acridin chèn vào mạch khuôn gen ban đầu B acridin chèn vào mạch tổng hợp ADN C acridin chèn vào mạch tổng hợp ARN D 5Brôm-Uraxin tác động vào mạch khuôn Câu Dạng đột biến điểm sau xảy gen không làm thay đổi chiều dài gen số lượng liên kết hiđrô gen thay đổi? A Thêm cặp Nu B Mất cặp Nu C Thay cặp Nu loại D Thay cặp Nu khác loại Câu Đột biến giao tử đột biến phát sinh: A Trong trình nguyên phân tế bào sinh dưỡng B Trong trình giảm phân tế bào sinh dục C Ở giai đoạn phân hố tế bào thành mơ D Ở phơi Câu Đột biến xôma di truyền qua A sinh sản vơ tính đột biến lặn B sinh sản hữu tính đột biến trội C sinh sản vơ tính D sinh sản hữu tính Câu Một gen nhân sơ có chiều dài 4080A có 3075 liên kết hiđrô.Một đột biến điểm không làm thay đổi chiều dài gen làm giảm liênkết hiđrô.Khi gen đột biến tự nhân đơi lần số nucleotit loại môi trường nội bào phải cung cấp là: A A = T = 524 ; G = X = 676 B A = T = 526 ; G = X = 674 C A = T = 676 ; G = X = 524 D A = T = 674; G = X = 526 Câu 10 Một phân tử ADN trình nhân đơi, có phân tử acridin chèn vào mạch khn phát sinh đột biến dạng: A thêm cặp nuclêôtit B thay cặp A-T cặp G-X C thay cặp G-X cặp A-T D cặp nuclêôtit Câu 11 Gen dài 3060 A0, có tỉ lệ A= 3/7 G Sau đột biến, chiều dài gen khơng thay đổi có tỉ lệ: A/ G ≈ 42,18% Số liên kết hiđrô gen đột biến là: www.Thuvienhoclieu.Com Trang www.Thuvienhoclieu.Com A 2427 B 2430 C 2433 D 2070 Câu 12 Gen c ó A= 480 nucltit có T= 20% tổng số nuclêơtit gen Sau đột biến gen có 120 chu kì xoắn gen bình thường liên kết hiđrơ Đột biến thuộc dạng nào? A Thay cặp A-T cặp G- X B Thêm cặp G- X C Thay ặp G-X cặp A-TThêm cặp G- X D Thêm cặp A- T Câu 13 Một gen cấu trúc dài 4080 ăngxtrơng, có tỉ lệ A/G = 3/2, gen bị đột biến thay cặp A - T cặp G - X Số lượng nuclêôtit loại gen sau đột biến : A A = T = 720 ; G = X = 480 B A = T = 721 ; G = X = 479 C A = T = 419 ; G = X = 721 D A = T = 719 ; G = X = 481 Câu 14 Chất Acridin chèn vào mạch khuôn cũ ADN đột biến xảy với phân tử ADN tổng hợp là: A Mất cặp Nucleotit B Thêm cặp Nucleotit C Thay cặp Nucleotit D Đảo vị trí cặp Nucleotit Câu 15 Giá trị thích nghi đột biến thay đổi tùy thuộc vào : A Đột biến trội hay lặn B Tổ hợp gen mang đột biến C Cá thể mang đột biến đực hay D Thời điểm phát sinh đột biến Câu 16 Đột biến gen : A phát sinh nguyên phân tế bào mô sinh dưỡng di truyền cho đời sau qua sinh sản hữu tính B phát sinh giảm phân vào giao tử di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính C phát sinh giảm phân nhân lên mô thể biểu kiểu hình phần thể D thường xuất đồng loạt cá thể loài sống điều kiện sống Câu 17 Phát biểu sau khơng nói đột biến gen nhân? A Gen đột biến biểu kiểu hình thể đồng hợp B Sẽ tạo nên thể khảm thể mang đột biến C Gen đột biến phân bố không cho tế bào D Đột biến phát sinh nhân lên qua trình tự Câu 18 Hóa chất 5-BU thường gây đột biến gen dạng thay cặp A – T cặp G – X Đột biến gen phát sinh qua chế nhân đôi ADN Để xuất dạng đột biến trên, gen phải trải qua lần nhân đôi? A lần B lần C lần D lần Câu 19 Khi chiếu tia UV trình nhân đơi ADN, tia UV gây loại đột biến cặp AT vì: A Hai bazơ Timin hai mạch ADN liên kết với hình thành cầu nối dimer Timin B Cấu trúc nucleotit loại Timin bị biến đổi cấu trúc nên có kích thước lớn C Khi có tia UV Timin có cấu trúc bị biến đổi giống với Xitozin D Hai bazơ Timin mạch ADN dính lại với Câu 20 Cơ chế gây đột biến thay cặp A_T cặp G-X chất 5-BU : Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN A B C D Câu 21 Khẳng định sau biểu gen đột biến đúng? A Mọi tế bào thể bị đột biến giai đoạn tiền phôi chứa gen đột biến B Đột biến gen vi khuẩn xuất đời cá thể bị đột biến www.Thuvienhoclieu.Com Trang www.Thuvienhoclieu.Com C Đột biến tế bào soma tạo thể khảm D Đột biến giao tử có khả thụ tinh cao Câu 22 Khi trình tự nucleotit mang tín hiệu khởi đầu phiên mã bị đột biến hậu xảy là: A Sản phẩm gen nhiều B Sản phẩm gen C Gen khơng biểu D Gen điều khiển tổng hợp chuỗi polipeptit không bình thường Câu 23 Gen có chiều dài 2550Ao có 1900 liên kết hyđrơ Gen bị đột biến thêm cặp A-T Số lượng loại nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen đột biến tự nhân đôi lần là: A A = T = 5265 G = X = 6000 B A = T = 5265 G = X = 6015 C A = T = 5250 G = X = 6000 D A = T = 5250 G = X = 6015 Câu 24 Ở ruồi giấm, gen A quy định tính trạng mắt đỏ, gen a đột biến quy định tính trạng mắt trắng Khi gen nói tự tái lần số nuclêơtit gen mắt đỏ gen mắt trắng 32 nuclêơtit tự gen mắt trắng tăng lên liên kết H Hãy xác định kiểu biến đổi xảy gen đột biến? A Mất cặp G – X B Thay cặp A – T cặp G - X C Thêm cặp G – X D Thay cặp G – X cặp A – T Câu 25 Tế bào loài sinh vật nhân sơ phân chia bị nhiễm tác nhân hóa học 5-BU, làm cho gen A biến thành alen a, alen a có 60 chu kì xoắn có 1400 liên kết hiđrơ Số lượng loại nuclêôtit gen A là: A A = T = 799; G = X = 401 B A = T = 201; G = X = 399 C A = T = 400; G = X = 200 D A = T = 401; G = X = 199 Câu 26 Một đột biến điểm xảy không liên quan đến ba mở đầu, ba kết thúc không làm thay đổi chiều dài gen Chuỗi pôlipeptit gen đột biến tổng hợp thay đổi so với gen ban đầu : A Mất thay axitamin B Không thay đổi làm thay đổi axitamin toàn axitamin từ vị trí xảy đột biến trở sau C Thay đổi toàn axitamin kể từ điểm bị đột biến tương ứng trở sau D Không thay đổi axitamin Câu 27 5BU tác nhân gây đột biến phổ biến nghiên cứu, gây đột biến nguyên khung phân tử ADN Để hoàn thành chế gây đột biến tác nhân này, phải trải qua số lần tái tối thiểu phân tử ADN chịu tác động : A B C D Câu 28 Muốn gây đột biến gen tác động vào pha S chu kì phân bào hiệu nhất, vì: A Tại pha ADN nhân đôi nên cấu trúc ADN không bền vững dễ lắp ráp nhầm B Tại pha enzim hoạt động mạnh nên dễ làm thay đổi cấu trúc ADN C Tại pha màng nhân mỏng nên tác nhân đột biến dễ xâm nhập D Tại pha có tác nhân đột biến ezim hoạt động khơng bình thường Câu 29 Một gen có 3000 nuclêơtit 3900 liên kết hiđrơ Sau đột biến cặp nuclêôtit, gen tự nhân đôi lần sử dụng môi trường 4193 ađênin 6300 guanin Dạng đột biến sau xảy ra? A Mất cặp nuclêôtit loại G - X B Thêm cặp nuclêôtit loại A - T C Mất cặp nuclêôtit loại A – T D Thêm cặp nuclêôtit loại G - X Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN www.Thuvienhoclieu.Com Trang 10 www.Thuvienhoclieu.Com C Mất cặp nu ba mã hóa thứ năm gen D Thay cặp nu cặp nu khác ba mã hóa thứ năm gen Câu 11: Căn vào đâu để phân biệt đột biến trội đột biến lặn? A Sự biểu kiểu hình đột biến hệ đầu hay hệ B Mức độ biểu đột biến C Tác nhân gây đột biến D Loại tế bào bị đột biến Câu 12: Một đột biến điểm gen nằm ti thể gây nên chứng động kinh người Phát biểu sau nói di truyền bệnh trên? A Nếu mẹ bị bệnh, bố khơng bị bệnh họ bị bệnh B Bệnh gặp nữ giới mà khơng gặp nam giới C Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh tất gái họ bị bệnh D Nếu mẹ bình thường, bố bị bệnh tất trai họ bị bệnh Câu 13: Nhiều loại bệnh ung thư xuất gen tiền ung thư bị đột biến chuyển thành gen ung thư Khi bị đột biến, gen hoạt động mạnh tạo nhiều sản phẩm làm tăng tốc độ phân bào dẫn đến khối u tăng sinh q mức mà thể khơng kiểm sốt Những gen ung thư loại thường là: A Gen trội khơng di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng B Gen trội di truyền chúng xuất tế bào sinh dục C Gen lặn di truyền chúng xuất tế bào sinh dục D Gen lặn khơng di truyền chúng xuất tế bào sinh dưỡng Câu 14: Sử dụng 5BU để gây đột biến Operon Lac E.coli thu đột biến vùng mã hóa gen Lac Z Hậu đột biến sản phầm gen cấu trúc sau không đúng? A thay nu dẫn đến hình thành ba kết thúc gen Lac Z, làm sản phẩm gen tạo khơng hồn chỉnh thường chức Đồng thời, sản phẩm gen cấu trúc lại Lac Y lac A không tạo B Nu gen Lac Z bị thay thế, aa không bị thay → sản phẩm gen cấu trúc Lac Z, Y A dịch mã bình thường C Sự thay nu dẫn đến thay aa sản phẩm Lac Z, thường làm giảm hoạt tính enzim này, sản phẩm gen cấu trúc lại (lac Y A) tạo bình thường D Nu gen Lac Z bị thay thế, trình tự aa gen Lac Z bị thay đổi nhiều làm hoạt tính enzim này, sản phẩm gen cấu trúc lại (Lac Y Lac A) tạo bình thường Câu 15: Hóa chất gây đột biến nhân tạo Brom Uraxin (5BU) tác động gây loại đột biến: A Thay cặp AT cặp GX B Thay cặp GX cặp XG C Thay cặp AT cặp TA D Thay cặp GX cặp AT Câu 16: Một phân tử ADN trình nhân đơi, có phân tử Acridin chèn vào mạch khuôn phát sinh dạng đột biến: A Thêm cặp nu B Thay cặp AT cặp GX C Mất cặp nu D Thay cặp GX cặp AT Câu 17: Hóa chất gây đột biến 5BU thấm vào tế bào gây đột biến thay cặp AT thành cặp GX trình thay mơ tả theo sơ đồ: Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN www.Thuvienhoclieu.Com Trang 25 Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN www.Thuvienhoclieu.Com A A-T → X-5BU → G-5BU → G-X B A-T → A-5BU → G-5BU → G-X C A-T → G-5BU → X-5BU → G-X D A-T → G-5BU → G-5BU → G-X Câu 18: Điều giải thích sau với tác dụng gây ion hóa tia phóng xạ? A Năng lượng truyền qua phân tử làm phân tử electron, kết thu chiếu tia phóng xạ electron bị tách B Năng lượng tách electron làm biến đổi ion âm thành ion dương C Năng lượng làm cho nguyên tử bị điện tử trở thành ion dương, kết thu chiếu tia phóng xạ ion dương electron D Năng lượng gắn thêm electron vào ion dương biến đổi ion dương thành ion âm Câu 19: Các tia phóng xạ có tác dụng kích thích gây đột biến, điều lí giải sau chế tác dụng tia phóng xạ? A tia phóng xạ mang lượng lớn nên tách electeron phân tử axit nu gây đột biến B tia phóng xạ làm cho khả hóa hợp nguyên tử tăng lên cách làm cho electeron lớp thay đổi quĩ đạo hoạt động, liên kết yếu bị phá hủy làm cho phân tử tăng khả hóa hợp C tia phóng xạ xuyên sâu nên tách phân tử nước gây nước làm đứt liên kết D tia phóng xạ truyền lượng làm cho phân tử tế bào tăng hoạt động dẫn đến đột biến Câu 20: Trong tác nhân gây đột biến sau đây, tác nhân khơng nhóm với tác nhân lại ? A 5-BU B EMS C consixin D Acridin Câu 21: Xét mặt tiến hóa vai trò đột biến gen là: A Tăng khả thích nghi sinh vật trước mơi trường sống B Làm nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa C Tạo nhiều alen nên coi nguyên liệu thứ cấp D Giúp đào thải cá thể có hại tạo giống tốt Câu 22: Gây đột biến nhân tạo nhằm: A cải tiến vật nuôi, trồng B tạo nguyên liệu cho trình chọn giống C tạo giống vật ni, trồng có suất cao D tạo sản phẩm sinh học có chất lượng cao Câu 23: Giữa biến dị tổ hợp đột biến gen có điểm khác nhau? đột biến gen làm gen thay đổi cấu trúc biến dị tổ hợp khơng ngun nhân đột biến gen tác nhân mơi trường biến dị tổ hợp tổ hợp lại VCDT vốn có bố mẹ cho thơng qua giảm phân thụ tinh tiến hóa lồi đột biến gen có vai trò quan trọng hơn; đột biến gen xuất đột ngột, gián đoạn biến dị tổ hợp định hướng trước Đáp án đúng: A 1, 2, B 2, C 2, D 1, www.Thuvienhoclieu.Com Trang 26 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 24: Phát biểu sau đột biến gen lồi sinh sản hữu tính khơng đúng? A Các đột biến xuất tế bào sinh tinh sinh trứng di truyền cho hệ sau B Các đột biến trội gây chết truyền cho hệ sau qua cá thể có kiểu gen dị hợp C Các đột biến xảy ngẫu nhiên q trình chép ADN D Đột biến làm tăng thích nghi, sức sống sức sinh sản sinh vật có xu hướng chọn lọc tự nhiên giữ lại Câu 25: Hiện tượng sau đột biến? A Người bị bệnh bạch tạng có da trắng, mắt trắng, má hồng B Cây sồi rụng vào cuối mùa thu non vào màu xuân C Số lượng hồng cầu người máu tăng lên di chuyển lên núi cao sống D Một số loài thú thay đổi màu sắc, độ dày lông theo mùa Câu 26: Việc phát hồng cầu hình liềm thay nu cặp TA cặp AT codon gen βglobin dẫn đến thay axit amin phương pháp: A di truyền học phân tử B nghiên cứu tế bào C nghiên cứu di truyền quần thể D nghiên cứu phả hệ Câu 27: Đột biến đột biến dịch khung biết trình tự gốc 5ʹ– ATGGGACTAGATACC–3ʹ (Chú ý: Đây mạch mang mã gốc, mã mở đầu quy định cho methionine) A 5ʹ–ATGGGACTAAGATACC–3ʹ B 5ʹ–ATGGGACTAGTTACC–3ʹ C 5ʹ–ATGCGACTAGATACC–3ʹ D 5ʹ–ATGGGTCTAGATACC–3ʹ Câu 28: Một nghiên cứu phân tử protein chuột cho thấy, đoạn polypeptid hệ sau có khác biệt so với hệ trước; Thế hệ trước:… Phe – Ser – Lys – Leu –Ala– Val, Thế hệ sau :… Phe – Ser – Lys Biết ba mã hóa cho axit amin nói quy định theo bảng đây: Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN Điều xảy đoạn gen đối tượng nghiên cứu? A Đột biến thêm cặp nucleotit B Đột biến ba mã hóa aa thành ba kết thúc C Đột biến cặp nucleotit D Không phải hậu đột biến Câu 29: Cho trường hợp sau : 1- Gen tạo sau tái ADN bị cặp nucleotit 2- Gen tạo sau tái ADN bị thay cặp nucleotit 3- mARN tạo sau phiên mã bị nucleotit 4- mARN tạo sau phiên mã thay nucleotit 5- Chuỗi polipeptit tạo sau dịch mã bị aa www.Thuvienhoclieu.Com Trang 27 www.Thuvienhoclieu.Com 6- Chuỗi polipeptit tạo sau dịch mã bị thay aa Có trường hợp đột biến gen A B C D Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT –P4 www.Thuvienhoclieu.Com Trang 28 Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN www.Thuvienhoclieu.Com Câu 1: B A- Đúng Đột biến gen làm xuất alen quần thể B- Sai Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc gen khơng làm thay đổi vị trí gen nên khơng làm thay đổi vị trí gen NST C - Đột biến gen làm biến đổi cặp nu gen- đột biến gen làm thay đổi trình tự nucleotit gen D- Đúng Gen bị biến đổi , nên sản phẩm gen quy định bị biến đổi Câu 2: B Dạng đột biến thay cặp nu cặp nu khác loại ba có cặp nu thay thay đổi ba khác khơng thay đổi Câu 3: C Thể đột biến thể mang đột biến biểu kiểu hình Câu 4: B Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen, liên quan đến nu xảy ADN Câu 5: C A – Sai Đột biến gen phát sinh nguyên phân tế bào mô sinh dưỡng không di truyền cho đời sau qua sinh sản hữu tính B – Sai Đơt biến xảy ra, tần số đột biến gen thấp từ 10-6 đến 10-4 C-Đột biến gen phát sinh giảm phân vào giao tử truyền cho hệ sau D- Sai Đột biến gen phát sinh giảm phân ảnh hưởng tới toàn thể Câu 6: B Tần số đột biến gen phụ thuộc vào đặc điểm cấu trúc gen, cường độ ,liều lượng, loại tác nhân gây đột biến Câu 7: C Tần số đột biến gen phổ biến dao động từ 10-6 đến 10-4 Câu 8: C Do mã di truyền mang tính thối hóa có nhiều ba mã hóa aa nên xảy trường hợp đột biến đồng nghĩa ( ba bị đột biến bô ba gốc ban đấu mã hóa cho aa) Câu 9: B Dạng đột biến gen làm thay đổi số liên kết hidro gen không làm thay đổi số nu gen dạng đột biến thay cặp nu cặp nu khác Câu 10: D Thêm, cặp nucleotit mã thứ gen làm thay đối làm dịch khung ba mã hóa aa m ARN => làm thay đổi toàn aa chuỗi peptit kể từ sau mã hóa thứ Mất cặp nu ba mã hóa thứ năm=> aa ba thứ mã hóa gen làm cho chuỗi peptit bị aa Thay cặp nu cặp nu khác ba mã hóa thứ năm gen => ba thứ bị thay ba khác mã hóa aa khác ( đột biến khác nghĩa ) Câu 11: A Đột biến trội đột biến thể kiểu hình trạng thái đồng hợp dị hợp biểu thể hệ đầu Đột biến lặn đột biến không biểu thể dị hợp, tham gia vào q trình sinh sản hữu tính có hội thể biểu hệ sau trang thái đồng hợp lặn www.Thuvienhoclieu.Com Trang 29 www.Thuvienhoclieu.Com Dựa vào biểu kiểu hình thể đột biến hệ đầu hay hệ Câu 12: A Đột biến ti thể đột biến tế bào chất không liên quan đến gen nhân , đột biến di truyền theo dòng mẹ Trong q trình thụ tinh, hợp tử được nhận NST đơn bội có nguồn gốc từ bố, NST đơn bội với tế bào chất có nguồn gốc từ mẹ Như mẹ bị đột biến ti thể truyền cho tất , Trong trường hợp bố bị bệnh mẹ bình thường khơng bị đột biến Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN Câu 13: A Gen ung thư biểu thành bệnh hệ đầu => gen ung thư gen trội Các gen thường thấy tế bào sinh dưỡng chúng không di truyền cho hệ sau Câu 14: D Đột biến thay vùng mã hóa xảy kiểu đột biến sau - Đột biến đồng nghĩa => Không làm ảnh hưởng đến đột biến gen khác dịch mã bình thường - Đột biến sai nghĩa => Thay ba ba khác => hoạt tính enzyme n binh ảnh hưởng chị bị giảm khơng hồn tồn gen khác dịch mã bình thường - Đột biến vơ nghĩa => ba kết thúc làm sản phẩm tạo khơng hồn chỉnh sản phẩm gen Y A ko tạo Câu 15: A Hóa chất gây đột biến nhân tạo Brom Uraxin (5BU) tác động gây loại đột biến thay cặp AT cặp GX Câu 16: A Một phân tử ADN q trình nhân đơi, có phân tử Acridin chèn vào mạch khn có nucleotit tự liên kết bổ sung với phân tử Acridin nên mạch tổng hợp có thêm nucleotit Nếu Acridin chèn vào mạch tổng hợp sau kết thúc q trình nhân đơi enzyme sửa sai nhận dang bỏ Acridin khỏi mạch tổng hợp tạo đột biến nucleotit Câu 17: B Khi 5BU thấm vào tế bào dẫn đến tượng thay A- T G-X Q trình mơ tả sau : A-T → A-5BU → G-5BU → G-X Câu 18: A Năng lượng truyền qua phân tử làm phân tử electron, kết thu chiếu tia phóng xạ electron bị tách Câu 19: C Các tia phóng xạ có tác dụng kích thích gây đột biến tia phóng xạ xuyên sâu nên tách phân tử nước gây nước làm đứt liên kết Câu 20: C 5-BU thấm vào tế bào gây tượng thay cặp A-T cặp G- X EMS (Etyl Metyl-Sunfomat) đồng đẳng A G gây đột biến thay cặp G-X thành cặp A-T Acridin gây đột biến thêm nucleotit Consixin làm rối loạn q trình hình thành thoi vơ sắc phân bào gây đột biến số lượng nhiễm sắc thể Vậy tất nhóm tác nhân gây đột biến tác nhân khác loại cosixin Câu 21: B Trong q trình tiến hóa đột biến làm xuất alen nhờ tạo nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa Câu 22: B Đột biến nhân tạo nhằm mục đích tạo nhiều giống vật ni trồng Câu 23: A www.Thuvienhoclieu.Com Trang 30 www.Thuvienhoclieu.Com Bảng phân biệt đột biến gen biến dị tổ hợp Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN Câu 24: B A – Đúng – đột biến xuất tế bào sinh dục tham gia vào trình thụ tinh truyền lại cho hệ sau B – Sai – Các đột biến gây trội gây chết khơng truyền lại cho thê hệ sau C- Đúng - Các đột biến xảy ngẫu nhiên trình chép ADN D- Đúng - Đột biến làm tăng thích nghi, sức sống sức sinh sản sinh vật có xu hướng chọn lọc tự nhiên giữ lại Câu 25: A Các tượng sồi rụng vào cuối mùa thu non vào màu xuân, số lượng hồng cầu người máu tăng lên di chuyển lên núi cao sống, số loài thú thay đổi màu sắc, độ dày lông theo mùa thể biến đổi kiểu hình mơi trường thay đổi ( thường biến ) Người bị bệnh bạch tạng có da trắng, mắt trắng, má hồng tượng thay đổi cấu trúc gen Câu 26: A Người ta phát bệnh hồng cầu hình liềm thay nu cặp TA cặp AT codon gen βglobin dẫn đến thay axit amin phương pháp di truyền học phân tử Câu 27: A Đột biến dịch khung đột biến làm thay đổi trình tự aa mạch polipeptit thêm nucleotit Trong tất mạch ADN đáp án A, B , C , D có mạch A có 17 nucleotit (nhiều mạch mã gốc nucleotit), mạch lại có số lượng nucleotit với mạch ban đầu 16 nucleotit Câu 28: B Thế hệ trước chuỗi peptit có aa hệ sau có aa chuỗi => xảy tượng đột biến gen Hiện tượng aa chuỗi peptit đột biến thay ba mã hóa aa thành ba khơng mã hóa aa ( ba kết thúc ) Câu 29: A Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen nên ta có trường hợp đột biến gen ĐỘT BIẾN GEN – PHẦN www.Thuvienhoclieu.Com Trang 31 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 1: Gen A sinh vật nhân sơ dài 408 nm, số nu loại T nhiều gấp lần số nu loại G Gen A bị đột biến điểm thành gen a, alen a có 2798 liên kết hidro có chiều dài giảm 3.4 A0 Số lượng loại nu alen a : A A=T=800, G=X=399 B A=T=801, G=X=400 C A=T=799, G=X=401 D A=T=799, G=X=400 Câu 2: Gen A sinh vật nhân sơ dài 408 nm, số nu loại T nhiều gấp lần số nu loại G Gen A bị đột biến điểm thành gen a, alen a có 2798 liên kết hidro Số lượng loại nu alen a : A A=T=800, G=X=399 B A=T=801, G=X=400 C A=T=799, G=X=401 D A=T=799, G=X=400 Câu 3: Gen B có 390 G tổng số liên kết hidro 1670 liên kết, bị đột biến thay cặp nu cặp nu khác thành gen b Gen b nhiều gen B liên kết hidro, số nu loại gen b là: A A=T=249, G=X=391 B A=T=251, G=X=389 C A=T=610, G=X=390 D A=T=250, G=X=390 Câu 4: Gen A có chiều dài 0, 408 µm , tổng số lien kết hidro 3050 gen bị đột biến làm giảm liên kết hidro chiều dài gen không bị thay đổi Số nucleotit loại gen A A= T = 555, G= X = 645 B A=T = 645, G=X = 555 C A=T = 550 , G= X= 650 D A= T = 650 , G= X = 550 Câu 5: Một gen S có 3000 liên kết H có số nu loại G lần số nu loại A Một đột biến xảy làm cho chiều dài gen S giảm 85 A0 Biết số nu bị có nu loại X Số nu A G gen sau đột biến : A 370 730 B 375 745 C 375 725 D 355 745 Câu 6: Một alen A có 4900 liên kết hidro có tỉ lệ G/A = 1/2 bị đột biến thành alen a có 4901 liên kết hidro có khối lượng 126.104 đvC Số nu loại gen sau đột biến A T=A=1399, G=X=701 B T=A=1401, G=X=699 C T=A=1398, G=X=702 D A=T=1402, G=X=698 AT Câu 7: Gen B có 900 nu loại A có tỉ lệ = 1,5 Gen B bị đột biến dạng thay cặp GX G X cặp AT trở thành alen b Tổng số liên kết hidro alen b là: A 3599 B 3601 C 3899 D 3600 Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN www.Thuvienhoclieu.Com Trang 32 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 8: Gen A có chiều dài 153 nm có 1169 liên kết hidro bị đột biến thành gen a Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ tạo gen tất gen lại tiếp tục nhân đôi lần thứ hai Trong hai lần nhân đôi môi trường cung cấp 1083 nu loại A 1617 nu loại G Dạng đột biến xảy với gen A : A thay cặp AT cặp GX B cặp AT C cặp GX D thay cặp GX cặp AT Câu 9: Gen D có 3600 liên kết hidro số nu loại A chiếm 30% tổng số nu gen Gen D bị đột biến cặp AT thành gen d Một tế bào có cặp gen Dd nguyên phân lần, số nu loại mà môi trường cung cấp cho cặp gen nhân đôi là: A A=T=1800, G=X=1200 B A=T=899, G=X=600 C A=T=1799, G=X=1200 D A=T=1199, G=X=1800 Câu 10: Giả sử phân tử 5-brôm uraxin xâm nhập vào tế bào (A) đỉnh sinh trưởng lưỡng bội sử dụng tự ADN Trong sè tÕ bµo sinh tõ tế bào A sau đợt nguyên phân số tế bào mang gen đột biến (cặp A-T thay cặp G-X) là: A tế bào B tế bào C tế bào D tế bào Câu 11: Giả sử gengen có bazo nitro guanin trở thành dạng hai lần nhân đơi có tối đa gen đột biến thay G- X A-T A B C .3 D Câu 12: Giả sử gen có ba zo nito dạng A* sau lần nhân đơi có tối đa gen đột biến dạng thay A-T G – X A 12 B 13 C 14 D 15 Câu 13: Một đoạn exon có 15 ba Do đột biến đoạn exon bị cặp nuclêơtit kề Điều xẩy đoạn đoạn polipeptit tương ứng với xác suất cao ? A Bị thiếu axit amin B Bị thiếu axit amin thay axit amin C Bị thiếu axit amin thay axit amin D Bị thiếu số axit amin xuất ba kết thúc Câu 14: Một đột biến thêm số cặp nucleotit gen gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chức gen số trường hợp, trường hợp khác khơng Kiểu thêm cặp nucleotit nhiều khả làm chức protein gen mã hóa cả? A Một cặp nucleotit thêm sau điểm bắt đầu dịch mã B Ba cặp nucleotit thêm trước điểm bắt đầu dịch mã Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN www.Thuvienhoclieu.Com Trang 33 www.Thuvienhoclieu.Com C Một cặp nucleotit thêm vùng mã hóa gần điểm bắt đầu dịch mã D Một cặp nucleotit thêm vùng mã hóa gần ba kết thúc Câu 15: Sử dụng liệu sau để trả lời câu hỏi 15 đến 18 Gen dài 3060 A0, có tỉ lệ A /G= 3/7 G Sau đột biến chiều dài gen khơng đổi có tỉ lệ A/G= 42,18% Dạng đột biến xảy với gen nói liên quan đến cặp nu gen? A B C D Câu 16: Số liên kết hidro gen sau đột biến là: A 2430 B 2433 C 2070 D 2427 Câu 17: Khi gen đột biến tái sinh liên tiếp đợt nhu cầu loại nu tăng hay giảm là: A AT giảm 21 cặp nu GX tăng 21 cặp B AT tăng 21 cặp nu GX giảm 21 cặp nu C AT tăng cặp nu GX giảm cặp nu D AT giảm cặp nu GX tăng cặp nu Câu 18: Nếu phân tử protein có thêm aa mới, dạng đột biến cụ thể là: A có cặp nu bị thay mã mở đầu B cặp nu bị thay nằm ba mã hóa C có cặp nu bị thay mã mở đầu D có cặp nu bị thay ba mã hóa trừ mã mở đầu kết thúc Câu 19: Sử dụng kiện sau để trả lời câu hỏi 19 đến 21 Gen có 1170 nu có G = 4A Sau đột biến, phân tử protein giảm xuống aa có thêm aa Chiều dài gen đột biến là: A 3978 A0 B 1959 A0 C 1978,8 A0 D 1968,6A0 Câu 20: Gen có 1170 nu có G = 4A Sau đột biến, phân tử protein giảm xuống aa có thêm aa Dạng đột biến gen xảy là: A Mất ba cặp nu ba ba mã hóa B cặp nu ba C cặp nu ba ba mã hóa D cặp nu ba mã hóa Câu 21: Gen có 1170 nu có G = 4A Sau đột biến, phân tử protein giảm xuống aa có thêm aa Khi gen đột biến nhân đôi liên tiếp lần, nhu cầu nu loại A giảm xuống 14 nu, số liên kết hidro bị phá hủy qua trình là: A 13104 B 11417 C 11466 D 11424 Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN www.Thuvienhoclieu.Com Trang 34 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 22: Một gen khơng phân mảnh mã hóa 498 axit amin prơtêin hồn chỉnh, gen bị đột biến ba mã hóa Khi gen đột biến phiên mã môi trường nội bào cung cấp 7485 ribônuclêôtit tự Có phân tử mARN tạo thành A B C D Câu 23: Một gen vi khẩn E cơli có tỷ lệ A/G = 2/3 tổng hợp chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh gồm 498 axitamin Một đột biến xảy gen không làm thay đổi số nuclêôtit gen Gen sau đột biến có tỷ lệ A/G = 66,48% Dạng đột biến gen số cặp nuclêôtit liên quan là: A thay gặp G-X cặp A-T B thay cặp A-T cặp G-X C thay hai cặp A-T hai cặp G-X D thay hai cặp G-X hai cặp A-T Câu 24: Đoạn đầu gen cấu trúc vi khuẩn E cơli có trình tự nuclêôtit mạch bổ sung sau: 5’ A A T A T G X A A T T G T A T A T G A A G G 3’ Nếu đột biến xảy thêm cặp nuclêôtit sau cặp nuclêôtit thứ tính từ đầu gen đoạn pơlipeptit tương ứng dịch mã có số axit amin là: A B C D Câu 25: Gen bình thường có nuclêơtit sau : 600A 900G Gen đột biến sinh thay nuclêôtit Gen đột biến tự nhân đôi lần, môi trường nội bào cung cấp 601A 899G Đây đột biến A thay cặp A-T cặp T-A B thay cặp A-T G-X C thay cặp G-X cặp A-T D thay cặp X-G cặp G-X Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT – P5 www.Thuvienhoclieu.Com Trang 35 Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN www.Thuvienhoclieu.Com Câu 1: D Đổi 408nm = 4080Ao Số nucleotit gen A : 4080/ 3.4 x = 2400 nu Ta có T = A = G = 2X nên A= T = 2400 : ( 2+2+1+1) x = 800 G=X = 800 : = 400 Số liên kết hidro gen a : 2A+ 3G= 400x3 + 800x = 2800 Gen a có 2798 liên kết hidro chiều dài giảm 3.4 A0 gen a giảm liên kết Vậy gen đột biến cặp A-T Câu 2: D Đổi 408nm = 4080Ao Số nucleotit gen A : 4080/ 3.4 x = 2400 nu Ta có T = A = G = 2X nên A= T = 2400 : ( 2+2+1+1) x = 800 G=X = 800 : = 400 Số liên kết hidro gen a : 2A+ 3G= 400x3 + 800x = 2800 Gen A bị đột biến điểm thành gen a gen a có 2798 liên kết hidro giảm liên kết H Vậy gen đột biến cặp A-T Câu 3: A Gen B có 2G+3 A = 1670 G= 390 => A= 250 Gen B bị đột biến thay cặp nu thành gen b gen b nhiều gen B liên kết H Đột biến thay cặp G-X cặp A-T Vậy số lượng loại nucleotit gen b đột biến A= T = 250- 1= 249 G= X = 390+1 = 391 Câu 4: A 0,408 µm = 4080 A0 Số lượng nucleotit gen A (4080 : 3.4) x = 2400 Theo ta có 2A + G = 3050 G + A = 2400 ð G = 650 A= 550 Gen bị đột biến làm giảm liên kết hidro chiều dài cảu gen không thay đổi nên gen bị đột biến thay cặp G-X cặp A-T Vậy số lượng lọai nucleotit gen đôt biến A= T = 555, G= X = 645 Câu 5: D Gen S ban đàu có 3000 liên kết H có G = A nên 2A + G = 2A + A = 3000 => A = 375 G = x A = x 375 = 750 Số nuclotit đột biến (85 : 3.4) x = 25 nu Có nu loại X bị => số lượng laoij nu bị đột biến xảy G = X = nu A = T = {50 – ( 2x5 )} : = 20 Số lượng A G gens au đột biến www.Thuvienhoclieu.Com Trang 36 Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN www.Thuvienhoclieu.Com A= 375 – 20 = 355 G = 750- = 745 Câu 6: A Gen A có 4800 liên kết H A = G nên ta có 2A+ G = G + G = 4900 => G = 700 A = 1400 Gen bị đơt biến có 126 104 đvC số lượng nucleotit gen bị đột biến 126 104 : 300 = 4200( với gen A) Gen a nhiều gen A lên kết H nên gen A bị đột biến thya cặp A- T thành cặp G- X Vậy số lượng nucleotit loại gen bị đột biến T=A=1399, G=X=701 Câu 7: A Gen B có 900 nu loại A có tỉ lệ 1,5 Theo nguyên tắc bổ sung ta có A= T G = X nên ta có A = 1, G ð G = A : 1.5 = 900 : 1.5 = 600 Gen B thay thê cặp G – X A- T nên ta có số lien kết hidro gen đột biến x 900 + x 600 – = 3599 Câu 8: A Đổi 153nm = 1530 A Số lượng nucleotit gen A 1530 : 3,4 x = 900 Số nucleotit loại A G gen A G= 1169 – 900 = 269 A = 900 : - 269 = 181 Số nucleotit loại A G cặp gen Aa A = 1083 : ( 22 – ) = 361 G = 1617 : ( 22 – ) = 539 Vậy số nucleotit loại A G gen a A = 361 – 181 = 180 G = 539 – 269 = 270 Vậy gen A thay cặp A- T cặp G – X Câu 9: C Gen D có A = 30 % nên G = 20%=> 2A = G Gen có 3600 liên kết hidro nên ta có : 2A + G = 3G + G = 3600 => G = 600 , A = 900 Gen d bị cặp A – T nên A= T = 900 – = 899 G = X = 600 Số nucleotit loại cặp gen Dd A = T = 900 + 899 = 1799 G = X = 600 x = 1200 Số lượng nucleotit môi trường cần cung cấp cho mọt lầm nhân đôi A = T = 1799 x ( 21 – ) = 1799 G = X = 1200x ( – ) = 1200 Câu 10: B phân tử 5-brôm uraxin xâm nhập vào tế bào gây đột biến thay cặp A – T cặp G – X Quá trình đột biến mơ tả q trình sau A-T → A-5BU → G-5BU → G-X www.Thuvienhoclieu.Com Trang 37 www.Thuvienhoclieu.Com Như phân tử ADN cần pahir trả qua lần nhân lên ( tương ứng với lần nguyên phân ) tạo gen đột biến ( tương ứng với tế bào mang gen đột biến ) Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN Câu 11: B Gen tự nhân đơi lần tạo 22 = gen , số gen có ½ số gen khơng có đột biến , ½ số gen lại dạng tiền đột biến G*- T( q trình nhân đơi ADN diễn theo ngyên tắc bán bảo toàn số phân tử ADN ln có phân tử ADN có mang bazo nitro ADN ban đầu ) Vậy số gen bị đột biến ½ – = gen Câu 12: D Gen tự nhân đơi lần tạo 25 = 32 gen , số 32 gen có ½ số gen khơng có đột biến , ½ số gen lại dạng tiền đột biến A*- X q trình nhân đơi ADN diễn theo ngn tắc bán bảo toàn số phân tử ADN ln có phân tử ADN có mang bazo nitro ADN ban đầu ) Vậy số gen bị đột biến ½ 32 – = 15 gen Câu 13: B Đột biến cặp N liền kết có hai trưởng hợp xảy TH : Mất ba cặp nu ba mã hóa aa => aa TH : Mất ba cặp nucleotit hai ba liền kề => aa dẫn đến tượng thay aa Câu 14: A A- Thêm cặp nu sau điểm bắt đầu dịch mã gây đột biến dịch khn tồn mạch mARN => mã mở đầu bị thay đổi thành ba mã hóa khác nghiêm trọng tồn trình tự aa mạch không tổng hợp B- Khơng ảnh hưởng tới trình tự aa chuỗi peptit đauọc tổng hợp C- Thêm cặp nucleotit vùng mã hóa gần điểm khởi đầu dịch mã gây đột biến dịch mã từ điểm đột biến trở D- Thêm cặp nucleotit thêm vào vùng mà hóa gần ba kết thúc làm dịch mã mạch khuôn từ điểm đột biến trở Câu 15: C Số lượng nucleotit gen ban đầu (3060 : 3.4 )x = 1800 A = 3/7 G nên A + G = / G + G = 1800 =>G = 630 => A = 270 Chiều dài gen không bị thay đổi nên đột biến đột biến thay số cặp nucleotit Adb = 270– x va G db = 630 + x Ta có 270 – x / 630 + x = 42.18% =>270 – x / 630 + x = 2109/ 5000 => x = Đột bién thay cặp A- T cặp G- X Câu 16: B Số liên kết H cuả gen ban đầu A + G = 2430 Thay cặp A- T cặp G –X số lien kết H tang lên liên kết 2430 + = 2433 Câu 17: A Gen nhân đổi lần số gen cần môi trường cung cấp nucleoti 23 – = Khi gen bị đột biến gen tăng thêm cặp G- X giảm cặp A- T Số nucleotit loại A- T môi trường cung cấp cho đợt nhân đôi giảm với số nucleotit loại G- X tăng lên www.Thuvienhoclieu.Com Trang 38 Chủ đề: ĐỘT BIẾN GEN www.Thuvienhoclieu.Com x = 21 Câu 18: B Có aa => nucleotit bị thay nằm ba mã hóa Câu 19: C Đột biến aa có theem aa nên gen đột biến bị nu ba ba Số nucleotit gen đột biến 1170 – (3 x 2) = 1164 Chiều dài cuả gen đột biến 1164 : x 3.4 = 1978.8A0 Câu 20: A Đột biến nucleotit ba ba Câu 21: B Gen nhân đôi lấn nên số phân tử ADN đưuọc tổng hợp 23 - = Số nucleotit loại A phân tử giảm xuống 14 : = => G Gen ban đầu có số nucleotit A = 1170 : ( + ) : = 117 G = 117 x = 468 Số liên kết H sau đột biến : (468 - 1) x + (117 -2 ) x = 1631 Số liên kết Hi dro bị phá hủy 1631 x = 11417 Câu 22: C Gen phân mảnh có 498 aa mã hóa => đột biến ba mã hóa => có 497 axitamin phân tử protein Số ba phân tử mARN bị đột biến : 497 + +1 = 499 Số nucleotit môi trường cần cung cấp để tổng hợp phân tử protein : 499 x = 1497 Số phân tử mARN tạo : 7485 : 1497 = phân tử Câu 23: B Câu 24: C GEN BAN ĐẤU Mạch bổ sung 5’ A A T A T G X A A T T G T A T A T G A A G G 3’ Mạch gốc 3' T T A TA X G T T A A X A T A T A X T T X X 5' m ARN 5’ A A U A U G X A A UUG U A U A U G A A G G 3’ GEN ĐỘT BIẾN Mạch bổ sung 5’ A A T A T G X A N A T T G TA TA T G A A G G 3’ Mạch gốc 3' T T A TA X G T N T A A X AT AT A X T T X X 5' m ARN 5’ A A U A U G XArNu AUU GUA UAU G A A G G 3’ Sau ba mở đầu có ba mã hóa aa nên đoạn polipeptide tương ứng dịch mã có số aa Câu 25: C Gen thay cặp G-X cặp A-T www.Thuvienhoclieu.Com Trang 39 ... thông tin đột biến → Prôtêin đột biến B ARN thông tin đột biến → Gen đột biến → Prôtêin đột biến C Prôtêin đột biến → Gen đột biến → ARN thông tin đột biến D Gen đột biến → Prôtêin đột biến → ARN... nucleotide đột biến điểm Đột biếm điểm có dạng: đột biến thêm, mất, thay cặp nucleotide Câu 5: B Có loại đột biến như: Đột biến giao tử, đột biến tiền phôi, đột biến xoma + Đột biến giao tử đột biến. .. 561 ĐỘT BIẾN GEN – PHẦN Câu 1: Phát biểu không đột biến gen là: A Đột biến gen làm phát sinh alen quần thể B Đột biến gen làm thay đổi vị trí gen NST C Đột biến gen làm biến đổi cặp nu gen D Đột
- Xem thêm -

Xem thêm: 145 câu trắc nghiệm chuyên đề đột biến gen luyện thi THPT quốc gia , 145 câu trắc nghiệm chuyên đề đột biến gen luyện thi THPT quốc gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay