Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết môn hình 11

2 46 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 14:52

Đề ơn tập kiểm tra tiết hình 11 chương đề 1: Họ, tên thí sinh: …… Lớp: ……………………………………………………………… 11 12 13 14 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI 15 16 17 Điểm………………… 10 18 19 20 B C có đáy ABC tam giác vuông B AB = 2a, BC =a, Câu 1: Cho lăng trụ đứng ABC A��� BC AA�  2a Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC A��� A 2a 3 B a3 3 C 4a 3 D 2a 3 Câu 2: Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho để sau điền vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng: “Số cạnh hình đa diện ln ………… …… số mặt hình đa diện ấy.” A lớn B nhỏ C D nhỏ Câu 3: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A D; biết AB  AD  2a , CD  a Góc hai mặt phẳng (SBC) (ABCD) 600 Gọi I trung điểm AD, biết hai mặt phẳng (SBI) (SCI) vng góc với mặt phẳng (ABCD) Thể tích khối chóp S.ABCD là: 5a 3 5a 3 15a 3 15a A B C D 8 Câu 4: Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a chiều cao hình chóp a Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC a3 a3 a3 a3 A B C D 12 Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vng cân C, cạnh SA vng góc với mặt 8V đáy , biết AB=2a, SB=3a Thể tích khối chóp S.ABC V Tỷ số có giá trị a 5 A B C D 3 3 Câu 6: Cho ABCD.A’B’C’D’ hình lập phương có cạnh a Thể tích tứ diện ACD’B’ ? a3 a3 a3 a3 A B C D 3 Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a, SD  a 17 hình chiếu vng góc ; H S lên mặt (ABCD) trung điểm đoạn AB Gọi K trung điểm AD Tính khoảng cách hai đường SD HK theo a A 3a B a C a 21 D 3a Câu 8: Diện tích tam giác ABC là: AB BC AB AB A S  B S  C S  D S  4 Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD đáy hình vng cạch a, M trung điểm AB,mặt phẳng SAB tam giác vng góc với đáy Đường cao là: A SC B SM C SB D SA Câu 10: Một hình lập phương có cạnh 4cm Người ta sơn đỏ mặt ngồi hình lập phương cắt hình lập phương mặt phẳng song song với mặt hình lập phương thành 64 hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm Có hình lập phương có mặt sơn đỏ? A 48 B 24 C D 16 Câu 11: Cho hình lăng trụ ngũ giác ABCDE.A’B’C’D’E’ Gọi A’’, B’’, C’’, E’’ trung điểm cạnh AA’, BB’, CC’, DD’, EE’ Tỉ số thể tích khối lăng trụ ABCDE.A’’B’’C’’D’’E’’ khối lăng trụ ABCDE.A’B’C’D’E’ bằng: 1 1 B C D 10 Câu 12: Cho tam giác ABC vuông A đường cao AH, khẳng định sau đúng: 1   A AH  AB AC B AB  BC  AC C D AB  HB.HC 2 AH AB AC Câu 13: Cho hình chóp S.ABCD có (SAB) (SAD) vng góc (ABCD) , đường cao A SA B SC C SB D SD Câu 14: Nếu không sử dụng thêm điểm khác ngồi đỉnh hình lập phương A chia hình lập phương thành A Một tứ diện bốn hình chóp tam giác giác B Bốn tứ diện hình chóp tam giác C Năm hình chóp tam giác giác đều, khơng có tứ diện D Năm tứ diện Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD tứ giác tâm O (SAB) (SAD) vng góc (ABCD) , góc (SBD)và đáy là: � � � � A SOA B SCO C SOC D SCA Câu 16: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành M N theo thứ tự trung điểm VS CDMN SA SB Tỉ số thể tích là: VS CDAB 1 A B C D 8 Câu 17: Cho (H) khối lăng trụ đứng tam giác có tất cạnh Thể tích (H) bằng: a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 18: Cho khối tứ diện ABCD Lấy điểm M nằm A B, điểm N nằm C D Bằng hai mặt phẳng  MCD   NAB  ta chia khối tứ diện cho thành bốn khối tứ diện: A AMCN, AMND, AMCD, BMCN B BMCD, BMND, AMCN, AMDN C AMCD, AMND, BMCN, BMND D AMCD, AMND, BMCN, BMND Câu 19: Người ta muốn xây bồn chứa nước dạng khối hộp chữ nhật phòng tắm Biết chiều dài, chiều rộng, chiều cao khối hộp 5m, 1m, 2m (hình vẽ bên) Biết viên gạch có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5cm Hỏi người ta sử dụng viên gạch để xây bồn thể tích thực bồn chứa lít nước? (Giả sử lượng xi măng cát khơng đáng kể) A 1180 viên, 8820 lít B 1180 viên, 8800 lít C 1182 viên, 8820 lít D 1180 viên, 8800 lít Câu 20: Số đỉnh số cạnh hình hai mươi mặt tam giác : A 12 đỉnh 24cạnh B 24 đỉnh 24 cạnh C 24 đỉnh 30 cạnh D 12 đỉnh 30 cạnh ... lượng xi măng cát không đáng kể) A 11 80 viên, 8820 lít B 11 80 viên, 8800 lít C 11 82 viên, 8820 lít D 11 80 viên, 8800 lít Câu 20: Số đỉnh số cạnh hình hai mươi mặt tam giác : A 12 đỉnh 24cạnh B 24... ABCDE.A’B’C’D’E’ bằng: 1 1 B C D 10 Câu 12 : Cho tam giác ABC vuông A đường cao AH, khẳng định sau đúng: 1   A AH  AB AC B AB  BC  AC C D AB  HB.HC 2 AH AB AC Câu 13 : Cho hình chóp S.ABCD có...Câu 10 : Một hình lập phương có cạnh 4cm Người ta sơn đỏ mặt ngồi hình lập phương cắt hình lập phương mặt phẳng song song với mặt hình lập phương thành 64 hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm Có hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết môn hình 11 , Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết môn hình 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay