Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết môn hình 11 năm 2016

3 36 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 14:52

_ Đề ơn tập kiểm tra tiết hình 11 chương đề 2: Điểm………………… Họ, tên thí sinh: …… Lớp: ……………………………………………………………… PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI 11 12 13 14 15 16 17 10 18 19 20 Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy a cạnh bên tạo với đáy góc 60o Thể tích hình chóp là: a3 a3 a3 C D 6 Câu 2: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B , AB = a , BC = a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy Biết góc SC ( ABC) 600 Thể tích khối chóp S.ABC bằng: A a3 A 3a3 B B a3 C a3 D a3 3 · Câu 3: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác vuông B, ACB = 600 , cạnh BC = a, đường chéo A′B tạo với mặt phẳng (ABC) góc 300.Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng: a3 3 3a3 a3 B C a3 D Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có cạnh đáy 2a , góc mặt bên mặt đáy 600 Thể tích hình chóp S.ABCD là: A A a3 3 B 4a3 3 C 2a3 3 D 3a3 Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD biết ABCD hình thang vuông A D; AB = 2a; AD = DC = a Tam giác SAD vuông S Gọi I trung điểm AD Biết (SIC) (SIB) vng góc với mp(ABCD) Thể tích khối chóp S.ABCD theo a bằng: A a3 B a3 C 3a3 D a3 3 Câu 6: Cho lăng trụ đứng ABC.A/B/C/ có đáy ABC tam giác vng B, AB=a, BC = a , mặt bên (A/BC) hợp với mặt đáy (ABC) góc 300 Thể tích khối lăng trụ là: A a3 B a3 C a3 3 D a3 6 · Câu 7: Cho hình lăng trụ đứng ABC A ' B 'C ' có đáyABC tam giác vuông A, AC = a, ACB = 600 Đường chéo BC ' mặt bên ( BC 'C 'C ) tạo với mặt phẳng mp( AA 'C 'C ) góc 300 Tính thể tích khối lăng trụ theo a bằng: A a 3 B a a3 C a3 D Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD có đáyABCD hình chữ nhật có AB = a, BC = 2a Hai mp( SAB ) mp( SAD ) vng góc với mặt phẳng đáy, cạnhSC hợp với đáy góc 600 Thể tích khối chóp S.ABCD theo a bằng: 2a3 A a3 15 2a3 15 2a3 B C D 3 Câu 9: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B , AB = a Gọi I trung điểm AC , tam giác SAC cân S nằm mặt phẳng vng góc với đáy, biết góc SB mặt phẳng _ Thể đáy 45 A tích khối chóp S.ABC ,là: a3 12 B a3 12 C a3 a3 D Câu 10: Hình chóp S.ABC có BC = 2a , đáyABC tam giác vng tạiC , SAB tam giác vuông cân tạiS nằm mặt phẳng vng góc với mặt đáy GọiI trung điểm cạnh AB Biết mp( SAC ) hợp với mp( ABC ) góc 600 Thể tích khối chóp S.ABC bằng: A 2a3 3 B a3 C 2a3 a3 6 D Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáyABCD hình vng cạnh a , SA ^ ( ABCD ) mặt bên ( SCD ) hợp với mặt phẳng đáy ABCD góc 600 Khoảng cách từ điểm A đến mp( SCD ) bằng: A a 3 a B C a 2 D a Câu 12: Hình chóp S.ABC có đáyABC tam giác vuông B, BA = 3a, BC = 4a , ( SBC ) ^ ( ABC ) Biết · SB = 2a 3, SBC = 300 Khoảng cách từB đến mp( SAC ) là: A 6a 7 B 3a 7 C 5a 7 D 4a 7 Câu 13 : Cho hình chóp S.ABC có đáy D ABC vng cân B, AC = a 2, SA ^ mp( ABC ) , SA = a Gọi G trọng tâm D SBC , mp( a ) qua AG song song với BC cắt SC , SB lần lượt M , N Thể tích khối chóp S.AMN bằng: A 4a3 27 2a3 27 B C 2a3 D 4a3 Câu 14: Cho hình chóp S.ABC có đáy D ABC cạnh a SA ^ ( ABC ) , SA = 2a Gọi H , K lần lượt hình chiếu vng góc điểm A lần lượt lên cạnh SB, SC Thể tích khối A.BCK H theo a là: A a3 50 B 3a3 25 C 3a3 50 D 3a3 25 Câu 15 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy SC tạo với mặt đáy góc 600 Thể tích khối chóp S.ABCD bằng: a3 A a3 a3 a3 B C D 6 Câu 16: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , SA vng góc với mặt phẳng đáy Gọi I trung điểm BC , góc ( SBC) ( ABC) 300 Thể tích khối chóp S.ABC là: A a3 B a3 a3 a3 C D 24 24 Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD , biết hình chóp có chiều cao a độ dài cạnh bên a Tính thể tích khối chóp S.ABCD bằng: A 8a3 3 B 10a3 C 8a3 Câu 18: Khối tứ diện đa diện loại: A { 3;3} B { 3;4} C { 4;3} Câu 19: Khối lập phương đa diện loại: A { 3;3} B { 3;4} C { 4;3} D D { 3;5} D { 3;5} 10a3 3 _ Câu 20: Cho hình chóp tam giác O.ABC,có cạnh đơi vng góc OA = a;OB = b;OC = c Đường cao OH khối chóp bằng: abc A abc B abc C D abc a2b2 + b2c2 + a2c2 a2b2 + b2c2 + a2c2 ab + bc + ac Câu 21: Cho hình chóp S.ABC,có AB = 5a; BC = 6a; AC = 7a Các mặt bên tạo với đáy góc 600 Thể tích a2 + b2 + a2 khối chóp bằng: 8a3 3 B 8a3 C 8a3 D 8a3 Câu 22: Cho hình hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có tất cả cạnh a Thể tích khối tứ diện A’BB’C bằng: A a3 B a3 12 C a3 D a3 12 Câu 23: Cho hình chóp tam giác S.ABC, AB = a Các cạnh bên tạo với đáy góc 600, gọi D giao điểm SA với mp qua BC vng góc với SA Khi ti số thể tích hai khối chóp S.DBC S.ABC bằng: A B C D Câu 24: Thể tích khối bát diện cạnh a bằng: a3 A a3 a3 a3 B C D 12 Câu 25: Cho hình chóp S.ABCD Gọi A’,B’, C’, D’ theo thứ tự trung điểm SA, SB, SC, SD Khi tỉ số thể tích hai khối chóp S.ABCD S.A’B’C’D’ bằng: A B C D 16 ... _ Thể đáy 45 A tích khối chóp S.ABC ,là: a3 12 B a3 12 C a3 a3 D Câu 10 : Hình chóp S.ABC có BC = 2a , đáyABC tam giác vuông tạiC , SAB tam giác vuông cân tạiS nằm mặt phẳng vng góc với mặt đáy... Câu 11 : Cho hình chóp S.ABCD có đáyABCD hình vng cạnh a , SA ^ ( ABCD ) mặt bên ( SCD ) hợp với mặt phẳng đáy ABCD góc 600 Khoảng cách từ điểm A đến mp( SCD ) bằng: A a 3 a B C a 2 D a Câu 12 :... Câu 15 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy SC tạo với mặt đáy góc 600 Thể tích khối chóp S.ABCD bằng: a3 A a3 a3 a3 B C D 6 Câu 16 : Cho hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết môn hình 11 năm 2016 , Đề ôn tập kiểm tra 1 tiết môn hình 11 năm 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay