Phân biệt đối tượng, phạm vi, phương pháp điều chỉnh của bộ luật hành chính, bộ luật dân sự và bộ luật hình sự.

9 66 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 14:49

Câu 1: Phân biệt đối tượng, phạm vi, phương pháp điều chỉnh luật hành chính, luật dân luật hình 1.1 Luật hành 1.1.1 Đối tượng - Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành điều hành phát sinh hoạt động quan quản lý nhà nước - Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành điều hành phát sinh hoạt động xây dựng, tổ chức công tác nội quan nhà nước khác (như Tòa án, Viện kiểm sát) - Những quan hệ xã hội mang tính chất chấp hành điều hành phát sinh hoạt động quan nhà nước khác tổ chức xã hội nhà nước trao quyền thực chức quản lý nhà nước 1.1.2 Phạm vi - Quan hệ hình thành quan hành nhà nước có thẩm quyền chun mơn cấp với quan hành nhà nước có thẩm quyền chung cấp trực tiếp nhằm thực chức theo quy định pháp luật Ví dụ: Mối quan hệ Bộpháp với UBND tỉnh Cần Thơ - Quan hệ quan hành nhà nước với đơn vị, sở trực thuộc Ví dụ: Quan hệ Bộ Giáo dục - Ðào tạo với Trường đại học Luật Hà Nội * Quan hệ ngang - Quan hệ hình thành quan hành nhà nước có thẩm quyền chung với quan hành nhà nước có thẩm quyền chun mơn cấp vd: Giữa Chính Phủ với Bộpháp - Quan hệ quan hành nhà nước có thẩm quyền chuyên môn cấp với Một định vấn đề quan phải đồng ý, cho phép hay phê chuẩn quan lĩnh vực quản lý, phải phối hợp với số lĩnh vực cụ thể - Quan hệ quan hành nhà nước địa phương với đơn vị, sở trực thuộc trung ương đóng địa phương Ví dụ: quan hệ UBND tỉnh Cần Thơ với Trường đại học Cần Thơ * Các quan hệ quản lý hình thành trình quan Nhà nước xây dựng củng cố chế độ công tác nội quan, nhằm ổn định tổ chức hoàn thiện chức nhiệm vụ - Mỗi loại quan Nhà nước có chức riêng để hồn thành chức quan Nhà nước phải tiến hành hoạt động quản lý hành Nhà nước - Lãnh đạo quan người có trách nhiệm phải tiến hành tổ chức giới hạn quan mình, đặc biệt hoạt động kiểm tra nội bộ, nâng cao chất lượng trình độ nghiệp vụ cán bộ, chiến sĩ… * Các quan hệ quản lý hình thành trình cá nhân tổ chức Nhà nước trao quyền thực hoạt động quản lý hành Nhà nước số trường hợp cụ thể pháp luật qui định Thực tế, nhiều tường hợp pháp luật trao quyền thực hoạt động chấp hành điều hành cho quan Nhà nước khác, tổ chức cá nhân khác… sở lý khác trị, tổ chức đảm bảo hiệu 1.1.3 Phương pháp điều chỉnh Phương pháp điều chỉnh Luật hành mệnh lệnh đơn phương, hình thành từ quan hệ quyền lực – phục tùng, mối quan hệ biểu hiện: Giữa bên nhân danh nhà nước mệnh lệnh bắt buộc thi hành bên có nghĩa vụ phục tùng Quan hệ quyền lực phục tùng biểu khơng bình đẳng bên tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính, khơng bình đẳng thể hiện: Chủ thể quản lý có quyền nhân danh nhà nước áp đặt ý chí lên đối tượng quản lý Chủ thể quản lý vào pháp luật để phê chuẩn bãi bỏ yêu cầu, đề nghị cấp dưới, công dân tổ chức Phối hợp hoạt động chủ thể mang quyền lực nhà nước 1.2 Bộ luật dân 1.2.1 Đối tượng : quan hệ tài sản quan hệ nhân thân trình sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu dùng sản phẩm hàng hoá nhằm thoả mãn nhu cầu hàng ngày thành viên xã hội 1.2.2 Phạm vi Bộ luật quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cách ứng xử cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ nhân thân tài sản cá nhân, pháp nhân quan hệ hình thành sở bình đẳng, tự ý chí, độc lập tài sản tự chịu trách nhiệm (sau gọi chung quan hệ dân sự) 1.2.3 Phương pháp Phương pháp điều chỉnh sử dụng luật dân tơn trọng bình đẳng Thoả thuận bên tham gia quan hệ pháp luật dân Sự bình đẳng chủ thể dựa sở độc lập mặt tài sản tổ chức Việc xác lập giải quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân chủ yếu ý chí lợi ích chủ thể cá nhân, tổ chức tham gia quan hệ Bởi khơng có ràng buộc tài sản tổ chức nên chủ thể có tư cách pháp lý ngang Cho nên Nhà nước khuyến khích thoả thuận chủ thể khn khổ quy định pháp luật… Sự bình đẳng, thoả thuận chủ thể quan hệ pháp luật dân biểu sau: – Các chủ thể có quyền tự định đoạt, định việc xác lập giải quan hệ – Trong việc giải tranh chấp dân sự, cách thức thông thường trước hết chủ thể thực hoà giải tự thoả thuận Toà án giải có đơn khiếu kiện – Trong trách nhiệm dân sự, bên vi phạm phải chịu trách nhiệm với bên bị vi phạm 1.3 Luật hình 1.3.1 Đối tượng Đối tượng điều chỉnh ngành luật quan hệ xã hội định Việc nghiên cứu đối tượng điều chỉnh Luật hình phải xuất phát từ chức năng, vai trò Đối tượng điều chỉnh Luật hình Việt Nam quan hệ xã hội phát sinh Nhà nước người phạm tội người thực tội phạm 1.3.2 Phạm vi Bộ luật tố tụng hình quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải nguồn tin tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn mối quan hệ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng, quan, tổ chức, cá nhân; hợp tác quốc tế tố tụng hình 1.3.3 Phương pháp Luật Hình điều chỉnh quan hệ hình thành Nhà nước người phạm tội Nhà nước dùng uy quyền để quy định tội phạm ấy, ấn định hình phạt buộc người phạm tội chịu hình phạt Tính uy quyền phương pháp điều chỉnh Luật Hình là: - Nhà nước tự quy định hành vi hành vi nguy hiểm cho xã hội tội phạm; - Nhà nước giao nhiệm vụ xử lý tội phạm cho quan tư pháp Những quan có quyền nhân danh Nhà nước điều tra, truy tố, xét xử, xác định hình phạt, buộc người phạm tội phải chấp hành hình phạt; Câu 2: Hiệu lực hiến pháp hệ thống pháp luật ngành luật Hiệu lực hiến pháp hệ thống pháp luật Hiến pháp loại văn Nhà nước mang tính cá biệt, áp dụng lần, mà văn pháp quy, tức văn Nhà nước, mà nội dung chứa đựng quy phạm pháp luật Tuy vậy, Hiến pháp loại văn pháp luật thông thường, quan Nhà nước ban hành mà quan Nhà nước có vị trí đặc biệt thơng qua Ở Việt Nam Quốc hội, quan quyền lực Nhà nước cao có quyền thơng qua Hiến pháp, tức làm Hiến pháp sửa đổi Hiến pháp Hiến pháp đạo luật bản, khác với đạo luật khác Tính chất luật hiệu lực pháp tối cao Hiến pháp Việt Nam thể nhiều phương diện: - Trước hết, Hiến pháp văn có hiệu lực cao quy định việc tổ chức quyền lực Nhà nước, hình thức pháp lý thể cách tập trung hệ tư tưởng giai cấp lãnh đạo, giai đoạn phát triển, Hiến pháp văn bản, phương tiện pháp lý cao thể tư tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam hình thức quy phạm pháp luật - Xét mặt nội dung, luật khác thường điều chỉnh quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực định đời sống, chẳng hạn luật nhân gia đình, luật đất đai, luật lao động đối tượng điều chỉnh Hiến pháp rộng, có tính chất bao qt tất lĩnh vực sinh hoạt xã hội: Chế độ trị; chế độ kinh tế; đường lối phát triển khoa học, kỹ thuật, văn hoá, giáo dục; đường lối quốc phòng tồn dân, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; cấu tổ chức máy Nhà nước; quyền nghĩa vụ công dân - Các quy định Hiến pháp nguồn, cho tất ngành luật thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam Hiệu lực hiến pháp hệ thống ngành luật Đối tượng điều chỉnh Luật Hiến pháp Đối tượng điều chỉnh Luật Hiến pháp quan hệ xã hội Luật Hiến pháp tác động vào nhằm thiết lập trật tự xã hội định phù hợp với ý chí nhà nước Đó mối quan hệ xã hội nhất, quan trọng gắn liền với việc xác định chế độ trị, chế độ kinh tế, chế độ văn hóa, giáo dục, khoa học cơng nghệ, địa vị pháp lý công dân, tổ chức hoạt động máy nhà nước Những quan hệ xã hội phản ánh đặc điểm xã hội nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gắn liền với việc tổ chức quyền lực nhà nước b, Phương pháp điều chỉnh Luật Hiến pháp Phương pháp điều chỉnh Luật Hiến pháp cách thức mà Luật Hiến pháp tác động đến quan hệ xã hội thuộc đối tuợng điều chỉnh Luật Hiến pháp nhằm thiết lập trật tự định phù hợp với ý chí nhà nước Luật Hiến pháp sử dụng phương pháp điều chỉnh sau : Xác lập nguyên tắc chung mang tính định hướng cho chủ thể tham gia vào quan hệ Luật Hiến pháp, nguyên tắc: Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân; Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước xã hội; nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa; nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết giúp đỡ dân tộc,… phương pháp điều chỉnh đặc thù Luật Hiến pháp Trong nhiều trường hợp Luật Hiến pháp quy định cụ thể quyền nghĩa vụ cụ thể chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật Hiến pháp định Ví dụ: Chủ tịch nước có quyền bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch Quốc hội; Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trường hợp Hội đồng nhân dân làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích nhân dân,… Câu Quan hệ pháp luật Đặc điểm: + Quan hệ pháp luật phát sinh sở quy phạm pháp luật Nếu khơng có quy phạm pháp luật khơng có quan hệ pháp luật Quy phạm pháp luật dự liệu tình phát sinh quan hệ pháp luật; xác định thành phần chủ thể tham gia quan hệ pháp luật; nội dung quyền chủ thể nghĩa vụ pháp lý + Quan hệ pháp luật mang tính ý chí Tính ý chí trước hết ý chí nhà nước, pháp luật nhà nước ban hành thừa nhận Sau ý chí bên chủ thể tham gia quan hệ pháp luật, hành vi cá nhân, tổ chức hành vi có ý chí + Các bên tham gia quan hệ pháp luật ràng buộc với quyền chủ thể nghĩa vụ pháp lý Đây yếu tố làm cho quan hệ pháp luật thực Quyền chủ thể nghĩa vụ chủ thể ngược lại + Quan hệ pháp luật nhà nước bảo đảm thực biện pháp cưỡng chế Trước hết, nhà nước bảo đảm thực quan hệ pháp luật biện pháp giáo dục thuyết phục Bên cạnh nhà nước bảo đảm thực pháp luật biện pháp kinh tế, tổ chức – hành Những biện pháp khơng có hiệu áp dụng, cần thiết nhà nước sử dụng biện pháp cưỡng chế + Quan hệ pháp luật mang tính cụ thể Bởi quan hệ pháp luật xác định cụ thể chủ thể tham gia quan hệ, nội dung quyền nghĩa vụ pháp lý Cấu trúc: Chủ thể cá nhân: Đây chủ thể chủ yếu tham gia vào quan hệ pháp luật dân tham gia thường xuyên bao gồm: công dân Việt Nam, người nước ngồi , người khơng có quốc tịch sống Việt Nam quy định Chương III Bộ luật Dân Để có tư cách chủ thể cá nhân phải có điều kiện đầy đủ lực pháp luật dân (Điều 14) “ Năng lực pháp luật dân cá nhân khả cá nhân có quyền dân nghĩa vụ dân Mọi cá nhân có lực pháp luật dân Năng lực pháp luật dân cá nhân có từ người sinh chấm dứt người chết” lực hành vi dân (Điều 17) “Năng lực hành vi dân cá nhân khả cá nhân hành vi xác lập, thực quyền, nghĩa vụ dân sự.” Năng lực hành vi dân cá nhân có đạt độ tuổi định: - Năng lực hành vi dân đầy đủ: Theo quy định Điều 19 người có lực hành vi dân đầy đủ đủ 18 tuổi trở lên không bị mắc bệnh tâm thần, bệnh khác (Điều 22) người nghiện ma túy, nghiện chất kích thích khác (Điều 23) - Năng lực hành vi phần: Điều 20 quy định Năng lực hành vi dân người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi xác lập, thực giao dịch dân phải người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi pháp luật có quy định khác, trường hợp có tài sản riêng bảo đảm thực nghĩa vụ tự xác lập, thực giao dịch dân mà khơng cần phải có đồng ý người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác -Khơng có lực hành vi dân : người chưa đủ tuổi theo quy định Điều 21 - Mất lực hành vi dân hạn chế lực hành vi dân theo quy định Điều 22 Điều 23 Pháp nhân: Một tổ chức công nhận pháp nhân có đủ điều kiện sau đây: a) Được thành lập theo quy định Bộ luật này, luật khác có liên quan; b) Có cấu tổ chức theo quy định Điều 83 Bộ luật dân 2015; c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác tự chịu trách nhiệm tài sản mình; d) Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập Mọi cá nhân, pháp nhân có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác Pháp nhân thương mại Pháp nhân thương mại pháp nhân có mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận lợi nhuận chia cho thành viên Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp tổ chức kinh tế khác Việc thành lập, hoạt động chấm dứt pháp nhân thương mại thực theo quy định Bộ luật dân 2015, Luật doanh nghiệp quy định khác pháp lu ât có liên quan Pháp nhân phi thương mại Pháp nhân phi thương mại pháp nhân mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận; có lợi nhuận khơng phân chia cho thành viên Pháp nhân phi thương mại bao gồm quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội tổ chức phi thương mại khác Việc thành lập, hoạt động chấm dứt pháp nhân phi thương mại thực theo quy định Bộ luật dân 2015, luật tổ chức máy nhà nước quy định khác pháp luật có liên quan Năng lực pháp luật dân pháp nhân Năng lực pháp luật dân pháp nhân khả pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân Năng lực pháp luật dân pháp nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác Năng lực pháp luật dân pháp nhân phát sinh từ thời điểm quan nhà nước có thẩm quyền thành lập cho phép thành lập; pháp nhân phải đăng ký hoạt động lực pháp luật dân pháp nhân phát sinh từ thời điểm ghi vào sổ đăng ký Năng lực pháp luật dân pháp nhân chấm dứt kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân Thực pháp luật Khái niệm: Thực pháp luật q trình hoạt động có mục đích làm cho quy định pháp luật vào sống, trở thành hành vi thực tế hợp pháp chủ thể pháp luật Căn vào tính chất hoạt động thực pháp luật, khoa học pháp lý xác định hình thức thực pháp luật sau: * Tuân thủ pháp luật: Là hình thức thực pháp luật, chủ thể pháp luật kiềm chế khơng tiến hành hoạt động mà pháp luật cấm Ở hình thức thực đòi hỏi chủ thể thực nghĩa vụ cách thụ động, thực quy phạm pháp luật dạng không hành động * Thi hành pháp luật: Là hình thức thực pháp luật, chủ thể pháp luật thực nghĩa vụ pháphành động tích cực Chẳng hạn đối tượng nộp thuế cho nhà nước đầy đủ, hạn Khác với tuân thủ pháp luật, hình thức thi hành pháp luật đòi hỏi chủ thể phải thực nghĩa vụ pháp lý dạng hành động tích cực * Sử dụng pháp luật: Là hình thức thực pháp luật, chủ thể pháp luật thực quyền chủ thể (thực hành vi mà pháp luật cho phép) Chẳng hạn ký kết hợp đồng, thực quyền khởi kiện, khiếu nại khuôn khổ pháp luật quy định Hình thức khác với hình thức chỗ chủ thể pháp luật thực không thực quyền pháp luật cho phép theo ý chí khơng bị bắt buộc phải thực Áp dụng pháp luật: Là hình thức thực pháp luật, nhà nước thơng qua quan nhà nước có thẩm quyền nhà chức trách tổ chức cho chủ thể pháp luật thực quy định pháp luật, tự vào quy định pháp luật để tạo định làm phát sinh, thay đổi, đình chấm dứt quan hệ pháp luật cụ thể Áp dụng pháp luật hình thức ln ln đòi hỏi phải có tham gia quan nhà nước nh Trường hợp thứ nhất, quan hệ pháp luật với quyền nghĩa vụ cụ thể không phát sinh thiếu can thiệp nhà nước Ví dụ: phát xác chết sơng có dấu hiệu bị giết, quan điều tra định khởi tố vụ án, trưng cầu giám định pháp y Trường hợp thứ hai, xảy tranh chấp quyền chủ thể nghĩa vụ pháp lý bên tham gia vào quan hệ pháp luật mà bên khơng tự giải Ví dụ tranh chấp hợp đồng bồi thường thiệt hại hợp đồng Trường hợp thứ ba, cần áp dụng biện pháp cưỡng chế nhà nước chế tài pháp luật quy định chủ thể có hành vi vi phạm Những người có hành vi vi phạm bị xử phạt làm hàng giả, hàng nhái,… Trường hợp thứ tư, số quan hệ pháp luật mà nhà nước thấy cần thiết phải tham gia để kiểm tra, giám sát hoạt động bên tham gia quan hệ nhà nước xác nhận tồn hay không tồn số vụ việc, kiện thực tế Chẳng hạn án tuyên bố tích, tuyên dố chết người; tuyên bố không công nhận vợ chồng nam nữ sống chung với khơng có đăng ký kết hôn đăng ký kết hôn quan thẩm quyền Hình thức thể thức hoạt động áp dụng pháp luật văn áp dụng pháp luật Văn áp dụng pháp luật có số đặc điểm sau: Một là, văn áp dụng pháp luật quan (nhà chức trách, tổ chức) có thẩm quyền ban hành bảo đảm thực cưỡng chế nhà nước Hai là, văn áp dụng pháp luật có tính chất cá biệt, áp dụng lần cá nhân, tổ chức cụ thể trường hợp xác định Ba là, văn áp dụng pháp luật phải hợp pháp phù hợp với thực tế Nó phải phù hợp với luật dựa quy phạm pháp luật cụ thể, khơng phù hợp văn áp dụng pháp luật bị đình hủy bỏ Bốn là, văn áp dụng pháp luật thể hình thức pháp lý xác định như: án, định, lệnh,… Năm là, văn áp dụng pháp luật yếu tố kiện pháp lý phức tạp, thiếu nhiều quy phạm pháp luật thực Câu 5: Khái niệm đặc điểm ý thức pháp luật Khái niêm ý thức pháp luât Y thức pháp luât tổng thể học thuyết, quan điểm, quan ni êm hình thành xã h thể hi ên mối quan người pháp luât đánh giá tính hợp pháp hay khơng hợp pháp hành vi pháp lí thực tiễn Đăc điểm ý thức pháp luât Thứ nhất, ý thức pháp luât tồn xã h ôi quy định ln có tính đ ơc l âp tương đối có tác đơng trở lại tồn tai xã Tính đơc lâp tương đối ý thức pháp lt thể hi ên m ơt số khía cạnh như: - Y thức pháp luât thường lac hâu so với tồn xã h ôi - Trong điều kiên định ý thức pháp lu ât đ ăc bi êt h ê tu tưởng pháp lu ât nhiều có phát triển trước so với tồn xã h ôi - Y thức pháp lt phản ánh tồn xã h có tính kế thừa ý thức pháp lu ât thời đại trước Tất nhiên yếu tố kế thừa tiến b ho ăc không tiến b ô Y thức pháp luât tác đông trở lại với tồn xã Nó đ ơng lực thúc đẩy ho ăc kìm hãm phát triển vât hiên tượng Thứ hai, ý thức pháp luât mang tính giai cấp: quốc gia có m ơt h ê thống pháp lu ât tồn mơt số hình thái ý thức pháp luât Có ý thức pháp lu ât giai cấp thống trị, có ý thức giai cấp bị trị, ý thức páp luât tầng lớp trung gian Nhờ nắm tay quyền lực nhà nước, giai cấp thống trị thông qua nhà nước để thể hiên ý chí m ơt cách t âp trung thống hợp pháp hóa thành ý chí nhà nước Mục đích mơn học Pháp luật đại cương mơn học có nội dung phong phú, môn học nghiên cứu khái niệm bản, phạm trù Nhà nước pháp luật với góc độ khoa học pháp lý Nhà nước pháp luật tượng xã hội có mối quan hệ mật thiết với tồn khơng phụ thuộc vào ý chí người Nhà nước pháp luật tổ chức, thiết lập theo ý chí người để phục vụ ý muốn người.Vì đời sống xã hội, Nhà nước pháp luật có vai trò quan trọng Pháp luật áp dụng giải hầu hết quan hệ xã hội Biết hiểu Nhà nước pháp luật giúp người ứng xử, chấp hành tốt sách Nhà nước quy định pháp luật, đảm bảo kỷ cương xã hội Trên sở mơn học cung cấp cho người học nội dung Nhà nước pháp luật, nội dung ngành luật gốc Hiến pháp, Hành chính, Dân sự, Hình sự,… hệ thống pháp luật Việt Nam, từ giúp người học nâng cao hiểu biết vai trò quan trọng Nhà nước pháp luật đời sống, để ln có thái độ tn thủ nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, có ý thức đầy đủ bổn phận nghĩa vụ công dân quốc gia, biết áp dụng pháp luật sống làm việc mình, người học ngành học thuộc khoa học xã hội, vừa cần lý luận pháp luật, vừa cần kiến thức pháp luật chuyên ngành Môn học Bộ Giáo dục Đào tạo xác định môn học bản, quan trọng cần thiết trang bị cho người học bậc đại học ... nước b, Phương pháp điều chỉnh Luật Hiến pháp Phương pháp điều chỉnh Luật Hiến pháp cách thức mà Luật Hiến pháp tác động đến quan hệ xã hội thuộc đối tuợng điều chỉnh Luật Hiến pháp nhằm thiết... 1.3 Luật hình 1.3.1 Đối tượng Đối tượng điều chỉnh ngành luật quan hệ xã hội định Việc nghiên cứu đối tượng điều chỉnh Luật hình phải xuất phát từ chức năng, vai trò Đối tượng điều chỉnh Luật hình. .. hợp pháp chủ thể pháp luật Căn vào tính chất hoạt động thực pháp luật, khoa học pháp lý xác định hình thức thực pháp luật sau: * Tuân thủ pháp luật: Là hình thức thực pháp luật, chủ thể pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân biệt đối tượng, phạm vi, phương pháp điều chỉnh của bộ luật hành chính, bộ luật dân sự và bộ luật hình sự., Phân biệt đối tượng, phạm vi, phương pháp điều chỉnh của bộ luật hành chính, bộ luật dân sự và bộ luật hình sự.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay