Hợp đồng ủy quyền nhà đất

3 31 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 14:47

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN Tại Văn phòng Cơng chứng … Chúng tơi gồm có: BấN U QUYN (sau õy gi l bờn A): Ông Sinh năm CMND số : : : Cùng vợ Sinh năm CMND số Cùng hộ thêng : … : … : … tró: … BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (sau gọi bên B): Bµ Sinh năm CMND sè Hé khÈu thêng tró: : … : … : … … Bằng Hợp đồng này, bên A ủy quyền cho bên B theo thoả thuận sau đây: ĐIỀU PHẠM VI UỶ QUYỀN Bên A sử dụng tài sản quyền sử dụng đất ta lc ti ., đất số ., tờ đồ số ., theo ĐC Trung tâm kỹ thuật địa thuộc Sở địa tỉnh Đồng Nai ký nhËn ngµy … Nay bên A ủy quyền cho bên B thay mặt nhân danh bên A thực công việc sau: - Qun lý, s dng đất; - Đo v, biên vẽ tha t, Đo vẽ trạng nhà, nộp nhận hồ sơ trÝch sao; nép hồ s¬ xin cÊp giÊy chøng nhËn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; Nhận thông báo thuế, Hoàn tất nghĩa vụ tài có liên quan; ký nhËn vµ nhËn giÊy chøng nhËn qun sư dơng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; - Sau tài sản nêu đợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, bên B đợc quyền thay mặt bên A ký hợp đồng chuyển nhợng tài sản nêu Trong phạm vi uỷ quyền, bên B quyền lập, ký tên giấy tờ liên quan; thực quyền, nghĩa vụ pháp luật quy định có liên quan đến nội dung ủy quyền nêu Thï lao đy qun : Kh«ng thï lao ĐIỀU THỜI HẠN UỶ QUYỀN Thời hạn uỷ quyền 15 (mời lăm) nm k t ngy Hợp đồng đợc c«ng chøng Hoặc Hợp đồng ủy quyền hết hiệu lực theo quy định pháp luật ĐIỀU CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN Bên A bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan sau đây: Những thông tin ghi Hợp đồng ny thật; Thc hin ỳng v đầy đủ thoả thuận ghi Hợp đồng Bên A xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật hành vi bên B nhân danh bên A thực phạm vi ủy quyền Bên B cam đoan thực công việc phạm vi ủy quyền mà bên A ủy quyền ĐIỀU ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp hậu pháp lý việc giao kết Hợp đồng Hợp đồng lập thành 03 (ba) chính, lưu Văn phòng Cơng chứng Hồng Long tỉnh Đồng Nai Bên A (Ký ghi rõ họ tên) Bên B (Ký ghi rõ họ tên) ... đoan thực công việc phạm vi ủy quyền mà bên A ủy quyền ĐIỀU ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp hậu pháp lý việc giao kết Hợp đồng Hợp đồng lập thành 03 (ba) chính,... lao đy qun : Kh«ng thï lao ĐIỀU THỜI HẠN UỶ QUYỀN Thời hạn uỷ quyền 15 (mêi lăm) nm k t ngy Hợp đồng đợc công chøng Hoặc Hợp đồng ủy quyền hết hiệu lực theo quy định pháp luật ĐIỀU CAM ĐOAN CỦA... Những thông tin ghi Hợp đồng thật; Thc hin ỳng v y đủ thoả thuận ghi Hợp đồng Bên A xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật hành vi bên B nhân danh bên A thực phạm vi ủy quyền Bên B cam đoan
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng ủy quyền nhà đất, Hợp đồng ủy quyền nhà đất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay