Chứng thư thẩm định giá

28 40 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 14:35

Chứng thư thẩm định giáChứng thư thẩm định giáChứng thư thẩm định giáMẫu Chứng thư thẩm định giáChứng thư thẩm định giáChứng thư thẩm định giáChứng thư thẩm định giáMẫu Chứng thư thẩm định giáChứng thư thẩm định giáChứng thư thẩm định giáChứng thư thẩm định giáMẫu Chứng thư thẩm định giáChứng thư thẩm định giáChứng thư thẩm định giáChứng thư thẩm định giáMẫu Chứng thư thẩm định giá CƠNG TY CỔ PHẦN THẦM ĐỊNH GIÁ INDOCHINA Phòng 1003, N2 - CT1.2, 183 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội Tel: (+84-4) 6275 4999 Fax: (+84-4) 6264 1666 Số: /2013/CT-TĐG-IVSC Hà Nội, ngày tháng năm 2013 CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ Kính gửi: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN DẠY NGHỀ VỐN ODA Theo đề nghị Ban quản lý dự án dạy nghề vốn ODA giấy đề nghị thẩm định giá số ngày tháng năm 2013 việc thẩm định giá tài sản Mục đích thẩm định giá: Kết thẩm định giá để Ban quản lý dự án dạy nghề vốn ODA tham khảo, làm sở để ký kết hợp đồng thuê tư vấn phù hợp với yêu cầu đơn vị Thời điểm thẩm định giá: Tháng 07 năm 2013 Tài sản Thẩm định giá: (Chi tiết phụ lục số 01 kèm theo) Cơ sở thẩm định giá : 4.1 Các pháp lý để thẩm định giá: - Căn Luật giá số 11/2012/QH13, ngày 01/01/2013; - Căn Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/08/2005 Chính phủ thẩm định giá Thơng tư 17/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định 101/2005/NĐ-CP ngày 03/08/2005 Chính phủ; - Căn Quyết định 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/04/2005 Bộ Tài việc ban hành 03 tiêu chuẩn TĐG Việt Nam; - Căn Quyết định 77/2005/QĐ-BTC ngày 01/11/2005 Bộ Tài việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2); - Căn Quyết định 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 Bộ Tài việc ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 3); - Căn Quyết định 21/2004/QĐ-BTC ngày 24/02/2004 Bộ Tài việc ban hành Quy chế cấp, sử dụng quản lý thẻ Thẩm định viên giá; - Căn hợp đồng thẩm định giá số: 77A/2013/HĐ-TĐG-IVSC ngày 11 tháng 07 năm 2013 Công ty Cổ phần Thẩm định Giá Indochina Ban quản lý dự án dạy nghề vốn ODA 4.2 Cơ sở giá trị: Cơ sở giá trị thị trường Phương pháp thẩm định giá: - Phương pháp so sánh Kết thẩm định giá: 6.1 Kết thẩm định giá: Trên sở đề nghị thẩm định giá, qua khảo sát thực tế thị trường với phương pháp thẩm định giá áp dụng, Công ty Cổ phần Thẩm định Giá Indochina thông báo kết thẩm định giá trị thị trường tài sản đề nghị thẩm định thời điểm tháng 07/2013 sau: Tổng giá trị thẩm định là: (Bằng chữ: 000 đồng đồng chẵn /.) Chi tiết phụ lục số 01 kèm theo 6.2 Những điều kiện hạn chế kèm theo kết thẩm định giá: Những điều kiện kèm theo kết thẩm định giá: - Kết thẩm định giá sử dụng cho mục đích đề cập mục đích thẩm định giá chứng thư chủ đầu tư tổ chức thực việc đầu tư mua sắm tài sản theo qui định pháp luật hành Khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm sử dụng sai mục đích yêu cầu - Kết thẩm định tính cho lơ tài sản có đặc tính kỹ thuật số lượng nêu Việc sử dụng kết thẩm định giá áp dụng cho lô tài sản khác hình thức khơng có giá trị - Giá mức giá tối đa cho tài sản đề nghị thẩm định thời điểm thẩm định, bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, chế độ bảo hành theo quy trình nhà cung cấp - Các thiết bị theo bảng thẩm định giá (phụ lục 01 kèm theo) nguyên 100%, nguyên kiện; đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn hãng sản xuất, đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, đầy đủ phụ kiện kèm theo có xuất xứ hàng hóa theo qui định - Mức giá mức giá trần để làm sở tham khảo mua sắm tài sản Ban quản lý dự án dạy nghề vốn ODA Kết thẩm định giá nêu có ý nghĩa tư vấn để khách hàng tham khảo, việc định mua sắm tài sản liên quan hoàn toàn thuộc quyền chủ đầu tư theo luật định Trong trình mua sắm tài sản cần lựa chọn nhà cung cấp đảm bảo mức giá phù hợp, không vượt giá thị trường thời điểm địa điểm mua sắm tài sản - Mức giá tài sản không xác nhận trường hợp tài sản không đầy đủ sở pháp lý thay đổi đặc tính kỹ thuật như: tính đồng bộ, cấu hình, chất liệu hay thay đổi đặc tính kinh tế như: xuất xứ, hãng sản xuất, chất lượng IVSC không chịu trách nhiệm vấn đề liên quan đến chất lượng, trọng lượng, số lượng, mẫu mã trạng tài sản nêu Trong trường hợp IVSC khơng có trách nhiệm khiếu nại từ bên thứ ba - Kết thẩm định giágiá trị bên tham gia Hợp đồng thẩm định giá thực đầy đủ điều khoản hợp đồng theo luật định Trong trường hợp có khiếu nại kết thẩm định giá, IVSC có trách nhiệm giải thời hạn có hiệu lực chứng thư thẩm định giá nêu Những hạn chế kèm theo kết thẩm định giá: - Giá trị tài sản thẩm định giá nêu xác nhận bên tham gia giao dịch thực đầy đủ nghĩa vụ pháp lý, tài Nhà nước bên liên quan bao gồm (nhưng không hạn chế): khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp (nếu có), hợp đồng kinh tế, biên nghiệm thu, lý hợp đồng v.v… - Thông tin giá tham khảo nêu ước tính sở thẩm định giá nêu Đối với tài sản chuyên dùng có thị trường hạn chế v.v… giá giao dịch Việt Nam thời điểm địa điểm thẩm định giá có chênh lệch với thị trường quốc tế nhà cung cấp áp đặt giá theo thị trường - Mức giá tham khảo Tổ thẩm định giá đề nghị nêu đưa tư vấn điều kiện không trực quan tiếp cận tài sản đàm phán kỹ thuật, thương mại v.v dựa thông tin tài sản khách hàng cung cấp Chủ đầu tư có trách nhiệm định mức vượt giá thị trường Trong trường hợp, IVSC không chịu trách nhiệm vi phạm pháp luật khách hàng thiệt hại khác xảy trình mua sắm tài sản - Các chế độ khuyến mãi, giảm giá hay hoạt động mang tính kỹ thuật thương mại tương tự khác không thuộc trách nhiệm xem xét Tổ thẩm định giá Chủ đầu tư mua sắm tài sản thực mua sắm tài sản tương đương để thay nhiên phải đảm bảo mức giá phù hợp, không vượt giá thẩm định tuân thủ theo qui định pháp luật - Kết tham khảo nêu giới hạn điều kiện tư vấn, thẩm định, không trực tiếp chủ đầu tư hay chủ tài sản nên có hạn chế đàm phán giá thực giao dịch cụ thể Trong trình giao dịch, chủ đầu tư hay chủ tài sản cần đàm phán điều kiện giao dịch nhằm đảm bảo mức giá giao dịch thấp - Chúng tơi chưa có đủ sở để phủ định báo giá thu thập nhà cung cấp không phản ánh giá thị trường tài sản thẩm định giá Huyện Tuần Giáo – tỉnh Điện Biên thời điểm thẩm định giá - Đối với sản phẩm bán Việt Nam theo giá độc quyền, độc quyền phân phối sản phẩm, cung cấp sản phẩm mới… thông thường người mua bị áp đặt mức giá cao - Thời gian sử dụng Chứng thư thẩm định giá có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày phát hành - Chứng thư thẩm định giá phát hành 03 chính: Cấp cho khách hàng 02 chính, lưu Cơng ty Cổ phần Thẩm định Giá Indochina 01 Cơng ty Cổ phần Thẩm định Giá Indochina chịu trách nhiệm số lượng văn (bản sao) Cơng ty phát hành Các văn khơng có xác nhận Cơng ty khơng có giá trị - Ban quản lý dự án dạy nghề vốn ODA chịu trách nhiệm tính xác thơng tin liên quan đến tài sản thẩm định giá cung cấp cho Cơng ty q trình thẩm định giá tài sản Công ty Cổ phần Thẩm định Giá Indochina trả lời để Ban quản lý dự án dạy nghề vốn ODA tham khảo, làm sở để ký kết hợp đồng mua sắm tài sản phù hợp với yêu cầu đơn vị / THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ GIÁM ĐỐC Trần Thị Thanh Huế Nguyễn Văn Phong (Thẻ TĐV số: VII11.551) (Thẻ TĐV số: VI10.405) PHỤ LỤC 01: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THUÊ TƯ VẤN NƯỚC NGOÀI (Kèm theo chứng thư thẩm định giá số: /2013/CT-TĐG-IVSC ngày tháng năm 2013 Công ty Cổ phần Thẩm định Giá Indochina) TT Nội dung Xây dựng chương trình (Xây dựng chương trình) Chi phí Đơn vị: USD Đơn giá: USD Mục tiêu, kết chi phí Phụ lục 02 Biên soạn giáo trình trình (Biên soạn giáo trình lý thuyết, thực hành, kết hợp) Xây dựng tiêu chuẩn lực quốc gia (NCS) Chi phí đào tạo Xây dựng chương trình hợp tác Nhà trường Doanh nghiệp (SIP) Tổng cộng từ trang đến trang 0,00 Bằng chữ: Phụ lục 02: Biên soạn giáo trình trình (Biên soạn giáo trình lý thuyết, thực hành, kết hợp) 1.1 Mục tiêu điều kiện cấu thành biên soạn Chương trình/Giáo trình Mục tiêu cấu phần biên soạn Chương trình/Giáo trình đào tạo cho nghề thuộc trường Cao đẳng nghề Việt Nam cách điều chỉnh hệ thống trường dạy nghề Hàn Quốc Các nghề mục tiêu biên soạn Chương trình/Giáo trình sau: STT Tên nghề Việt Nam Cắt gọt kim loại Hàn Điện tử công nghiệp Điện công nghiệp Công nghệ ô tô Cơ điện tử CNTT (Ứng dụng phần mềm) Kỹ thuật máy lạnh điều hòa khơng khí Tên nghề Hàn Quốc Sản xuất hỗ trợ máy tính Cơ sở tự động hóa cơng nghiệp Điện tử Đo lường điều khiển điện Sửa chữa hệ thống ô tô Cơ điện tử Thông tin máy tính * Hàn Quốc có nghề tương đương Chương trình trường dạy nghề Hàn Quốc bao gồm khóa học bắt buộc tự chọn, khóa học phân theo đối tượng mô – đun Các trường dạy nghề Hàn Quốc xây dựng chương trình cho nhóm nghề từ STT đến STT 7, chương trình nghề Máy lạnh Điều hòa khơng khí cần biên soạn Chương trình nghề cần điều chỉnh dựa theo nghề tương đương Hàn Quốc chương trình nghề Máy lạnh Điều hòa khơng khí cần biên soạn theo thủ tục quy định Chương trình/Giáo trình biên soạn Tiếng Anh dịch sang Tiếng Việt Nhìn chung, cần thiết phải thành lập tổ chuyên gia để kiểm tra đánh giá chất lượng việc biên soạn Chương trình/Giáo trình Tổ chuyên gia bao gồm 03 chuyên gia có liên quan Hàn Quốc bên dự án Các thành viên tham gia biên soạn Chương trình/Giáo trình cần phải có chấp thuận Tổ chuyên gia thủ tục xây dựng tổng thể Tổ chuyên gia có nhiệm vụ đánh giá cách cẩn trọng tiêu chí kết đầu phải đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu 1.2 Kết việc biên soạn Chương trình/Giáo trình Chương trình/Giáo trình nghề cần điều chỉnh dựa theo nghề tương đương Hàn Quốc Chương trình/Giáo trình nghề Máy lạnh Điều hòa khơng khí cần biên soạn theo thủ tục quy định Chương trình/Giáo trình biên soạn Tiếng Anh dịch sang Tiếng Việt Các trường Cao đẳng nghề dành cho học viên tốt nghiệp trung học phổ thơng Chương trình/Giáo trình xây dựng theo thời gian đào tạo (chương trình năm trình độ Cao đẳng) dựa theo chương trình/giáo trình Hàn Quốc Tổ chuyên gia biên soạn chương trình/giáo trình cần thành lập 1.3 Các yêu cầu việc biên soạn Chương trình/Giáo trình Các đề xuất kỹ thuật bao gồm 1) Xây dựng phương pháp luận cách tiếp cận, 2) Giám sát tiến độ kế hoạch báo cáo, 3) Thành lập tổ xây dựng: a) Tổ xây dựng Giáo trình b) Tổ xây dựng Chương trình 4) Lịch trình xây dựng Chương trình/Giáo trình 5) Chi tiết kế hoạch thực 6) Sơ yếu lý lịch (CV) a) Lãnh đạo tổ chức thực cấu phần xây dựng Chương trình/Giáo trình b) Lãnh đạo Tổ xây dựng Chương trình c) Lãnh đạo Tổ xây dựng Giáo trình Các chuyên gia tham gia xây dựng chương trình cần có kinh nghiệm trình độ chun mơn đáp ứng u cầu: - Hiểu đầy đủ chi tiết dự án; - Am hiểu hệ thống dạy nghệ Việt Nam; - Có khả báo cáo thực dự án; - Có kinh nghiệm lĩnh vực dạy nghề; - Có kinh nghiệm soạn thảo giáo trình; - Có kinh nghiệm làm việc dự án nước khác 1.4 Kết việc biên soạn giáo trình Giáo trình phân thành 04 loại: lý thuyết, thực hành, lý thuyết + thực hành + nâng cao Số lượng giáo trình cần hồn thành 160 (42 lý thuyết, 72 thực hành, 37 lý thuyết + thực hành, + nâng cao) - Nếu chủ đề 01 chương trình phân thành lý thuyết thực hành, biên soạn chung giáo trình - Nếu chủ đề 01 chương trình phân thành nâng cao, biên soạn chung giáo trình - Số trang tối thiểu cho giáo trình lý thuyết thực hành 200 - Số trang tối thiểu cho giáo trình lý thuyết + thực hành + nâng cao 300 Tất giáo trình xây dựng Tiếng Anh dịch sang Tiếng Việt Những người soạn thảo giáo trình cần phải tổng hợp thiết bị cung cấp cho trường dạy nghề giáo trình phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế Số lượng giáo trình nghề Hàn Quốc Lý thuyết Tên giáo trình Cắt gọt kim loại Hàn Cơ điện tử Điện công nghiệp Điện tử công nghiệp Công nghệ ô tô CNTT Kỹ thuật máy lạnh điều hòa khơng khí (ước tính) Kỹ thuật Tổng Thực hành 8 7 10 10 12 12 11 40 74 Lý thuyết + thực hành 10 Cơ + Nâng cao 1 37 Tổng 21 24 13 22 23 15 21 20 160 Tên giáo trình cần biên soạn (kỹ thuật bản) Loại giáo trình Lý thuyết + thực hành Tên giáo trình Lý thuyết thực hành Kỹ thuật bản) Tổng SL đầu Ghi 1 Tên giáo trình cần biên soạn (cắt gọt kim loại) Loại giáo trình Lý thuyết Thực hành Tên giáo trình Lý thuyết khí Lý thuyết CAD/CAM Lý thuyết gia công CNC Lý thuyết khuôn dập/nguội Lý thuyết thiết kế công cụ gia công Lý thuyết sửa chữa gia công Lý thuyết vẽ khí Lý thuyết vật liệu khí Thực hành mơ hình 3D Thực hành máy công cụ trục Thực hành Điện & Điện tử Thực hành CAD Thực hành máy gia cơng phóng điện CNC Thực hành máy tiện CNC SL đầu Ghi 10 Thực hành ứng dụng gia công Thực hành ứng dụng trung tâm gia công Thực hành khí nén & thủy lực 10 Thực hành đo xác Lý thuyết + thực hành Cơ + Nâng cao Lý thuyết thực hành điều khiển tự động Lý thuyết thực hành quy trình sản xuất 1.Thực hành CAM nâng cao Tổng Giáo trình dùng chung với nghề khác 21 Tên giáo trình cần biên soạn (Hàn) Loại giáo trình Lý thuyết Thực hành Lý thuyết + thực hành Tên giáo trình Lý thuyết thiết bị phòng cháy Lý thuyết vẽ chi tiết/bộ phận Lý thuyết thiết bị khí gas Lý thuyết kỹ thuật khí Lý thuyết luyện kim Lý thuyết lượng tái chế Lý thuyết sản xuất đường ống Lý thuyết chế tạo thiết kế hàn Thực hành hàn tự động Thực hành thiết bị điện Thực hành CAD & vẽ Thực hành xây dựng số liệu Thực hành điều khiển thiết bị tự động Thực hành thiết bị CAD Thực hành dự trù chi phí thiết bị Thực hành thủy lực Thực hành thiết bị nhà máy 10 Thực hành kết cấu thép SL đầu Ghi 10 Lý thuyết thực hành điều hòa khơng khí Lý thuyết thực hành thiết bị nồi Lý thuyết thực hành đường ống Lý thuyết thực hành Máy lạnh điều hòa khơng khí Lý thuyết thực hành Hàn đặc biệt Lý thuyết thực hành hàn Cơ + Nâng cao Tổng 24 Tên giáo trình cần biên soạn (Cơ điện tử) Loại giáo trình Lý thuyết Thực hành Lý thuyết + thực hành Tên giáo trình Lý thuyết thuật toán Lý thuyết kỹ thuật máy tính * Lý thuyết kỹ thuật điện tử Thực hành điện & điện tử Thực hành rô bốt công nghiệp Thực hành rô bốt di chuyển Thực hành thiết kế máy Thực hành Cơ điện tử Thực hành điều khiển dựa lập trình máy tính PLC Thực hành điều khiển rô bốt Lý thuyết thực hành ứng dụng máy tính * Lý thuyết thực hành điện & điện tử * Lý thuyết thực hành Ubiquituos * SL đầu Ghi *: Giáo trình dùng chung với nghề khác *: Giáo trình dùng chung với nghề khác Cơ + Nâng cao Tổng 13 Tên giáo trình cần biên soạn (Điện cơng nghiệp) Loại giáo trình Lý thuyết Thực hành Tên giáo trình Lý thuyết thiết bị điện phòng cháy Thực hành điện Thực hành thiết bị điện I Thực hành thiết bị điện Thực hành ứng dụng thiết bị điện Thực hành CAD điện Thực hành IBS Thực hành điều khiển PC Thực hành PLC Thực hành điện công suất SL đầu Ghi 12 10 Tên giáo trình cần biên soạn (Kỹ thuật máy lạnh điều hòa khơng khí) Loại giáo trình Tên giáo trình Lý thuyết Thực hành Lý thuyết + thực hành Cơ + Nâng cao Giáo trình biên soạn dựa chương trình SL đầu Tổng Ghi (dự trù) (dự trù) 5 (dự trù) 1 (dự trù) 20 Tất giáo trình sau biên soạn phải đánh giá điều chỉnh dựa theo ý kiến chuyên gia Việt Nam trước đưa vào hệ thống dạy nghề Việt Nam Tổ chuyên gia biên soạn Chương trình/Giáo trình cần thành lập 1.5 Yêu cầu việc biên soạn Giáo trình Các Đề xuất kỹ thuật bao gồm: 1) Xây dựng phương pháp luận cách tiếp cận, 2) Giám sát tiến độ kế hoạch báo cáo, 3) Thành lập tổ biên soạn: a) Lãnh đạo tổ chức thực cấu phần biên soạn Chương trình/Giáo trình b) Lãnh đạo Tổ biên soạn Giáo trình 4) Lịch trình biên soạn Giáo trình 5) Chi tiết kế hoạch thực 6) Sơ yếu lý lịch (CV) 7) Báo cáo hồn thành dự án/tài liệu chứng (Nếu cần) Các chuyên gia tham gia biên soạn giáo trình cần có kinh nghiệm trình độ chun mơn đáp ứng yêu cầu: - Hiểu đầy đủ chi tiết dự án; - Am hiểu hệ thống dạy nghệ Việt Nam; - Có khả báo cáo thực dự án; - Có kinh nghiệm lĩnh vực dạy nghề; - Có kinh nghiệm soạn thảo Chương trình/Giáo trình; - Có kinh nghiệm làm việc dự án nước khác 14 Chi phí thuê chuyên gia xây dựng chương trình STT Nội dung Đầu Phần nhân cơng Bước 1: Phân tích Nghiên cứu tiêu chuẩn kỹ Xây dựng danh mục đơn vị lực dựa tiêu chuẩn nghề nghiệp Chuẩn đoán đơn vị lực Bước 2: Thiết kế Xây dựng hồ sơ đơn vị lực Kết đầu phân loại đơn vị lực Đơn vị tính Ngày Đơn giá 232 Số lượng Thành tiền Danh mục nhiệm cho cấp trình độ đào tạo Tổng hợp kiến thức kỹ Danh mục đơn vị lực Phiếu ghi đơn vị lực Phân loại đơn vị lực Thiết lập mục tiêu đào tạo dựa cấp độ đào tạo; Tùy chỉnh đơn vị lực phù hợp với bối cảnh Việt Nam; Xác định chương trình đào tạo Xác định phiếu đào tạo Xây dựng kế hoạch đào tạo Xác định lộ trình Kết đầu việc xác định mối quan hệ môn học mô-đun Bước 3: Phát triển Xây dựng hồ sơ khóa học (tên khóa học, nội dung tóm tắt, mục tiêu, điều kiện tiên quyết, thời gian, hoạt động, đánh giá) Sau bước khung chương trình định dạng Phiếu ghi đơn vị lực Phiếu ghi nội dung đào tạo Mối quan hệ mơn học mơ đun Định dạng chương trình khung 15 Biên soạn chương trình mơn học Biên soạn chương trình mơ-đun Biên dịch sang tiếng Việt Phần hiệu đính Phần ban chuyên gia Định dạng chương trình mơn học Định dạng chương trình mơ đun Trang Ngày Ngày 7,00 92,00 92,00 Chi phí quản lý; 10 % tổng chi nhân công, biên dịch sang tiếng Việt, hiệu đính, chuyên gia 16 1.7 Chi phí thuê chuyên gia biên soạn Chương trình/Giáo trình STT Nội dung Phần nhân công Bước 1: Chuẩn bị Nghiên cứu thơng tin chung chương trình Nghiên cứu chương trình học/mơ đun Nghiên cứu giáo trình liên quan Thiết kế định dạng cấu trúc giáo trình Bước 2: Lựa chọn tổ chức nội dung đào tạo Nghiên cứu lộ trình học tập Thiết kế trình tự sử dụng thiết bị Thiết kế trình tự thực hành Bước 3: Viết giáo trình Phát triển nội dung Phát triển phiếu đánh giá, đưa phiếu đánh giá giáo trình Bước 4: Đánh giá điều chỉnh Đánh giá, đưa tiêu chí Bảng đánh giá Sửa chữa điều chỉnh giáo trình Phần biên dịch sang tiếng Việt Phần hiệu đính Phần ban chuyên gia Chi phí quản lý; 10 % tổng chi nhân cơng, biên dịch sang tiếng Việt, hiệu đính, chuyên gia Đầu Đơn vị tính Ngày Đơn giá 232,00 Trang Ngày Ngày 7,00 92,00 92,00 Số lượng Thành tiền Kế hoạch biên soạn Kế hoạch thiết kế Giáo trình Phiếu đánh giá Tiêu chí Bảng đánh giá 17 Xây dựng tiêu chuẩn lực quốc gia (NCS) 2.1 Mục tiêu Điều kiện việc xây dựng Tiêu chuẩn lực quốc gia (TCNLQG) Mục tiêu đề xây dựng Tiêu chuẩn lực quốc gia (TCNLQG, Tiêu chuẩn kỹ năng, Tiêu chuẩn kỹ nghề) đạt trình độ quốc tế cho nghề Việt Nam áp dụng Tiêu chuẩn lực quốc gia Hàn Quốc Các Tiêu chuẩn lực quốc gia Hàn Quốc xây dựng tương đương với Tiêu chuẩn quốc tế tiêu chuẩn Úc, Đức Tổ chức lao động quốc tế (ILO)… Theo đó, Dự án nhằm mục tiêu áp dụng trực tiếp TCNLQG Hàn Quốc cho Việt Nam thông qua giai đoạn phù hợp Danh sách nghề mục tiêu xây dựng TCNLQG dựa theo Tiêu chuẩn Hàn Quốc cho Việt Nam thông qua giai đoạn phù hợp Danh sách nghề mục tiêu xây dựng TCNLQG dựa theo Tiêu chuẩn Hàn Quốc đây: Bảng danh sách nghề mục tiêu Việt Nam nghề tương đồng theo TCNLQG Hàn Quốc STT Tên nghề Việt Nam Cắt gọt kim loại Hàn Điện tử công nghiệp Điện công nghiệp Công nghệ ô tô Cơ điện tử Tên nghề Hàn Quốc Gia công Hàn Điện tử Điện Bảo dưỡng ô tô Điều khiển lắp ráp khí CNTT (Ứng dụng phần mềm) Cơng nghệ thông tin Công nghệ phần mềm thông tin - Vận hành mạng lưới - Quản lý dịch vụ thông tin - Vận hành dịch vụ thông tin Kỹ thuật máy lạnh điều hòa khơng khí Máy lạnh Điều hòa khơng khí TCNLQG 06 nghề mục tiêu (các nghề có STT từ đến trên) đánh giá giống với TCNLQG Hàn Quốc mô tả nghề TCNLQG 02 nghề mục tiêu (các nghề có STT trên) tương đương với TCNLQG Hàn Quốc Tất TCNLQG phải xây dựng tiếng Anh dịch sang Tiếng Việt Tất TCNLQG phải đọc, sửa đánh giá Ủy ban theo quy định 18 Ủy ban nói bao gồm chun gia ngồi dự án có nhiệm vụ đánh giá kết đầu hợp phần xây dựng TCNLQG xây dựng giáo trình dạy học 2.2 Kết chi phí việc xây dựng TCNLQG - TCNLQG Việt Nam phù hợp với TCNLQG Hàn Quốc - TCNLQG nghề từ số đến số dịch sang Tiếng Anh Tiếng Việt - TCNLQG nghề số xây dựng dựa theo TCNLQG Hàn Quốc Tiếng Anh Tiếng Việt - TCNLQG gồm nội dung theo mẫu sau: Tên TCNLQG Tổng quan TCNLQG: 1.1 Quá trình xây dựng TCNLQG 1.2 Đặc trưng TCNLQG 1.3 Các cấu phần TCNLQG (1) Tiêu đề đơn vị lực (2) Mô tả đơn vị lực (3) Chi tiết đơn vị lực (4) Tiêu chí đánh giá (5) Phạm vi biến (6) Hương dẫn đánh giá Trình tự xây dựng 2.1 Bước 1: Thu thập sở liệu phân tích (1) Phân tích thị trường lao động (2) Tiêu chuẩn đào tạo cấp Chứng nghề cụ thể (3) Phân tích kinh nghiệm nước khác 2.2 Bước 2: Thiết lập khu vực phát triển 2.3 Bước 3: Xây dựng đồ nghề nghiệp 2.4 Bước 4: Phân tích nghề nghiệp 2.5 Bước 5: Thiết kế đơn vị lực 2.6 Bước 6: Xây dựng TCNLQG Tên lực Mơ tả lực Mơ hình lực Năng lực cốt lõi Đơn vị lực Mô tả đơn vị lực Chi tiết đơn vị lực Tiêu chí đánh giá: Kiến thức, kỹ thái Phạm vi biến: Đánh giá mức độ độ quan trọng, thiết bị dụng cụ Hướng dẫn đánh giá 2.7 Bước 7: Biên soạn đơn vị lực cách phù hợp 2.8 Bước 8: Biên soan đơn vị lực cho nghề cụ thể Ứng dụng 3.1 Ứng dụng đào tạo nghề 19 1) Điều chỉnh chương trình đào tạo có từ trước 2) Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với đơn vị lực 3.2 Ứng dụng việc cấp chứng chỉ, chứng nhận 1) Điều chỉnh chứng chứng nhận có 2) Xây dựng chứng nhận chứng Hệ thống mã 2.3 Các yêu cầu việc xây dựng TCNLQG Các đề xuất kỹ thuật gồm có: 1) Xây dựng phương pháp luận cách tiếp cận, 2) Giám sát tiến độ kế hoạch báo cáo, 3) Thành lập đội ngũ xây dựng: Tổ xây dựng cấu phần TCNLQG, 4) Lịch trình xây dựng TCNLQG, 5) Chi tiết kế hoạch thực hiện, 6) Sơ yếu lý lịch (CV) Lãnh đạo thành viên tổ xây dựng cấu phần TCNLQG 7) Báo cáo hoành thành dự án/ tài liệu chứng (nếu cần) Các chuyên gia tham gia xây dựng TCNLQG phải có kinh nghiệm trình độ phù hợp với yêu cầu sau: - Am hiểu hệ thống dạy nghề Việt Nam; - Có khả xem xét báo cáo giám sát dự án; - Có kinh nghiệm lĩnh vực đào tạo nghề; - Có kinh nghiệm phân tích nghề nghiệp; - Có kinh nghiệm dự án nước khác 2.4 Chi phí thuê chuyên gia xây dựng TCNLQG STT Nội dung Phần nhân công Bước 1: Thu thập sở liệu phân tích Phân tích thị trường lao động Tiêu chuẩn đào tạo cấp Chứng nghề cụ thể Phân tích kinh nghiệm nước khác Thiết lập khu vực phát triển Đơn vị tính Ngày Đơn giá Số lượng Thành tiền 232,00 20 Bước 2: Thiết lập khu vực phát triển Bước 3: Xây dựng đồ nghề nghiệp Bước 4: Phân tích nghề nghiệp Bước 5: Thiết kế đơn vị lực Bước 6: Xây dựng TCNLQG Bước 7: Biên soạn đơn vị lực cách phù hợp Bước 8: Biên soan đơn vị lực cho nghề cụ thể Phần biên dịch sang tiếng Anh Phần hiệu đính Phần ban chuyên gia (bao gồm việc kiểm tra lại duyệt TCLNQG) Phần xuất Phần chi phí bên ngồi (Phụ phí); 10% tổng chi phí nhân cơng, biên dịch sang tiếng Anh, hiệu đính, chuyên gia, xuất Trang Ngày 30,00 92,00 Ngày ea 100,00 120,00 21 Chi phí đào tạo giáo viên 3.1 Mục tiêu cấu phấn đào tạo giáo viên 3.1.1 Nâng cao lực giáo viên - Làm để sử dụng học viên cố vấn, - Làm để biên soạn Chương trình, - Làm để xây dựng tài liệu giảng dạy (giáo trình, học cụ), - Nâng cao khả giảng dạy, - Nâng cao kiến thức (lý thuyết, ứng dụng), - Áp dụng công nghệ tiên tiến 3.1.2 Nâng cao lực quản lý đội ngũ cán - Làm để xây dựng hệ thống quản lý - Nâng cao lực quản trị nguồn nhân lực sở vật chất 3.1.3 Nâng cao lực quản lý Lãnh đạo - Làm để xây dựng hệ thống quản lý với tư cách người lãnh đạo - Nâng cao lực quản trị nguồn nhân lực sở vật chất 3.1.4 Nâng cao lực quản lý cho cán BQLCDA - Làm để xây dựng dự án - Làm để quản lý dự án - Làm để đánh giá dự án - Nâng cao lực quản lý dự án, tổ chức, nhân lực sở vật chất 3.1.5 Nâng cao yêu cầu chung cho lĩnh vực dạy - Tăng thu nhập thông qua cao tay nghề - Đáp ứng nhu cầu lực lượng lao động lĩnh vực cơng nghiệp hóa - Xây dựng sách hệ thống dạy nghề tiên tiến Việt Nam - Nâng cao chất lượng lao động phục vụ công phát triển kinh tế - Đáp ứng tiêu chuẩn việc làm toàn cầu 3.2 Kết đầu cấu phần đào tạo Tối ưu hóa hiệu đào tạo, yêu cầu lực đào tạo sau: Quy mô đào tạo 22 Mã C1 C2 C3 C4 Tham quan khảo sát nước ngồi Tên Khóa học Khóa học ngắn hạn nước ngồi Khóa học ngắn hạn nước Phương pháp xây dựng sử dụng Tiêu chuẩn lực Phương pháp xây dựng sử dụng Chương trình, Giáo trình Phát triển học liệu Đa phương tiện Phương pháp giảng dạy Nâng cao kỹ số nghề (nước C5A ngoài) Tổng số 40 40 100 100 100 100 100 100 48 48 48 388 436 21 48 Nâng cao kỹ số nghề (trong C5B nước) 48 Thời Tổng gian đào học viên tạo (Tuần) * Khóa đào tạo nước ngồi (mã C5 A) tổ chức Hàn Quốc 3.3 Tóm tắt khóa đào tạo Mã khóa học Tên khóa học Lớp học C1 Phương pháp xây dựng sử dụng Tiêu chuẩn Năng lực Giáo viên Trợ giảng trường, gồm người TCDN Sở LĐTBXH đề xuất Trong nước (Đào tạo chung địa điểm, ví dụ trường CĐN Việt - Hàn Hà Nội) 40 người (2 lớp: 20 người/lớp) tuần (21 ngày) 15 ngày Lý thuyết (30 giờ), Thực hành (60 giờ: Giáo viên nước (30 giờ), Giáo viên nước (30 giờ) Lý thuyết (20 người/lớp) Thực hành (5 người/nhóm, nhóm/lớp) Đề cương Chương trình đào tạo Lý thuyết: Phương pháp xây dựng sử dụng tiêu chuẩn lực Thực hành: PBL (Học tập theo Dự án) Sản phẩm đầu ra: mẫu TCNL nghề Học viên mục tiêu Địa điểm đào tạo Số lượng học viên Thời gian đào tạo Ngày làm việc Loại hình đào tạo 23 Điều kiện đặc biệt Mã khóa học Tên khóa học Phòng học trang thiết bị lớp học, gồm thiết bị trường tỉnh cung cấp Mỗi trường tỉnh phải cấp phí đào tạo cho học viên, gồm phụ cấp sinh hoạt, phụ cấp, tiền ăn, vé máy bay nội địa Đề cương Chương trình đào tạo C2 Phương pháp xây dựng sử dụng Chương trình/Giáo trình Giáo viên Trợ giảng trường, gồm người TCDN Sở LĐTBXH đề xuất Trong nước (tại trường tỉnh) 100 người (2 lớp: 20 người/lớp*số tỉnh, tỉnh) tuần (14 ngày) 10 ngày Lý thuyết (30 giờ), Thực hành (30 giờ: Giáo viên nước (15 giờ), Giáo viên nước (15 giờ) Lý thuyết (20 người/lớp) Thực hành (5 người/nhóm, nhóm/lớp) Lý thuyết: Phương pháp xây dựng sử dụng Chương trình/Giáo trình Thực hành: PBL (Học tập theo Dự án) Sản phẩm đầu ra: Chương trình nghề (Nhóm) chương giáo trình (Cá nhân) Điều kiện đặc biệt Phòng học trang thiết bị lớp học, gồm thiết bị trường tỉnh cung cấp Do khóa học diễn trường tỉnh nên khơng có phụ cấp cho học viên Học viên mục tiêu Địa điểm đào tạo Số lượng học viên Thời gian đào tạo Ngày làm việc Loại hình đào tạo Lớp học Mã khóa học Tên khóa học Lớp học C3 Phát triển học liệu Đa phương tiện Giáo viên Trợ giảng trường, gồm người Sở LĐTBXH đề xuất Trong nước (tại trường tỉnh) 100 người (2 lớp: 20 người/lớp*số tỉnh, tỉnh) tuần (14 ngày) 10 ngày Lý thuyết (30 giờ), Thực hành (30 giờ: Giáo viên nước (15 giờ), Giáo viên nước (15 giờ) Lý thuyết (20 người/lớp) Thực hành (5 người/nhóm, nhóm/lớp) Đề cương Chương trình đào tạo Lý thuyết: Phát triển học liệu Đa phương tiện Thực hành: PBL (Học tập theo Dự án) Sản phẩm đầu ra: 20 loại học liệu đa phương tiện Học viên mục tiêu Địa điểm đào tạo Số lượng học viên Thời gian đào tạo Ngày làm việc Loại hình đào tạo Điều kiện đặc biệt Phòng học trang thiết bị lớp học, gồm thiết bị trường tỉnh cung cấp Do khóa học diễn trường tỉnh nên khơng có phụ cấp cho học viên 24 Mã khóa học Tên khóa học Lớp học C4 Phương pháp giảng dạy Giáo viên Trợ giảng trường, gồm người Sở LĐTBXH đề xuất Trong nước (tại trường tỉnh) 100 người (2 lớp: 20 người/lớp*số tỉnh, tỉnh) tuần (14 ngày) 10 ngày Lý thuyết (30 giờ), Thực hành (30 giờ: Giáo viên nước (15 giờ), Giáo viên nước (15 giờ) Lý thuyết (20 người/lớp) Thực hành (5 người/nhóm, nhóm/lớp) Đề cương Chương trình đào tạo Lý thuyết: Phương pháp giảng dạy Thực hành: PBL (Học tập theo Dự án) Sản phẩm đầu ra: Thực hành giảng dạy cá nhân, Bản tóm tắt giảng tài liệu lớp học Điều kiện đặc biệt Phòng học trang thiết bị lớp học, gồm thiết bị trường tỉnh cung cấp Do khóa học diễn trường tỉnh nên khơng có phụ cấp cho học viên Học viên mục tiêu Địa điểm đào tạo Số lượng học viên Thời gian đào tạo Ngày làm việc Loại hình đào tạo Mã khóa học Tên khóa học Học viên mục tiêu Địa điểm đào tạo Số lượng học viên Thời gian đào tạo Ngày làm việc Loại hình đào tạo Lớp học C5A Nâng cao kỹ số nghề Giáo viên Trợ giảng (cho nghề) trường Nước (tại Hàn Quốc 48 người tuần (42 ngày) 30 ngày Học lý thuyết, Thực hành Thăm địa điểm liên quan, bao gồm Thực địa Lý thuyết Thực hành: 10 người/lớp, lớp/nghề Đề cương Chương trình đào tạo Lý thuyết: Nâng cao kỹ nghề Thực hành: PBL (Học tập theo Dự án) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo dự án, phụ thuộc vào ngành học học viên Mã khóa học Tên khóa học Địa điểm đào tạo Số lượng học viên Thời gian đào tạo C5B Nâng cao kỹ số nghề Trong nước (đào tạo chung địa điểm) thực địa tỉnh 48 người tuần (42 ngày): đào tạo chung (25 ngày) Kinh nghiệm thực địa (5 ngày) 25 Lớp học 45 ngày: đào tạo chung (25 ngày), kinh nghiệm thực địa khu công nghiệp (4 tuần) Học lý thuyết, Thực hành Thăm khu công nghiệp để lấy kinh nghiệm Thực địa Lớp: nghề: đào tạo chung (150 giờ, Lý thuyết (60 giờ), Thực hành (90 giờ) Kinh nghiệm thực địa (5 ngày 30 giờ) Đề cương Chương trình đào tạo Lý thuyết: Nâng cao kỹ nghề Thực hành: PBL (Học tập theo Dự án) (3 tuần) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo dự án, phụ thuộc vào ngành học học viên Báo cáo kinh nghiệm thực địa ngành nghề (1 tuần) Điều kiện đặc biệt Phòng học trang thiết bị lớp học, gồm thiết bị cho đào tạo chung trường tỉnh cung cấp Mỗi trường tỉnh phải cấp phí đào tạo cho học viên, gồm phụ cấp sinh hoạt, phụ cấp, tiền ăn, vé máy bay nội địa Phí thực địa lấy kinh nghiệm ngành ngheef bao gồm phí lại ăn uống Trong thời gian thực địa (5 ngày), học viên phải nộp báo cáo Ngày làm việc Loại hình đào tạo Tổng số học viên khóa đào tạo ngắn hạn nước chia cho 05 trường dạy nghề khu vực tập trung học viên khu vực Các chuyên gia đào tạo yêu cầu mở lớp tỉnh 3.4 Yêu cầu đào tạo giảng viên cán quản lý Các đề xuất kỹ thuật bao gồm 1) Đào tạo trình tiếp cận 2) Giám sát tiến độ, đánh giá, kế hoạch báo cáo 3) Thành lập tổ đào tạo a) Lãnh đạo cấu phần đào tạo b) Lãnh đạo khóa đào tạo 4) Lịch trình đào tạo 5) Chi tiết kế hoạch thực 6) Chi tiết nội dung khóa đào tạo 7) So yếu lý lịch (CV) a) Lãnh đạo cấu phần đào tạo b) Lãnh đạo khóa đào tạo c) Chuyên gia thành viên đào tạo (Nếu cần) 8) Báo cáo hoàn thành dự án/tài liệu chứng minh (Nếu cần) 9) Mô tả học liệu (kèm theo Quảng cáo và/hoặc trang ảnh) Các chuyên gia đào tạo cần có kinh nghiệm lực sau: - Có khả báo cáo thực dự án; 26 - Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho người nước lĩnh vực: a) Am hiểu hệ thống dạy nghề Việt Nam, b) Xây dựng TCNLQG, c) Biên soạn Chương trình/Giáo trình, d) Xây dựng học liệu đa phương tiện, e) Phương pháp giảng dạy, f) Kỹ cao cho nghề; - Có kinh nghiệm làm việc dự án nước ngồi 3.5 Chi phí th chuyên gia chi phí cho học viên trình đào tạo STT Nội dung Phí cho học viên (tại Hàn Quốc) Phí chuyên gia đào tạo (tại Việt Nam) Tiền ăn cho học viên (tại Hàn Quốc) Chi phí phòng ngủ (tại Hàn Quốc) Vé máy bay quốc tế Bảo hiểm dành cho học viên Bảo hiểm cho chuyên gia nước Phiên dịch (bài giảng) Hàn Quốc Phiên dịch (hướng dẫn chương trình) Hàn Quốc Trang thiết bị phòng học Phòng thí nghiệm (Thực hành lý thuyết) Phòng thí nghiệm (Thực hành kỹ thuật) Giảng viên quốc tế (lý thuyết thực hành) Giảng viên địa phương Cộng tác viên (tại Hàn Quốc) Trợ lý giảng dạy địa phương (tại Việt Nam) Trợ lý giảng dạy nước (tại Hàn Quốc) Khách sạn (tại Hàn Quốc) Chi phí khách sạn cho giảng viên trợ lý địa phương (tại Việt Nam) Phí lại (tại Hàn Quốc) Giải lao (phục vụ cà phê) Phí di chuyển chung 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Đơn vị Đơn giá tính Ngày 22,00 Ngày 137,00 bữa 15,00 đêm 40,00 lần 1.000,00 lần 50,00 lần 200,00 Ngày 600,00 Ngày lần lần lần Ngày Ngày Ngày đêm Số lượng Thành tiền 300,00 50,00 40,00 150,00 150,00 40,00 50,00 20,00 300,00 110,00 đêm Ngày Ngày Ngày 35,00 600,00 5,00 10,00 27 Xây dựng chương trình hợp tác Nhà trường - Doanh nghiệp (SIP) Các chuyên gia tham gia xây dựng chương trình cần có kỹ kinh nghiệm: Khả phân tích chương trình SIP Hàn Quốc Việt Nam; Am hiểu hệ thống dạy nghề Việt Nam; Có khả xem xét báo cáo giám sát dự án; Có kinh nghiệm lĩnh vực đào tạo nghề; Có kinh nghiệm dự án nước khác STT Nội dung Phần nhân cơng Phân tích xu hướng phát triển cơng nghiệp Phân tích tác nhân tác động tới chương trình Nhà trường, Doanh nghiệp, Chính quyền địa phương Xây dựng phương pháp, kế hoạch nhằm tăng cường hợp tác bên Phần hiệu đính Phần xuất Phần chi phí bên ngồi (Phụ phí); 10% tổng chi phí nhân cơng, biên dịch sang tiếng Anh, hiệu đính, chuyên gia, xuất Đơn vị tính Ngày Ngày ea Đơn giá Số lượng Thành tiền 232,00 92,00 150,00 28 ...4.2 Cơ sở giá trị: Cơ sở giá trị thị trường Phương pháp thẩm định giá: - Phương pháp so sánh Kết thẩm định giá: 6.1 Kết thẩm định giá: Trên sở đề nghị thẩm định giá, qua khảo sát thực... phương pháp thẩm định giá áp dụng, Công ty Cổ phần Thẩm định Giá Indochina thông báo kết thẩm định giá trị thị trường tài sản đề nghị thẩm định thời điểm tháng 07/2013 sau: Tổng giá trị thẩm định là:... điều kiện hạn chế kèm theo kết thẩm định giá: Những điều kiện kèm theo kết thẩm định giá: - Kết thẩm định giá sử dụng cho mục đích đề cập mục đích thẩm định giá chứng thư chủ đầu tư tổ chức thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng thư thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay