12 đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học có đáp án và lời giải chi tiết

213 38 1
  • Loading ...
1/213 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 14:34

www.Thuvienhoclieu.Com ĐỀ MINH HỌA KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2018 Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI SỐ (Đề thi 40 câu / trang) Câu 1: Một plasmit 104 cặp nuclêơtit tiến hành tự nhân đơi lần, số liên kết cộng hố trị hình thành nuclêôtit ADN là: A 140000 B 159984 C 139986 D 70000 Câu 2: Một đột biến gen gây biến đổi nucleotit vị trí gen Nếu đột biến xảy vùng điều hòa gen gây nên hậu gì? A Cấu trúc sản phẩm gen khơng thay đổi lượng sản phẩm gen thay đổi theo hướng tăng cường giảm bớt B Lượng sản phẩm gen tăng lên cấu trúc gen thay đổi đôi chút biến đổi xảy vùng điều hòa khơng liên quan đến vùng mã hóa gen C Lượng sản phẩm gen giảm xuống khả liên kết với ARN polymerase giảm xuống, cấu trúc sản phẩm gen không thay đổi D Cấu trúc sản phẩm gen thay đổi kết thường hại phá vỡ mối quan hệ hài hòa gen kiểu gen thể với môi trường Câu 3: Ở thể thực vật, trình nguyên phân tế bào sinh dưỡng (2n) cặp nhiễm sắc thể tương đồng không phân li Kết thể có: A hai dòng tế bào bị đột biến, dòng tế bào NST 2n+1 dòng tế bào nhiễm sắc thể 2n -1 B hai dòng tế bào, dòng tế bào bình thường, dòng tế bào bị đột biến nhiễm sắc thể 2n+1 2n -1 C dòng tế bào sinh dưỡng số lượng nhiễm sắc thể theo công thức 2n + D tất tế bào số lượng nhiễm sắc thể theo cơng thức 2n + Câu 4: quần thể lồi Quần thể thứ 750 cá thể, tần số A 0,6 Quần thể thứ 250 cá thể, lần số alen A 0,4 Nếu toàn cá thể quần thể di cư vào quần thể quần thể mới, alen A tần số là: A B 0,45 C 0,55 D 0,5 Câu 5: Trong chuỗi thức ăn sinh vật cạn thường mắt xích thức ăn do: A lồi sinh vật ăn nhiều loại thức ăn B hao phí lượng qua bậc dinh dưỡng lớn C loài sinh vật mắt xích phía sau thường kích thước lớn lồi sinh vật mắt xích phía trước D lồi sinh vật vị trí mắt xích khác www.Thuvienhoclieu.Com Trang /214 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 6: Nội dung phương pháp nghiên cứu tế bào là: A khảo sát trình nguyên phân giảm phân B khảo sát trao đổi chất tế bào diễn bình thường hay khơng C quan sát hình thái, số lượng nhiễm sắc thể tế bào, để dự đoán phát triển bình thường hay bất thường thể D tạo tế bào trần để lai tế bào sinh dưỡng Câu 7: Bệnh mù màu đỏ - lục người liên kết với giới tính Một quần thể người đảo 50 phụ nữ 50 đàn ơng hai người đàn ơng bị mù màu đỏ - lục Tính tỉ lệ số phụ nữ bình thường mang gen bệnh A 7,68% B 7,48% C 7,58% D 7,78% Câu 8: Ba loài ếch: Rana pipiens, Rana clamitans Rana sylvatica, sinh sống ao Song chúng bắt cặp giao phối với cá thể lồi lồi ếch tiếng kêu khác Đây ví dụ kiểu cách li nào? A Cách li tập tính B Cách li thời gian C Cách li sinh thái D Cách li sau hợp tử lai bất thụ Câu 9: Đặc điểm khác yếu tố ngẫu nhiên chọn lọc tự nhiên là: A Chọn lọc tự nhiên diễn mạnh mẽ mơi trường thay đổi, yếu tố ngẫu nhiên xảy môi trường không thay đổi B Chọn lọc tự nhiên trực tiếp tạo kiểu gen thích nghi yếu tố ngẫu nhiên khơng C Chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể theo hướng xác định, yếu tố ngẫu nhiên khơng D Kết chọn lọc tự nhiên hình thành lồi kết yếu tố ngẫu nhiên tăng tần số alen lợi quần thể Câu 10: Yếu tố trì nguyên vẹn từ hệ sang hệ khác? A Alen B Kiểu gen quần thể C Alen D Kiểu hình quần thể Câu 11: Dựa vào hình ảnh số bạn đưa nhận định sau: Hình ảnh giải thích q trình hình thành đặc điểm thích nghi lồi bướm sâu đo bạch dương mơi trường khơng bụi than www.Thuvienhoclieu.Com Trang /214 www.Thuvienhoclieu.Com Dạng bướm đen xuất đột biến trội đa hiệu: vừa chi phối màu đen thân cánh bướm vừa làm tăng khả sinh sản bướm Sự hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật kết trình lịch sử, chịu chi phối ba nhân tố chủ yếu: đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên Trong mơi trường bụi than, màu đen trở thành lợi cho bướm chim ăn sâu khó phát hiện, nên thể đột biến màu đen chọn lọc tự nhiên giữ lại Ảnh hưởng trực tiếp bụi than làm biến đổi màu sắc cánh bướm Sự hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật chịu chi phối nhân tố: đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên cách li sinh sản Theo em nhận định đúng? A B C D Câu 12: Một nhà hoá sinh học phân lập tinh phân tử cần thiết cho q trình chép ADN Khi ta bổ sung thêm ADN, chép diễn ra, phân tử ADN bao gồm mạch bình thường kết cặp với nhiều phân đoạn ADN gồm vài trăm nucleôtit Nhiều khả ta quên bổ sung vào hỗn hợp thành phần gì? A Primaza(enzim mồi) B ADN polymeraza C ARN polymeraza D ADN ligaza Câu 13: Các nhà khoa học phát để chung vỏ prôtêin thể ăn khuẩn T ADN thể ăn khuẩn T4 tạo thể ăn khuẩn ghép Nếu ta cho thể ăn khuẩn ghép lây nhiễm vào vi khuẩn, thể ăn khuẩn nhân lên tế bào vật chủ có: A Prơtêin T2 ADN T2 B Prôtêin T4 ADN T2 C Prôtêin T2 ADN T4 D Prôtêin T4 ADN T4 Câu 14: Số alen gen I, II, III 5, Biết gen nằm NST thường khơng nhóm liên kết Số kiểu gen đồng hợp cặp gen dị hợp cặp gen là: A 71 303 B 270 390 C 105 630 D 630 1155 Câu 15: Trong chu trình nitơ, sinh vật giúp chuyển hóa nitơ gốc nitrat thành nitơ khí vi khuẩn: A nitrat hóa B nitrit hóa C phản nitrat hóa D sống cộng sinh Câu 16: Cho ví dụ sau mối quan hệ quần xã: (1) Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm, chim ăn cá (2) Cây phong lan sống bám thân gỗ (3) Cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động sinh vật xung quanh (4) Cú chồn sống rừng, bắt chuột làm thức ăn ví dụ phản ánh mối quan hệ ức chế - cảm nhiễm? A B C D Câu 17: Ý nghĩa mối quan hệ vật ăn thịt - mồi tiến hóa lồi quần xã sinh vật là: www.Thuvienhoclieu.Com Trang /214 www.Thuvienhoclieu.Com A Ý nghĩa mối quan hệ vật ăn thịt - mồi tiến hóa lồi quần xã sinh vật là: B mồi điều kiện tồn vật ăn thịt cung cấp chất dinh dưỡng cho vật ăn thịt C mối quan hệ đảm bảo cho tuần hoàn vật chất dòng lượng hệ sinh thái D lồi mối quan hệ đối kháng lại vai trò kiểm sốt nhau, tạo động lực cho tiến hóa Câu 18: Lúa mì lục bội (6n) giảm phân bình thường tạo giao tử 3n Giả sử giao tử tạo khả thụ tinh Cho lúa mì lục bội kiểu gen AAAaaa tự thụ phấn F1 tỉ lệ cá thể kiểu gen giống bố mẹ chiếm tỉ lệ: A 41% B 24,75% C 44% D 49,5% Câu 19: Chiều cao cặp gen phân li độc lập tác động cộng gộp, mặt alen trội làm cao thêm 5cm Cây cao chiều cao 220cm Về mặt lý thuyết, phép lai AaBBDdeeFf x AaBbddEeFf cho đời chiều cao 190 cm 200 cm chiếm tỉ lệ là: A 18/128 21/128 B 42/128 24/128 C 45/128 30/128 D 35/128 21/128 Câu 20: Khi cho lai chủng thân cao, với thân thấp, chua,F thu toàn thân cao, Cho F tự thụ phấn F2 thu được: 27 thân cao, : 21 thân thấp, : thân cao, chua : thân thấp, chua Biết tính trạng vị cặp gen quy định, gen nằm NST thường Cho F lai phân tích, tỷ lệ kiểu hình thu Fa là: A thân cao, : thân cao, chua : thân thấp, : thân thấp, chua B thân cao, : thân cao, chua : thân thấp, : thân thấp, chua C thân thấp, : thân thấp, chua : thân cao, : thân cao, chua D thân cao, : thân cao, chua : thân thấp, : thân thấp, chua Câu 21: Cho ý nghĩa sau tượng hoán vị gen: (1) Tái tổ hợp lại gen quý NST khác cặp tương đồng tạo thành nhóm gen liên kết (2) Làm tăng số biến dị tổ hợp, cung cấp nguyên liệu cho trình chọn lọc tiến hố (3) Đặt sở cho việc lập đồ gen (4) Giúp giải thích chế tượng chuyển đoạn tương hỗ đột biến cấu trúc NST ý nghĩa tượng hoán vị gen? A B C D Câu 22: Khi lai hoa chủng màu hồng với hoa màu trắng, người ta thu F tồn hoa màu đỏ Cho F tự thụ phấn thu F2 phân li kiểu hình với tỉ lệ: đỏ : hồng : trắng Cho hoa đỏ F2 giao phấn ngẫu nhiên đời thu cho hoa màu đỏ chiếm tỉ lệ: A 56/81 B 40/81 C 64/81 www.Thuvienhoclieu.Com Trang /214 D 32/81 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 23: Trong trường hợp gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hoàn toàn Cho P chủng, khác hai cặp tính trạng tương phản Điểm khác biệt định luật phân li độc lập với liên kết gen là: I Tỉ lệ kiểu hình F1 II Tỉ lệ kiểu hình tỉ lệ kiểu gen F2 III Tỉ lệ kiểu hình cặp tính trạng đời F2 IV Sự xuất biến dị tổ hợp nhiều hay Câu trả lời là: A II III B II IV C I, II, III IV D I, III IV Câu 24: Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định trội hoàn toàn Xét phép lai: (1) aaBbDd x AaBBdd (2) AaBbDd x aabbdd (3) AAbbDd x aaBbdd (4) aaBbDD x aabbDd (5) AaBbDD x aaBbDd (6) AABbDd x Aabbdd Theo lý thuyết phép lai trên, phép lai mà đời loại kiểu hình, loại chiếm 25% A B C D Câu 25: Cho P chủng lai với F 1-1 toàn hoa đỏ Cho F1-1 lai phân tích, tỉ lệ trắng: đỏ Xét thêm cặp gen qui định chiều cao Cho cá thể P chủng khác cặp gen tương phản lai với nhau, F 1-2 đồng loạt hoa đỏ, thân cao Cho F1-2 lai phân tích, F2-2 thu loại kiểu hình: hoa đỏ, thân cao; hoa đỏ, thân thấp; hoa trắng, thân cao hoa trắng, thân thấp; hoa đỏ, thân thấp chiếm tỉ lệ 20% Cây hoa đỏ, thân cao F2-2 chiếm tỉ lệ phần trăm? A 20% B 30% C 45% D 5% Câu 26: Bệnh mù màu đỏ lục người gen đột biến lặn nằm nhiễm sắc thể X khơng alen tương ứng Y Bệnh bạch tạng lại gen lặn khác nằm nhiễm sắc thể thường qui định Một cặp vợ chồng không mắc bệnh , người chồng bố mẹ bình thường em gái bị bạch tạng Người vợ bố bị mù màu mẹ bình thường em trai bị bệnh bạch tạng Xác suất để cặp vợ chồng sinh trai mắc đồng thời bệnh trên: A 1/12 B 1/36 C 1/24 D 1/8 Câu 27: Ở lồi thực vật xét gen alen A, a, a nằm nhiễm sắc thể thường, đó: alen A quy định tính trạng hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a a 1; alen a quy định tính trạng hoa hồng trội hồn tồn so với alen a quy định tính trạng hoa trắng Trong trường hợp tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n khả thụ tinh bình thường khơng đột biến xảy ra, tứ bội kiểu gen Aaa1a1 tự thụ phấn Tỷ lệ phân li kiểu hình hệ là: A 27 hồng : đỏ : trắng B 27 trắng : hồng : đỏ www.Thuvienhoclieu.Com Trang /214 C 26 đỏ : hồng : trắng www.Thuvienhoclieu.Com D 27 đỏ : hồng : trắng Câu 28: Ở ruồi giấm A qui định mắt đỏ trội hoàn toàn so với a qui định mắt trắng Cho cá thể ruồi giấm đực kiểu gen khác giao phối tự (số lượng cá thể kiểu gen nhau) Tỉ lệ phân li kiểu hình đời lai là: A 75% mắt đỏ: 25% mắt trắng B 62,5% mắt đỏ: 37,5% mắt trắng C 50% mắt đỏ: 50% mắt trắng D 56,25% mắt đỏ: 43,75% mắt trắng Câu 29: Tính trạng thân xám (A), cánh dài (B) ruồi giấm trội hoàn toàn so với thân đen (a), cánh cụt (b); gen quy định tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể thường Gen D quy định mắt màu đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Thế hệ P cho giao phối ruồi ♀ với ruồi ♂ Ab D d X X aB AB a X Y F1 180 cá thể số ruồi đen, dài, trắng Cho tất ab trứng tạo tham gia vào trình thụ tinh hiệu suất thụ tinh trứng 80%; 100% trứng thụ tinh phát triển thành cá thể tế bào sinh trứng ruồi giấm nói khơng xảy hốn vị gen q trình tạo giao tử? A 40 B 135 C 90 D 120 Câu 30: Cho biết trình giảm phân thể đực 8% số tế bào cặp NST mang cặp gen Bb không phân ly giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, tế bào khác giảm phân bình thường Ở thể 20% số tế bào cặp NST mang cặp gen Dd không phân ly giảm phân I, 16% tế bào cặp NST mang gen Aa khơng phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường, giao tử khả thụ tinh ngang Ở đời phép lai AaBbDd x AaBbDd, hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ: A 38,4% B 41,12% C 3,6% D 0,9% Câu 31: Ở lồi thực vật, alen A quy định tròn, alen a quy định dài; alen B quy định ngọt, alen b quy định chua; alen D quy định chín sớm, alen d quy định chín muộn Biết hai gen B,b D,d nằm cặp nhiễm sắc thể cách 40 cM Người ta lấy hạt phấn kiểu gen Aa Bd nuôi cấy môi trường nhân tạo thu bD dòng đơn bội sau đa bội hố để tạo dòng Tính theo lý thuyết, tỷ lệ dòng chủng cho tròn, chín muộn thu là: A 30% B 10% C 20% D 15% Câu 32: Cho thỏ F1 kiểu hình lơng trắng, dài giao phối với thỏ kiểu hình lơng trắng, ngắn hệ lai phân tính theo tỉ lệ: 37,5% lơng trắng, dài : 37,5 lông trắng, ngắn : 10% lông xám, dài : 10% lông đen, ngắn : 2,5% lông đen, dài: 2,5% lơng xám, ngắn Cho biết gen quy định tính trạng nằm NST thường tính trạng lơng dài trội so với lông ngắn Với C www.Thuvienhoclieu.Com Trang /214 www.Thuvienhoclieu.Com quy định lông dài, c quy định lông ngắn, B, b, A, a alen quy định màu lông Hãy chọn phép lai F1 phù hợp A Aa BC bc × Aa bc bc B Aa Bc bC × Aa bc bc C Bb AC Ac × bb ac ac D Aa BC BC × Aa bc bc Câu 33: Cho biết người gen A quy định tính trạng phân biệt mùi vị Alen a quy định không phân biệt mùi vị Nếu cộng đồng tần số alen a=0,4 xác suất cặp vợ chồng kiểu hình phân biệt mùi vị sinh trai phân biệt mùi vị gái không phân biệt mùi vị là? A 1,97% B 9,4% C 1,72% D 0,57% Câu 34: Diễn biến sau không phù hợp với điều chỉnh số lượng cá thể quần thể quần thể đạt kích thước tối đa? A Dịch bệnh phát triển làm tăng tỉ lệ tử vong quần thể B Tỉ lệ sinh sản giảm, tỉ lệ tử vong tăng C Tỉ lệ cá thể nhóm tuổi trước sinh sản tăng lên, tỉ lệ cá thể nhóm tuổi sinh sản giảm D Các cá thể quần thể phát tán sang quần thể khác Câu 35: Khi nói cấu trúc mạng lưới dinh dưỡng, xét kết luận sau: (1) Mỗi hệ sinh thái nhiều mạng lưới dinh dưỡng (2) Mạng lưới dinh dưỡng đa dạng hệ sinh thái ổn định (3) Cấu trúc mạng lưới dinh dưỡng thay đổi theo mùa, theo mơi trường (4) Khi bị mắt xích khơng làm thay đổi cấu trúc mạng lưới kết luận đúng? A B C D Câu 36: Các cá thể quần thể chung ổ sinh thái, đấu tranh trực tiếp Lí chủ yếu khẳng định điều đó? A Do huyết thống, không cách li di truyền B Đấu tranh trực tiếp dẫn đến diệt vong lồi C Nguồn thức ăn ln thỏa mãn cho phát triển số lượng tối đa quần thể D Các cá thể quần thể không phân bố tập trung, tránh cạn kiệt nguồn sống Câu 37: Sự giàu dinh dưỡng hồ thường làm giảm hàm lượng ôxi tới mức nguy hiểm Nguyên nhân chủ yếu khử ôxi mức là: A tiêu dùng ôxi thực vật B tiêu dùng ôxi cá C tiêu dùng ôxi sinh vật phân hủy D ôxi hóa nitrat phốt phát Câu 38: Cho nhận định sau: (Trích Chinh phục lý thuyết sinh học) Tiêu chuẩn hình thái dùng thơng dụng để phân biệt loài Theo học thuyết Đacuyn, biến dị tổ hợp xuất trình sinh sản nguồn nguyên www.Thuvienhoclieu.Com Trang /214 www.Thuvienhoclieu.Com liệu cho chọn giống tiến hóa Yếu tố ngẫu nhiên chọn lọc tự nhiên tác động liên tục qua nhiều hệ Giao phối khơng ngẫu nhiên khả làm giảm tần số alen lặn gây hại Giao phối khơng ngẫu nhiên khơng làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể Giao phối không ngẫu nhiên lúc làm quần thể thối hóa Áp lực chọn lọc tự nhiên phụ thuộc vào khả phát sinh tích lũy đột biến loài Chọn lọc tự nhiên tạo gen quy định đặc điểm thích nghi với môi trường Số phát biểu sai là: A B C D Câu 39: Cho liệu sau: (1) Sinh vật đá tìm lòng đất (2) Xác Pharaon kim tự tháp Ai Cập tươi (3) Xác sâu bọ phủ kín nhựa hổ phách giữ nguyên màu sắc (4) Xác voi mamut tươi lớp băng hà (5) Rìu đá người cổ đại liệu gọi hóa thạch? A B C D Câu 40: hai giống lúa, giống gen qui định khả kháng bệnh X giống gen qui định kháng bệnh Y Bằng cách đây, người ta tạo giống hai gen kháng bệnh X Y ln di truyền nhau? Biết rằng, gen qui định kháng bệnh X gen qui định kháng bệnh Y nằm hai cặp NST tương đồng khác A Sử dụng kĩ thuật chuyển gen để chuyển gen kháng bệnh X vào giống gen kháng bệnh Y ngược lại B Lai hai giống với lợi dụng tượng hoán vị gen lai mà hai gen đưa NST C Lai hai giống với sau xử lí lai tác nhân đột biến nhằm tạo đột biến chuyển đoạn NST chứa hai gen lợi vào NST D Dung hợp tế bào trần hai giống trên, nhờ hoán vị gen lai mà hai gen đưa NST ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 1A 11B 21C 31A 2A 12D 22B 32C 3B 13D 23B 33C 4C 14D 24D 34A 5B 15B 25B 35C 6C 16D 26D 36C www.Thuvienhoclieu.Com Trang /214 7A 17A 27B 37D 8A 18D 28B 38A 9C 19C 29B 39A 10A 20D 30D 40C www.Thuvienhoclieu.Com Câu Đáp án A Ở câu lẽ nhiều bạn không nắm vững kiến thức plasmit dễ làm sai Theo thông thường bạn không để ý kĩ làm sau: x Số liên kết cộng hóa trị hình thành sau lần nhân đôi: ( N − ) ( − 1) = ( 10 − ) = 139986 lk Tuy nhiên, kết sai plasmit sinh vật nhân sơ phân tử ADN dạng vòng, đầu nối lại với không cần trừ x Vậy số liên kết cộng hóa trị hình thành nucleotit ADN là: N ( − 1) = 140000 lk Câu Đáp án A Nếu đột biến xảy vùng điều hòa gây ảnh hưởng đến lượng sản phẩm gen tạo không gây ảnh hưởng đến cấu trúc sản phẩm gen Nếu đột biến xảy vùng mã hóa gen làm thay đổi cấu trúc sản phẩm gen không làm ảnh hưởng đến lượng sản phẩm gen tạo Câu Đáp án B Trong trình nguyên phân tế bào sinh dưỡng, cặp nhiễm sắc thể tương đồng khơng phân li nên tạo dòng tế bào bị đột biến NST 2n+ 2n -1 Các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác phân li bình thường nguyên phân tạo dòng tế bào bình thường NST 2n Câu Đáp án C Nếu toàn cá thể quần thể di cư vào quần thể quần thể mới, alen A tần số là: 750 × 0, + 250 × 0, = 0,55 1000 Câu Đáp án B Sự hao phí lượng qua bậc dinh dưỡng lớn bậc dinh dưỡng, phần lớn lượng bị tiêu hao qua hô hấp( lượng tạo nhiệt, vận động thể, chiếm khoảng 70%); phần lượng bị qua chất thải khoảng 10%; lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao khoảng 10% Câu Đáp án C Phương pháp nghiên cứu tế bào học: + Mục đích: Tìm khuyết tật kiểu nhân bệnh di truyền để chẩn đoán điều trị kịp thời + Nội dung: Quan sát, so sánh cấu trúc hiển vi số lượng NST tế bào người mắc bệnh di truyền với NST tế bào người bình thường Câu Đáp án A Tần số alen hai giới Ở đàn ông: q ( a ) = = 0, 04, p ( A ) = 0,96 ( đàn ông tỉ lệ kiểu gen tỉ lệ alen 50 q(a)= tỉ lệ kiểu gen X aY ) www.Thuvienhoclieu.Com Trang /214 www.Thuvienhoclieu.Com Ở phụ nữ: phụ nữ mang gen gây bệnh XAXa tỉ lệ= 2.0,96.0,04=0,0768= 7,68% Câu Đáp án A Ba loài ếch sống ao chúng không giao phối với Những ếch tiếng kêu giống xu hướng thích giao phối với giao phối với ếch tiếng kêu khác Lâu dần, giao phối chọn lọc tạo nên quần thể cách li tập tính giao phối với quần thể gốc quần thể ếch tiếng kêu khác Qúa trình tiếp diễn nhân tố tiến hóa khác làm phân hóa vốn gen quần thể, dẫn đến cách li sinh sản quần thể với lồi dần hình thành Câu Đáp án C Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua làm biến đổi tần số alen quần thể Khi môi trường thay đổi theo hướng xác định chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số alen theo hướng xác định Vì vậy, CLTN quy định chiều hướng tiến hóa Như vậy, CLTN nhân tố tiến hóa hướng Các yếu tố ngẫu nhiên gây nên biến đổi tần số alen với số đặc điểm sau đây: - Thay đổi tần số alen không theo chiều hướng xác định - Một alen dù lợi bị loại bỏ hồn tồn khỏi quần thể alen hại trờ nên phổ biến quần thể Câu 10 Đáp án A Trong yếu tổ alen trì nguyên vẹn từ hệ sang hệ khác Bố mẹ truyền cho kiểu gen mà khơng truyền đạt cho tính trạng hình thành sẵn Câu 11 Đáp án B Ý sai hình ảnh giải thích q trình hình thành đặc điểm thích nghi lồi bướm sâu đo bạch dương mơi trường bụi than Câu dễ không để ý kĩ dễ sập bẫy em Ý sai dạng bướm đen xuất đột biến trội đa hiệu: vừa chi phối màu đen thân cánh bướm vừa làm tăng sức sống bướm Ý Ý Trong môi trường bụi than ngược lại bướm màu trắng chọn lọc tự nhiên giữ lại Ý sai bụi than khơng đóng vai trò biến đổi màu sắc bướm Những biến dị quy định màu sắc bướm phát sinh ngẫu nhiên quần thể, thay đổi điều kiện sống, biến dị lợi chọn lọc tự nhiên giữ lại Ý sai hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật kết trình lịch sử, chịu chi phối ba nhân tố chủ yếu: đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên Câu 12 Đáp án D www.Thuvienhoclieu.Com Trang 10 /214 www.Thuvienhoclieu.Com I Trồng xen canh loài họ Đậu II Bón phân vi sinh khả cố định nitơ khơng khí III Bón phân đạm hóa học IV Bón phân hữu A B C D Câu 9: Hình mơ tả dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể sau đây? A Đảo đoạn B Chuyển đoạn C Lặp đoạn D Mất đoạn Câu 10: Quy trình tạo giống phương pháp gây đột biến gồm bước theo thứ tự là: A Xử lí mẫu vật tác nhân đột biến → Tạo dòng chủng → Chọn lọc thể đột biến kiểu hình mong muốn B Xử lí mẫu vật tác nhân đột biến → Chọn lọc thể đột biến kiểu hình mong muốn → Tạo dòng chủng C Tạo dòng chủng → Xử lí mẫu vật tác nhân đột biến → Chọn lọc thể đột biến kiểu hình mong muốn D Chọn lọc thể đột biến kiểu hình mong muốn → Xử lí mẫu vật tác nhân đột biến → Tạo dòng chủng Câu 11: Điểm giống trình phiên mã dịch mã sinh vật nhân thực A diễn nhân tế bào B diễn theo nguyên tắc bổ sung C tham gia ARN pôlimeraza D diễn đồng thời với q trình nhân đơi ADN Câu 12: Khi nói giới hạn sinh thái, phát biểu sau sai? A Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật chết B Trong khoảng thuận lợi, sinh vật thực chức sống tốt C Trong khoảng chống chịu nhân tố sinh thái, hoạt động sinhsinh vật bị ức chế D Giới hạn sinh thái tất loài giống Câu 13: Cặp quan sau loài sinh vật quan tương tự? www.Thuvienhoclieu.Com 200/214 www.Thuvienhoclieu.Com A Cánh chim cánh bướm B Ruột thừa người ruột tịt động vật C Tuyến nọc độc rắn tuyến nước bọt người D Chi trước mèo tay người Câu 14: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau, phát biểu đúng? I II Đột biến thay cặp nuclêôtit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể III Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến cặp nuclêôtit IV Đột biến gen gây hại vơ hại lợi cho thể đột biến A B C D Câu 15: Một lồi thực vật nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24 Giả sử đột biến làm phát sinh thể tất cặp nhiễm sắc thể Theo lí thuyết, tối đa dạng thể khác thuộc loài này? A 12 B 24 C 25 D 23 Câu 16: Khi nói nhiễm sắc thể giới tính động vật vú, phát biểu sau đúng? A Nhiễm sắc thể giới tính tế bào sinh dục mà khơng tế bào xơma B Nhiễm sắc thể giới tính mang gen quy định giới tính C Các gen nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính Y di truyền 100% cho giới XY D Các gen nằm nhiễm sắc thể giới tính X truyền cho giới XX Câu 17: hoạt động sau dẫn đến hiệu ứng nhà kính? I Quang hợp thực vật II Chặt phá rừng III Đốt nhiên liệu hóa thạch IV Sản xuất cơng nghiệp Hiện tượng gây hiệu ứng nhà kính tương đương với tượng làm tăng hàm lượng CO khơng khí A B C D Câu 18: Các vùng nhiễm sắc thể cặp nhiễm sắc thể giới tính XY người ký hiệu chữ số La Mã từ I đến VI hình Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính này, vùng tương đồng nhiễm sắc thể X nhiễm sắc thể Y gồm vùng sau ? A I IV; II V B II IV; III V C I V; II VI D I IV; III VI www.Thuvienhoclieu.Com 201/214 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 19: Nhân tố tiến hóa sau vừa làm phong phú vốn gen quần thể vừa làm thay đổi tần số alen quần thể? A Di - nhập gen B Các yếu tố ngẫu nhiên C Chọn lọc tự nhiên D Giao phối không ngẫu nhiên Câu 20: Ở cà chua, alen A quy định đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vàng Biết thể tứ bội giảm phân bình thường cho giao tử lưỡng bội khả thụ tinh Cho giao phấn hai cà chua tứ bội (P) với nhau, thu F kiểu hình phân li theo tỉ lệ 75% đỏ : 25% vàng Kiểu gen P A AAaa × aaaa B AAaa × Aaaa C Aaaa × Aaaa D AAaa × AAaa Câu 21: Khi nói q trình nhân đôi ADN tế bào nhân thực, phát biểu sau sai? A Trong chạc hình chữ Y, mạch tổng hợp theo chiều 3’ → 5’ B Các đoạn Okazaki sau tổng hợp xong nối lại với nhờ enzim nối ligaza C Trong chạc hình chữ Y, mạch khn 5’ → 3’ mạch bổ sung tổng hợp ngắt quãng tạo nên đoạn ngắn D Q trình nhân đơi ADN nhân tế bào sở cho q trình nhân đơi nhiễm sắc thể Câu 22: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn gen liên kết hoàn toàn Phép lai sau cho đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ : : 1? A AB aB × Ab ab B AB Ab × ab aB C Ab AB × aB aB D AB AB × ab ab Câu 23: Khi nói ổ sinh thái, phát biểu sau đúng? I Ổ sinh thái lồi nơi lồi II Ổ sinh thái đặc trưng cho loài III Các loài sống sinh cảnh sử dụng nguồn thức ăn chúng xu hướng phân li ổ sinh thái IV Kích thước thức ăn, loại thức ăn loài tạo nên ổ sinh thái dinh dưỡng A B C D Câu 24: Khi nói chọn lọc tự nhiên theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau đúng? I Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình gián tiếp làm thay đổi tần số kiểu gen II Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội nhanh chóng làm thay đổi tần số alen quần thể III Trong quần thể ngẫu phối, chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn không loại hết alen lặn khỏi quần thể www.Thuvienhoclieu.Com 202/214 www.Thuvienhoclieu.Com IV Khi môi trường thay đổi theo hướng xác định chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể theo hướng xác định A B C D Câu 25: Giả sử chuỗi thức ăn hệ sinh thái vùng biển khơi mơ tả sau: phát biểu sau chuỗi thức ăn này? I Chuỗi thức ăn bậc dinh dưỡng II Chỉ động vật phù du cá trích sinh vật tiêu thụ III Cá ngừ thuộc bậc dinh dưỡng cấp IV Mối quan hệ cá ngừ cá trích quan hệ sinh vật ăn thịt mồi V Sự tăng, giảm kích thước quần thể cá trích ảnh hưởng đến kích thước quần thể cá ngừ A B C D Câu 26: Khi nói chu trình sinh địa hóa phát biểu sau sai? I Chu trình sinh địa hóa chu trình trao đổi vật chất tự nhiên II Cacbon vào chu trình dạng CO2 thơng qua q trình quang hợp + − III Thực vật hấp thụ nitơ dạng NH NO3 IV Khơng tượng vật chất lắng đọng chu trình sinh địa hóa cacbon A I II B II IV C I III D III IV Câu 27: Khi nói yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau sai? A Khi khơng xảy đột biến yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen tần số alen quần thể B Một quần thể kích thước lớn, yếu tố bất thường làm giảm kích thước quần thể cách đáng kể cá thể sống sót vốn gen khác với vốn gen quần thể ban đầu C Với quần thể kích thước nhỏ yếu tố ngẫu nhiên dễ làm thay đổi tần số alen quần thể ngược lại D Kết tác động yếu tố ngẫu nhiên dẫn đến làm nghèo vốn gen quần thể, làm giảm đa dạng di truyền www.Thuvienhoclieu.Com 203/214 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 28: Trong quần xã sinh vật cạn, châu chấu thỏ sử dụng cỏ làm nguồn thức ăn; châu chấu nguồn thức ăn gà chim sâu Chim sâu, gà thỏ nguồn thức ăn trăn Khi phân tích mối quan hệ dinh dưỡng loài quần xã trên, phát biểu sau đúng? A Châu chấu thỏ sinh thái dinh dưỡng khác B Gà chim sâu sinh vật tiêu thụ bậc C Trăn sinh vật sinh khối lớn D Trăn thuộc bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp Câu 29: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định tròn trội hồn tồn so với alen b quy định dài Cho hai (P) giao phấn với nhau, thu F1 gồm 448 cây, 112 thân thấp, dài Biết không xảy đột biến Trong phép lai sau đây, phép lai phù hợp với kết trên? I AaBb × Aabb II Aabb × Aabb III AaBb × AaBb IV aaBb × aaBb V aaBb × AaBB VI aabb × aaBb VII AaBb × aabb VIII Aabb × aabb A B C D Câu 30: Theo định luật Hacđi - Vanbec, quần thể sinh vật ngẫu phối sau trạng thái cân di truyền? I 100% aa II 0,32AA : 0,64Aa : 0,04aa IV 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa V 100% AA A II, III, IV B I, V, VI III 0,5AA : 0,5aa VI 100% Aa C I, IV, V D III, IV, VI Câu 31: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, khơng đột biến xảy hoán vị gen bố mẹ Theo lý thuyết, phép lai BD A a BD a X X × XY bd bD cho đời tối đa số kiểu gen, kiểu hình là: A 32 loại kiểu gen, loại kiểu hình B 32 loại kiểu gen, loại kiểu hình C 28 loại kiểu gen, loại kiểu hình D 28 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình Câu 32: Trên cổ thụ nhiều lồi chim sinh sống, lồi ăn hạt, lồi hút mật hoa, lồi ăn sâu bọ Khi nói lồi chim này, phát biểu sau đúng? I.Các lồi chim tiến hóa thích nghi với loại thức ăn II.Các lồi chim sinh thái dinh dưỡng trùng hoàn toàn www.Thuvienhoclieu.Com 204/214 www.Thuvienhoclieu.Com III.Số lượng cá thể lồi chim ln IV Lồi chim hút mật tiến hóa theo hướng mỏ nhỏ, nhọn dài A B C D Câu 33: Hình mơ tả biến động số lượng cá thể quần thể thỏ (quần thể mồi) quần thể mèo rừng Canađa (quần thể sinh vật ăn thịt) Phân tích hình 4, phát biểu sau đúng? I Sự biến động số lượng cá thể quần thể thỏ biến động khơng theo chu kì quần thể mèo rừng Canađa biến động theo chu kì II Sự tăng hay giảm số lượng cá thể quần thể mèo rừng Canađa phụ thuộc vào tăng hay giảm số lượng cá thể quần thể thỏ III Sự tăng hay giảm số lượng cá thể quần thể thỏ tỉ lệ thuận với tăng hay giảm số lượng cá thể quần thể mèo rừng Canađa IV Kích thước quần thể thỏ ln lớn kích thước quần thể mèo rừng Canađa A B C D Câu 34: Ở loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ, Aa quy định hoa hồng aa quy định hoa trắng Một quần thể loài gồm 560 hoa đỏ, 280 hoa hồng 160 hoa trắng Khi quần thể giao phấn ngẫu nhiên đưa đến trạng thái cân di truyền cấu trúc di truyền quần thể A 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa B 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa C 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa D 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa Câu 35: Ở quần thể thực vật giao phấn ngẫu nhiên, alen quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen quy định thân thấp Ở hệ xuất phát (P), số thân thấp chiếm tỉ lệ 10% Ở F1, số thân thấp chiếm tỉ lệ 9% Biết quần thể không chịu tác động nhân tố www.Thuvienhoclieu.Com 205/214 www.Thuvienhoclieu.Com tiến hóa Theo lí thuyết, tổng số thân cao P, số kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ A B C D Câu 36: Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ liên tiếp, người ta thu kết sau: Thành phần kiểu Thế hệ F1 Thế hệ F2 Thế hệ F3 Thế hệ F4 gen AA 0,5 0,6 0,65 0,675 Aa 0,4 0,2 0,1 0,05 aa 0,1 0,2 0,25 0,275 Nhân tố gây nên thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ A đột biến B giao phối ngẫu nhiên C yếu tố ngẫu nhiên D giao phối không ngẫu nhiên Câu 37: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho thân cao chủng giao phấn với thân thấp (P), thu F Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 Cho F2 tự thụ phấn, thu F3 Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, F3 kiểu hình phân li theo tỉ lệ A thân cao : thân thấp B thân cao : thân thấp C thân cao : thân thấp D thân cao : thân thấp Câu 38: Ở loài động vật giao phối, xét hai cặp gen nằm hai cặp nhiễm sắc thể thường Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, tối đa phép lai khác cá thể loài (chỉ tính phép lai thuận) tạo đời kiểu gen đồng hợp tử lặn hai cặp gen xét? A 10 B 16 C D Câu 39: Ở lồi động vật, tính trạng màu lông hai cặp gen (A, a ; B, b) quy định Khi kiểu gen đồng thời hai loại alen trội A B cho lơng nâu; kiểu gen loại alen trội (A B) khơng alen trội cho lông trắng Alen D quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen d quy định chân thấp Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × aaBbDd, cho đời số lơng nâu, chân cao chiếm tỉ lệ A 3,125% B 28,125% C 42,1875% D 9,375% Câu 40: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh M người hai alen gen quy định: www.Thuvienhoclieu.Com 206/214 www.Thuvienhoclieu.Com Biết không phát sinh đột biến tất người phả hệ phát biểu sau phả hệ trên?I Bệnh M alen lặn nằm vùng không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X quy định.II thể tối đa 12 người phả hệ kiểu gen giống nhau.III Xác suất sinh thứ ba bị bệnh M cặp vợ chồng II7 - II8 1/4.IV Xác suất sinh đầu lòng kiểu gen dị hợp tử cặp vợ chồng III13 - III14 5/12 A B C D Đáp án 1-B 11-B 21-D 31-A 2-B 12-D 22-B 32-B 3-D 13-A 23-C 33-B 4-D 14-C 24-D 34-A 5-A 15-A 25-C 35-B 6-C 16-C 26-D 36-D 7-C 17-C 27-A 37-B www.Thuvienhoclieu.Com 207/214 8-D 18-D 28-D 38-A 9-A 19-A 29-A 39-B 10-B 20-C 30-C 40-B www.Thuvienhoclieu.Com LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Các bước quan sát dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể tiêu cố định I → III → II Câu 2: Đáp án B Đậu Hà Lan NST lưỡng bội 2n = 14 →Thể ba thuộc lồi NST 2n +1 = 15 Câu 3: Đáp án D Tất hoạt động I,II,III, IV người hoạt động góp phần vào việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên Câu 4: Đáp án D Trong lịch sử phát triển sống Trái Đất, thực vật hoa xuất kỉ kỉ Krêta (Phấn trắng) Câu 5: Đáp án A Quy ước A - thân cao >> a - thân thấp Để đời sinh thân cao thân thấp bố mẹ cần phảiđều A a kiểu gen →Bố mẹ kiểu gen dị hợp Aa Đáp án A Phép lai B C cho 100% đời kiểu hình thân cao Phép lai D cho đời 100 % kiểu hình thân thấp Câu 6: Đáp án C Để tạo quần thể phong lan đồng kiểu gen từ phong lan kiểu gen q ban đầu ta thực biện pháp nuôi cấy tế bào , mơ phong lan cho phát triển thành hồn chỉnh Vì tế bào lan ban đầu kiểu gen giống , nên tạo từ tế bào , mơ kiểu gen giống Câu 7: Đáp án C Các mức xoắn cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực minh họa hình 1- sợi 2- sợi chất nhiễm sắc 3- sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn) Câu 8: Đáp án D Cả biện pháp bổ sung hàm lượng đạm đất Câu 9: Đáp án A www.Thuvienhoclieu.Com 208/214 www.Thuvienhoclieu.Com Trong hình ta thấy cụm gen BCD NST ban đầu(NST sô 1) bị đảo 1800 NST đột biến (NST số 2) →Đột biến đảo đoạn NST Câu 10: Đáp án B Quy trình tạo giống phương pháp gây đột biến gồm bước theo thứ tự 1.Xử lí mẫu vật tác nhân đột biến 2.Chọn lọc thể đột biến kiểu hình mong muốn Tạo dòng chủng Câu 11: Đáp án B Điểm giống trình phiên mã dịch mã sinh vật nhân thực diễn theo nguyên tác bổ sung Trong trình phiên mã nguyên tắc bổ sung thể bắt cặp ribonucleotit tự ngồi mơi trường với nucleotit mạch mạch khuôn AND( A gốc liên kết với U tự , T gốc liên kết với A tự do, G gốc liên kết với X tự do, X gốc liên kết với G tự do) Trong trình dịch mã nguyên tắc bổ sung qua bắt cặp nucleotit ba mã hoán mARN nucleotit ba đối mã t ARN Câu 12: Đáp án D Các ý A,B,C D sai loài sinh vật khác tồn ổ sinh thái khác thích nghi với điều kiện sống khác nên giới hạn sinh thái loài khác khác Câu 13: Đáp án A quan tương tự quan thực chung chức nguồn gốc khác Cánh chim cánh bướm chúng chức bay chúng nguồn gốc khác Đáp án A Ruột thừa ruột tịt động vật nguồn gốc manh tráng nhóm động vật ăn thực vật Tuyến nọc độc rắn tuyến nước bọt người chung nguồn gốc Chi trước mèo tay người chung nguồn gốc chi trước động vật xương sống Câu 14: Đáp án C I – sai đột biến thay khơng dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã đột biến thay không làm xuất ba kết thúc II Đúng , đột biến gen làm xuất thêm alen quần thể III Đúng IV Đúng Vậy phát biểu Câu 15: Đáp án A Lồi thực vật 2n = 24 => n = 12 Số lượng đột biến thể tối đa khác thuộc loài 12 www.Thuvienhoclieu.Com 209/214 www.Thuvienhoclieu.Com Câu 16: Đáp án C A- sai thể tất tế bào chung kiểu gen NST giới tính nhóm tế bào sinh dục nhóm tế bào xơ ma ( sinh dưỡng) B- sai NST giới tính chứa gen quy định giới tính gen quy định tính trạng thường →hiện tượng tính trạng thường liên kết với giới tính C- Đúng D- sai động vật vú đực NST XY ; XX nên gen nằm NST X truyền cho XX XY Câu 17: Đáp án C Các tượng II, III,IV Hiện tượng quan hợp thực vật giảm hàm lượng CO khơng khí nên khơng gây hiệu ứng nhà kính Câu 18: Đáp án D Vùng tương đồng nhiễm sắc thể X nhiễm sắc thể Y gồm vùng I IV ; III VI Câu 19: Đáp án A Nhân tố vừa làm phong phú vốn gen quần thể vừa làm thay đổi tần số alen quần thể tượng di nhập gen Chọn lọc tự nhiên , yếu tố ngẫu nhiên , giao phối không ngẫu nhiên yếu tố làm nghèo vốn gen quần thể Câu 20: Đáp án C A: đỏ ; a: vàng Cho tứ bội lai với (P) => F1: đỏ: vàng, tổ hợp giao tử , => bên bố mẹ , bên cho loại giao tử với tỷ lệ ngang Ta thấy cặp bố mẹ C thỏa mãn điều kiện này: Aaaa x Aaaa Sơ đồ lai: P: G: F1: Tỷ lệ KH: Câu 21: Đáp án A Aaaa Aa : aa x Aaaa Aa : aa 1AAaa : Aaaa : aaaa đỏ, vàng Ý sai A: enzyme ADN polimerase tổng hợp mạch theo chiều 5’-3’ Câu 22: Đáp án B Phép lai A, C, D tạo đời tỷ lệ kiểu hình 3: Chỉ phép lai B cho tỷ lệ KH 1:2:1 Sơ đồ lai: www.Thuvienhoclieu.Com 210/214 www.Thuvienhoclieu.Com P: G: F1: x AB ab AB = ab Ab aB Ab = aB AB AB Ab aB : : : Ab aB ab ab : :1 Tỷ lệ KH: Câu 23: Đáp án C Các phát biểu là: II, III, IV I sai - ổ sinh thái khơng gian sinh thái , nơi địa điểm địa lý Câu 24: Đáp án D Các phát biểu là: I, II, III, IV Câu 25: Đáp án C Các phát biểu I, IV, V Các phát biểu sai: II: Sai sinh vật tiêu thụ gồm động vật phù du, cá trích, cá ngừ III: Sai cá ngừ thuộc bậc dinh dưỡng cấp Câu 26: Đáp án D Các ý sai : III, IV + − III: sai thực vật hấp thụ ni tơ dạng NH NO3 IV Sai chu trình cacbon lắng động vật chất dạng than đá, dầu lửa Câu 27: Đáp án A Ý sai là: A : yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen tần số alen quần thể dù đột biến hay khơng Câu 28: Đáp án D Lưới thức ăn: Trăn thuộc bậc dinh dưỡng cấp ( chuỗi thức ăn : cỏ => thỏ => trăn )Hoặc thuộc bậc dinh dưỡng cấp ( chuỗi thức ăn cỏ => châu chấu=> gà, chim sâu => trăn) Câu 29: Đáp án A www.Thuvienhoclieu.Com 211/214 www.Thuvienhoclieu.Com A: thân cao ; a : thân thấp B: tròn; b: dài Trội trội hoàn toàn P giao phấn => F1: 448 112 thâp, dài: (aabb) Tỷ lệ aabb = 0.25 => bên bố mẹ cho giao tử ab TH1: bên cho 100% ab , bên lại cho 0.25 ab => P: aabb x AaBb (VII) TH2: bên cho 0.5 ab => P: Aabb x Aabb (II) ; aaBb x aaBb (IV); Câu 30: Đáp án C Quần thể trạng thái cân thành phần kiểu gen:  p ( A )  + 2pq ( Aa ) + q ( a )  = p( A ) × q ( a ) = ( 2pqAa / ) 2 Quần thể thỏa mãn gồm I, IV, V Câu 31: Đáp án C Ta phép lai : BD/bd XAXa x BD/bD XaY = (BD/bd x BD/bD)( XAXa x XaY) Xét BD/bd x BD/bD BD/bd → giao tử BD ; bd ; Bd ; bD BD/bD → giao tử BD bD hai cặp giao tử trùng nên ta số kiếu gen × − C22 = kiểu gen Số loại ldếu hình x = Xét XAXa X XaY → kiểu gen Số loại kiểu hình Vậy số kiểu gen tối đa thu đời : x = 28 Số kiểu hình thu tối đa đời x = Câu 32: Đáp án B Các ý I IV II Sai lồi chim loại thức ăn khác nên ổ sinh thái dinh dưỡng chúng không trùng III Sai – số lượng cá thể lồi chim khơng thể chúng thuộc lồi khác Câu 33: Đáp án B I sai – biến động số lượng cá thể quần thể thỏa mèo rừng Canađa biến động theo chu kì II Đúng www.Thuvienhoclieu.Com 212/214 www.Thuvienhoclieu.Com III Sai , quần thể mèo rừng tăng số lượng quần thể thỏ giảm số lượng ngược lại →tỉ lệ nghịch IV Đúng , kích thước quần thể mồi ln lớn kích thước quần thể vật săn mồi Vậy đáp án Câu 34: Đáp án A Ta thành phần kiểu gen quần thể : AA= 560 Aa = 280 aa = 160 Tổng số cá thể quần thể 560 + 280 + 160 = 1000 →Tần số alen A quần thể : A = (560 + 280 :2) : 1000 = 0,7 → Tần số alen a quần thể : a = 1- 0,7 = 0,3 Khi quần thể trạng thái cân di truyền ta : (0,7 A + 0,3 a)2 = 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa Câu 35: Đáp án B A- thân cao trơih hồn tồn so với a thân thấp Thân thấp (aa) P = 0,1 →Tỉ lệ kiểu hình thân cao 0,9 Quần thể giao phối ngẫu nhiên F1 aa= 0,09 → Tần số alen a quần thể 0,3 Vậy quần thể P ban đầu kiểu hình thân cao gốm kiểu gen AA kiểu gen Aa Aa →1/2 A : 1/2 a Tỉ lệ Aa P : (0,3 – 0,1 )× = 0,4 Trong tổng số thân cao P kiểu hình thân cao chiếm tỉ lệ 0,4 : 0,9 = Câu 36: Đáp án D Ta nhận thấy thành phần kiểu gen quần thể thay đổi hệ theo hướng tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp giảm dần tỉ lệ kiểu gen dị hợp quần thể → Quần thể tượng giao phối không ngẫu nhiên Câu 37: Đáp án B Quy ước A- cao trội hoàn toàn so với a – thấp Thân cao chủng ×P thân thấp : AA x aa→Aa F1 : Aa x Aa F2 : 1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa F2 tự thụ 1/4 AA tự thụ →1/4 AA 2/4 Aa tự thụ →2/4 (1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa)= 1/8 AA : 1/4 Aa : 1/8 aa www.Thuvienhoclieu.Com 213/214 www.Thuvienhoclieu.Com 1/4 aa tự thụ → 1/4 aa Tỉ lệ kiểu hình F3 Thấp = 1/8 + 1/4 = 3/8 Cao = – 3/8 = 5/8 Tỉ lệ cao : thấp Câu 38: Đáp án A kiểu hen tạo giao tử ab: AaBb, Aabb, aaBb aabb Ta phép lai mà kiểu gen bố mẹ giống (tự thụ phấn) C cách chọn kiểu gen tạo thành phép lai Vậy số phép lai khách tạo kiểu gen aabb đời là: + C = 10 Câu 39: Đáp án B Quy ước : A-B - lông nâu ; A-bb = aaB- = aabb = trắng D chân cao ; d chân thấp Ta : AaBbDd × aaBbDd = (Aa x aa)(Bb x Bb) (Dd x Dd) = (1/2 Aa : 1/2 aa)(3/4 B- : ¼ bb) ( 3/4 D- : 1/4 dd) Ta tỉ lệ kiểu hình đời lơng nâu chân cao A-B- D = 1/2 A- x 3/4B- x 3/4 D- = 9/32 = 0,28125= 28.125% Câu 40: Đáp án B Xét quy luật di truyền bệnh M người Bố mẹ bình thường sinh bị bệnh →Gen gây bệnh gen lặn Bố bình thường sinh gái bị bệnh →Gen bị bệnh nằm NST thường www.Thuvienhoclieu.Com 214/214 ... đó, có (1) (3) Câu 40 Đáp án C ĐỀ MINH HỌA ĐỀ THI SỐ KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2018 Mơn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề (Đề thi. .. Cây cao có chi u cao 220cm Về mặt lý thuyết, phép lai AaBBDdeeFf x AaBbddEeFf cho đời có chi u cao 190 cm 200 cm chi m tỉ lệ là: A 18 /128 21 /128 B 42 /128 24 /128 C 45 /128 30 /128 D 35 /128 21 /128 Câu... 16: Đáp án C Diễn nguyên sinh trình diễn thể khởi đầu từ mơi trường chưa có sinh vật qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp hình thành quần xã đỉnh cực Đáp án A, B nói diễn thứ sinh, đáp án
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học có đáp án và lời giải chi tiết , 12 đề thi thử THPT quốc gia môn sinh học có đáp án và lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay