Quản lý quan hệ lao động ở doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập hiện nay (nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần prime đại việt)

89 20 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 14:26

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ((( BẾ THỊ THU TRANG QUẢN QUAN HỆ LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME - ĐẠI VIỆT) LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC QUẢN Hà Nội, 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ((( BẾ THỊ THU TRANG QUẢN QUAN HỆ LAO ĐỘNG DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN PRIME - ĐẠI VIỆT) LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC QUẢN MÃ SỐ: ĐÀO TẠO THÍ ĐIỂM Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Văn Luân Hà Nội, 2017 LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực luận văn này, nhận nhiều hỗ trợ quý báu từ phía quan, đơn vị, doanh nghiệp cá nhân Tôi xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học khoa học xã hội nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội cho hội tiếp cận với kiến thức mẻ, hữu ích chương trình đào tạo Cao học Xin chân thành cảm ơn quí Thầy, nhiệt tình giảng dạy dìu dắt tơi suốt q trình học tập trường Tơi đặc biệt trân trọng cảm ơn PGS.TS Hoàng Văn Luân – người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi mặt động viên tơi hồn thành Luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo công ty Cổ phần Prime - Đại Việt cán công nhân viên làm việc công ty tạo điều kiện, giúp đỡ suốt trình nghiên cứu thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn tập thể lớp Cao học Khoa học quản khóa trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội giúp đỡ việc cung cấp tài liệu liên quan Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn tới trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, Công ty Cổ phần Prime - Đại Việt, Q Thầy, Cơ, bạn bè lời cảm ơn chân thành DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT QHLĐ Quan hệ lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động NLĐ Người lao động BHYT Bảo hiểm y tế CĐCS Cơng đồn sở HĐLĐ Hợp đồng lao động CBCNV Cán cơng nhân viên LĐLĐ Liên đồn lao động TCLĐ Tranh chấp lao động TLTT Thương lượng tập thể HCNS Hành nhân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Mẫu khảo sát Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 10 Kết cấu luận văn CHƢƠNG SỞ LUẬN VỀ QUẢN QUAN HỆ LAO ĐỘNG 1.1 Khái niệm nội dung quản quan hệ lao động 1.1.1 Quan hệ lao động 1.1.2 Nguyên tắc phƣơng thức quan hệ lao động 15 1.1.3 Nội dung quan hệ lao động 18 1.2 Một số cách tiếp cận quan hệ lao động 21 1.3 Quản quan hệ lao động 24 1.3.1 Chủ thể, mục tiêu quản quan hệ lao động 24 1.3.2 Những dấu hiệu nhận biết hiệu suất quan hệ lao động 25 1.3.2.2 Những dấu hiệu tiêu cực 27 1.3.3 Ba trụ cột quản quan hệ lao động 30 1.3.4 Ảnh hưởng bối cảnh hội nhập quốc tế đến quản quan hệ lao động 31 Tiểu kết chƣơng 33 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PRIMEĐẠI VIỆT 34 2.1 Giới thiệu công ty 34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty Cổ phần Prime - Đại Việt 34 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất hoạt động sản xuất kinh doanh 35 2.1.3 Tổ chức máy Công ty Cổ phần Prime Đại Việt 38 2.2 Ƣu điểm hạn chế quản quan hệ lao động công ty cổ phần Prime Đại Việt 43 2.3 Nguyên nhân hạn chế quản quan hệ lao động Công ty cổ phần Prime Đại Việt 62 Tiểu kết chƣơng 65 CHƢƠNG THÁCH THỨC VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP 66 3.1 Thách thức 66 3.2 Một số giải pháp quản quan hệ lao động bối cảnh hội nhập 69 3.2.1 Đổi nâng cao nhận thức cho chủ thể quản quan hệ lao động 69 3.2.2.Tạo tính ổn định, minh bạch sách việc làm, tiền lương điều kiện lao động 71 3.2.3 Tuyển dụng bố trí nhân viên quan hệ lao động lực, nhiệt tình 71 3.2.4 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao ý thức kỷ luật, tác phong làm việc cho người lao động 73 3.2.5 Thực tốt công tác truyền thông, tăng cường đối thoại xã hội doanh nghiệp 74 3.2.6 Tạo điều kiện thuận lợi thường xuyên hợp tác với hoạt động cơng đồn 75 Tiểu kết chƣơng 76 KẾT LUẬN 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC 81 MỤC LỤC Bảng 1.1 Ba cách tiếp cận quan hệ lao động Budd Bhave 22 Bảng 2.1.Sơ đồ quy trình cơng nghệ Cơng ty Cổ phần Prime Đại Việt 35 Bảng 2.2 Q trình sản xuất kinh doanh Cơng ty Cổ phần Prime -Đại Việt 37 Bảng 2.3 Sơ đồ tổ chức máy quản công ty Cổ phần Prime Đại Việt 39 Bảng 2.4: cấu nhân lực Công ty Cổ phần Prime - Đại Việt .42 giai đoạn 2012 – 2016 42 Bảng 2.5 Khảo sát ngƣời quản cách xử vấn đề xích mích, khơng hài lòng ngƣời lao động dƣới lãnh đạo, quản 46 Bảng 2.6 Khảo sát ngƣời quản vấn đề xích mích, khơng hài lòng ngƣời lao động khơng thể hòa giải, giải đƣợc .46 Bảng 2.7 Khảo sát cách ứng xử ngƣời lao động khơng hài lòng với cơng việc, tiền lƣơng, cách ứng xử với đồng nghiệp 48 Bảng 2.8 Khảo sát mức độ ngƣời lao động đƣa em đến nơi làm việc: 50 Bảng 2.9 Khảo sát mức độ tâm sự, chia sẻ sống cá nhân gia đình ngƣời lao động với đồng nghiệp 51 Bảng 2.10 Khảo sát mức độ tâm sự, chia sẻ công việc ngƣời lao động với đồng nghiệp 51 Bảng 2.11 Khảo sát đánh giá lãnh đạo công ty mối quan hệ ngƣời lao động công ty 52 Bảng 2.12 Khảo sát hài lòng mong muốn ngƣời quản cấp dƣới 53 Bảng 2.13 Khảo sát mức độ tiếp nhận thông tin từ cấp .55 Bảng 2.14 Khảo sát loại thông tin tiếp nhận đƣợc từ cấp 56 Bảng 2.15 Thâm niên làm việc lao động công ty 59 giai đoạn 2012 – 2016 59 Bảng 2.16 Mức độ xảy bất bình giai đoạn 2012 – 2016 60 PHẦN MỞ ĐẦU chọn đề tài nước ta, mơ hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo nên nét đặc trưng Quan hệ lao động Việt Nam Từ đất nước chuyển sang thời kỳ đổi mới, QHLĐ khơng thể nằm ngồi quan hệ thị trường QHLĐ thị trường lao động quan hệ hình thành sở thỏa thuận, tự nguyện Nó vừa quan hệ kinh tế, vừa quan hệ tính xã hội thể nói QHLĐ thị trường lao động tổng hòa quan hệhội Sự phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng làm phát sinh vấn đề phức tạp QHLĐ tượng vi phạm pháp luật, TCLĐ, đình cơng, khiếu nại xảy thường xun Đây vấn đề đáng lo ngại doanh nghiệp bị thiệt hại uy tín, kinh tế, người lao động phải chịu mát, thiệt thòi, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội Hội nhập khu vực quốc tế sâu rộng mang lại lợi ích to lớn đồng thời thách thức không nhỏ đặc biệt vấn đề quản QHLĐ Việt Nam Vậy, vấn đề đặt làm để bảo vệ quyền lợi đáng, hợp pháp NLĐ mà không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, không làm giảm tính cạnh tranh doanh nghiệp? Nhận thức tầm quan trọng quản QHLĐ doanh nghiệp nên chọn đề tài: “Quản quan hệ lao động doanh nghiệp bối cảnh hội nhập (nghiên cứu trường hợp Công ty Cổ phần PrimeĐại Việt) làm hướng nghiên cứu mong muốn đóng góp phần nhỏ bé cho vấn đề mà doanh nghiệp Việt Nam chưa quan tâm Tổng quan tình hình nghiên cứu Quản QHLĐ ln đề tài thu hút nhiều quan tâm nghiên cứu chuyên gia, nhà khoa học giới Trong “Reading in labour economics and labor relations” (nhà xuất Prentice Hall, 1986), tác giả Lloyd G.reynold, Stanley Master Colletta H Moser đề cập đến vấn đề QHLĐ mức độ khái quát theo phạm vi điều chỉnh pháp luật lại không đề cập chi tiết đến nội dung QHLĐ Năm 2005, tác giả John W.Budd nghiên cứu “Labor relations: Striking a balance” Tác giả chủ yếu tập trung vào vấn đề giải đình cơng tảng thúc đẩy QHLĐ lành mạnh phát triển mà chưa nghiên cứu cách đầy đủ toàn diện nội dung QHLĐ Trong The Global of Industrial Relations, Ideas and the IIRA tác giả Bruce E Kaufman – sử gia lao động tiếng người Mỹ viết theo yêu cầu Văn phòng lao động Quốc tế, quan thường trực tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Cuốn sách kể lại cách súc tích tồn diện lịch sử phát triển QHLĐ giới ngày tập trung khám phá q trình tồn cầu hóa QHLĐ thơng qua kiện, ý tưởng nhân vật chủ chốt Việt Nam số luận án tiến sĩ nghiên cứu thuyết thực tiễn đề tài Luận án “Một số vấn đề QHLĐ doanh nghiệp quốc doanh doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam thời kỳ chuyển đổi kinh tế (trường hợp khảo sát thành phố Hồ Chí Minh)” Vũ Việt Hằng (2004) tập trung phân tích thực trạng QHLĐ doanh nghiệp quốc doanh doanh nghiệp đầu tư nhà nước Việt Nam thời kỳ chuyển đổi kinh tế, nhấn mạnh biểu khơng lành mạnh QHLĐ phân tích yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quan hệ Việt Nam, từ đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện QHLĐ doanh nghiệp kể Tuy nhiên đề tài nghiên cứu vấn đề QHLĐ doanh nghiệp quốc doanh doanh Nam – Hàn Quốc (VKFTA), Hiệp định FTA Việt Nam – Liên minh Hải quan Nga – Belarus-Kazactan (VCUFTA) Khi thức tham gia Hiệp định FTA phát huy lợi kinh tế so sánh với ngành sử dụng nhiều lao động như: dệt may, da giày, chế biến thủy sản… ngành nghề hội phát triển mạnh tạo thêm công ăn việc làm cho NLĐ Khi tham gia Hiệp định thương mại tự Việt Nam điều kiện thuận lợi để tăng trưởng GDP việc làm Tuy nhiên thách thức lớn QHLĐ Việt Nam muốn đạt kết chuyên gia lao động quốc tế dự báo phải nhiều yếu tố đóng góp, QHLĐ yếu tố quan trọng Khi nói tới QHLĐ nói tới NLĐ doanh nghiệp, nói tới đổi QHLĐ nói tới yếu tố tích cực, yếu tố sản xuất, yếu tố lành mạnh đồng nghĩa với việc sản xuất lành mạnh doanh nghiệp lành mạnh Mặc dù tham gia Hiệp định FTA coi hội để cải thiện QHLĐ Việt Nam Tuy nhiên điều dễ dàng tiến trình hội nhập quốc tế doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực ngày tăng chẳng hạn việc nâng cao khả cạnh tranh, với thách thức làm để trì mối QHLĐ hài hòa NSDLĐ NLĐ để giảm thiểu TCLĐ, đình cơng, nâng cao suất lao động, cải thiện đời sống cho NLĐ đồng thời thúc đẩy phát triển doanh nghiệp kinh tế Một vấn đề Việt Nam phải đối mặt thực Hiệp định tự đổi QHLĐ theo yêu cầu điều kiện NLĐ hỗ trợ tạo cơng ăn việc làm nhiều hội Các quy định điều kiện lao động, lương tối thiểu, làm việc, an toàn vệ sinh lao động …cũng quản chặt chẽ Các doanh nghiệp Việt Nam buộc phải tuân thủ 67 nguyên tắc không viện không đủ nguồn lực để hoạt động hiệu quả, đảm bảo thông tin minh bạch luật pháp Các doanh nghiệp cần phải sách, giải pháp điều chỉnh thích hợp để thực thi hiệu cam kết Hiệp định thương mại tự Quá trình hội nhập quốc tế tác động lớn đến QHLĐ lẽ q trình cơng nghiệp hóa làm tăng tỉ lệ lao động tham gia QHLĐ doanh nghiệp, điều làm gia tăng áp lực lên QHLĐ, đặc biệt phải kể đến địa phương mức độ tập trung cơng nghiệp cao, lượng lớn lao động tập trung, điểm nhạy cảm QHLĐ Q trình hội nhập, tự di chuyển lao động tạo nên mơi trường cạnh tranh gay gắt, đặc biệt đòi hỏi lao động kỹ năng, trình độ cao, khả ngoại ngữ tốt để đáp ứng yêu cầu công việc Nếu khơng giải pháp, hướng đắn phận khơng nhỏ NLĐ nguy thất nghiệp, khó cạnh tranh sản xuất kinh doanh không đáp ứng yêu cầu Như thách thức quản lao động nay, đặc biệt từ Việt Nam tham gia FTA đòi hỏi thân người sử dụng lao động người lao động nhận thức đắn đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm việc tuân thủ quyền người lao động Cần nhận thức mặt tích cực mặt tiêu cực việc thành lập công đồn độc lập để bảo vệ lợi ích thân Tạo dựng mối quan hệ nồng ấm cá nhân, tổ chức với nhau, tạo hiệu suất công việc lợi cạnh tranh so với doanh nghiệp nước Đồng thời trọng, quan tâm nhiều đến vấn đề giải tranh chấp lao động 68 3.2 Một số giải pháp quản quan hệ lao động bối cảnh hội nhập Để xây dựng mối QHLĐ hài hòa quản QHLĐ cách hiệu phải giải pháp nâng cao lực, vị chủ thể quản QHLĐ như: đổi tư nâng cao nhận thức chủ thể QHLĐ, tăng cường vai trò, trách nhiệm chun viên QHLĐ cơng ty 3.2.1 Đổi nâng cao nhận thức cho chủ thể quản quan hệ lao động thể thấy tư nhận thức chủ thể quản QHLĐ chưa đúng, đủ chí chậm so với thực tiễn phát sinh QHLĐ Vì cần biện pháp để đổi mới, nâng cao lực nhận thức chủ thể quản QHLĐ  Những vấn đề NLĐ cần nhận thức được: - Lợi ích mang lại cho NLĐ NLĐ NSDLĐ mối QHLĐ lành mạnh, hài hòa - Những qui định pháp luật cần thiết phải tổ chức đại diện cho NLĐ - Mối quan hệ tương quan NLĐ NSDLĐ QHLĐ - Các nội dung QHLĐ cấp doanh nghiệp: chế hoạt động, đối thoại xã hội, thương lượng tập thể, TCLĐ, đình cơng…  Những vấn đề NSDLĐ cần nhận thức được: - Lợi ích mang lại cho NSDLĐ NLĐ NSDLĐ mối QHLĐ lành mạnh, hài hòa - Những qui định pháp luật cần thiết phải tổ chức đại diện cho NSDLĐ - Mối quan hệ tương quan NLĐ NSDLĐ QHLĐ - Các mô hình QHLĐ lành mạnh 69 - chế hai bên chế ba bên QHLĐ - Lợi ích, điều kiện đối thoại xã hội hiệu quả, cấp đối thoại xã hội phương thức đối thoại xã hội - Nội dung, hình thức TLTT, quy định TLTT, điều kiện, kỹ TLTT hiệu - Phòng ngừa TCLĐ chế giải TCLĐ - Đình cơng cách giải đình cơng  Những vấn đề nhân viên QHLĐ cần phải nhận thức được: - Vai trò, trách nhiệm nhân viên QHLĐ việc giải vấn đề phát sinh QHLĐ - Những qui định pháp luật QHLĐ - Sự cần thiết phải xây dựng quy trình, quy chế, chế, sách cơng tác QHLĐ, xây dựng văn hướng dẫn phổ biến triển khai áp dụng - Sự cần thiết viêc tổ chức tập huấn nghiệp vụ thuộc công tác QHLĐ toàn tổ chức, đồng thời đo lường, đánh giá QHLĐ xây dựng giải pháp thay đổi - Lợi ích mang lại cho doanh nghiệp NLĐ mối QHLĐ tổ chức diễn tốt đẹp, hài hòa - Vai trò thơng tin truyền thông việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật vấn đề QHLĐ doanh nghiệp QHLĐ ổn định vừa mục tiêu vừa động lực phát triển đất nước, vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Thực tế cho thấy hầu hết vụ tranh chấp, đình cơng xảy xuất phát từ nguyên nhân NSDLĐ nhận thức pháp luật DN chưa chưa đầy đủ, lực quản doanh nghiệp dẫn đến tình trạng xúc cho NLĐ Để phòng ngừa bất ổn QHLĐ, DN cần phải trọng giải tốt vấn đề sau: 70 3.2.2.Tạo tính ổn định, minh bạch sách việc làm, tiền lương điều kiện lao động - Ổn định công việc thu nhập người lao động - Quan tâm nhiều đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp: - Động viên, khích lệ NLĐ: NSDLĐ khơng thể quan tâm đến nhu cầu, lợi ích mà quên nhu cầu NLĐ NLĐ phận sản xuất trực tiếp cần phải tạo động lực để họ hồn thành tốt nhiệm vụ Bằng cách tập trung tìm hiểu nhu cầu, lực, nguyện vọng người để cách đối xử thỏa đáng NSDLĐ cần phải đánh giá cách cơng đóng góp NLĐ, phối hợp với cơng đồn tổ chức thi văn nghệ, thể thao, hoạt động dã ngoại để đáp ứng nhu cầu giải trí NLĐ, đồng thời tạo gắn kết họ - Tạo điều kiện để NLĐ làm việc theo nhóm để họ thấy vai trò khơng thể thiếu mình, trách nhiệm tự giác cơng việc giao Thơng thường doanh nghiệp NSDLĐ chưa đủ lòng tin vào khả sáng tạo tính tự giác NLĐ, NLĐ chưa thực tự tin vào lực thân, chưa dám chịu trách nhiệm cơng việc Vì giải pháp đòi hỏi phải thời gian, cơng sức mang lại lợi ích lâu dài giúp cho QHLĐ hài hòa doanh nghiệp 3.2.3 Tuyển dụng bố trí nhân viên quan hệ lao động lực, nhiệt tình Trong xu hội nhập nay, doanh nghiệp muốn trì mối QHLĐ hài hòa cần phải nhận thấy tầm quan trọng phải nhân viên QHLĐ, lẽ vai trò nhân viên QHLĐ vơ quan trọng Nhân viên QHLĐ nhiệm vụ xây dựng quy trình, quy chế, chế, sách công tác QHLĐ, xây dựng văn hướng dẫn phổ biến triển khai áp dụng, tổ 71 chức tập huấn nghiệp vụ thuộc cơng tác QHLĐ tồn tổ chức, đồng thời đo lường, đánh giá QHLĐ xây dựng giải pháp thay đổi Hiện doanh nghiệp lớn trọng quan tâm nhiều đến vai trò nhân viên QHLĐ nhiên doanh nghiệp vừa nhỏ chưa thấy tầm quan trọng vị trí họ thường bỏ qua nhân viên QHLĐ thường kiêm nhiệm không chuyên trách Các nhân viên QHLĐ nhiều hạn chế lực kỹ Đào tạo kỹ năng, kiến thức QHLĐ thực cấp thiết vấn đề phát sinh QHLĐ phức tạp lực kỹ cần thiết gặp lung túng giải vấn đề TCLĐ mà vấn đề khơng thể giải cách tùy tiện, cảm tính dẫn đến hậu khôn lường Tầm quan trọng nhân viên QHLĐ doanh nghiệp khơng thể thiếu nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng vấn đề cấp thiết, bỏ qua Việc tập trung bản, hệ thống để cung cấp nguồn cán QHLĐ cho doanh nghiệp trách nhiệm ban lãnh đạo công ty nhiên người làm công tác giải vấn đề phát sinh QHLĐ khơng nhân viên QHLĐ mà bao gồm cán quản cấp vì cần phải xây dựng chương trình cách thức tổ chức đào tạo gắn với nhu cầu mục tiêu đào tạo phù hợp với đối tượng Các doanh nghiệp hầu hết xây dựng phòng nhân sự, phòng tổ chức nhiên cần nhân viên chuyên trách QHLĐ Thông qua nhân viên QHLĐ NSDLĐ phát sớm mầm mống rủi ro phát sinh QHLĐ để kịp thời biện pháp ngăn chặn, xử Nhân viên QHLĐ người tham mưu cho lãnh đạo việc giải vấn đề phát sinh QHLĐ biện pháp dung hòa quyền lợi NLĐ NSDLĐ để trì mối quan hệ tốt đẹp hai bên 72 Nhân viên QHLĐ đòi hỏi phải am hiểu pháp luật, nắm kiến thức QHLĐ, thường xuyên cập nhập thơng tin bên ngồi kinh nghiệm xử tình 3.2.4 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao ý thức kỷ luật, tác phong làm việc cho người lao động NLĐ doanh nghiệp thiếu tác phong công nghiệp hiểu biết pháp luật lao động Muốn QHLĐ bình ổn doanh nghiệp ngày phát triển chủ thể QHLĐ phải xây dựng môi trường sống làm việc theo pháp luật Hiểu biết pháp luật giúp cho NLĐ bảo vệ quyền lợi biết kềm chế khơng làm sai trái, vi phạm pháp luật Càng am hiểu luật NLĐ biết cách để trì, phát triển mối QHLĐ hài hòa doanh nghiệp Để làm điều trước hết NSDLĐ cần phải tích cực phối hợp với cơng đồn phổ biến, tun truyền pháp luật lao động cho NLĐ NSDLĐ cần quan tâm đến việc xây dựng nội quy lao động luật, nghiêm khắc chặt chẽ, xử kỷ luật phải ngun tắc, trình tự Bên cạnh NSDLĐ phải đặc biệt quan tâm việc ký kết TƯLĐTT, thỏa thuận mang tính đồng lòng, tự nguyện NSDLĐ tập thể NLĐ Thương lượng ký kết TƯLĐTT coi khâu then chốt đảm bảo QHLĐ lành mạnh Trong giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước tác phong cơng nghiệp người lao động ý nghĩa quan trọng cấu thành nên chất lượng lao động yếu tố định giúp doanh nghiệp đứng vững trước cạnh tranh khốc liệt thị trường ngồi nước Cơng ty cổ phần Prime Đại Việt cần phải phối hợp với quyền địa phương ngành liên quan việc tham gia công tác giáo dọc tác phong công nghiệp cho người lao động thông qua phong trào như: phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào xây dựng nông thôn 73 mới, tuyên truyền giáo dục pháp luật lao động, chủ trương sách Đảng Nhà nước, giáo dục nội quy, kỷ luật lao động cơng ty Bên cạnh thơng qua hoạt động phong trào tổ chức công đồn, người lao động giáo dục lòng u quê hương đất nước, giáo dục ý thức tính trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn công việc…Bằng hình thức, kênh giáo dục đa dạng người lao động lập trường tư tưởng ổn định, vững vàng, chí tiến thủ, ý thức tốt mục tiêu phấn đấu sống, điều góp phần quan trọng vào cơng tác giáo dục tác phong công nghiệp công ty 3.2.5 Thực tốt công tác truyền thông, tăng cường đối thoại xã hội doanh nghiệp Đối thoại xã hội doanh nghiệp bị xem nhẹ NLĐ thường bị thiếu thơng tin, thiếu tin tưởng vào doanh nghiệp Đối thoại xã hội thông qua buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp hàng tuần, hàng tháng…cơ hội để DN hay cơng đồn lắng nghe ý kiến đóng góp NLĐ, thu thập thông tin cần thiết để kịp thời điều chỉnh lại chủ trương, sách cho phù hợp với hoạt động tổ chức Tăng cường đối thoại xã hội việc DN cơng khai, cởi mở thẳng thắn NLĐ, giúp NLĐ tin tưởng gắn bó DN Để tăng cường hiệu đối thoại xã hội Công ty cổ phần Prime Đại Việt cần tuyên truyền, giáo dục người lao động nhận thức tầm quan trọng đối thoại xã hội doanh nghiệp giúp cho việc thiết lập mối quan hệ lao động ổn định, trưởng thành giúp tranh chấp phát sinh quan hệ lao động giải tốt hơn, nhanh chóng Lãnh đạo công ty cần thiết lập vận hành kết hợp nhiều kênh đối thoại khác chẳng hạn như: lập hòm thư đề xuất, bảng tin, mạng nội bộ, webside, bảng biểu dán nơi nghỉ giải lao ca, sử dụng tin nhắn điện thoại…điều góp phần giảm 74 chi phí cho cơng ty, đồng thời giúp cho người lao động không bị tiết lộ danh tính họ khơng muốn Cơng đồn công ty cần quan tâm, đề nghị người sử dụng lao động đối thoại đột xuất với vấn đề mà đoàn viên, người lao động xúc cần giải Đây cách thức kịp thời giảm xúc, ngăn ngừa mâu thuẫn phát sinh dẫn đến tranh chấp lao động tập thể, đình cơng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, lành mạnh, mang lại lợi ích cho bên 3.2.6 Tạo điều kiện thuận lợi thường xuyên hợp tác với hoạt động cơng đồn Cán cơng đồn cán quần chúng, đại diện cho NLĐ, thường xuyên tham gia vào QHLĐ để đảm bảo mối QHLĐ hài hòa ổn định CBCĐ trước hết phải nhận thức vị trí, vai trò, chức Cơng đồn phải thực thực trở thành nơi NLĐ gửi gắm lòng tin, hoạt động thiết thực nữa, chẳng hạn cơng đồn giúp NLĐ giải xúc đáp ứng yêu cầu đáng NLĐ khơng cách giải thích giúp NLĐ hiểu mà hành động thực tế cơng đồn Cơng đồn cần phải tạo điều kiện cho NLĐ học tập nâng cao trình độ văn hóa chuyên môn, cập nhật tri thức mới, đồng thời đào tạo cho NLĐ tác phong công nghiệp kỹ mềm khác Cơng đồn phải củng cố quan hệ hợp tác với doanh nghiệp, đồng thời cầu nối NSDLĐ NLĐ cụ thể cơng đồn giúp doanh nghiệp thực thực đầy đủ chủ trương, sách pháp luật tham gia soạn thảo nội quy lao động chế độ cho NLĐ đồng thời giáo dục vận động NLĐ chấp hành tốt nội quy công ty, xây dựng tác phong công nghiệp, thi đua lao động sản xuất tích cực phối hợp xây dựng mối QHLĐ hài hòa Cơng đồn phải sâu, sát hợp tác tốt với hai bên để chủ động ngăn ngừa TCLĐ xảy 75 Xây dựng đội ngũ cán cơng đồn sở vững mạnh: để làm tốt vai trò đội ngũ cơng đồn cần phải thực chất lượng, điều nghĩa đội ngũ cơng đồn cần phải nhiệt huyết công việc thực am hiểu chuyên môn pháp luật Tổ chức cơng đồn phải chủ động xây dựng, hồn thiện chế độ, sách bảo vệ, đãi ngộ CBCĐ, đặc biệt trọng cán chuyên trách Tiểu kết chƣơng Trong chương tác giả tập trung phân tích thách thức QHLĐ bối cảnh hội nhập nay, khó khăn mà doanh nghiệp Việt Nam nói chung Cơng ty Cổ phần Prime - Đại Việt nói riêng phải đương đầu thời gian tới Các doanh nghiệp ý thức việc trang bị kiến thức QHLĐ xây dựng QHLĐ hài hòa để tạo nên sức cạnh tranh thương trường Bên cạnh sở phân tích ưu, nhược điểm việc quản QHLĐ Công ty Cổ phần Prime - Đại Việt tìm hiểu nguyên nhân hạn chế đó, tác giả đề xuất số giải pháp tương ứng nhằm nâng cao công tác quản QHLĐ Công ty cổ phần Prime Đại Việt Những giải pháp giúp cho NSDLĐ nhìn đắn tầm quan trọng quản QHLĐ, phương án giải quyết, khắc phục khó khăn, vướng mắc tồn đọng việc giải vấn đề phát sinh QHLĐ Nâng cao nhận thức chủ thể QHLĐ, góp phần cải thiện cơng tác quản QHLĐ công ty đưa vào áp dụng để khắc phục hạn chế, thiếu sót tồn thời gian qua 76 KẾT LUẬN Trong bối cảnh hội nhập Việt Nam đứng trước sân chơi quy mơ sâu rộng, đem lại tác động lớn nhiều thách thức lớn doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt vấn đề QHLĐ Trong thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần PrimeĐại Việt chưa quan tâm mức đến quản quan hệ lao động, đặc biệt chưa chuyên viên quản quan hệ lao động Đây thực trạng chung nhiều doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua Công ty Cổ phần PrimeĐại Việt nói riêng doanh nghiệp Việt Nam nói chung cần phải nhìn nhận lại mặt hạn chế công tác quản QHLĐ doanh nghiệp mình, ngun nhân mặt hạn chế để đưa giải pháp phù hợp doanh nghiệp Cần nâng cao nhận thức cấp lãnh đạo tầm quan trọng quản quan hệ lao động, bối cảnh hội nhập quốc tế; cần chuyên viên đủ lực chuyên phụ trách quan hệ lao động Đồng thời cần ý thức việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tốt đẹp, coi mục tiêu mà doanh nghiệp ln phải đặt lên hàng đầu Khi doanh nghiệp xây dựng QHLĐ hài hòa, lành mạnh tạo sở cho việc bảo vệ quyền lợi ích đáng NLĐ NSDLĐ, ngăn ngừa đình cơng, lãn cơng, TCLĐ xảy Sau nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề quản quan hệ lao động Công ty cổ phần Prime Đại Việt, từ kiến thức q trình học tập hướng dẫn tận tình PGS.TS Hồng Văn Luân, thầy giáo khoa Khoa học quản anh chị em phòng Tổ chức hành chính, cán cơng nhân viên Cơng ty cổ phần Prime - Đại Việt, tác giả phân tích thực trạng quản quan hệ lao động công ty để tìm ưu điểm, hạn chế, tìm nguyên nhân mặt hạn chế để khắc phục phát huy mặt đặt Thông qua tác giả đưa số giải pháp thực tế 77 để góp phần hồn thiện cơng tác quản quan hệ lao động công ty thời gian tới Do thời gian kiến thức hạn hẹp nên đề tài nghiên cứu em không tránh khỏi thiếu sót Em mong kiến thức nghiên cứu sở cho nghiên cứu khác vấn đề này, giúp cho đề tài nghiên cứu hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo TS Hoàng văn Luân, Thầy giáo khoa Khoa học Quản anh chị em phòng Tổ chức hành Cơng ty cổ phần Prime Đại Việt nhiệt tình giúp đỡ em q trình hồn thành luận văn 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Đình Bơn (2008), Nhiệm vụ giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tạp chí luận trị Trần Xn Cầu (2002), Giáo trình Phân tích lao động xã hội, NXB Lao độnghội Bùi Văn Danh – MBA, Nguyễn Văn Dung - Lê Quang Khôi (2011), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Phương Đông Trần Kim Dung (2015), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh Vũ Thùy Dương, Hoàng Văn Hải (2005), Quản trị nhân lực, Nhà xuất Thống kê Nguyễn Vân Điềm - Nguyễn Ngọc Quân (2010), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Đại Học Kinh tế quốc dân Vũ Việt Hằng (2004), Một số vấn đề QHLĐ doanh nghiệp ngồi quốc doanh doanh nghiệp vốn đầu tư nước Việt Nam thời kỳ chuyển đổi kinh tế (trường hợp khảo sát thành phố Hồ Chí Minh) Luận án tiến sĩ khoa học Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Phạm Xn Hương (2001), Vấn đề đình cơng công nhân nước ta Luận án tiến sĩ Triết học Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Hồng Văn Ln, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Anh Thư (2012), Quản nguồn nhân lực, Tập giảng, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 79 10 Bùi Thanh Nhân (2015), QHLĐ doanh nghiệp khu cơng nghiệp sóng thần, tỉnh Bình Dương nhìn từ góc độ lợi ích kinh tế - thực trạng giải pháp Luận văn thạc sĩ kinh tế Trường Đại học Bình Dương 11 Phòng Hành - nhân sự, Báo cáo tổng kết năm 2012; 2013;2014;2015;2016 Công ty Cổ phần Prime Đại Việt 12 Nguyễn Ngọc Quân (1995), Hồn thiện QHLĐ doanh nghiệp vốn đầu tư nước Việt Nam Luận án tiến sĩ Trường Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội 13 Lê Văn Tâm, Ngơ Kim Thanh (2010) Giáo trình Quản trị doanh nghiệp NXB Đại học kinh tế Quốc dân 14 Kim Thanh (2016) Hội nhập câu chuyện đổi QHLĐ, http://www.dangcongsan.vn/xa-hoi/hoi-nhap-va-cau-chuyen-doi-moi-quanhe-lao-dong-385644.html, ngày cập nhật 15.7.2016 15 Phạm Ngọc Thành (2013) Nghiên cứu QHLĐ công ty cổ phần địa bàn thành phố Hà Nội, Luận án tiến sĩ khoa học, Trường Đại học Thương mại Hà Nội 16 Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, Nhà xuất Lao độngXã hội 17 Mạc Văn Tiến hội thách thức Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, http://www.hvct.edu.vn/co-hoi-va-thach-thuc-doivoi-lao-dong-viet-nam-khi-gia-nhap-cong-dong-kinh-teasean.aspx?tabid=466&a=2050, ngày cập nhật 18.8.2016 18 Nguyễn Tiệp (2011) Giáo trình QHLĐ NXB Lao động – Xã hội 19 Nguyễn Thanh Tuấn (2006), Đình cơng cơng nhân thể chế hóa QHLĐ công nhân nay, http://www.tapchicongsan.org.vn 80 PHỤ LỤC 81 ... quan trọng quản lý QHLĐ doanh nghiệp nên chọn đề tài: Quản lý quan hệ lao động doanh nghiệp bối cảnh hội nhập (nghiên cứu trường hợp Công ty Cổ phần Prime – Đại Việt) làm hướng nghiên cứu mong... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG 1.1 Khái niệm nội dung quản lý quan hệ lao động 1.1.1 Quan hệ lao động Khái niệm quan hệ lao động Trong xã hội người bị chi phối mối quan hệ xã hội, ... phần Prime Đại Việt 38 2.2 Ƣu điểm hạn chế quản lý quan hệ lao động công ty cổ phần Prime Đại Việt 43 2.3 Nguyên nhân hạn chế quản lý quan hệ lao động Công ty cổ phần Prime Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý quan hệ lao động ở doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập hiện nay (nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần prime đại việt) , Quản lý quan hệ lao động ở doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập hiện nay (nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần prime đại việt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay