Công tác thi đua, khen thưởng tại việt khoa học thủy lợi việt nam

30 24 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 14:26

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU11.Lý do viết báo cáo12.Đối tượng, phạm vi23.Mục tiêu nghiên cứu24.Nhiệm vụ25.Phương pháp26.Bố cục:2PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM.31.1.Khái quát về Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam31.1.1.Thông tin chung về Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam:31.1.2.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam:41.1.3.Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam:71.1.4.Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ các bộ phận:91.2.Cơ sở lý luận về công tác thi đua khen thưởng của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.111.2.1. Khái niệm thi đua, khen thưởng:111.2.2.Mục tiêu, đối tượng thi đua khen thưởng111.2.3.Tiêu chí đánh giá:121.2.4. Quy trình xét tặng thi đua, khen thưởng:151.2.5. Sự cần thiết của thi đua, khen thưởng:16PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM.182.1.Thực trạng công tác thi đua khen thưởng:182.1.1.Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác thi đua khen thưởng:182.1.2.Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua và khen thưởng182.1.3.Kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng192.1.4.Hoạt động của tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.202.1.5.Đánh giá tổng quan, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm:21PHẦN III: KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM.24PHẦN KẾT LUẬN26DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO27PHỤ LỤC28 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý viết báo cáo .1 2.Đối tượng, phạm vi 3.Mục tiêu nghiên cứu 4.Nhiệm vụ .2 5.Phương pháp 6.Bố cục: PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM 1.1.Khái quát Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam .3 1.1.1.Thông tin chung Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam: 1.1.2.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam: .4 1.1.3.Tóm lược q trình hình thành phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam: 1.1.4.Sơ đồ tổ chức chức nhiệm vụ phận: 1.2.Cơ sở lý luận công tác thi đua khen thưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 11 1.2.1 Khái niệm thi đua, khen thưởng: 11 1.2.2.Mục tiêu, đối tượng thi đua khen thưởng 11 1.2.3.Tiêu chí đánh giá: 12 1.2.4 Quy trình xét tặng thi đua, khen thưởng: 14 1.2.5 Sự cần thiết thi đua, khen thưởng: .15 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM 17 2.1.Thực trạng công tác thi đua khen thưởng: 17 2.1.1.Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác thi đua khen thưởng: 17 2.1.2.Công tác lãnh đạo, đạo, tổ chức thực phong trào thi đua khen thưởng 17 2.1.3.Kết đạt phong trào thi đua công tác khen thưởng .18 2.1.4.Hoạt động tổ chức máy cán làm công tác thi đua, khen thưởng 19 2.1.5.Đánh giá tổng quan, nguyên nhân, học kinh nghiệm: 20 PHẦN III: KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM 23 PHẦN KẾT LUẬN 25 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 PHỤ LỤC .27 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ NN&PTNT Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Viện KHTLVN Viện Nghiên cứu khoa học Thủy lợi Viện NCKHTL Khoa học Thủy lợi Việt Nam KHTLVN Cán bộ, Công chức, Viên chức người lao động CB,CC, VC NLĐ PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý viết báo cáo Công tác thi đua, khen thưởng nội dung quan trọng Đảng, công tác xây dựng quyền Thơng qua thi đua, khen thưởng để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người gương điển hình tiên tiến, khắc phục khó khăn, hạn chế nhằm góp phần hồn thành nhiệm vụ trị Thi đua, khen thưởng biện pháp tổ chức thực tiễn, phương pháp tuyên truyền, giáo dục tích cực để động viên ý chí sáng tạo, tâm, lực hoạt động thực tiễn cán bộ, công chức thực thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước giao phó Trong năm gần đây, sau Quốc hội ban hành Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2005 2013), hệ thống văn hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngày hoàn chỉnh bước vào nề nếp Việc phát khen thưởng kịp thời nhân tố tích cực, gương điển hình tiên tiến động lực động viên tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, say mê sáng tạo cán bộ, công chức, viên chức người lao động, qua thúc đẩy phát triển quan, tổ chức Trong điều kiện đất nước ta từ nông nghiệp lạc hậu chuyển dần sang nước cơng nghiệp hóa, đại hóa trực tiếp chiến lược phát triển đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn, góp phần thực thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế xã hội cách bền vững đáp ứng su hội nhập kinh tế quốc tế Do vấn đề nghiên cứu, ứng dụng, triển khai khoa học công nghệ vào sản xuất, phục vụ sản xuất yếu tố then chốt Để thực vấn đề cần phải có quan, tổ chức nhà nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao Vậy làm để thu hút đam mê, nhiệt huyết nhà khoa học cống hiến cho đất nước, điều kiện ngân sách nhà nước hạn hẹp, đầu tư công hạn chế, thu nhập đồng lương nhà nghiên cứu thấp, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt? Do công tác thi đua khen thưởng động viên, khích lệ cần thiết Từ nhận thức em mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu giải pháp thực công tác thi đua, khen thưởng đơn vị nghiệp công lập, chuyên ngành nghiên cứu khoa học, em chọn đề tài: “Công tác thi đua, khen thưởng Việt Khoa học Thủy lợi Việt Nam” 2.Đối tượng, phạm vi -Phạm vi: Công tác thi đua, khen thưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam -Đối tượng: Các tập thể, cá nhân quy định theo Quy chế Thi đua, khen thưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 3.Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài nhằm khảo sát thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, thành tích đạt được, thuận lợi khó khăn tồn Trên sở đưa kiến nghị nhằm nâng cao công tác thi đua khen thưởng Viện 4.Nhiệm vụ Tìm hiểu chức nhiệm vụ Viện Tìm hiểu Luật văn quy phạm phạm pháp luật công tác thi đua khen thưởng hành Tìm hiểu thực trạng cơng tác thi đua, khen thưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Đánh giá thuận lợi, khó khăn , kết đạt mặt tồn hạn chế thực công tác thi đua, khen thưởng, đề xuất nâng cao hiệu thi đua, khen thưởng Viện 5.Phương pháp Báo cáo sử dụng phương pháp nghiên cứu chung như: phương pháp biện chứng vật vật lịch sử, phương pháp quan sát khoa học, phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm 6.Bố cục: Phần I: Khái quát chung Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Cơ sở lý luận công tác thi đua khen thưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Phần II: Thực trạng công tác thi đua, khen thưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Phần III: Kiến nghị, đề xuất nâng cao hiệu thi đua, khen thưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM 1.1.Khái quát Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam 1.1.1 Thông tin chung Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam: -Địa trụ sở : số 171 Tây Sơn- Quận Đống Đa – Hà Nội; -Điện thoại : 38522086; Fax: 04-35632827; Website: www.vawr.org.vn -Quá trình thành lập Phát triển: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thành lập từ năm 1959, tiền thân Học Viện Thủy lợi Điện lực Đến 1978 tách Viện Khoa học Thủy lợi Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam; Ngày 10/5/2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 594/QĐ-TTg thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sở tổ chức, xếp lại Viện Khoa học Thủy lợi Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam; xếp hạng đặc biệt theo qui định điều 10 Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 Thủ tướng Chính phủ Quy định phân loại, xếp hạng tổ chức nghiệp, dịch vụ công -Về cấu tổ chức: Theo Quyết định số 55/2008/QĐ-BNN ngày 24/4/2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Viện gồm 17 đơn vị thành viên, có: + 03 Ban tham mưu: Ban Tổ chức, Hành chính; Kế hoạch, Tổng hợp; Tài chính, Kế tốn; + 03 Viện Vùng: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam; Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung Tây nguyên Viện Nước, Tưới tiêu Môi trường; + 06 Viện chuyên đề: Viện Thủy công; Viện Bơm Thiết bị Thủy lợi; Viện Thủy điện lượng tái tạo; Viện Kinh tế quản lý Thủy lợi; Viện Kỹ thuật Biển; Viện Sinh thái Bảo vệ cơng trình; + 01 Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia (là 17 phòng thí nghiệm trọng điểm nước); + 03 Trung tâm nghiên cứu: Trung tâm Đào tạo Hợp tác quốc tế; Trung tâm công nghệ phần mềm Thủy lợi; Trung tâm tư vấn quản lý thủy nơng có tham gia người dân; + 01 Công ty Xây dựng Chuyển giao Công nghệ Thủy lợi -Đội ngũ cán Viện tính đến thời điểm có 1149 cán bộ, viên chức lao động hợp đồng, 430 cán biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước, số có trình độ cao chiếm 40% gồm: 05 giáo sư, 34 phó giáo sư, 01 tiến sĩ khoa học, 87 tiến sĩ 420 thạc sĩ Ngồi có nhiều chun gia nước quốc tế làm việc Viện với tư cách thành viên Hội đồng khoa học, cố vấn giảng viên đào tạo sau đại học Viện - Cơ sở vật chất hệ thống trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, thí nghiệm Viện đầu tư nâng cấp đáp ứng nhu cầu phát triển, đặc biệt số thiết bị đại tương đương khu vực nằm Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia động lực học sơng biển 07 phòng thí nghiệm chun ngành có dấu LAB (Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng, phòng thí nghiệm địa kỹ thuật, phòng thí nghiệm hóa mơi trường Hà Nội; Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng, phòng thí nghiệm địa kỹ thuật xây dựng, phòng thí nghiệm hóa mơi trường, phòng thí nghiệm hóa mơi trường đất nước TP Hồ Chí Minh) Viện quản lý, sử dụng khai thác hiệu 349.772 m2 (trong đó: miền Bắc Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ 315.272 m2, miền Trung Đà Nẵng, Hòa Vang 2.000 m miền Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương 32.500 m 2) Ngồi viện có 02 sở Nghiên cứu công nghệ cao, đào tạo phát triển nguồn nhân lực thí nghiệm mơ hình Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội với diện tích 25.000 m Trang thiết bị đại 1.1.2 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam: Theo Quyết định số 55/2008/QĐ-BNN ngày 24/4/2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Viện a)Vị trí, chức năng: - Vị trí : + Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn tổ chức nghiệp khoa học cơng lập có tư cách pháp nhân, có dấu riêng, mở tài khoản Kho bạc Ngân hàng nhà nước để hoạt động theo quy định pháp luật; trụ sở đặt thành phố Hà Nội + Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam xếp hạng đặc biệt theo quy định Điều 10 Quyết định 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 Thủ tướng Chính phủ Quy định phân loại, xếp hạng tổ chức nghiệp, dịch vụ công - Chức năng: Viện Khoa học thủy lợị Việt Nam có chức nghiêncứu khoa học, nghiên cứu khoa học phục vụ dịch vụ cơng ích, chuyển giao cơng nghệ, đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế, tham gia tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình thủy lợị, thủy điện môi trường phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển ngành nông nghiệp phát triển nông thôn b) Nhiệm vụ quyền hạn - Xây dựng trình Bộ chiến lược, chương trình, quy hoạch,kế hoạch dài hạn, năm năm hàng năm khoa học, công nghệ dự án phát triển công nghệ thủy lọi, thủy điện môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu quy hoạch, khai thác, phát triển quản lý tổng hợp nguồn nước; tổ chức thực chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch dự án sau cấp có thẩm quyền phê duyệt - Nghiên cứu tổng hợp nguồn nước, điều kiện tự nhiên môi trường để cung cấp sở khoa học cho việc lập quy hoạch , kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nước vùng lãnh thổ - Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học cụ thể: + Chiến lược thủy lợi vùng, miền Quốc Gia; + Quy hoạch phát triển quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất, nước lưu vực, tiểu lưu vực sơng phạm vi tồn quốc; + Tài nguyên nước bảo vệ môi trường; +Chỉnh trị sơng, bảo vệ bờ biển, phòng chống lũ, lụt giảm nhẹ thiên tai; + Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến nguồn nước, quy hoạch, xây dựng, vận hành hệ thống thủy lợi, đê điều, thủy sản, nông nghiệp, nông thôn; + Thủy nông cải tạo đất cấp thoát nước; quản lý khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi, thủy điện; + Cơng nghệ xây dựng bảo vệ cơng trình thủy lợị, thủy điện; + Vật liệu xây dựng; ⋅ Thiết bị điện chuyên dùng thủy lợi; ⋅ Nước vệ sinh môi trường nông thôn; ⋅ Kinh tế thủy lợị; ⋅ Cơng nghệ thơng tin tự động hóa; ⋅ Nghiên cứu phòng trừ Mối - Thẩm tra tham gia thẩm tra công nghệ, kinh tế, kỹ thật dự án trọng điểm nhà nước địa phương theo quy định pháp luật - Thẩm định phê duyệt đề cương nghiên cứu, dự toán nghiệm thu kết đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử, thử nghiệm công nghệ đơn vị trực thuộc Viện theo quy định Nhà nước phân cấp BộNN&PTNT - Chuyển giao kết nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất theo quy định pháp luật - Tư vấn xây dựng, thẩm tra, tư vấn thẩm định dự án thủy lợi, thủy điện, thủy sản bảo vệ môi trường phù hợp với lĩnh vực chuyên môn Viện; đầu tư xây dựng cơng trình hạng mục cơng trình thuộc dự án đầu tư phát triển cơng trình kết cấu hạ tầng theo quy định pháp luật - Đào tạo nhân lực khoa học, cơng nghệ có trình độ cao; tổ chức đào tạo sau đại học, liên kết đào tạo đạị học chuyên ngành thủy lợi, thủy điện môi trường theo quy định pháp luật - Hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ , liên doanh, liên kết phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực giao với tổ chức, cá nhân nước nước theo quy định pháp luật - Chủ trì tổ chức biên soạn quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật, trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định pháp luật - Tổ chức sản xuất, kinh doanh xuất nhập theo quy định pháp luật - Thông tin khoa học, công nghệ môi trường, phát hành tạp chí, trang thơng tin điện tử theo chun ngành - Quản lý tổ chức thực dự án đầu tư xây dựng Viện theo quy định luật xây dựng, luật đấu thầu pháp luật có liên quan - Quản lý tổ chức nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản nguồn lực khác giao theo quy định pháp luật - Quyết định mời chuyên gia, nhà khoa học nước vào Việt Nam cử cán nước ngồi cơng tác theo quy định pháp luật hành phân cấp quản lý cán BộNN&PTNT - Thực nhiệm vụ khác Bộ trưởng giao 1.1.3 Tóm lược q trình hình thành phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam: - Giai đoạn 1959 – 1963: Năm 1959, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa định thành lập Học viện Thủy lợi – Điện lực Đến năm 1963, từ Học viện Thủy lợi – Điện lực, Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi tách thành đơn vị độc lập Đây thời kỳ đặt tảng cho nghiệp phát triển khoa học thủy lợi Viện Việt Nam thời lỳ khởi đầu gắn với công tác nghiên cứu khoa học thủy lợi với thực tiễn sản xuất để khôi phục kinh tế Miền Bắc giải phóng, bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội sau năm kháng chiến chống thực dân Pháp - Giai đoạn 1963 – 1975: Viện bước hình thành phát triển hệ thống phòng, ban chuyên ngành, phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu đa dạng thực tế Đặc biệt, Viện tiến hành nghiên cứu, thí nghiệm hàn đê chống lụt để chủ động đối phó với thủ đoạn tội ác ném bom phá hoại đê điều mùa lũ chiến tranh phá hoại giặc Mỹ miền Bắc Cũng vào thời kỳ này, Viện tổ chức hàng loạt hoạt động nghiên cứu thủy nơng, chống xói mòn đất, xử lý đất yếu, chỉnh trị sông, nghiên cứu loại vật liệu xây dựng phục vụ việc tu sửa cơng trình đập Đơ Lương, đập Đáy, Vân Cốc, xât dựng cơng trình thủy điện Thác Bà Đây cơng trình thủy lợi, thủy điện có quy mơ lớn kỹ thuật phức tạp thời - Giai đoạn từ 1975 – 1990: Sau ngày giải phóng miền Nam, cơng tác nghiên cứu khoa học thủy lợi nhanh chóng triển khai nước Năm 1978, với đời Phân viện NCKHTL Nam Bộ, trực thuộc Viện NCKHTL triển khai kịp thời nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cải tạo đất chua phèn, mặn, xây dựng cơng trình cống, đập, đê, kè đất yếu vùng Đồng sông Cửu Long Năm 1990, Phân Viện nâng cấp thành Viện KHTL miền Nam - Giai đoạn từ 1990 đến nay: Sau 20 năm thực đường lối đổi mới, Viện KHTL Viện KHTL miền Nam phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, mở rộng phạm vi lĩnh vực hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác thủy lợi giai đoạn đầu cơng nghiệp hóa, đại hóa nước nhà Ngày 10 tháng năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ký định thành lập Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam giao phó chức năng, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, để tham gia suất lap động, tăng hiệu công tác sở cơng nhận có đề tài nghiên cứu khoa học nghiệm thu áp dụng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan, tổ chức, đơn vị cơng nhận •Tiêu chuẩn cụ thể sáng kiến: -Đối với Nghiên cứu viên: Có kết nghiên cứu áp dụng vào thực tế tác giả báo đăng tạp chí khoa học quốc tế có uy tín 01 sản phẩm sở hữu trí tuệ chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học (từ cấp sở trở lên) nghiệm thu xếp loại trở lên -Đối với cán bộ, công chức khối nghiệp vụ người lao động: Có sáng kiến, cải tiến nâng cao hiệu công tác; chất lượng tác nghiệp cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ -Đối với cán quản lý cấp trưởng cấp phó đơn vị thuộc Viện: Đạt tiêu chuẩn giống với cán bộ, công chức khối nghiệp vụ người lao động đơn vị cán quản lý phải đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến trở lên” c)Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ”: Được lựa chọn số cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp sở năm đáp ứng điều kiện sau: -Có 03 năm liên tục gần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp sở -Có 01 giải pháp công tác, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng cơng nghệ vào thực tiễn góp phần nâng cao suất lao động, chất lượng, hiệu phổ biến áp dụng rộng rãi có quy mơ ảnh hưởng Bộ, ngành, tỉnh, đồn thể Trung ương; Hội đồng sáng kiến Viện xét, đề nghị Giám đốc Viện trình Hội đồng Khoa học Bộ xét duyệt, trình Bộ trưởng định d)Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: -Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc lụa chọn số cá nhân có 02 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương -Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” phải đạt hiệu cao có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc -Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” phong tặng sau năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lần thứ hai đ) Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” 13 -Hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch giao; -Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả; -Có 50% cá nhân tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” khơng có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; -Nội đồn kết, chấp hành tốt chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước e)Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” -Sáng tạo, vượt khó hồn thành xuất săc nhiệm vụ, thực tốt nghĩa vụ Nhà nước; -Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; -Có 100% cá nhân tập thể hồn thành nhiệm vụ giao, có 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; -Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua sở” khơng có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; -Nội đồn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước g)Danh hiệu “Cờ thi đua cấp Bộ” -Hoàn thành vượt mức tiêu thi đua nhiệm vụ giao năm; -Có nhân tố mới, mơ hình để tập thể khác thuộc học tập; -Nội đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng tệ nạn xã hội khác; -Do khối thi đua bình chọn h)Danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ” -Bình chọn 01 tập thể tiêu biểu xuất sắc tổng số tập thể đạt tiêu chuẩn Cờ thi đua cấp khối thi đua thuộc Viện; -Do khối thi đua bình chọn 1.2.4 Quy trình xét tặng thi đua, khen thưởng: -Quy định bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: + Tập thể, cá nhân có đăng ký thi đua, đạt thành tích tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng xét danh hiệu thi đua khen thưởng + Việc bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hết năm công tác tiến hành theo trình tự sau: Bình xét danh hiệu thi đua trước, hình thức khen thưởng sau; bình xét cá nhân trước, tập thể sau; bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo thứ tự từ thấp đến cao (danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cấp sở, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc dành cho 14 cá nhân, Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua cấp Bộ, Cờ thi đua Chính phủ dành cho tập thể; hình thức khen thưởng: Giấy khen Giám đốc Viện, Bằng khen cấp Bộ, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương, Huy chương) + Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp sở trình hồ sơ lên Hội đồng thi đua, khen thưởng Viện có từ 2/3 tổng số phiếu đồng ý trở lên (tính tổng số thành viên Hội đồng) Riêng danh hiệu Cờ thi đua Chính phủ, Chiến sỹ thi đua tồn quốc, Anh hùng Lao động phải có từ 90% số phiếu đồng ý trở lên (tính tổng số thành viên Hội đồng) -Quy trình xét tặng: + Tập thể cá nhân đề nghị khen thưởng viết báo cáo thành tích tự đánh giá xếp loại + Các đơn vị thuộc trực thuộc Viện tổ chức họp, đóng góp ý kiến cho báo cáo thành tích, sau bình chọn theo phương thức bỏ phiếu tín nhiệm biểu Tập thể, cá nhân đạt số phiếu tín nhiệm từ 2/3 tổng số người tham gia bỏ phiếu biểu trở lên đủ điều kiện chuyển lên Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp sở + Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp sở họp xét tập thể, cá nhân sở đề nghị đơn vị Tập thể, cá nhân đạt từ 2/3 số phiếu tán thành trở lên (tính tổng số thành viên Hội đồng) Thủ trưởng đơn vị xem xét, trình Hội đồng thi đua, khen thưởng Viện Trước chuyển kết lên Hội đồng thi đua, khen thưởng Viện, Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp sở phải thông báo công khai kết xét chọn tồn đơn vị Cơng chức, viên chức, người lao động có quyền đề nghị Hội đồng xem xét lại kết xét chọn, lý đưa xác đáng 1.2.5 Sự cần thiết thi đua, khen thưởng: -Thi đua khen thưởng thực động lực tinh thần để thúc đẩy sức lao động tự nguyện, sáng tạo tập thể, cá nhân nhằm tạo giá trị vật chất tinh thần cho xã hội cách tốt Thi đua yêu nước trở thành tảng để động viên nguồn lực Viện nói riêng xã hội nói chung, tham gia cách tự giác tích cực vào xây dựng phát triển đất nước Trên sở lựa chọn cá nhân tập thể tiêu biểu để khen thưởng 15 -Thi đua sở việc khen thưởng Chính tảng phong trào thi đua u nước sơi nổi, lựa chọn cá nhân, tập thể tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất, đầy đủ kịp thời cho việc khen thưởng Khen thưởng xác, cơngtác dụng động viên, giáo dục thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước Thi đua, khen thưởng chủ trương, sách lớn Đảng Nhà nước ta trình xây dựng bảo vệ Tổ quốc Thực tiễn trình quản lý nhà nước lĩnh vực cho thấy cần thiết phải tăng cường công tác quản lý nhà nước thi đua, khen thưởng 16 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM 2.1.Thực trạng công tác thi đua khen thưởng: 2.1.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác thi đua khen thưởng: a)Thuận lợi: -Công tác thi đua, khen thưởng lãnh đạo quan, đơn vị quan tâm đạo thực kịp thời -Viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng quan, đơn vị thuộc Viện KHTLVN đa phần nắm vững nghiệp vụ có tinh thần thực nhiệm vụ tốt -Ban Thi đua – Khen thưởng Viện ln quan tâm hướng dẫn nhiệt tình chun môn -Viện đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thi đua, tổ chức cho tập thể cá nhân đăng ký thi đua để phấn đấu từ đầu năm lấy làm thước đo hiệu hoạt động chun mơn Nhìn chung, cơng tác thi đua, khen thưởng hoạt động tốt b)Khó khăn - Nhận thức công chức, viên chức người lao động vị trí, vai trò tầm quan trọng công tác thi đua, khen thưởng chưa đầy đủ, sâu sắc -Cán làm công tác thi đua, khen thưởng đơn vị hầu hết kiêm nhiệm, nên thời gian mức độ đầu tư cho cơng tác chưa tốt, nhiều ảnh hưởng đến chất lượng hiệu công tác thi đua khen thưởng 2.1.2 Công tác lãnh đạo, đạo, tổ chức thực phong trào thi đua khen thưởng -Đảng ủy, lãnh đạo Viện xác định mục tiêu nhiệm vụ trị Viện năm qua bám sát mục tiêu Ngành, Bộ, “Thuỷ lợi phục vụ Thuỷ sản”; “Phục vụ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm”; “Nâng cao hiệu quản lý khai thác cơng trình thuỷ lợi”; “Chương trình đê biển”; “Phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, an toàn hồ đập ngập lụt hạ du”; “Xây dựng tuyến đê kiểu mẫu”; “Xây dựng cơng trình thủy lợi đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ thi công”để phát động thi đua với chủ đề: “Đổi mới, Năng động, Sáng tạo, xây dựng Viện Khoa học thuỷ lợi Việt nam Phát triển bền vững, hiệu quả, hội nhập”, giai đoạn 2016 – 17 2020 -Triển khai đầy đủ, kịp thời văn có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng Trung ương, Bộ NN&PTNT, Viện KHTLVN đến đơn vị trực thuộc cán bộ, công chức, viên chức Viện, đơn vị thành viên Viện để thực -Các đơn vị thành viên Viện cụ thể hóa nội dung phát động thi đua gắn kết với chức nhiệm vụ cụ thể đơn vị, bám sát nhiệm vụ trọng tâm Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Viện để phấn đấu hồn thành vượt mức tiêu, nhiệm vụ cơng tác giao, tranh thủ lãnh đạo cấp uỷ, tổ chức Đảng, đoàn thể toàn đơn vị nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu phong trào thi đua -Thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Hội đồng xét duyệt sáng kiến đối tượng, đủ thành phần có lực để thực nhiệm vụ 2.1.3 Kết đạt phong trào thi đua công tác khen thưởng a)Phong trào thi đua: Việc tổ chức phong trào thi đua Viện triển khai kịp thời đến đơn vị, phong trào thi đua với nội dung tập trung vào nhiệm vụ trị quan: -Phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ giao -Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước -Nâng cao chất lượng hiệu công việc, cải cách thủ tục hành -Kế hoạch phát động đợt thi đua chủ đề: “Đổi mới, Năng động, Sáng tạo, xây dựng Viện Khoa học thuỷ lợi Việt nam Phát triển bền vững, hiệu quả, hội nhập” -Đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quy trình để tăng suất hiệu cơng việc Tình hình đăng ký thi đua: Tất đơn vị thuộc trực thuộc Viện KHTLVN đăng ký danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng tập thể cá nhân theo Quy chế b)Công tác khen thưởng: Sơ kết đợt giai đoạn phong trào thi đua, tổng kết cuối năm đánh giá, bình chọn tơn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu để nhân rộng lan tỏa tồn Viện Đồng thời thực tốt công tác khen thưởng, thường 18 xuyên gắn kết chặt chẽ kết thực phong trào thi đua với khen thưởng; khen thưởng dựa kết thành tích thi đua, bảo đảm kịp thời, xác, cơng khai, cơng bằng, hướng sở người lao động trực tiếp, kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích lợi ích vật chất, tạo động lực để tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Trên sở tổng kết công tác thi đua hàng năm lựa chọn nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc để đề nghị cấp bộ, cấp nhà nước xét khen thưởng, cụ thể : Giai đoạn năm 2014-2016 Cờ thi đua Chính phủ: 05 lượt tập thể; Cờ thi đua Bộ: 11 lượt tập thể; Tập thể lao động xuất sắc: 98 lượt tập thể; Huân chương lao động hạng Nhất: 01 Cá nhân; Huân chương lao động hạng Nhì: 04 Cá nhân; Huân chương lao động hạng Ba: 01 Tập thể 05 Cá nhân; Bằng khen Thủ tướng phủ: 03 Tập thể 11 Cá nhân; Chiến sỹ thi đua đua toàn quốc: 02 Cá nhân; Chiến sỹ thi đua cấp Bộ: 09 Cá nhân; Chiến sỹ thi đua sở: 476 lượt cá nhân Ngoài nhiều phần thưởng khác 2.1.4 Hoạt động tổ chức máy cán làm công tác thi đua, khen thưởng - Hội đồng Thi đua Khen thưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Giám đốc Viện định thành lập - Hội đồng thi đua, Khen thưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có nhiệm vụ quyền hạn sau: + Tham mưu cho Giám đốc Viện phát động phong trào thi đua theo thẩm quyền; + Định kỳ đánh giá kết phong trào thi đua công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm giai đoạn; + Tham mưu cho Giám đốc thực việc kiểm tra, giám sát phong trào thi đua thực chủ trương, sách pháp luật thi đua, khen thưởng; + Tham mưu cho Giám đốc Viện định tặng danh hiệu thi đua hình thức khen thưởng theo thẩm quyền trình cấp có thẩm quyền khen thưởng 19 - Ban Tổ chức, Hành thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Thành phần Hội đồng 15 thành viên gồm + Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Viện; + Các Phó chủ tịch: Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Cơng đồn; Trưởng Ban Tổ chức, Hành thường trực Hội đồng; + Ủy viên Hội đồng: Cấp trưởng Ban tham mưu, Phó trưởng ban Tổ chức, Hành phụ trách cơng tác thi đua, khen thưởng lãnh đạo số đơn vị trực thuộc Viện + Ủy viên Thư ký: Chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng thuộc Ban Tổ chức, Hành 2.1.5 Đánh giá tổng quan, nguyên nhân, học kinh nghiệm: a)Đánh giá tổng quan: •Ưu điểm: -Cơng tác thi đua, khen thưởng quan tâm tổ chức thực quy định, tạo động lực cho cán bộ, cơng chức, viên chư đơn vị phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ -Việc phát động thi đua, đăng ký thi đua bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thực đối tượng, tiêu chuẩn kịp thời, có tác dụng động viên cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích biểu dương •Khuyết điểm, hạn chế: -Lúng túng việc xác định nội dung, phương pháp tổ chức triển khai phong trào thi đua đơn vị -Kiểm tra đôn đốc thực phong trào thi đua chưa thường xuyên, gắn liền khen thưởng với phong trào thi đua có nơi thiếu chặt chẽ -Chưa nắm vững văn hướng dẫn, đặc biệt điều kiện, tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng -Một số đơn vị chưa quan tâm mức khen thưởng đột xuất chuyên đề -Việc thực chế độ thông tin báo cáo số đơn vị chậm, chưa kịp thời theo quy định b)Bài học kinh nghiệm: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức Đảng viên, công chức, viên chức người lao động vị trí, vai trò tầm quan trọng cơng tác thi đua, khen thưởng.Tiếp tục triển khai đẩy mạnh 20 phong trào thi đua giai đoạn 2016 – 2020 Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Viện KHTLVN phát động Thực tế chứng minh rằng, có nhận thức vị trí, vai trò cơng tác thi đua, khen thưởng việc lãnh đạo, đạo tổ chức thực công tác thi đua, khen thưởng vai trò nòng cốt đội ngũ Đảng viên, cơng chức, viên chức, người lao động phong trào thi đua phát huy mức, tạo phấn khởi tích cực hưởng ứng tham gia -Xác định chủ đề, mục đích, ý nghĩa, hình thức, nội dung tiêu chí phong trào thi đua Phong trào thi đua thiết thực, cụ thể hiệu đạt cao Cần có phương pháp, định hướng thiết thực, rõ ràng, kiên chống bệnh hình thức, đồng thời gắn nhiệm vụ chung với nhiệm vụ cụ thể, động viên tinh thần kết hợp với khen thưởng vật chất xứng đáng, kịp thời -Củng cố, nâng cao chất lượng máy, chất lượng cán làm công tác thi đua khen thưởng Thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao kiến thức, trình độ đội ngũ cán bộ, cơng chức thực công tác thi đua, khen thưởng để làm tốt cơng tác tham mưu có hiệu Ngồi ra, người làm cơng tác thi đua, ngồi u cầu nắm vững chủ trương, đường lối, sách Đảng, Nhà nước, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cần phải có lòng nhiệt tình, trách nhiệm, gần gũi với người, cụ thể, tỉ mỉ công việc đặc biệt lực tổ chức để hướng cho người tập thể phấn đấu đạt mục tiêu đề -Việc bình xét danh hiệu thi đua đề nghị hình thức khen thưởng bảo đảm nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ kịp thời Nếu cố gắng, nỗ lực thân đánh giá đúng, động viên, khích lệ kịp thời có tác dụng tích cực, làm cho người biểu dương có tâm trạng phấn khởi kết công việc tốt Và chắn, tập thể có nhiều người tạo đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ để hoàn thành tốt nhiệm vụ Tuy nhiên cần lưu ý việc xét khen thưởng nên coi trọng chất lượng, khơng chạy theo hình thức, khơng chạy theo số lượng -Theo dõi, giám sát giải kịp thời việc khiếu nại tố cáo tổ chức, công dân thi đua, khen thưởng; thực tốt công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng để kịp thời biểu dương, tôn vinh điển hình 21 tiên tiến, đồng thời đúc kết kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến nhân dân Việc biểu dương, khen thưởng không thiết phải đến kỳ sơ, tổng kết mà cần tiến hành thường xuyên, liên tục -Tăng cường phối hợp trách nhiệm đơn vị, đồn thể, phận chun mơn, tổ dân phố nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào thi đua, thực hiệu công tác thi đua, khen thưởng 22 PHẦN III: KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM -Cần tăng cường lãnh đạo công tác thi đua - khen thưởng, cần quán triệt quan điểm, chủ trương sách Đảng, Chính phủ, Bộ NN&PTNT Viện KHTLVN thi đua, khen thưởng -Tuyên chuyền nâng cao nhận thức công tác thi đua - khen thưởng Cán bộ, CC,VC NLĐ Phải bám sát thực ngun tắc khen thưởng: “chính xác, cơng khai, công bằng, kịp thời” Tuyên truyền buổi sinh hoạt quan, đơn vị Luật Thi đua - Khen thưởng, Quy chế Thi đua – khen thưởng quy định, sách thi đua - khen thưởng Nhà nước đơn vị đến đối tượng -Đẩy mạnh công tác xây dựng điển hình tiên tiến tuyên truyền nêu gương điển hình tiên tiến Khi tổng kết, rút kinh nghiệm phải tuyên dương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến -Tăng cường phối hợp quan, tổ chức công tác thi đua khen thưởng Viện KHTLVN đóng vai trò lãnh đạo đề chủ trương, mục tiêu công tác thi đua - khen thưởng -Thực nội dung công tác thi đua - khen thưởng Xây dựng ban hành quy định, sách thi đua - khen thưởng phù hợp với điều kiện, tình hình xã hội Đào tạo cán bộ, công chức làm công tác thi đua - khen thưởng Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật thi đua - khen thưởng -Tăng cường lực hoạt động tổ chức máy thực nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng Kiện tồn máy làm cơng tác thi đua - khen thưởng Đầu tư xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác thi đua khen thưởng -Đổi phong trào thi đua - khen thưởng Đổi hình thức tổ chức phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phơ trương hình thức Mục tiêu thi đua phải gắn với nhiệm vụ công việc hàng ngày gắn liền với mục đích, yêu cầu chung giai đoạn phát triển để hướng công chức, viên chức, người lao động vào mục tiêu mà phấn đấu thi đua đạt kết 23 tốt Chuyển từ khen thưởng cuối năm chủ yếu, sang khen thưởng thường xuyên, đột xuất, kể đề nghị cấp khen thưởng đột xuất 24 PHẦN KẾT LUẬN Thi đua – khen thưởng công tác quan trọng quan, tổ chức Thi đua – khen thưởng hiệu động viên, biểu dương, ghi nhận công lao, thành tích tập thể, cá nhân có thành tích cách đắn kịp thời, nhằm nhân rộng gương có thành tích tốt, đóng góp tích cực lao động Cơng tác thi đua, khen thưởng thực trở thành động lực quan trọng việc thúc đẩy người, thành phần xã hội thi đua lao động sản xuất, học tập, sáng tạo, sẵn sàng chiến đấu Nhiều đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng quan, đơn vị coi công tác thi đua, khen thưởng biện pháp quản lý, điều hành quan, đơn vị có hiệu quả, thực có tác dụng động viên cán bộ, công nhân viên chức người lao động hoàn thành nhiệm vụ giao Lựa chọn đề tài “Công tác thi đua, khen thưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam”, em cố gắng làm rõ số vấn đề thi đua, khen thưởng; tìm hiểu thực trạng, đánh giá kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác thi đua, khen thưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Dù cố gắng tìm hiểu, phân tích, đánh giá lý luận thực tiễn vấn đề thi đua, khen thưởng vấn đề rộng, thêm vào thời gian lực nghiên cứu hạn chế nên kết báo cáo chưa đầy đủ Kính mong nhận đóng góp ý kiến từ thầy, để báo cáo hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Giáo trình Luật Hành Việt Nam (2011), Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội; 2.Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 Thủ tướng Chính phủ 25 việc thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; 3.Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 Thủ tướng Chính phủ Quy định phân loại, xếp hạng tổ chức nghiệp, dịch vụ công; 4.Quyết định số 55/2008/QĐ-BNN ngày 24/4/2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Viện KHTLVN 5.Luật Thi đua khen thưởng 2003; 6.Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thi đua, khen thưởng 2005, 2013; 7.Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/201 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Thi đua, Khen thưởng Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thi đua, Khen thưởng; 8.Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 42/2010/NĐ-CP Chính phủ ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 Chính phủ Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 ; 10 Thông tư số 47/2015/TT-BNNPTNT, ngày 15 tháng 12 năm 2015, Bộ NN&PTNT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn; 11 12 13 Quy chế Thi đua khen thưởng Viện KHTLVN; Báo cáo thành tích Viện KHTLVN 2014, 2015, 2016 Website Viện KHTLVN: http://www.vawr.org.vn 26 PHỤ LỤC Một số sản phẩm công nghệ nghiên cứu điển hình 1.Cơng nghệ Đập trụ đỡ: Đã giải thưởng Hồ Chí Minh 2.Cơng nghệ lọc nước lưu động sử dụng vật liệu Nano phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng ngập lũ 3.Thiết bị Van đĩa tự động đóng mở kiểu thủy lực kết hợp đối trọng có đường kính đến 1500mm, áp suất làm việc đến 12 at dùng để đóng mở đường ống nước trạm thủy điện công trình thủy lợi thay cho nhập ngoại 27 ... KHOA HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM 1.1.Khái quát Viện Khoa học Thủy Lợi Việt Nam 1.1.1 Thông tin chung Viện Khoa học Thủy lợi Việt. .. làm công tác thi đua, khen thưởng - Hội đồng Thi đua Khen thưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Giám đốc Viện định thành lập - Hội đồng thi đua, Khen thưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có... công tác thi đua, khen thưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Phần III: Kiến nghị, đề xuất nâng cao hiệu thi đua, khen thưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VIỆN KHOA
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác thi đua, khen thưởng tại việt khoa học thủy lợi việt nam, Công tác thi đua, khen thưởng tại việt khoa học thủy lợi việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay